otopr.pl Grupy dyskusyjne FAQ: Polska Kultura Mlodziezowo-Rozrywkowa, wydanie 7

FAQ: Polska Kultura Mlodziezowo-Rozrywkowa, wydanie 7

1
Data: 3 kwiecień 1997, 04:27
Temat:

FAQ: Polska Kultura Mlodziezowo-Rozrywkowa, wydanie 7

Autor: mir@chorus==================================================


FAQ: Polska Kultura M\lodzie\zowo-Rozrywkowa
Wydanie si\odme Kwiecie\n 1997
Zebrana/opracowana przez ni\zej podpisanego


==================================================

"Niekiedy noc\a, kiedy w domu wszyscy \spi\a, a ja zasn\a\c
nie mog\e, ogarnia mnie niedorzeczna t\esknota za moj\a
bezsensown\a przesz\lo\sci\a. Nie zapalaj\ac \swiat\la wstaj\e
po cichutku i siadam przed wy\l\aczonym telewizorem. Ale
na ekranie nic si\e nie ukazuje."
Poni\zszy tekst jest dwucz\e\sciowy. Pierwsza cz\e\s\c jest prawie
encyklopedycznym spisem polskich dzie\l literackich, filmowych,
telewizyjno-radiowych i muzycznych dla dzieci, m\lodzie\zy, czy
te\z po prostu dla rozrywki, a tak\ze spisem bardziej w Polsce znanych
dzie\l obcych w tych dziedzinach. Druga cz\e\s\c jest po\swi\econa tematom
bardziej fantazyjnym i jest cz\e\sciowo syntez\a, a cz\e\sciowo sk\ladank\a
skr\oconych posting\ow z Usenetowych grup soc.culture.polish i w niewielkim
stopniu z pl.rec.film, zazwyczaj z podaniem autora. Postingi z s.c.p.
ukaza\ly si\e g\l\ownie wiosn\a i latem 1995-tego roku w czasie okresu
szale\nstwa zwanego "Now\a Grup\a". W tej cz\e\sci chodzi przewa\znie o
okres PRL-u, a nie o najnowsze trendy.

FAQ jest ju\z od pewnego czasu g\l\ownie oparta na r\o\znorakich s\lownikach,
encyklopediach, leksykonach i czasopismach, a tak\ze na dosy\c poka\'znym
zbiorze polskich ksi\a\zek, kompakt\ow, kaset audio i wideo, kt\ory cudem
uda\lo mi si\e po latach uratowa\c przed zniszczeniem z rodzinnego domu, a
niedawno skompletowa\c w trakcie kilku dosy\c \zar\locznych pobyt\ow w Polsce.
Okres obecny jest bardzo korzystny dla kolekcjonera polskiej kultury
popularnej, jako \ze z jednej strony wydano ju\z na nowo wi\ekszo\s\c
ciekawszych pozycji czas\ow PRL-u, a z drugiej kosztuje to ci\agle stosunkowo
niewiele z perspektywy zagranicy, zw\laszcza jak si\e ma troch\e cierpliwo\sci
pochodzi\c po najr\o\zniejszych tzw. hurtowniach. Owe wyros\ly jak grzyby po
deszczu po 1989-tym roku, i s\a bardzo przyja\'znie nastawione do Polak\ow
z zagranicy w szczeg\olno\sci, a do jakichkolwiek kupuj\acych w og\olno\sci
;-). Niestety, podatek VAT ju\z zaczyna podra\za\c zakupy.

Obecne wydanie wnosi bardzo spore uzupe\lnienia do piosenek, seriali polskich
(mn\ostwo szczeg\o\l\ow na temat seriali kultowych), bardzo du\ze uzupe\lnienia
do seriali obcych oraz do film\ow. Ci\agle daleko mi do wyczerpania posiadanego
materia\lu \'zr\od\lowego, wi\ec sygna\lem do opublikowania tego wydania by\lo
up\lyni\ecie ponad p\o\l roku od ostatniego.

FAQ jest tak sformatowana, \ze nadaje si\e do bezpo\sredniego wydrukowania
czcionk\a o sta\lej szeroko\sci znak\ow, np. Courier, dzi\eki oszcz\edno\sci
pionowej i sporemu upakowaniu
poziomemu. Polskie i obce znaki diakrytyczne s\a systematycznie zaznaczane
za pomoc\a odwr\oconych uko\snik\ow i czasem dodatkowego znaku ASCII dla
usuni\ecia dwuznaczno\sci. Spos\ob ten nie jest najbardziej czytelny, ale
za to bardzo prosty do przekszta\lcenia, dzi\eki unikni\eciu k\lopotliwych
"trailing contexts" i niejednoznaczno\sci. Linie nigdy nie przekraczaj\a
79 znak\ow, nawet przed usuni\eciem uko\snik\ow, jednak\ze druk powiniem
nast\api\c dopiero po ich usuni\eciu, gdy\z w przeciwnym razie kolumny nie
b\ed\a poprawnie ustawione. Tabulacje s\a co 8 kolumn. Za\l\aczony na ko\ncu
przeno\sny program w j\ezyku C moze pos\lu\zy\c do przekszta\lcenia FAQ-u na
popularne standardy polskich znak\ow, lub na czyste ASCII bez ogonk\ow i
escap\ow. Wymaga to jednak uprzedniego wyci\ecia z tekstu FAQ-u w\la\snie
listingu programu. Pocz\awszy od tego wydania za\l\aczam tak\ze program w
j\ezyku GNU AWK, kt\ory mo\ze przetworzy\c FAQ na popularn\a posta\c HTML.
W za\lo\zeniu FAQ powinna by\c przekszta\lcalna w baz\e danych i rubryki
maj\a w zwi\azku z tym od pocz\atku dosy\c regularn\a struktur\e, co mi\edzy
innymi pozwala na poprawn\a prac\e programu AWK. Tytu\ly i nazwiska nie s\a
odmieniane, aby u\latwi\c ewentualne automatyczne tworzenie odno\snik\ow.
FAQ zawiera oko\lo 7300 linii i ko\nczy si\e lini\a "KONIEC FAQ".

Uwaga! Dzi\eki pomocy pana Wojtka Rypniewskiego (Wojtek@EMBL-Hamburg.DE)
i jego \srodkami, FAQ jest ju\z od d\lu\zszego czasu dost\epna w sieci WWW,
pod adresem http://www.embl-hamburg.de/~Wojtek/scp.html, po\swi\econym
mi\edzy innymi okresowi Nowej Grupy na soc.culture.polish i og\olnie
ciekawszym chwilom w historii tego forum. Zapraszamy!

Mi\lego czytania!

Adam Mirowski , mailto:mir@chorus.fr

Copyright (C) 1995-1997 by Adam Mirowski, except for quotes which remain
copyrighted by their authors. This document can be freely distributed and
reproduced, as long as it is not modified. It cannot be sold. It cannot be
distributed in non-electronic (eg. paper, book) forms unless the recipient
is also given this original electronic version of it. It cannot be
distributed in any form which suppresses the encoding of Polish characters.===========
Spis tre\sci
===========
1.1 Literatura rodzima: beletrystyka
1.2 Literatura rodzima: komiksy
1.3 Literatura rodzima: fantastyka naukowa
1.4 Literatura rodzima: popularno-naukowa i inna
2.1 Literatura obca: beletrystyka
2.2 Literatura obca: popularno-naukowa i inna
3.1 Filmy i seriale rodzime: seriale animowane
3.2 Filmy i seriale rodzime: filmy animowane
3.3 Filmy i seriale rodzime: seriale fabularne
3.4 Filmy i seriale rodzime: filmy fabularne
4. Filmy i seriale obce
5. Programy telewizyjne 6. Programy radiowe
7. Czasopisma 8. Piosenki i melodie
9. Ciekawostki: filmy, seriale, ksi\a\zki 10. S\lawne powiedzonka


11. Jedzenie i picie 12. Papierosy
13. Gry 14. Troch\e nostalgii
15. Szkolny \zargon 16. Wpisy do pami\etnik\ow
17. Gry p\o\ls\l\owek 18. Bajeczki
19. Neologizmy 20. Nasi s\asiedzi
21. Pokr\econe przys\lowia 22. Przekr\econe piosenki
23. Humor zeszyt\ow 24. Zapomniane przypadki
25. Szczyty 26. S\lo\n, polskie znaki, a druk FAQ-uKontrybutorzy (cz\e\sciowo nie\swiadomi :-)):


brat Piotr, tata Janusz i mama Teresa; Waldemar W. Koczkodaj
; milik@scripps.edu (Mariusz Milik);
tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka); mkir@clri6a.gsi.de
(Marek Kirejczyk); ai034@FreeNet.Carleton.CA (Andrzej Jakubowski);
Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski); kniaz@sol1.lrsm.upenn.edu
(Krzysztof Knia\'z); aniab@ibm.net (Ania B.); szkaradk@cadvision.com
(Krzysztof Szkaradzi\nski); gciach@hml.uiowa.edu (Grzegorz Jan Ciach);
CCBK000@MUSICA.MCGILL.CA (Bogdan Kusionowicz); f93-pda@byse.nada.kth.se
(Pawe\l D\abrowski); mario@nevada.edu (MAGGIE S\LOMKA);
ichodnic@chat.carleton.ca (Ilona Chodnicka); lechm@delphi.com (Lech
Maziakowski); zkoziol@is.dal.ca (Marta i Zbigniew Kozio\l);
zjd1@columbia.edu (Zbigniew Darocha); adam@kusnierz.demon.co.uk (Adam
Ku\snierz); Artur Zakrzewski ; jwegrzyn@qualcomm.com
(Krzysiek W\egrzyn); gk22@pippi.hrz.uni-giessen.de (Daria Wieczorek);
m-7@mech.pk.edu.pl (Jacek Pietraszek); bynia@lnhdent.agw.bt.co.uk (Bynia
Doyle); piotr@ix.netcom.com (Peter); Witold Biedrzycki
; szkibiel@acsu.buffalo.edu (Grzegorz Szkibiel);
warszawa@ix.netcom.com (Piotr M\lynarczyk); jciszek@aol.com (JCiszek);
mbo@iinet.net.au (Micha\l Borkowski); marten@cml.com (Adam SZCZUROWSKI),
waldek@mail.id.net (Waldemar Filipczak), kowalski@newsserver.trl.oz.au
(Jacek Kowalski), e2lusk1@etek.chalmers.se (\Lukasz Skrzypiec),
kudlicki@hydra.astrouw.edu.pl (Andrzej Kudlicki), kk@wujek.durham.nc.us
(Krzysztof Ko\'zmi\nski) (mn\ostwo p\o\ls\l\owek); Maciej J. Macowicz
; andrewd@sematech.tamu.edu (Andrzej Duchowski),
kobylins@informatik.tu-muenchen.de(Rafa\l Kobyli\nski); YLTX79B@prodigy.com
(J\ozef Figa); rosa@adelaide.DIALix.oz.au (Micha\l Rosa); msobczak@aol.com
(MSobczak); everest@netcom.com (W\lodzimierz Holszty\nski);
minta@brutus.aa.ab.com (Marek Minta); J.Mosiejewski@praxa.com.au
(Jarek Mosiejewski); Janusz J Sendor ;
W\lodzimierz Ka\lu\za ; Adam Wiewi\orkaLegenda dla pozycji ksi\a\zkowo-filmowo-telewizyjnych:


SA serial animowany SAO serial animowany w odcinkach
SF serial fabularny SFO serial fabularny w odcinkach
FF film fabularny FA film animowany
FT film telewizyjny K ksi\a\zka
KK komiks OP/OPY opowiadanie/opowiadania
PT program telewizyjny PR program radiowy
ST sztuka teatralna SL sztuka teatralna lalkowa
-> da\l podstaw\e do... <- na podstawie ...
== istnieje te\z jako... LEKxP/S lektura podst./\sred.
OTST o tym samym tytule CIE wi\ecej w "Ciekawostkach"
Tytu\l odpowiednika, je\sli r\o\zny, jest podany po dwukropku.1.1 Literatura rodzima: beletrystyka
====================================


Idealnie, dla ka\zdego autora winny by\c imi\e i nazwisko, daty urodzenia i
\smierci, prawdziwe nazwisko oraz ciekawe szczeg\o\ly. Dla ka\zdej ksi\a\zki
powinny by\c data pierwszego wydania (lub data copyrightu), oraz dla zbior\ow
opowiada\n lista poszczeg\olnych tytu\l\ow.
NB: zauwa\zy\lem kilka dosy\c dziwnych tendencji na rynku literatury
m\lodzie\zowej: 1. Niekt\ore wydawnictwa zmieniaj\a tytu\ly ksi\a\zek,
bez wyra\'znego powodu, tak \ze wiele ksi\a\zek wyst\epuje obecnie pod dwoma
tytu\lami. Nowe daty copyrightu mog\a sugerowa\c, \ze chodzi o nowe ksi\a\zki.
W tym procesie kilka wczesnych ksi\a\zek Nienackiego zosta\lo na si\l\e
w\l\aczonych do serii "Pan\ow Samochodzik\ow", mimo \ze wcale moim zdaniem tam
nie pasuj\a (sa g\l\ownie du\zo gorsze) 2. Ksi\a\zki s\a cz\esto wydawane
zupe\lnie albo prawie zupe\lnie bez ilustracji. Nawet ok\ladka jest zwyk\lym
zdj\eciem. 3. Dziwna segmentacja wi\ekszych utwor\ow na ma\le, stosukowo
niewielkie i drogi ksi\a\zeczki. Zastanawiam si\e czy nie trzeba troch\e
\za\lowac niegdysiejszego quasi-monopolu Naszej Ksi\egarni.* Jerzy Afanasjew (1932-)


Ba\snie (1971)
Babcia i s\lo\n (1972)
Czarodziejski m\lyn (1961; ->FA, ->SL 1972, tak\ze w telewizji)
Zegarowy kr\ol (1962)* Andrzej Albrecht


Nora (1987; 5 OPY: "Barry", "Czibi", "Duna", "Siedem kot\ow", "Nora")* Adam Bahdaj (1918-1985; Orle Pi\oro 1970; pseud. Dominik Damian)


Czarne sombrero (1970)
Dan Drewer i Indianie
Droga przez g\ory (1956)
Dyptyk: Do przerwy 0:1 (1957; ->SFO, ->FF: "Paragon, gola!"), Wakacje


z duchami (1961; ->SFO; il. Bohdan Butenko; LEK6P)


Dyptyk (->FF: "W pi\at\a stron\e \swiata"): Telemach w d\zinsach (1977;


nagroda "Srebrne Kozio\lki" w 1981), "Gdzie tw\oj dom, Telemachu?"
(1982)


Kapelusz za 100 tysi\ecy (1966)
Ma\ly ratownik (1953)
Na \snie\znej trasie (1953)
Narciarski \slad (1954)
O si\odmej w Budapeszcie (1958)
Order z ksi\e\zyca (1959)
Piraci z Wysp \Spiewaj\acych (1965)
Podr\o\z za jeden u\smiech (1964; ->SFO, ->FF)
Przygoda Wojtka (1953)
Seria "Poczytaj mi mamo": Ksi\e\zycowy koncert, Najpi\ekniejsza


fotografia, Nad strumykiem, Malowany ul


Stawiam na Tolka Banana (1966; ->SFO)
Ta\ncz\acy s\lo\n
Trzecia granica (1973-1974; ->SF)
Uwaga, czarny parasol! (1963)
D\lu\zsze utwory dla ma\lych dzieci: Festyn w B\lawatkowie (1958),


Przygody srebrnej pi\lki (1958), W\asik (1964), Wielki wy\scig
(1967), Pilot i ja (1967), Ma\ly pingwin Pik-Pok (1969), O piracie
Rum-Barbari (1971), O ma\lej spince i du\zym pstr\agu (1971),
Podr\o\z w nieznane (1972), Pan Piramido z trzynastego pi\etra
(1973)


W stron\e Kansas City (1969)* Helena Bechlerowa (1908-)


Ciocia Arnika (1979)
Cykl (il. Jan Marcin Szancer): Dom pod kasztanami (1967), Za z\lota


bram\a (1973)


Jak kotek zwierz\atka mlekiem cz\estowa\l (1958)
Ksi\a\zeczki zabawki: Mi\s na hu\stawce (1960), Otw\orz okienko (1969)
Opowiadania dla najm\lodszych: O \zabkach w czerwonych czapkach (1959),


Poka\z mi sw\oj domek (1959), O kotku, kt\ory szuka\l czarnego
mleka (1959), Zaj\aczek z rozbitego lusterka (1961), Koniczyna pana
Floriana (1966), Wiosenna w\edr\owka (1968), Kolczatek (1977),
Zaczarowana fontanna (1977)


Powie\sci dla najm\lodszych: Weso\le lato (1971), Zima z bia\lym


nied\'zwiedziem (1975)


Zbiory wierszy: W Konwaliowej Gospodzie (1960), Zielone je\ze (1962),


Poziomkowy kraj (1970)* W\ladys\law Be\lza (1847-1913)


Abecadelnik (1869)
Dzieci i ptaszki (1881)
Dzieci polskie w dawnych czasach (1906)
Katechizm polskiego dziecka (1899; zbi\or wierszy, zawiera m.in.


"Kto ty jeste\s? - Polak ma\ly")


Podarek dla grzecznych dzieci (1867; debiut)
Zakl\ete dzwony (1876)* Danuta Bie\nkowska (1920-)


Ch\lopiec z gitar\a (1971)
Chwila prawdy (1975; Harcerska Nagroda Literacka 1975)
Czy to jest kochanie? (1979)
Daniel na Saharze (1984)
Daniel w paszczy lwa (1978)
Lekarz starej Warszawy (1964; o T. Cha\lubi\nskim)
Najd\lu\zsza noc (1972)
Obrona wybrze\za 1629-1629 (1968)
Pi\ekna nieznajoma (1971)
Potajemna wyprawa (1968)
Rada nie od parady (1965)
Siostra w wyboru (1971)
Skowronek (1967)
Szlakiem orlich gniazd (1955)
\Slubne kobierce (1974)
Trwaj chwilo! (1976)
Upragniony telefon (1980)
Wesprzyj mnie (1980)
Wielka gra (1966)
\Zywot szcz\e\sliwy Sebastiana Klonowica (1965)* A. Bie\nkowski


Wyprawa Euzebiusza do Krainy S\lo\nca (czyta\lem w 1-szej klasie...)* Krystyna Boglar (1931-)


Czas Kleofasa (1971)
Gdzie jest zegar mistrza Kuku\lki? (1973)
Cykl "Gucio i Cezar" (od 1968; KK; ->ST, ->SF; il. Bohdan Butenko)
Cykl "Rodzina Le\sniewskich": Nie g\laska\c kota pod w\los (1978;


->SFO: "Rodzina Le\sniewskich", ->FF OTST), Ka\zdy pies ma dwa
ko\nce (1978)


Historia Kasztanowego Kr\ola (1971)
Klementyna lubi kolor czerwony (1970)
Libusza (1975)
Mg\la nad Dolin\a Wiatr\ow (1973)
Salceson i mr\owki (1975)
Semafory (1975)
Uroczysko (1975)
Wiercipi\etek (1969; debiut)
\Zeby konfitury nie lata\ly za much\a (1979)* Karol Olgierd Borchardt (1905-86; kapitan \zeglugi wielkiej)


Kr\a\zownik spod Somossierry (1963; wspomnienia)
Szaman Morski
Znaczy kapitan (1960; wspomnienia)* Maria Borowa


Dominika znaczy niedziela (1986)* Marian Brandys (1912-; nie myli\c z Kazimierzem, od "List\ow do Pani Z.")


Dom odzyskanego dzieci\nstwa (1953; OPY)
Honorowy \lobuz (1957; 7 OPY; m.in. "\Smier\c Don Juana",


"Experyment naukowy" ->FF: "Tarpany", "Ch\lopiec z poci\agu"
->FF: "Ludzie z poci\agu")


Najdziwniejsze z miast (1972; o Warszawie)
O kr\olach i kapu\scie (1977)
Podr\o\ze Gulliwera (adaptacja powie\sci Swifta)
\Sladami Stasia i Nel (1961)
Wyprawa do Arteku (1953)
Z Panem Biegankiem w Abisynii (1962; c.d. "Slad\ow")
-- dla doros\lych --
Nieznany ksi\a\ze Poniatowski (1960), "Oficer najwi\ekszych nadziei"


(1964; esej historyczny o Su\lkowskim), Kozietulski i inni (1967),
Koniec \swiata swole\zer\ow (1972-1979)* Janina Broniewska (1904-1981)


Ciapek w\l\ocz\ega (1939)
Czo\lg pu\lkownika Kuku\lki (1945)
Dawno i jeszcze dawniej (1975)
Dziesi\e\c serc czerwiennych (1964; wspomnienia)
Filip i jego za\loga na k\o\lkach (1949)
Historia ga\lgankowej Balbisi (1936)
Historia toczonego dziadka i malowanej babki (1937)
Krystek z Warszawy (1949; historia "syna pu\lku")
Maje i listopady (1967; wspomnienia)
O cz\lowieku, kt\ory si\e kulom nie k\lania\l (1948; K. \Swierczewski)
O Fuku i Puku aksamitnych pieskach (1939)
O takich jak ka\zde z was (1970)
Ogniwo (1951)
Opowie\sci wojenne (1973; wsp\olne wyd. "O cz\lowieku..." i "Krystka")
Siostrze\ncy ciotki Agaty (1946)
Tamten brzeg mych lat (1973; wspomnienia)
Z notatnika korespondenta wojennego (1953; wspomnienia)* Jerzy Broszkiewicz (1922-1993)


Bracia Koszmarek, magister i ja (1980)
Dyptyk (->CIE): Ci z dziesi\atego tysi\aca (1962), Oko Centaura (1964)
Dyptyk: Wielka, wi\eksza i najwi\eksza (1960; ->FF; LEK5P), D\lugi


deszczowy tydzie\n (1966)


Emil! Emil! (1954)
Kluska, Kefir i Tutejszy (1967)
Jacek Kula (1952)
Mister Di (1972)
M\oj ksi\e\zycowy pech (1970)
Opowie\s\c o Chopinie (1950; adaptacja "Kszta\lt mi\lo\sci")
Opowie\s\c olimpijska (1948)
Samotny podr\o\zny (1973; <-SFO: "Kopernik"; 19 lutego 1973 wypada\lo


500-lecie urodzin astronoma)


-- dla doros\lych --
Oczekiwanie (1948), Kszta\lt mi\lo\sci (1950; ->FF: "M\lodo\s\c


Chopina"), Imiona w\ladzy (1957), Dwie przygody Lemuella
Gulliwera, Koniec ksi\egi VI* Jan Brzechwa (1900-1966; Jan Lesman; adwokat)


Bajki i ba\snie (1954; wydanie zbiorowe, nowe: Za kr\ola Jelonka,


Ba\s\n o korsarzu Palemonie)


Bajki samograjki (1981; utwory: Czerwony kapturek (muz. M. Janicz), Kot


w butach, Kopciuszek, Ja\s i Ma\logosia (muz. S. Kisielewski))


Brzechwa dzieciom (1953; wydanie zbiorowe, nowe wiersze: Szelmostwa


lisa Witalisa, Pali si\e, Bronka i stonka)


Kaczka dziwaczka (1938; 14 wierszyk\ow: Kaczka dziwaczka, \Zaba,


Kokoszka smakoszka, Konik polny i bo\za kr\owka, Dwie krawcowe,
Kozio\leczek, S\ojka, Stryjek, Mops, Dwie gadu\ly, Znaki
przestankowe, Sta\s Pytalski, Chrzan, Wrona i ser)


Ksi\ega wierszy
Liryki: Brzechwa dla doros\lych
Magik (1957; 4 wiersze)
Na wyspach Bergamutach (1948; wierszyki, m.in: Grzyby, Atrament, \Lata


i dziura, Babulej i Babulejka, Kaczki)


Od ba\sni do ba\sni (1965; zbi\or wcze\sniejszych utwor\ow)
Opowiedzia\l dzi\ecio\l sowie (1948)
Pan Drops i jego trupa (1946)
Pan Kleks (1968): Akademia Pana Kleksa (1946; ->FF), Podr\o\ze Pana


Kleksa (1961; ->FF), Triumf Pana Kleksa (1965)


Przygody pch\ly Szachrajki
Przygody rycerza Sza\lawi\ly (1948; ->FA)
Ptasie plotki (1946; wierszyki, m.in: Zapa\lka, Mr\owka, Jajko, Kuma,


Zegarek, Samochwa\la)


Sto bajek (1958; niemal wszystkie wierszyki; dzia\ly: Co w trawie


piszczy, Nurka do wody, Lata ptaszek, Gorzkie prawdy, Androny, Po
nosie, Wyssane z palce, Prosimy do zwierzy\nca; wiersze: Mleko,
Czarodziejski pies, Klej, \Slimak, Sum, Entliczek-p\etliczek,
Smok, Sz\ostka-oszustka, Ciaptak, Siedmiomilowe buty, W\a\z-
kaligraf, Jasne jak s\lo\nce, Ciotka Danuta, Nie pieprz Pietrze,
Baran, Dziura w mo\scie, Szpak, Cap na grapie, Katar, Tydzie\n,
R\ece i nogi)


\Smiechu warte (1964; utwory: Szpak, Jak rozmawia\c trzeba z psem,


"Bajka o rudobrodym ko\'zle, o siedmiu je\'zd\'zcach, o z\lotej
wie\zy i o szczurze praszczurze"; nb. tytu\l s\lu\zy obecnie (9/95)
polskiej wersji "America's Funniest Home Videos")


Ta\ncowa\la ig\la z nitk\a (1937; wierszyki, m.in.: Na straganie,


Pomidor, Stonoga, K\l\otnia rzek)


Teatr Pietruszki. Widowiska kukie\lkowe (1953)
Uczmy si\e chodzi\c (1951)
Wagary (1953)
Wyssane z palce (1958)
Zwierzyniec* Mieczys\lawa Buczk\owna (1924-)


Najwy\zsza g\ora (1967)
Tajemnica bia\lego kamienia (1962)* Karol Bunsch (1898-1987)


Dyptyk: Zdobycie Ko\lobrzegu (1952), Psie pole (1953)
Dzikowy Skarb (1945; powie\s\c historyczna, czasy Mieszka)
O Zawiszy Czarnym opowie\s\c (1958)
Ojciec i syn (1946)
Powrotna droga (1971)* Alina i Czes\law Jacek Centkiewiczowie (1907-1993, 1904-)


Cz\lowiek, o kt\orego upomnia\lo si\e morze (1966; o Amundsenie)
Fridtjof, co z ciebie wyro\snie? Opowie\s\c o Nansenie (1962)
Na bia\lym szlaku (1956; OPY)
Nie prowadzi\la ich Gwiazda Polarna (1974)
Odarpi, syn Egigwy (1949; o Eskimosach; LEK5P)
Okrutny biegun (1969)
Tumbo nigdy nie zazna spokoju (1977)
Tumbo z przyl\adka dobrej nadziei (1964)* Jadwiga Chamiec (1900-)


Tr\ojkolorowa kokarda (1960; "Wiosna Lud\ow" 1848 na W\egrzech)* Zofia Ch\adzy\nska (1912-)


Przez ciebie, Drabie! (1969)
Rekma, czyli \zycie za \zycie (nowy tytu\l dla "\Zycie za \zycie")
Statki, kt\ore mijaj\a si\e noc\a (1975)
\Spiew muszli
Wakacje z Zyg\a (1977)
Wst\ega pawilonu (1978)
\Zycie za \zycie (1971; obecnie jako "Rekma...")
-- dla doros\lych --
\Slepi bez lasek (1959), Chemia (1962), Skrzyd\lo sowy (1967), Ryby na


piasku (1965; OPY)* Joanna Chmielewska (1932-)


(klasyfikacja szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski))
Dla najm\lodszych dzieci: Pafnucy (mi\s; 1994)
Dla \srednich dzieci: cykl o "upiornym rodze\nstwie Janeczki i Pawe\lka


Chabrowicz\ow i ich nadludzko m\adrym psie Chaberze": Nawiedzony
dom (1979), Wielkie zas\lugi (1981), Skarby (1988), 2/3 sukcesu
(1991), Wszelki wypadek (1993).


Dla starszych dzieci: Zwyczajne \zycie (1974), Wi\ekszy kawa\lek


\swiata (1976), \Slepe szcz\e\scie (1992).


Dla doros\lych, seria "Lesio": Lesio (1973), Dzikie Bia\lko (1992).
Dla doros\lych, seria "Z Joann\a" (czyli autork\a):


Klin (1964; ->FF: "Lekarstwo na mi\lo\s\c", 1966, scenariusz),
Wszyscy jeste\smy podejrzani (1966), Upiorny legat (1977; w serii
"Z jamnikiem"; ->FF: "Skradziona
kolekcja", 1979, scenopis), Krokodyl z kraju Karoliny (1969), Ca\le
zdanie nieboszczyka (1972), Wszystko czerwone (1974), Romans
wszechczas\ow (1975), Boczne drogi (1976), Studnie przodk\ow
(1979), Wy\scigi (1992), Szajka bez ko\nca (1993).


Inne: Jeden kierunek ruchu : romans tragiczny (1994), 4 tomy


autobiografii (Dzieci\nstwo, Pierwsza m\lodo\s\c, ...; 1994),
Florencja c\orka diab\la (1993), Tajemnica (1993), Zbieg
okoliczno\sci (1993), Drugi w\atek (1993).* Wanda Chotomska (1929-; "Order U\smiechu" 1969)


Abecad\lo krakowskie (1962)
Abecad\lo warszawskie (1960)
Bajki z 1001 dobranocy (1972; <-PT: "Jacek i Agatka")
Czarna krowa w kropki bordo (1970)
Dla ka\zdego co\s \smiesznego (1971; wiersze)
Dlaczego ciel\e ogonem miele (1973; wiersze)
Drzewo z czerwonym \zaglem (1976)
Dwunastu pan\ow (1960; wiersze)
Dzidka i kitka (1975)
Dzieci pana Astronoma (1971)
Dzie\n dobry, kr\olu Zygmuncie (1973)
Dzie\n dobry! Ksi\a\zka do domu, do szko\ly, na podw\orko, na boisko i


na wakacje (1977)


Dziesi\e\c ba\lwank\ow (1977)
Gaw\eda i detektywi (widowisko; 1986; muz. W\lodzimierz Korcz; pios:


Co dzi\s b\edzie w Gaw\edzie, \'Zrebak ta\nczy na \l\ace,
Piosenka Szerloka, Zgubi\lem u\smiech, Tango bia\lej damy,
Placki, Rokendrol przy pralce, Furmanowi uciek\l ko\n,
Numer magika, Wpu\scili ci\e w maliny, Ko\n z ko\ntrabasem,
\Lapi\a zaj\ace, Stan\e\lam na przystanku, Nie rozumiem tych
ch\lopak\ow, Poci\ag do zagadek, Po\l\aczy\la nas mi\lo\s\c,
Znalaz\lem u\smiech)


Gaw\eda - Na deszcz i pogod\e (widowisko; muz. Teresa Niewiarowska;


pios: Ko\lysanka w pi\zamie, Dom pe\len strach\ow, Mama z c\ork\a
na wagarach, Ballada dla s\asiada, Piosenka do \lazienki, Rodzinny
kogel-mogel, Ulica siedmiu smutk\ow, Um\owi\lam si\e z deszczem,
Dwa gofry, Moniuszkowska piosenka, M\oj kapelusz, Rokendrol na
parasolu)


Gaw\eda - W 80 minut dooko\la \swiata (widowisko; muz. Teresa


Niewiarowska; pios: Sk\ad my si\e znamy mister Fogg...?, Dooko\la
\swiata, Rusz globusem, Gdzie jest Wania?, Papierowy ptak,
Kangurek, "O rety, rety", Pingwin, Samba na m\lynku do kawy, Szeryf
do rondla, Fata-morgana, Bugi-\lugi dla papugi, Fernando,
Silvestro, Walczyk z balonem, Julianna, Strasznie lubi\e ta\nczy\c
z deszczem, Dooko\la \swiata)


Gaw\eda w cyrku (widowisko; muz. W. Korcz; pios: Gaw\eda w cyrku,


Zakochany s\lo\n, Dziadek na rowerze, Kapelusz pe\len marze\n, A ja
mam psa, Trzymaj si\e Felu\s!, Dajemy wam u\smiech, Opowiem ci o
lwie, Konik z karuzeli, Du\ze buty, "UFO, UFO", Fina\l)


Gdyby k\ozka nie skaka\la (1971)
Gdyby tygrysy jad\ly irysy (1968)
Jedziemy nad morze (1962)
Kaczka-t\lumaczka (1968; wiersze)
Klucze do jelenia (1972)
Kozio\lki pana Zegarmistrza (1971)
Leonek i lew (1976)
Muzyka pana Chopina (1978)
O Tadku Niejadku, babci i dziadku (bajka muzyczna, 1974?,


z Irena Kwiatkowska, T. Bartosik?; muz. Mieczys\law Janicz?)


Od rzeczy do rzeczy (1969; OPY)
Opowie\s\c o arrasach (1969)
Panna Kle-Kle (1973)
Przygody je\za spod miasta Zgierza (1964)
Remanent (1985; 81 wierszyk\ow)
R\o\zowy balonik (1976)
Siedem ksi\e\zyc\ow (1970; wiersze)
\Slimak (1978)
Ta\nce polskie (1981)
Trzymaj si\e, Kamil (1981)
Wiersze pod psem (1959; wiersze)
??? (mo\ze "Kosmiczny wy\scig"; o kocie i psie \scigaj\acych si\e


u\zywajac coraz to szybszych \srodk\ow transportu: rower,
samoch\od, rakieta; bajka muzyczna; muz. Mieczys\law Janicz?)* Maria D\abrowska (1889-1965)


Czyste serca (1936; OPY: "Pierwszy dzie\n w szkole", "Wilcz\eta


z czarnego podw\orza", "Drogie kamienie", "Olek", "Koledzy Jacka",
"Szpital", "Czajki", "Wakacje")


Dzieci ojczyzny (1918; OPY historyczne)
Gwiazda zaranna (1955; OPY: "Pielgrzymka do Warszawy" (1945; LEK8P),


"Nocne spotkanie" (1949; LEK8P), "Tu zasz\la zmiana" (1951; LEK8P),
"Na wsi wesele" (stycze\n 1955 w "Tw\orczo\s\c"; LEK4S), "Trzecia
jesie\n")


Marcin Kozera (1927; LEK6P)
Przyja\'z\n (1927)
U\smiech dzieci\nstwa (1923; OPY, m.in. "Janek" i "Pies"; Nagroda


Wydawc\ow 1925)


Wilcz\eta z czarnego podw\orza (1936; LEK5P)
Wyb\or pism dla dzieci (1948; zbi\or)
Wyb\or pism dla m\lodzie\zy (1948; zbi\or)
Zdarzenia (1956; wyb\or pism: "U\smiech dzieci\nstwa", "Przyja\'z\n",


"Marcin Kozera", "Dziewcz\eta" (frag. "Noce i dnie"), "Pielgrzymka
do Warszawy", "Warszawa mojej m\lodo\sci", "Tu zasz\la zmiana")


-- dla doros\lych --
Ludzie stamt\ad (1926; OPY, m. in. "Najdalsza droga" (1925; LEK8P))
Noce i dnie (1932-1934; ->FF, ->SFO; Pa\nstwowa Nagroda Literacka 1933)
Rozdro\ze (1937), Znaki \zycia (1938; OPY)* Janusz Domagalik (1931-; red. naczelny "\Swiata M\lodych"; "Orle pi\oro",


"Order U\smiechu")


Cykl "Banda Rudego": "Taki sobie paj\ak" (1976), "Frontowa historia"


(1976), "Gdzie jest sztandar?" (1976), "Wielka akcja" (1977)


Id\ac do siebie (1970; OP)
Irmina (1974; OP; c.d. "Marka")
Koniec wakacji (1966; ->FF)
Ksi\e\zniczka i ch\lopcy (1967; nowele)
Marek (1971; OP)
M\eska sprawa (1963; OP; debiut)
Pieska moja niebieska (1964; OP)
Pi\e\c przyg\od detektywa Konopki (1968; il. B. Butenko)
Skarb szeryfa (1972; OP)
Zielone kasztany (1977; po\l\aczenie "Marka" i "Irminy")* Antonina Doma\nska (1853-1917)


Ave Maria (1920; OPY)
Czeladnik majstra Szymona (1920; OPY)
Hanusia Wierzynk\owna (1909; OP)
Historia \z\o\ltej ci\zemki (1913; ->FF)
Kr\olewska niedola (1916)
Krysia bezimienna (1914)
Paziowie kr\ola Zygmunta (1910)
Przy kominku (1911; OPY)
Trzaska i Zbroja (1913)
Z\lota prz\edza (1918; OPY)* Adolf Dygasi\nski (1839-1902)


Beldonek (1888)
Cudowne bajki (1896; bajki, m.in: "By\s i Dy\s", "Syn boginki",


"Jasiek \Cwieczek", "Kr\olewna Zorzyczka", "Pan z du\z\a g\low\a")


Przygody m\lodzie\nca, czyli Robinson polski (1891)
W Swojczy (1889)
Zaj\ac (1900)* Arkady Fiedler (1894-1985; "Order U\smiechu")


Bia\ly jaguar (1980)
Bichos, moi brazylijscy przyjaciele (1931)
Dywizjon 303 (1943; OPY; LEK8P)
Dzi\ekuj\e ci, kapitanie (1944; OPY marynarskie)
Dzikie banany. Szkice z Wietnamu P\o\lnocnego (1960)
Gor\aca wie\s Ambinanitelo (1953)
I znowu kusz\aca Kanada. Indianie, bizony, szczupaki (1965)
Jutro na Madagaskar
Kanada pachn\aca \zywic\a (1937)
Madagaskar, okrutny czarodziej (1969)
Ma\ly Bizon (1952)
M\oj ojciec i d\eby (1973; autobiografia)
Rio de Oro. Na \scie\zkach Indian brazylijskich (1950)
Nowa przygoda: Gwinea (1962)
Orinoko (1957; c.d. "Wyspa Robinsona")
Pi\ekna, straszna Amazonia (1971)
Przez wiry i porohy Dniestru (1926)
Radosny ptak Drongo (1946)
Ryby \spiewaj\a w Ukajali (1935)
Spotka\lem szcz\e\sliwych Indian. Szkice z Gujany (1968)
Wiek m\eski - zwyci\eski (1976)
W\sr\od Indian Koroad\ow (1932)
Wyspa kochaj\acych lemur\ow (1957)
Wyspa Robinsona (1954)
Zdobywamy Amazonk\e (1937; skr\ot "Ryby \spiewaj\a w Ukajali")
Zwierz\eta z lasu dziewiczego (1936)
\Zarliwa wyspa Beniowskiego (1944)* Stanis\lawa Fleszarowa-Muskat (1919-)


Dwie \scie\zki czasu (1973)
Kochankowie r\o\zy wiatr\ow (1962)
Milionerzy (1960)
Papuga pana Profesora (1970)
Powr\ot do miejsc nieobecnych (1968)
Pozw\olcie nam krzycze\c (1957)
Przerwa na \zycie (1960)
Tak trzyma\c! (1974)
Ucieczka-wycieczka (1968; ->SFO)
W s\lu\zbie morza (1946)
Wczesn\a jesieni\a w Z\lotych Piaskach (1970)
Wizyta (1971)
Wz\or dla kapitana (1971)
Zatoka \spiewaj\acych traw (1967)* Wiktor Gomulicki (1848-1919)


Cudna mieszczka (1899)
Miecz i \lokie\c (1903)
Wspomnienia niebieskiego mundurka (1905)* Janina Barbara G\orkiewiczowa (1921-)


A jednak rado\s\c (1967)
G\luptak (1971; OP)
I przyszed\l dzie\n (1965)
Izydor (1973; OP)
Junak (1972)
Szczeni\eca mi\lo\s\c (1972; OP)
Szesnaste lato Hanki (1969)* Halina G\orska (1898-1942)


Ch\lopcy z ulic miasta (1934; LEK7P)
Druga brama (1935)
Nad czarn\a wod\a (1931)
O Ksi\eciu Gotfrydzie Rycerzu Gwiazdy Wigilijnej (1930; OPY)
-- dla doros\lych --
Barak p\lonie (cz.1 "\Slepy tor" (1937), cz.2 "Ucieczki" (1939))* Jan Antoni Grabowski (1882-1950)


Czarna owieczka
Europa (1929)
Kochany zwierzyniec (1939; OPY: "Ooo! Huuu! Ach!", "Metka", "Fryga",


"Mucha z humorami", "Kruszynka", "Ropucha", "Uniwersytet na
jesionie")


Puc, Bursztyn i go\scie (1935; o psach; LEK?P)
Reksio i Pucek, i inne opowiadania (1929)
Skrzydlate bractwo (1936; OPY: "Muc, wr\obel beznogi", "G\aska


Ma\lgosia", "Musia")


(+ sk\ladanki, np. "Opowiadania", il. Jan Grabia\nski)* El\zbieta Jackiewiczowa (1902-1976)


Dwie mi\lo\sci (1968)
Dziewcz\eta szukaj\a drogi (1958)
Nocny koncert (1974)
Pokolenie Teresy (1965)
Tancerze (1961)
Wczorajsza m\lodo\s\c (1955)
-- inne --
Jak zdoby\c zaufanie i szacunek dziecka (1955; broszura)
Kiedy dzieci s\luchaj\a i szanuj\a rodzic\ow (1957)
Listy o trudnym dojrzewaniu (1961)
Nie wierz\a w bociany (1971; broszura)
O czym chc\a wiedzie\c dziewcz\eta (1957; broszura)
Organizacja \zycia i pracy w szkole przysz\lo\sci (1971)
Ratuj Ewo! Porady dotycz\ace \zycia uczniowskiego (1963)* Czes\law Janczarski (1911-1971; red. naczelny "Mi\s")


Abecad\lo przyrodnicze (1962)
Bieg z przeszkodami (1962)
Co si\e woko\lo zieleni (1963)
Cykl Misia Uszatka (->SA): Przygody i w\edrowki Misia Uszatka (1960),


Nowi przyjaciele Misia Uszatka (1963), Gromadka Misia Uszatka
(1964), Bajki Misia Uszatka (1967), Zaczarowane k\o\lko Misia
Uszatka (1970)


Czy wiesz, kt\ora godzina? (1970)
Gdzie mieszka bajeczka (1958)
Jak Wojtek zosta\l stra\zakiem (1950; OP)
Kopciuszek (1957)
Kto w lesie mieszka (1958)
Listy, listy, listy (1964)
Mia\la babule\nka koz\la rogatego (1965; dla najm\lodszych)
Mieszkanie Hani (1961)
Najpi\ekniejsze bajki (1964)
Nasza Ziemia i S\lo\nce (1972; 61 wierszy)
O czym szumi stary d\ab (1980)
O kr\olewnie \Snie\zce i siedmiu krasnoludkach (1959)
P\lynie Wis\la, p\lynie... (1973)
Przedszkole na Kole (1952)
Przedszkole Krysi i Jurka (1968)
Srebrnogrzywek (1960)
Strzelba Zaj\aczka (1967)
\Slady (1953)
\Swierszczykowe nutki (1957)
Tygrys o z\lotym sercu (1963)
Weso\ly Florek (1956)
Z\lote ziarno (1971)* Hanna Januszewska (1905-1980)


Ambaje (1967)
Bajki (1979)
Bajki o czterech wiatrach (1978)
Bajki polskie (1975)
Ba\snie polskie (1952; zaw. "O Bartku doktorze", "Synowie z gwiazd\a


w skroni", "O c\orce kupca i o potworze", "\Zelazne
trzewiczki", "Micha\lkowicka opowie\s\c", "Ba\s\n
\zo\lnierska")


Broszka van der Man\ow (1936)
Bryg "Zuzanna" (1973)
Cykl Pyzy: Jak polska Pyza w\edrowa\la (1938), Idzie Pyza borem lasem


(1938), Pyza na Starym Mie\scie (1948), Pyza na polskich
dr\o\zkach (1956)


Ele-mele dudki (1932)
Jawor-jawor (1932)
Kopciuszek (1968)
Lwy (1974)
Mania Lazurek (1968; ->FF: "Zaczarowane podw\orko")
M\oj dom - moja ojczyzna (1981)
O ch\lopcu drewnianym (1938)
O flisaku i przydr\o\zce (1950)
O kocie co faj\e kurzy\l i o innych dziwach (1933)
O krakowskim kocie
O polskim Chrobotku (1939)
Pier\scionek pani Izabeli (1972)
Prosz\e wycieczki (1971)
Przez pawie oczko (1969)
R\ekopis pani Fabulickiej (1958)
Siwa g\aska, siwa (1939)
Srebrna k\ozka (1961)
Sze\s\c grubych ryb (1966)
Trik-trak (1961)
Tut, tut (1981)
Walc panny Ludwiki (1981)
Z g\ory na Mazury (1933)
Z\lota jab\lo\n (1955; "Ba\snie polskie" + "Z\lota jab\lo\n",


"Nietyka\lek", "Licho na topoli", "Pie\s\n")


Z\lota legenda warszawska (1950)
Z\loty koszyczek. Bajka wiosenna (1979)* Mira Jaworczakowa (1917-)


Co\s ci powiem Stokrotko (1962)
Gdy dobijamy do portu (1975; o Koperniku)
Has\lo: Szko\la (1953)
Jacek, Wacek i Pankracek (1955; LEK?P)
Majka z Siwego Brzegu (1973)
Marmotek z g\or (1947)
Oto jest Kasia (1959)
Po s\lonecznej stronie (1964)
Przyjaciel na zawsze (1960; 8 OPY)
Seria "Poczytaj mi mamo": A co si\e sta\lo z derkaczem (1952), \L\akowa


piosenka (1952), Niebieskie pi\oro (1956), Sanki (1961)


Wszystkim swoje ksi\egi k\lad\e (1980)
Zielone pi\oro (1956)* Irena Jurgielewiczowa (1903-)


Cykl: Ten obcy (1961; LEK6P), Inna? (1975; ->FF)
Historia o czterech pstroczkach (1948)
Jak jeden malarz chcia\l namalowa\c szcz\e\sliwego motyla (1960)
Kajtek, warszawski szpak (1958)
Niebezpieczna przygoda (1969; OP)
Niespokojne godziny (1964)
O ch\lopcu, kt\ory szuka\l domu (1957)
O czterech warszawskich pstroczkach (1948)
Osiem lalek i jeden mi\s (1951; sztuka)
Rozbita szyba (1963; OP)
Tort orzechowy (1966; OP)
Wa\zne i niewa\zne (1971)
Wszystko inaczej (1968)* Anna Kamie\nska (1920-1986)


Cykl ma\lej Marianny: Wielkie ma\le rzeczy (1974), \Swiat si\e ci\agle


zaczyna (1975)


D\ebowa ko\lyska (1967; poezje dla dzieci)
Jaworowi ludzie (1973; poezje dla dzieci; nagroda "Srebrne kozio\lki")
Pod jab\loni\a (1966; poezje dla dzieci)
Rozalka Olaboga (1968)
Samowarek mojego dziadka (1967)
S\a takie wyspy (1970)
S\loneczny lizak (1960; poezje dla dzieci)
Sze\sciopi\etrowy dzie\n (1975)
W Niepary\zu i gdzie indziej (1967)
W kr\olestwie Plastelinii (1970; poezje dla dzieci)
Zaj\eczy pa\lac (1963; poezje dla dzieci)
\Zo\lnierze i \zo\lnierzyki (1971)
-- dla doros\lych --
Bicie serca (1954; poezje), Pod chmurami (1957; poezje), Poezje wybrane


(1959), Rzeczy nietrwa\le (1963; poezje), Czasy ma\lego szcz\e\scia
(1963; OPY), Pragn\aca literatura (1964; szkice literackie),
Jeden z grzech\ow pi\eknych (1967; szkice o poezji), Odwo\lanie
mitu (1967; poezje), Wygnanie (1970; poezje), Bia\ly r\ekopis
(1970; poezje), Poezje wybrane (1971), Drugie szcz\e\scie Hioba
(1974; poezje), Wiersze jednej nocy (1981)* Jan Jerzy Karpi\nski


Z puszcz i las\ow (<1969)* Ludwik Jerzy Kern (1921-; Order U\smiechu; red. ostatniej strony "Przekroju")


Bajki, bajki, bajki (1962; 65 wierszyk\ow)
Cztery \lapy (1969)
Ferdynand Wspania\ly (1963; il. Kazimierz Mikulski; LEK4P)
Jurek Og\orek (1965)
Kapitan Ali i jego pies (1959)
Karampuk (1968)
M\adra poduszka - wiersze dla dzieci (1972)
Mena\zeria kapitana Ali (1957)
Nasze podw\orko (1975)
Nied\'zwied\'z w szafie (1964)
Pan Tygrys (1970)
Pierwszy i kilka innych wierszy (1957)
Prosz\e s\lonia (1964; ->FA)
Przygoda w Plamie (1971)
Rower z Rowerowa (1976)
Z Florkiem przez p\o\l \swiata (1966)
Zbud\'z si\e Ferdynandzie (1965)
\Zyrafa u fotografa (1961)* Maria K\edziorzyna (1905-)


Antek Gruda (1938)
Co by by\lo, gdyby... (1958)
Czar wielkiej sowy (1943)
Gaptu\s z K\ata Gracianego (1948)
Kasper i smok (1957)
\Lysy las (1964)
Serce w plecaku (1948)
W\edr\owki szyszkowego dziadka (1951)
Z piek\la rodem (1971; 5 ba\sni)
Za rozbit\a szybk\a (1947)
Za si\odm\a g\or\a, za si\odm\a rzek\a (1948)
Zwi\azek Dobrych Duch\ow (1940)* Maria Konopnicka (1842-1910)


Co s\lonko widzia\lo (1951; wyb\or wierszy; m.in: "Nasza czarna


jask\o\leczka", "\Zuczek", "Stefek Burczymucha")


Czytania dla Tadzia i Zosi (1892; m.in. "Franek", "Jak to ze lnem


by\lo")


Jak to ze lnem by\lo (1906)
Moja ksi\a\zeczka (1889; wiersze)
Na jagody (1903)
Nasza szkapa (LEK5P)
Nowe latko (1895; wiersze)
O Janku W\edrowniczku (1893; OP)
O krasnoludkach i sierotce Marysi (1896; ->FF: "Marysia i krasnoludki",


->bajka muzyczna)


Szcz\e\sliwy \swiatek (1895; wiersze)
\Spiewnik dla dzieci (1891; muz. Z. Noskowski)
Weso\le chwile ma\lych czytelnik\ow (1889; wiersze)
+ Szkolne przygody Pimpusia Sade\lko (kotek; w czym to?)* Wac\law Korabiewicz (1903-)


Boa dusiciel (1966; OP)
\Swi\ety krokodyl (1966; OP)
Zwierzaki (1965; OPY)
(+ inne dla doros\lych)* Janusz Korczak (1878-1942; Henryk Goldszmit; lekarz)


Bankructwo ma\lego D\zeka (1924)
Bobo (1914)
Dzieci ulicy (1901)
Dziecko salonu (1906)
Jak kocha\c dziecko (1919-1920)
J\ozki, Ja\ski i Franki (1911)
Kajtu\s czarodziej (1935)
Kiedy zn\ow b\ed\e ma\ly (1925)
Kolonia wakacyjna (?)
Kr\ol Maciu\s Pierwszy (1923; ->FF)
Kr\ol Maciu\s na bezludnej wyspie (1923)
Mo\ski, Jo\ski i Srule (1910)
Pami\etnik z getta
Pedagogika \zartobliwa (1939)
Prawo dziecka do szacunku (1929)
S\lawa (1913; OP)
Uparty ch\lopiec (1938; o L. Pasteur)* Jadwiga Korczakowska (1906-)


Bu\leczka (1957; ->FF)
Chi\nski dw\or (1938)
Czarnuszkowo (1980)
Dwie Marysie (1951; ba\s\n sceniczna)
Dzieci podw\orka (1938)
Filipek (1977)
Krokusy (1936; wiersze)
Ma\ly (1968)
Mateuszek (1952; scen. FA)
Otwarte drzwi (1967)
Pa\lac pod grusz\a (1948)
Przygody Joanny (1967)
Smyk (1981)
Spotkanie nad morzem (1962)
Wakacje w Borkach (1980)
Zabawa w chowanego (1978)
\Zuczek i Marsjanie (1964)* Maria Kowalewska (1901-)


Chcia\lam by\c gwiazd\a (1973)
Czarny Pazur z Dzikiej D\zungli (1970)
Dziwne sprawy Zawodzia (1960)
Go\scie (1974)
G\ory (1978)
Kawka Pafka (1964)
\Latek i Fiko\lka (1961)
Ma\ly to ja (1972)
O Fiku i Myku i o domku z patyk\ow (1958)
Po nitce do k\l\ebka (1969)
Sapcio i Pufcio ze stromego brzegu (1972; OPY)
Seria "Poczytaj mi mamo": Funia-R\ekawiczka (1959), S\asiedzi (1963),


Wsp\olne morze (1970)


\Spioszka Popielica (1968)
Tajemniczy olbrzym (1968)
Trzmiele (1961)
Ucieczka z Pude\lkowa (1962)
Zabawy w prawd\e (1970)
Zagadkowa kartka (1956)
Zwariowane podw\orko (1976)* Stanis\law Kowalewski


Nie ma ceny na mi\od akacjowy* Maria Kownacka (1894-1982; ekologistka)


Dzieci z Leszczynowej G\orki
Kajtkowe przygody (1948)
Plastusiowy pami\etnik (1936)
Przygody Plastusia (sequel na wsi)
Roga\s z Doliny Roztoki (LEK4P)* Maria Kral


Sprawa o ziarnko s\lonecznika (il. Butenko?)* Kraszewski


Robin Hood ("gruby tom, z jednobarwnymi ilustracjami rysowanymi


cienkim pi\orkiem")* Maria Kr\:uger (1911-)


Godzina p\asowej r\o\zy (1960; ->FF)
Karolcia (1959)
Klimek i Klementynka (1962; LEK5P)
Ucho, dynia, sto dwadzie\scia pi\e\c! (1964)* Beata Krupska


Przygody Euzebiusza (1985; dla najm\lodszych)* Lucyna Krzemieniecka (1907-1955)


Cudowne okulary (1932)
Z przyg\od krasnala Ha\laba\ly (1936; LEK?P)* Maciej Kuczy\nski (1929-)


Alarm pod Andami (1961)
Atlantyda, wyspa ognia (1967)
Katastrofa (1968)
Zimny brzeg (1969)* Joanna Kulmowa (1928-)


R\o\zne rzeczy Hilarego (1973)* Boles\law Le\smian (1878-1937)


Klechdy polskie (1913, wydane 1956)
Klechdy sezamowe (1913)
Przygody Sindbada \Zeglarza (1913)
(+ wiersze, dramaty poetyckie, eseje krytyczne)* Maria Ewa Letki (1948-)


Dzieci, tropiciele i ten wielki ba\lagan (1974; debiut)
Jutro zn\ow p\ojd\e w \swiat (1979; "ch\lopiec z lask\a")
Listy (1978)
\L\od\'z Wiking\ow (1981)
Spacer (1977)
Supe\l (1980)
Wakacje z Cynamonem (1981)* Micha\l Lorenc


Opowie\sci czerwcowe* Henryk Lothamer (1945-1979)


Dlaczego tak, dlaczego nie (1974; debiut)
Do zobaczenia, mamo (1977; ->FF: "Chcia\lbym si\e zgubi\c"; nag. Premio


Europeo 1978)


Kr\ol z Babskich \L\ak (1977)
Wszystko powiem Lilce (1979)* Kornel Makuszy\nski (1884-1953)


Awantura o Basi\e (1936; ->FF)
Bezgrzeszne lata
O dw\och takich co ukradli ksi\e\zyc (->FF, ->SAO, ->SFO)
Panna z mokr\a g\low\a (->FF)
Per\ly i wieprze
120 przyg\od Kozio\lka Mato\lka (z M. Walentynowicz; ->SA; ->bajka


muzyczna)


Rzeczy weso\le
Szatan z si\odmej klasy (1937; ->FF)
Szale\nstwa Panny Ewy (->FT, ->FF)
Wielka Brama
Za kr\ola Piasta Polska wyrasta (1939)* Janusz Meissner


Przygoda sr\odziemnomorska (1960)
Trzy diamenty (1956)* Aleksander Minkowski (1933-; "bohater\ow \l\aczy wsp\olna cecha: potrzeba


przyja\'zni")


Artur (1972)
B\l\ekitni z lataj\acego talerza (1973)
Dolina swiat\la
Dow\od to\zsamo\sci (1981)
Gra\zyna (1977)
Gruby (1966; ->SF; autobiograficzna)
Klub siedmiu (1965; pierwsza dla m\lodzie\zy)
Kocur i ja (1976)
Kosmiczny sekret lutego (1967)
Krzysztof (1975)
Nasturcja i lew (1969)
Niezwyk\le lato Izydora i sp\o\lki (1969)
Pieszczoch (1969; OP)
Podr\o\z na wysp\e Borneo (1969)
Pojedynek z Johnem (1969; OP)
Prywatna rozmowa (1971; OP)
Szale\nstwo Majki Skowron (1972; ->SFO)
Wyspa Szatana (1988)
Z\ab Napoleona (1971)
Z\lota tro\c (1974)
\Zycz\e ci dobrej drogi (1965; OP)
-- dla doros\lych --
Bl\ekitna m\lodo\s\c (1958; zawiera "Jeden wiecz\or w \Losiewie"),


Wahania, Kwiaty dla Klementyny, Wielki poker, Nigdy na \swiecie
(->FF: "Kardiogram"), Czterdziestu na g\orze, Urlop na Tahiti* Gustaw Morcinek (1891-1963)


\Lysek z pok\ladu Idy (LEK5P)
Pok\lad Joanny* Boles\law Mr\owczy\nski (1910-1982)


Cie\n Montezumy (1961)
Nasze wojsko (antologia opowiada\n; LEK6P)
Le\sna dru\zyna (1962; c.d. "Plamy")
Plama na z\lotej puszczy (1958; LEK6P)
+ inne* Ma\lgorzata Musierowicz (1945-; ilustruje swoje ksi\a\zki; siostra Stanis\law


Bara\nczak)


Co mam (1980; "Poczytaj mi mamo")
C\orka Robrojka (1996)
Cykl "Je\zycjada": Sz\osta klepka (1978), K\lamczucha (1979; LEK6P;


->FF), Kwiat kalafiora (1981; LEK6P; ->FF: "ESD"), Opium w rosole,
Pulpecja, i inne


Czerwony helikopter (1978)
Ida sierpniowa (1981)
Ma\lom\owny i rodzina (1975; debiut)
Rybka (1981)* Igor Newerly (1903-1987; Igor Abramow)


Archipelag ludzi odzyskanych (1950)
Ch\lopiec z Salskich Step\ow (1948)
Rozmowa w s\adzie pi\atego sierpnia (1978)
-- dla doros\lych --
Pami\atka z celulozy (1952; ->FF: "Celuloza")
\Zywe wi\azanie (1966)* Zbigniew Nienacki (1929-1994; Zbigniew Tomasz Nowicki)


Cykl Pana Samachodzika:


Pierwsza przygoda Pana Samochodzika (1961; poprzednio "Pozwolenie


na przyw\oz lwa")


PS i Skarb Atanaryka (1960; poprzednio "Skarb Atanaryka")
PS i \Swi\ety relikwiarz (1957; poprzednio "Uroczysko"; debiut)
PS i Wyspa Z\loczy\nc\ow (1964; ->FF; pierwszy prawdziwy PS;


poprzednio "Wyspa Z\loczy\nc\ow")


PS i Templariusze (1966; ->SFO)
PS i Dziwne szachownice (1969; poprzednio "Ksi\ega strach\ow")
PS i Niesamowity Dw\or (1969; ->FF; poprzednio "Niesamowity dw\or")
PS i Kapitan Nemo (1970; poprzednio "Nowe przygody PS-a")
PS i Fantomas (1973)
PS i Zagadki Fromborka (1972)
PS i Tajemnica tajemnic (1975; ->FF: "PS i praskie tajemnice")
PS i Winnetou (1976; PS tropi zanieczyszczaj\acych \srodowisko


naturalne na Mazurach)


PS i Niewidzialni (1977; pocz\atkowo publikowana w "P\lomyk")
PS i Z\lota r\ekawica (1979; ->FF: "Lataj\ace machiny kontra PS";


pocz\atkowo w \Swiat M\lodych; ->CIE)


PS i Nie\smiertelny (198?; poprzednio "PS i Cz\lowiek z UFO")
PS i Nieuchwytny kolekcjoner (1996; po\smiertna, by\c mo\ze)


Historia sekretna (???)
Laseczka i tajemnica (1963)
-- dla doros\lych --
Worek Judasz\ow (1961; ->FF: "Akcja Brutus"), Podniesienie (1963),


Z g\l\eboko\sci (1964), Sumienie (1965), Li\scie d\ebu (1967-1969),
M\e\zczyzna czterdziestoletni (1971), Uwodziciel (1979), Raz w
roku w Skiro\lawkach (1981; dwutomowy, erotyczny), Wielki las
(1987), Dagome iudex (1989-1990)


-- sztuki teatralne --
Termitiera (1962), Golem (1963), Styks (1963), Opowie\s\c o Bielinku


(1966)* Edmund Niziurski (1925-)


Awantura w Niek\laju (1962)
Cykl Wspania\lych: "Naprz\od, Wspaniali!" (1974), Awantury kosmiczne


(1977; obecnie "Klejnoty \smierci, czyli tajemnica awaramis\ow"),
"Adelo, zrozum mnie" (1979?; w "P\lomyk")


Dzwonnik od \sw. Floriana (1955)
Fa\lszywy trop (1962)
Jutro klas\owka (1966)
Klejnoty \smierci, czyli tajemnica awaramis\ow (->Awantury kosmiczne)
Klub Wl\oczykij\ow, czyli 13 przyg\od stryja Dionizego i jego ekipy


(1970)


Ksi\ega urwis\ow (1954; ->FF: "Tajemnica dzikiego szybu")
Lalu Koncewicz, broda i mi\lo\s\c (1959; OP w "Na prze\laj")
Lizus (1956; OPY: "Lizus", "Sprawa Klarneta" (1953), "Grubas"


(1954), "Boisko", "Szkielet" (1955))


Niewiarygodne przygody Marka Piegusa (1959; ->SF, ->CIE)
Nikodem czyli tajemnica gabinetu i inne opowiadania (1963; OPY)
Opowiadania (1973)
Osobliwe przypadki Cymeona Maksymalnego (1975)
R\owny ch\lopak i Rezus (1959)
Si\odme wtajemniczenie (1969)
Spos\ob na Alcybiadesa (1964; LEK6P)
Szkolny lud, Okulla i ja (1982; publikowana w P\lomyk)
Trzech pancernych i p\o\l (1970)
Trzynasty wyst\epek (12 OPY: "Sprawa Klarneta" (1953), "Grubas"


(1954), "Szkielet" (1955), "Lalu Koncewicz, broda i mi\lo\s\c"
(1959), "R\owny ch\lopak i Rezus" (1959), "Bia\la Noga i ch\lopak z
Targ\owka" (1960, dla "P\lomyk"), "Trzynasty wyst\epek" (1960?),
"Alarm na poddaszu" (1962), "Diabli Zjazd" (1962), "Nikodem,
czyli tajemnica gabinetu" (1962), "Spisek s\labych" (1962),
"Si\odme \zebro" (1962))


Wakacje z intruzami (1965; sztuka dla m\lodzie\zy)
Wielka heca (1962)
-- dla doros\lych --
Gor\ace dni (1951), "Przysta\n Eskulapa", "Wyraj", "Salon


wytrze\'zwien", "Eminencje i ba\l\labancje"* Ewa Nowacka (1934-)


Burza w zlewozmywaku (1979; w \Swiat M\lodych)
Bia\ly ko\n bog\ow (1973)
Co\s co o nich wiem (1976; OP)
Dwaj m\e\zczy\'zni i ona
Du\zy \z\o\lty brzydki pies (1975; OP)
Dzie\n, noc i pora niczyja
Gorzka cz\astka pomara\nczy
Jasiek (1974; OP)
Jeden dzie\n \zaczka (1980; OP)
Kilka miesi\ecy, ca\le \zycie (1978)
Ma\lgosia contra Ma\lgosia (1975)
Maria z tamtych lat (1972)
Mo\ze nie, mo\ze tak (1976; w "\Swiat M\lodych" ???)
\Sliczna Tamit (1971)
S\lo\nce w ka\lu\zy (1981; Harcerska Nagroda Literacka)
Spotkanie nie wiadomo z kim i inne opowiadania
Szubad \z\ada ofiary (1969)
Ursa z krainy Urartu (1970)
W czepku urodzony (1987; historyczna)
Wy\scigowy rower (1980; OP)
-- inne --
Rok trzech Cezar\ow (1967; debiut), Tysi\ac soboli i jedna dziewczyna


(1968)* Janusz Olczak


Szeryf (1976)* Hanna O\zogowska (1904-95; wieloletni red. naczelny "P\lomyk"; "Order


U\smiechu"; "Orle pi\oro")


Ch\lopak na opak, czyli z pami\etnika pechowego Jacka (1960)
Dziewczyna i ch\lopak czyli heca na 14 fajerek (1961; LEK8P; ->FT,


->SFO)


G\lowa na tranzystorach (1968)
Gospoda pod \Lopianem (1936; w "P\lomyczek")
Kole\zanki (1971)
Malowany w\ozek (1957; zbi\or wierszy)
Malutka czarownica
Marcinkowe wierszyki (1957; zbi\or wierszy)
Na Karolewskiej (1951)
Now\a drog\a przez nowy most
O kr\olewnie, kt\ora ba\la si\e, \ze jej korona z g\lowy spadnie (1960;


zbi\or wierszy)


O \slimaku co pierog\ow z serem szuka\l (1950; OPY)
Przygody Scyzoryka (1980)
Raz gdy chcia\lem by\c szlachetny (1963)
Scyzoryk i koledzy (1960)
Swoimi s\lowami
Tajemnica zielonej piecz\eci (1959)
Ucho od \sledzia (1964)
Uczniowie trzeciej klasy (1950)
W marcelkowej klasie
Za minut\e pierwsza mi\lo\s\c (1972; LEK7P)
Z\lota kula (1957)* Stanis\law Pagaczewski (1916-; kawaler Orderu U\smiechu)


Bzdurki dla c\orki (1971)
Diabelski kamie\n (1961)
Dyptyk: Anna z m\orz po\ludniowych (1969), Ksi\e\zniczka Soliny (1973)
Gospoda pod Upiorkiem (1968)
Raj na k\o\lkach (1959)
Trylogia Profesora G\abki (->CIE): Porwanie Baltazara G\abki (1966;


->SAO), Misja PG (1975; ->SAO), G\abka i lataj\ace talerze (1979)


Wi\e\'zniowie skalnego grodu (1962)
Zielona w\edr\owka (1957)* Andrzej Perepeczko (1930-)


Dzika Mr\owka i tam-tamy (1977)
Dzika Mr\owka pod \zaglami (1981)
Podwodny \swiat Dzikiej Mr\owki (1983)
Dzika Mr\owka i jezioro Z\lotego Lodu (1985)
Dzika Mr\owka i tajemnica U-2002 (1987)* Roman Pisarski (1912-1969)


Domy, zamki, pa\lace (1963; OPY wierszem)
Gliniane kogutki (1962; OPY wierszem)
Jak si\e mieszka tu i tam (1963; OPY wierszem)
Kolorowa gramatyka (1962)
O psie, kt\ory je\'zdzi\l kolej\a (1967; OP)
Petros pelikan (1971)
Podr\o\ze ma\le i du\ze (1958; OPY wierszem)
Rzek\la rzepa rzepakowi (1958)
Wakacje w ZOO (1966)* Janina Porazi\nska (1888-1971)


Kto mi da\l skrzyd\la? (o Janie Kochanowskim)
Psotki i \smieszki (wiersze)
Szewczyk Dratewka (ten od smoka Wawelskiego; LEK2P)* Boles\law Prus (1847-1912; Aleksander G\lowacki)


Anielka (LEK6P)
Antek (LEK5P)
Katarynka (LEK6P)* Janusz Przymanowski (1922-)


Czterej pancerni i pies (->SFO, ->FF; 1-sza cz\e\s\c LEK5P)
Fortele Jonatana Koota
Wezwany (przed 1972)
Listy siwiej\ace (1973)
Tajemnica wzg\orza nr 117 (<<1974; LEK4P)
Znu\zony (1974)
Zawzi\ety (1975)* Maria Rodziewicz\owna (1863-1944)


Lato le\snych ludzi (1920)
Straszny dziadunio (1887)* Natalia Rolleczek (1919-)


Cesia (1971)
Drewniany r\o\zaniec (1953)
Gang panny Teodory (1964)
Ma\ly proboszcz z Iwy
Przyjaciele (1965; OP)
Rufin z przeceny (1971)


\Swietna i naj\swietniejsza (1979)


Trylogia: Kochana rodzinka i ja (1961), Rodzina Szkaradk\ow i ja


(1963), Rodzinne k\lopoty i ja (1966)


Trylogia: Kuba znad Morza Emskiego (1968), Wyspa San Flamingo (1969),


Choinka z Monte Bello (1970)


Urocze wakacje (1972)* Halina Rudnicka (1909-1982)


Ch\lopcy ze Star\owki (1960; c.d. "Polnej \scie\zki"; LEK6P)
Ludzie niez\lomni (1954)
P\lomie\n gorej\acy (1951; pow. biograficzna o Feliksie Dzier\zy\nskim)
Poln\a \scie\zk\a (1949)
Promie\n za krat\a (1956)
Szeryf w sp\odnicy (1976)
Trylogia z dziej\ow staro\zytnej Grecji: Kr\ol Agis (1963), Syn


Heraklesa (1966), Heros w okowach (1969)


Uczniowie Spartakusa (1951; "Orle Pi\oro")
Wspomnienia o Janku Krasickim (1955)
Za si\odmym progiem (1959)
Zielona rakieta (1958)* Henryk Sienkiewicz (1846-1916)


Bartek Zwyci\e\zca (1882; nowela)
Janko Myzykant (nowela; LEK5P)
Krzy\zacy (1900; ->FF)
Latarnik (1881; nowela)
Ma\la trylogia: Stary s\luga, Hania, Selim Mirza
Na polu chwa\ly
Quo vadis (->FF!)
Sachem
Szkice w\eglem (1877; nowela)
Trylogia: Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886; ->FF), Pan


Wo\lodyjowski (1888; ->FF, ->SF: "Przygody Pana Micha\la")


W pustyni i w puszczy (1911; ->FF, ->SFO; LEK6P)
Wiry
Wspomnienia z Maripozy
Z pami\etnika pozna\nskiego nauczyciela
Za chlebem* Wac\law Sieroszewski (1858-1945)


Bajki (1910; "Przygody tygrysa", "W ruinach", "Invalidzi", "Dary Wiatru


P\o\lnocnego")


Ba\s\n o \zelaznym wilku (1912)* Krystyna Siesicka (1928-)


Agnieszka (1971; OP)
By\c babim latem (1970; OP)
Czas Abrahama (1967)
Beethoven i d\zinsy (1968)
Drzwi do lasu
Fotoplastykon (1969)
Jezioro osobliwo\sci (1966)
Katarzyna (1972)
Ludzie jak wiatr (1970)
\Lukasz (1972; OP; by\l chyba te\z film (tv?) OTST)
Mo\zesz i\s\c (1973; OP)
Nieprzemakalni (1980)
Obok mnie (1971)
Przez dziurk\e od klucza (1966)
Sabat czarownic (1971)
S\loneczniki
S\loneczny pogodny ranek (1974; OP)
Urszula (1969; OP)
Zapach rumianku (1969)
Zapa\lka na zakr\ecie (1966; debiut)* Igor Sikirycki (1920-)


Bajki na dobranoc (1970; zbi\or)
Kram z wierszykami (1980)
Moje bajki (1980; zbi\or)
Najweselsza szko\la (1972)
Ogr\odek szkolnych fraszek (1978)
Pietrek z Puszczy Piskiej (1971)
Siedmiu nieobecnych (1970)
Stara ku\'znia (1982)* Lucyna Skompska


Wakacje na guziku (1985)* Jerzy Stankiewicz


Legendy \swi\etokrzyskie (1988; kr\otkie OPY)* Jerzy Szczygie\l (1932-1983; niewidomy)


Nigdy ci\e nie opuszcz\e (1970)
Po kocich \lbach (1975)
Pow\od\'z (1970)
\Scie\zka (1975; OP)
Tarnina (1960, pierwsza ksi\a\zka)
Ziemia bez s\lonca (1968)
-- dla doros\lych --
Dopalaj\ace si\e drzewa (1965)
Drogi rezgnacji (1962)
Milczenie (1962)
Sen o brzozowych bucikach (1966)
Szare r\ekawiczki (1969)* Ewa Szelburg-Zarembina (1899-1986)


Aaa... kotki dwa (1922)
Ba\s\n o kocie w butach
Najmilsi
Zakochany w mi\lo\sci* Alfred Szklarski (1912-1992)


Cykl powie\sci o podr\o\zniczych przygodach Tomka Wilmowskiego:


Tomek w krainie kangur\ow (Australia, pierwszy z serii)
Tomek na Czarnym L\adzie (Kenia, Uganda i Kongo)
Tomek na wojennej \scie\zce (USA: Arizona i pogranicze Meksyku)
Tomek na tropach Yeti (Indie, Kaszmir, Ladakh, Kand\zut, Pamir,


Chi\nski Turkiestan, Tybet)


Tajemnicza wyprawa Tomka (Syberia: kraj ussuryjski, kraje


nadamurskie, Zabajkale, Jakucja i Mand\zuria)


Tomek w\sr\od \lowc\ow g\l\ow (1965; Australia po\ludniowo-


wschodnia, Wielka Rafa Koralowa, Nowa Gwinea, wyspy Pacyfiku)


Tomek u \'zr\ode\l Amazonki (Ameryka Po\ludniowa: Brazylia i Peru)
Tomek w Gran Chaco (1987; Boliwia, Argentyna i Chile)
Tomek w grobowcach faraon\ow (Egipt; ostatni, po\smiertny, z


notatek)


Przygody Tomka na Alasce (Alaska; niewydany)


Sobowt\or Profesora Rawy (SF, nie-Tomek)
Trylogia o Indianach (napisana wraz z \zon\a Krystyn\a):


Orle pi\ora, Ostatnia walka Dakot\ow, Przekle\nstwo z\lota* Seweryna Szmaglewska (1916-1992)


Czarny Stopy (1960; LEK5P uzupe\l.)
Nowy \slad czarnych st\op (1973)
-- dla doros\lych --
Dymy nad Birkenau (LEK?S)* Maria Szypowska


Szklane tarcze (1985)
+ t\lumaczenia z francuskiego
+ mn\ostwo pedagogicznych ksi\a\zek po francusku* Maria \Slipek (1939-)


Joanna Kenis zdaje matur\e (1976)
Najlepsze w \swiecie (1972; debiut)
Najlepsze w \swiecie po raz drugi (1974)* Dorota Terakowska


C\orka czarownic
W\ladca Lewawu* Maria Terlikowska (1920-)

* Marta Tomaszewska (1933-)


A potem po prostu \zycie (1970)
Bal u zegarmistrza Teofila (1972)
Cykl Tapatik\ow: Wyprawa Tapatik\ow (1974), Tapatiki na Ziemi (1976),


Tapatiki kontra Mandiable (1976), Powr\ot Tapatik\ow (1984)


Dziennik Wandy (?)
Gdzie ten skarb?! (1966)
Kt\or\edy do Eldorado? (1967)
Omijajcie wysp\e Hula (1968)
Porwanie (1974)
Przyprowad\'z go do nas, Pu Bu! (1971)
Tajemnica bia\lego pokoju (1977)
Zamach na wysp\e (1973)
Zorro, za\l\o\z okulary! (1969)* Julian Tuwim (1894-1953)


Bambo
Cicer cum caule czyli Groch z kapust\a
Cuda i dziwy : wiersze dla dzieci
Lokomotywa
Nag\le spojrzenie (???)
Pan Malu\skiewicz i wieloryb
Ptasie radio
S\lon Trombalski
Sp\o\'zniony s\lowik
W kabarecie ale nie tylko : skecze, parodie, fraszki* Wanda Wasilewska (1905-1964)


Pok\oj na poddaszu (LEK5P)* Janina Wieczerska (1931-)


Korzeniacy, czyli jesie\n wsamrazk\ow (1989)* Maciej Wojtyszko (1946-)


Antycyponek (1975)
Bromba i inni (1975; ->PT; surrealistyczny)
Saga rodu Klaptun\ow (1981)
Synteza (1978; ->FF)
Trzynaste pi\oro Eufemii (1977)* Wiktor Woroszylski (1927-1996)


Cyryl, gdzie jeste\s?
I ty zostaniesz Indianinem (->FF)* Janina Zaj\ac\owna (1933-)


Heca z \Lysym (->SFO: "Tylko Ka\ska")
K\lusownik o stu twarzach (->SFO: "K\lusownik")* Maria Zarembi\nska (1904-1947; aktorka)


Dzieci Warszawy (1958; niedoko\nczona, druk. w "Przyjacielu"; LEK4P)
-- dla doros\lych --
Opowiadania o\swi\ecimskie (1948)* Ryszard Zatorski


\Lowca - Ostatnie Starcie* Hanna Zdzitowiecka (1909-1973)


Pantofelek pi\eknej Rodopis (1966)* Wojciech \Zukrowski (1916-)


Ognisko w d\zungli, opowiadania i ba\snie z Wietnamu (1974)
Porwanie w Tiutiurlistanie (1946; ->FA)
-- dla doros\lych --
Kamienne tablice (1965)* Zbigniew \Zakiewicz


Kraina sto pi\atej tajemnicy (1969)* \Z\o\lkiewska


\Slady rysich pazur\ow* (tytu\ly r\o\zne, autorzy ci\agle do ustalenia)


Niezwyk\le przygody Michasia Pogody (komiks, Micha\s mia\l czapk\e-


niewidk\e)* Zbiory bajek i opowiada\n


Demony, purtki i stolemy (zebrane Augustyn Necel)
Klechdy domowe (1960; zebrane Hanna Kostryko)
Kred\a na tablicy. Wspomnienia z lat szkolnych (1958, 1976 skr\ocone)
Najkr\otsze bajki (<1973; 25 z ca\lego swiata; opr. Boles\law Zaga\la)
Skarb w garncu (zebrane Simonides)
\Spiewaj\aca lipka, bajki S\lowian Zachodnich (1973; t\lum. z niem.)
U z\lotego \'zr\od\la (1968; opr. Stefania Wortman; bajki nap. po 1945)
Woda \zywa (1956; bajki z 19 i pocz. 20 wieku; opr. Stefania Wortman)
Zakl\ety pier\scie\n. Ba\snie, podania i legendy polskie (opr. Maria


Kochanowska; 1982)Nota: wiele ksia\zek m\lodzie\zowych ukaza\lo si\e w miedzy-wydawnictwowej,
broszurowej serii "Biblioteka M\lodych", z ok\ladkami Zbigniewa Rychlickiego
i wsp\oln\a notk\a wst\epn\a oznajmiaj\ac\a, \ze "napisane zosta\ly w Polsce
Ludowej". Inn\a seri\a by\la "Klasyka M\lodych", w twardej ok\ladce i chyba
tylko dzie\la obce. Wi\ecej mo\ze w nast\epnych wydaniach FAQ-u.

1.2 Literatura rodzima: komiksy
===============================
* Tadeusz Baranowski (w \Swiat M\lodych)


Antresolka Profesora Nerwosolka (~1978)
Podr\o\z smokiem Diplodokiem (1986)
Sk\ad si\e bierze woda sodowa (~1978)* Bohdan Butenko (1931-; gl\ownie ilustrator)


Gucio i Cezar (1968-...; scen. K. Boglar)
Cykl przyg\od Kwapiszona (w \Swierszczyku; ->CIE):


K. i tajemnicza szkatu\lka (1975)
Ucieczka K. (1975)
Przygody K. w Porcie P\o\lnocnym (1976)
Przygody K. na M/S "Stefan Batory" (1976)
K. i tajemniczy kluczyk (1980)* Henryk Jerzy Chmielewski (1923-; "Papcio Chmiel"; Order U\smiechu)


Genera\l Ciupinek (1965; z B. Tylicka)
Tytus, Romek i Atomek (>= 18 ksi\ag; w \Swiat M\lodych; ->CIE):


k.1 (1966; "Tytus zostaje harcerzem")
k.2 (1967; "Tytus otrzymuje prawko jazdy"; przygody z koniem


mechanicznym)


k.3 (1968; "Tytus kosmonaut\a"; podr\o\ze kosmiczne)
k.4 (1969; "Tytus \zo\lnierzem"; przygody wojskowe)
k.5 (1970; "Podr\o\z do \cwier\c ko\la \swiata"; wannolot)
k.6 (1971; "Tytus olimpijczykiem"; przygotowania do olimpiady;


tr\abkolot)


k.7 (1972; "Tytus poprawia dw\ojk\e z geografii Polski"; podr\o\ze


po Polsce; rakietoloty)


k.8 (1973; "Tytus zdobywa sprawno\s\c astronoma"; podr\o\z do


czas\ow Kopernika)


k.9 (1974; "Tytus na Dzikim Zachodzie"; harcerze wskakuj\a do


filmu)


k.10 (1975; "Ochrona przyrody"; na nieznanej wyspie; mi\esolot)
k.11 (1977; "Ochrona zabytk\ow"; prasolot - \zelazko)
k.12 (1977; "Operacja Bieszczady 40"; b\akolot)
k.13 (1979; "Wyprawa na Wyspy Nonsensu"; slajdolot)
k.14 (1980; "Nowe metody nauczania"; Tytus uczniem)
k.15 (1982; "Tytus geologiem"; kr\etacz)
k.16 (1982; "Tytus dziennikarzem")
k.17 (1985; "Ucz\lowieczanie Tytusa przez umuzykalnienie";


okarynolot)


k.18 (1987; "Tytus plastykiem")* Janusz Christa (w "Wiecz\or Wybrze\za" i "\Swiat M\lodych")


Cykl "Kajko i Kokosz" (polski "Ast\'erix"):


K. i K. w kosmosie (~1975)
Szko\la latania (1975; w "\Swiat M\lodych")
Woje Mirmi\la (1988?)
Rozprawa z Dajmiechem
W krainie Borostwor\ow (1985)* Szarlota Pawel (imi\e chyba od francuskiej "Charlotte")


Cykl "Przygody Jonki, Jonka i Kleksa" (w "\Swiat M\lodych"; Kleks:


niebieski ludzik \zywi\acy si\e atramentem): "Poznajmy si\e",
"Niech \zyje wyobra\'znia", "Wyprawa na wysp\e u\smiechu",
"Telemania", "Czarodziejski flet", "Potw\or z Loch-Ness" (wyprawa
podwodna w wannie), "Uroki telepatii", "Skarb kapitana Melby",
??? (skarb na Alasce), ??? (wyjazd do Kanady), ...


Cykl "Kubu\s Piekielny" (w "\Swiat M\lodych")* Piotr Ponadczewny, Jacek Skrzydlewski (PP tekst, JS rysunki)


Kosmiczny detektyw (1990)1.3 Literatura rodzima: fantastyka naukowa
==========================================
* Krzysztof Boru\n (1923-; g\l\ownie SF)


Anty\swiat i inne opowiadania fantastyczno-naukowe (1960)
Cogito ergo sum (1978)
Ma\le opowiadania o wielkim kosmosie (1966)
Nieproszeni go\scie (1975)
\Osmy kr\ag piekie\l (1978)
Pr\og nie\smiertelno\sci (1975)
Tajemnice parapsychologii. Eksperymenty - hipotezy - zagadki (1975;


z S. Manczarski)


Toccata (1980)
Trylogia (z Andrzej Trepka): Zagubiona przesz\lo\s\c (1954),


Proxima (1956), Kosmiczni bracia (1957)* Zbigniew Dolecki (SF; 1930-)


Muszla egejska (1979; OPY)* Konrad Fia\lkowski (SF; 1939-)


Wr\oble Galaktyki (1963)
Poprzez pi\aty wymiar (1967)
W\l\okno Claperiusa (1969)
Kosmodrom (1975)
Homo divisus (1979)
Adam, jeden z nas (1986)* Ryszard G\lowacki (SF; 1937-; != Janusz G. od "Wir\owki nonsensu")


Doping (1976; OP; debiut; w "M\lody Technik" 4/76)
Paroksyzm numer minus jeden (1979)
Powiew nieprawdopodobie\nstwa (1985)
Raport z rezerwatu (1982; 11 OPY)* Adam Hollanek (SF; 1922-)


Ukochany z ksi\e\zyca (1979; OPY)* Andrzej Krzepkowski (SF; 1953-)


Oboj\etne planety (1978; OPY)
Obszar nieci\ag\lo\sci (1979; z Andrzej W\ojcik)* Mieczys\law Kurpisz (SF; 1952-)


Bez przerwy wype\lnia\c t\a cisz\e (1979)* Stanis\law Lem (1921-; SF)


Jacht Paradise (1951)
Astronauci (1951; ->CIE)
Sezam i inne opowiadania (1954, 1955)
Ob\lok Magellana (1955)
Dialogi (1957)
Dzienniki gwiazdowe (1957)
Eden (1959)
\Sledztwo (1959)
Inwazja z Aldebarana (1959)
Powr\ot z gwiazd (1961)
Pami\etnik znaleziony w wannie (1961)
Ksi\ega robot\ow (1961)
Solaris (1961; ->FF)
Noc ksi\e\zycowa (1963)
Bajki robot\ow (1964)
Niezwyci\e\zony i inne opowiadania (1964)
Cyberiada (1965)
Polowanie (1965)
Ratujmy kosmos i inne opowiadania (1966)
G\los Pana (1968)
Opowie\sci o pilocie Pirxie (1968; ->FF: "Test pilota Pirxa"; LEK6P)
Opowiadania (1969)
Bezsenno\s\c (1971)
Doskona\la pr\o\znia (1971)
Opowiadania wybrane (1973)
Wielko\s\c urojona (1973)
Katar (1976)
Maska (1976)
Odruch warunkowy (1975)
Suplement (1976)
Pok\oj na ziemi
Cz\lowiek z Marsa
Szpital przemienienia* Micha\l Markowski (SF; 1956-)


Ocean niespokojny (1982)
O\zeni\lem si\e z brzydk\a dziewczyn\a (1980)* Jacek Niewiadomski (SF)

* Lucyna Penciak (SF; 1914-)


Neurony zbrodni (1980)* Bohdan Petecki (1931-; SF)


ABC... dwadzie\scia cztery (1978)
Bal na pi\eciu ksi\e\zycach (1981; SF m\lodzie\zowa)
Kogga z czarnego s\lo\nca (1978)
Kr\olowa Kosmosu (1979)
Ludzie z gwiazdy Ferriego (1974)
Messier 13 (1977)
Operacja Wieczno\s\c (1975)
Pierwszy Ziemianin - bajka totalna (1983)
Prosto w gwiazdy (1978)
"Rubin" przerywa milczenie (1976)
Sola z nieba p\o\lnocnego (1977)
Strefy zerowe (1972)
Tylko cisza (1974)
W po\lowie drogi (1971)
Wiatr od S\lo\nca (1980)
X-1, uwolnij gwiazdy (1977; SF m\lodzie\zowa, gwiazdy s\a filmowe...)* Zbigniew Prostak (SF; 1930-)


Kontakt (1979)
Boja (1975)
R\eka (1976)* Aleksandra Szar\lat (SF; 1952-)


Bogowie naszej planety (1981; z Ewa Szyma\nska)* Andrzej Trepka (1923-; SF)


Atol Trydakny (1974)
Kosmiczny meldunek (1980; 14 OPY)
Totem le\snych ludzi (1980)
Trylogia (z Krzysztof Boru\n): Zagubiona przesz\lo\s\c (1954),


Proxima (1956), Kosmiczni bracia (1957)


-- inne --
"Fenomeny przyrody: opowie\sci o zwierz\etach" (1981), Wizjoner kosmosu


Konstanty Cio\lkowski (1974), \Zycie we Wszech\swiecie (1976),
"Zwierz\eta, zwierz\eta..." (1989)* Stefan Weinfeld (SF; 1920-)


Janczarzy kosmosu
W\ladcy czasu* Adam Wi\sniewski-Snerg (SF; 1937-)


Robot (1973, 1977; ->CIE)
Wed\lug \Lotra (1978)
Temten \swiat (1975)
Anio\l przemocy (1978)* Janusz Andrzej Zajdel (SF; 1938-1985)


Feniks (1981; OPY)
Iluzyt (1976; OPY)
Jad mantezji (1965; OPY)
Lalande 21185 (1966)
Prawo do powrotu (1975)
Pr\oba (1965; OP; debiut)
Telechronopator (1974; OP)* Jerzy \Zu\lawski (1874-1915)


Na srebrnym globie (->FF)* Wiktor \Zwikiewicz (SF; 1950-)


Podpalacze nieba (1976)
Happening w oliwnym gaju (1977)
Sindbad na RQM 57 (1978)
Instar omnium (1973; OP w "M\lody Technik")
Wo\lanie na Mlecznej Drodze (1978)* Zbiory opowiada\n


Kroki w nieznane (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976)
Sta\lo si\e jutro
Wo\lanie na Mlecznej Drodze (1976; wyb\or Z. Przyrowski, konkurs


"M\lody Technik")1.4 Literatura rodzima: popularno-naukowa i inna
================================================
* Bohdan Arct (1914-1973; lotnik)


Bohaterowie nieba (1963)
Na progu kosmosu (1965)
Pomoc musi nadej\s\c (1960)
Rycerze bia\lo-czerwonej szachownicy (1960)
+ du\zo innych, nie-m\lodzie\zowych* J. Bieniarz\owna


500 zagadek historycznych* Hanna D\abrowiecka


Wyprawa kapitana \Lamig\lowy w krain\e literatury (~1975)* Z. Drapella


500 zagadek morskich* W\ladys\law Fia\lkowski


Siedmiu architekt\ow XX wieku (1981)* Janusz Fogler


Wyprawa kapitana \Lamig\lowy w krain\e geografii (1980)* Mateusz Gawry\s


Jak cz\lowiek zdoby\l skrzyd\la (1969; w serii "Nasz \swiat")
Kim jeste\s, jak mieszkasz (1987; z Z. Gawry\s (tekst); w serii


"Nasz \swiat")


Samoloty dzi\s i jutro (1970; w serii "Nasz \swiat")
W g\l\ebinach m\orz (1968; w serii "Nasz \swiat")* Jerzy Heintze


W\sr\od owad\ow (1969; w serii "Nasz \swiat")* Juliusz Jerzy Herlinger (1931-)


Cykl Mister Hopkins: Mister Hopkins wnuk Sherlocka (1968), Mister


Hopkins na tropach sensacji (1970), Nowe przygody Mister Hopkinsa
(1983)


Cz\lowiek w walce z \zywio\lem (1978)
Historie niewiarygodne (1977)
Jak samalot nauczy\l si\e lata\c (1974)
Ksi\ega osobliwo\sci (1972)
Niezwyk\le perypetie odkry\c i wynalazk\ow (1972)
Wielki wy\scig (1971)* Czes\law J\edraszko


\Lacina na co dzie\n* F. L. Klima, Z. Tokarski


500 zagadek geograficznych* Jan K. Janowski


M\lody konstruktor (zbi\or 1 i 2 + zbi\or 3)* Szczepan Jele\nski (1881-1949)


Lilavati (1926; anegdoty, gry, ciekawostki, zadania matematyczne)
\Sladami Pitagorasa (1928; idem)* Marta Jurowska-Wernerowa


Wyprawa kapitana \Lamig\lowy w krain\e chemii* Jan Kamyczek


Savoir-vivre dla nastolatk\ow* M. Ko\laczkowska


500 zagadek z historii sztuki* Krzysztof Kondratowicz


Chwyty obronne* J. S. Kopczewski, H. Samsonowicz


By\lo czy nie by\lo* L. Kowarska


500 zagadek z chemii (p\o\'zniej Jurowska-Wernerowa)* J. Kuczy\nski, T. Mr\owczy\nski


500 zagadek filozoficznych (1965)* Cecylia Lewandowska (1902-)


Nad Pas\l\ek\a \zyj\a bobry (1974)* Jan Majdecki


Wyprawa Kapitana \Lamig\lowy w krain\e historii (1989)* Krzysztof Malinowski (1946-)


Komputer - machina incognita (1974)
Opowie\s\c o robotach (1976; w serii "Niezwyk\le sprawy zwyk\lego


\swiata")* Mroczek, \Zwirko


Samolot w sosie w\lasnym* B. Or\lowski


500 zagadek z historii techniki* Z. Pietera


500 zagadek filmowych* Wojciech Pijanowski


Przewodnik gier* Jeremi Przybora (1915-)


Autoportret z piosenk\a (1992; wyb\or tekst\ow i nut z KSP)
Ba\snie Szeherazadka (1966)
Ciociu, przestrasz wujka! (1979)
Nieszcz\e\sliwy wypadek podczas wniebowzi\ecia (1994; opowiadania)* Zbigniew Przyrowski (1921-; za\lo\z. i red. naczelny "M\lodego Technika")


Od \luczywa do lasera (1969; z Z. Rychlicki; w serii "Nasz \swiat")* Jan Samsonowicz


Wyprawa Kapitana \Lamig\lowy w krain\e matematyki. Teoria mnogo\sci,


algebra, topologia (1989)* Stefan S\ekowski


ABC klej\ow i klejenia (1986; wyd. NK)
Chemia dla kolekcjonera amatora (1989; wyd. NK)
Chemia na co dzie\n (1982; wyd. NK)
Seria "Chemia dla ciebie" (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne):


Ciekawe do\swiadczenia (cz.1 i cz.2; n.3, n.4)
Bazar chemiczny (n.12)
Drugi bazar chemiczny (1984-1987; n.13)
Elektrochemia domowa (n.5)
Elementarz chemii organicznej (n.9)
Fotochemia domowa (1979; n.11)
Galwanotechnika domowa (1963; wyd. WNT; n.1)
Moje laboratorium (cz.1 i cz.2 - 1978; n.7, n.8)
Na prze\laj przez chemi\e (1987-1989; n.14)
Pierwiastki w moim laboratorium (1973; n.10)
Z tworzywami sztucznymi na ty (1966; n.6)


\Swiat tworzyw sztucznych (1966)
Walka z korozj\a trwa (1976)* E. Skrzypek


500 zagadek sportowych* Adam S\lodowy


Lubi\e majsterkowa\c
Majsterkuj\e narz\edziami Ema-Combi* Stanis\law Sosnowski


500 zagadek turystyczno-krajoznawczych
500 zagadek o Warszawie* Szafar


Odkrycie Afryki* Tadeusz Twarogowski (1915-)


Bibliotekarz kr\ola Jana (1965; o J. A. Kocha\nskim)
Czekoladowy sen (1976; popularno-naukowa)
Droga do Cambridge (1963; o Newtonie)
Ich pasj\a by\la fizyka (1976; wsp\olne wyd. "Pogromcy" i "Wielkiego")
Kl\eska dyktatora
Krwi\a i blizn\a (1973; z J. Fonkowicz; zarys historii pol. or\e\za)
Orze\l z Rifu (1964; o Abdul Krimie)
Pogromca piorun\ow (1958; powie\s\c biograficzna o B. Franklinie)
Puchar przechodni (1948; z J. Nieciecki; debiut)
Trzy rocznice (1959; z K. Greb; o Darwinie)
W krainie srebrnego Hariki (1971; SF m\lodzie\zowa)
Wielki samouk (1961; o Faradayu)
Zamach w Sarajewie (1962; OP)
(+ OPY SF w M\lodym Techniku)* W\lodzimierz Wajnert


Przygody z Ma-che-fim (zbi\or artyku\l\ow z "Kalejdoskop Techniki")* Andrzej Wasilewski


500 zagadek literackich (<1961)* Stanis\law Werner


500 zagadek z fizyki
G\l\owka pracuje (1969; zagadki fizyczne)
Wyprawa kapitana \Lamig\lowy w krain\e fizyki* Jadwiga Wernerowa (1898-1980)


500 zagadek zoologicznych (1964)
Chomik i Osia (1971)
Jeszcze raz o zwierz\etach (1979)
Na gor\acym uczynku (1955)
Poznajemy przyrod\e (1934)
Rudzia (1958; il. Jan Grabia\nski)
Rytmika w przyrodzie (1950)
Sekrety delfin\ow (1972)
To i owo o zwierz\etach (1971)
Zbadajmy sami (1957)
\Zywe futerko (1954)* Jerzy Wittlin (1925-)


Elementarz humoru (1980)
Kr\olewna \Snie\zka (opracowanie dla teatru)
Vademeca (Wydawnictwo Literackie Krak\ow):


V. dla lubi\acych co\s doradzi\c (1978; nr 16)
V. dla nerwowych (1970)
V. dla pa\n m\lodszych i starszych (1973)
V. dla snobki i snoba (1975; nr 13)
V. dla tych, kt\orym si\e spieszy (1976)
V. dla tych, kt\orzy pierwszy raz... (>1971)
V. dla wyst\epuj\acych z okazji (1980)
V. grafomana (1965; nr 1)
V. kochania (1969)
V. petenta (1970)
V. podr\o\zuj\acego (1971; wyd. KiW)
V. szefa (1968)
V. \zycia rodzinnego i towarzyskiego (1967)* Janusz Wojciechowski


M\oj przyjaciel komputer (1979 (1977))
Nowoczesne zabawki ("dwa opas\le tomiska" pe\lne schemat\ow elektron.)* Andrzej W\ojcik, Marek Englender


Budowniczowie gwiazd 1 (1980; szkice o polskiej i ameryka\nskiej SF)* B. Wr\oblewski


Cztery k\o\lka (z B. Or\lowski; w serii "Nasz \swiat")2.1 Literatura obca: beletrystyka
=================================


Ograniczam si\e g\l\ownie do pozycji wydanych w Polsce.* Peter Abraham (DDR; 1936-)


Fryderyk, czyli interesuj\aca historia, kt\ora wydarzy\la si\e w


Berlinie, stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nad
rzek\a Szprew\a ("Frederic"; 1973, 1974 pl)


Kolumb na Haweli ("Kolumbus auf der Havel"; 1976, 1980 pl)* Edmund de Amicis (W\lochy; 1846-1908)


Serce ("Cuore"; 1886, 1899 pl;->FF: "Je\sli serce masz bij\ace"; t\lum.


Maria Konopnicka; fragmenty: "Serce. Opowiadania miesi\eczne",
"Ma\ly pisarczyk z Florencji", "Od Apenin\ow do And\ow")* Hans Christian Andersen (Dania; 1805-1875)


Ba\snie ("Eventyr fortalt for b\/orn", "Eventyr og historier"; 1835-


1872, 1840-dzi\s pl; m.in. Nowe szaty cesarza, \Swiniopas, Brzydkie
kacz\atko, Dzieci\e elf\ow, Calineczka, Kr\olowa \sniegu, S\lowik,
Dziewczynka z zapa\lkami)* Boris Apri\low (Bu\lgaria; 1921-; Atanas D\zawkow)


Cykl liska:


Przygody ma\lego liska ("Prikluczenijata na Lisko"; 1957, 1963 pl)
Przygody Liska na morzu ("Prikluczenijata na Lisko po more"; 1968,


1971 pl)


Nowe przygody liska ("Nowite prikluczenija na Lisko; 1972)
Lisek przeciwko or\lowi ("Lisko sresztu ore\la"; 1973; sztuka)* W\ladimir Arseniew (ZSRR; 1872-1930)


Dersu Uza\la ("Diersu Uza\la"; 1921, 1948 pl; ->FF re\z. A. Kurosawa)
Na bezdro\zach tajgi (1960 pl)
W tajdze (1951 pl; OPY)
Po kraju Ussuryjskim ("Po Ussurijskomu kraju"; 1921, 1951 pl)* Isaac Asimov (USA; 1920-1992; biolog/chemik)


Pozytronowy detektyw ("The Caves of Steel"; 1954)
Powiew \smierci ("The Death Dealer"; 1962; krymina\l "Z jamnikiem", t.


polski jest t\lumaczeniem t. francuskiego "Une bouff\'ee de mort")


(+ 400 innych ksi\a\zek!)* Jean-Baptiste Alfred Assollant (Francja; 1827-1886)


Niezwyk\le, cho\c prawdziwe przygody kapitana Korkorana ("Les aventures


merveilleuses, mais authentiques du capitaine Corcoran"; 1867,
1961 pl)* C\'ecile Aubry (Francja; 1931-)


Bella i Sebastian ("Belle et S\'ebastien"; 1965, 1975 pl; ->SFO)* James Matthew Barrie (GB; 1860-1937)


Przygody Piotrusia Pana ("Peter Pan in Kensington gardens"; 1906,


1913 pl)


Piotru\s Pan. Opowiadanie o Piotrusiu i Wendy ("Peter and Wendy"; 1911,


1914 pl; ->FF "Peter Pan" prod. Disney)* Michel-Aim\'e Baudouy (1909-)


Skrzydlaty obro\nca ("Myst\`ere \`a Carnac"; 1962, 1972 pl)
W\ladca stromych wzg\orz ("Le seigneur des Hautes-Buttes"; 1957,


1975 pl)* Lyman Frank Baum (USA; 1856-1919)


Czarnoksi\e\znik ze szmaragdowego grodu ("The wizard of Oz"; 1899;


1962 pl)


Dorota i Oz znowu razem ("Dorothy and the Wizard of Oz"; 1908; 1980 pl)
Dorota u kr\ola Gnom\ow ("Ozma of Oz"; 1907; 1976 pl)
W krainie czarnoksi\e\znika Oza ("The Marvellous Land of Oz"; 1904;


1973 pl)* Nina Bawden (GB)


Tajemniczy ch\lopiec ("Squib"; 1971, 1989 pl)* Paul Berna (Francja; 1910-; Jean Sabran)


Alarm ("La grande alerte"; 1960, 1971 pl; il. Jan Grabia\nski)
Dyptyk (il. Jan Grabia\nski): Ko\n bez g\lowy ("Le cheval sans t\^ete";


1955, 1958 pl), Tajemniczy grajek ("Le piano \`a bretelles"; 1956,
1960 pl)


Rycerze z\lotego runa ("Millionnaires en herbe"; 1958, 1962 pl)* Carmen Bravo-Villasante


3 pomara\ncze mi\lo\sci ("Tres naranjas de amor", "La hermosura del


mundo"; 1980, 1987 pl; bajki hiszpa\nskie)* Paul Buddee


Ucieczka Fenian ("The escape of the Fenians"; 1971; 1976 pl; Fenianie


to bojownicy Irlandcy)* Michai\l Bu\lhakow (ZSRR; 1891-1940)


Mistrz i Ma\lgorzata ("Mastier i Margarita"; LEK?S)* Kir Bu\lyczow (ZSRR)


Cykl "Opowie\sci o Alicji": Przygody Alicji (1978), By\lo to za sto


lat (1983), Dziewczynka z przysz\lo\sci ("Diewoczka iz
buduszczego"; 1984; 1988 pl), Milion przyg\od (1985)* Lewis Carroll (GB; 1832-1898; Charles Lutwidge Dogson)


Przygody Alicji w krainie czar\ow ("Alice's Adventures in


Wonderland"; 1865; t\lum. Maciej S\lomczy\nski; LEK?P)


O tym co Alicja odkry\la po drugiej stronie lustra ("Through the


Looking Glass and What Alice Found There"; 1872; t\lum.
Maciej S\lomczy\nski)* Richard Church (1893-1972)


Klub Tomahawka na tropie ("Down River"; 1957, 1972 pl)* Carlo Collodi (W\lochy)


Pinokio, przygody drewnianego pajaca ("Le avventure di Pinocchio";


il. Jan Marcin Szancer)* Joseph Conrad (GB; 1857-1924; Teodor J\ozef Konrad Korzeniowski)


Tajfun (OPY)* James Fenimore Cooper (USA; 1789-1851)


Cykl powie\sci z \zycia Indian p\olnocno-ameryka\nskich ("Pi\ecioksi\ag


przyg\od Sokolego Oka" alias Natty Bumppo; "Leather-Stocking
Tales"): Pogromca zwierz\at ("The Deerslayer"; 1841, 1924 pl),
Ostatni Mohikanin ("The Last of the Mohicans"; 1826, 1830 pl),
Tropiciel \slad\ow ("The Pathfinder"; 1840, 1928 pl),
Pionierowie ("The Pioneers"; 1823, 1929 pl),
Preria ("The Prairie"; 1827, 1834 pl)


Czerwony korsarz ("The Red Rover"; 1827, 1887 pl)
Pilot ("The Pilot"; 1823, 1828 pl)
Szpieg ("The Spy"; 1821, 1829 pl)* Lew Dawdyczew (ZSRR)


Wielce nieszcz\e\sliwe, pe\lne niepowodze\n i niebezpiecze\nstw \zycie


Iwana Siemionowa (il. J. Flisak)* Daniel Defoe (GB; 1660-1731)


Przypadki Robinsona Kruzoe ("Robinson Crusoe"; LEK6P)* Wiktor Dragu\nski (ZSRR; 1913-1972)


Przygody Dyzia ("Dieniskiny rasskazy"; 1959, 1974 pl)
Zenek, Misiek i koledzy z pierwszej B ("Staryj moriechiod" i


"Diewoczka"; 1966)* Alexandre Dumas ojciec (Francja; 1802-1870)


Trzej muszkieterowie ("Les trois mousquetaires"; 1844, 1846 pl)* Gerald Durrell


Moje ptaki, zwierzaki i krewni* Jean de la Fontaine (Francja)


Bajki* Herbert Friedrich (DDR)


P\o\lnocna przygoda ("Das Schiff des Wilhelm Bernhardt", OP


z ksi\a\zki "Tandem mit Kettmann"; 1973, 1976 pl)* Arkady Gajdar (ZSRR)


Timur i jego dru\zyna ("Timur i jego komanda"; 1940; 1950 pl; LEK5P)* Rumer Godden (1907-???; pisarka)


Inspektorze, na pomoc! ("The greengage summer"; 1958; <1977 pl)* \.Ake Holmberg (Szwecja)


Ture Sventon w Sztokholmie ("Ture Sventon i Stockholm"; 1968; 1976 pl)* Wiktor Hugo (Francja; 1802-1895)


Gavroche (fragment "N\edznik\ow", fr. "Les Mis\'erables"; 1862; LEK7P)* Jurij Iwanow (1928-)


Siostra Lwa Morskiego ("Siestra morskogo lwa"; 1973, 1983 pl)* Tove Jansson (Finlandia; 1914-)


Lato Mumink\ow
Opowiadania z doliny Mumink\ow
Pami\etniki tatusia Muminka ("Muminpappans memoarer"; 1968, 1978 pl)
W dolinie Mumink\ow ("Trollkarlens hatt"; 1948, <1974 pl)* Igor Jefimow (ZSRR)


Wysoko na dachu ("Tawridzkij sad"; 1968, 1976 pl)* Walentin Katajew (1897-?)


Samotny bia\ly \zagiel ("Bielejet parus odinokij"; 1936; LEK6P)* W\ladys\law Krapiwin (ZSRR; 1939-)


Gwiazdy pod deszczem ("Zwiezdy pod do\zdiom"; 1965, 1967 pl)
Zielona planeta
Dzielny giermek Kaszka ("Oru\zenosiec Kaszka"; 1969)
Sk\ad wieje wiatr ("Ta storona gdie wieter"; 1967 pl)
Ch\lopiec ze szpad\a ("Walkiny druzja i parusa"; t\lum. H. O\zogowska;


1966, 1980 pl; w "P\lomyk")* ?. Lesneur (Francja)


\Z\o\lty balonik* Astrid Lindgren (Szwecja; 1907-)


Cykl Fizia Po\nczoszanka/Pippi L\.angstrump (3 ksi\a\zeczki; ->SFO):


Pippi L\.angstrump (1945)
Pippi L\.angstrump Gar Ombord (19??)
Pippi L\.angstrump ??? (19??)


Detektyw Blomkvist ("M\:asterdetektiven Blomkvist"; 1946, 1973 pl)
Dlaczego k\apiesz si\e w spodniach, wujku? ("Vi p\.a Saltkr\.akan";


1964, 1972 pl)


Dzieci z Bullerbyn ("Alla vi barn i Bullerbyn"; 1947, 1957 pl; LEK?P)
Emil ze Sm\.alandii ("Emil i L\:onneberga"; ->SF; 1963, 1971 pl)
Karlsson z dachu ("Lillebror och Karlsson p\.a taket"; 1955, 1959 pl)
Lotta z ulicy Awanturnik\ow ("Lotta p\.a Br\.akmakargatan"; 1961,


1971 pl)


Mio, m\oj Mio ("Mio, min Mio"; 1954, 1968 pl)
Nils Paluszek ("Nils Karlsson-Pyssling"; 1949, 1958 pl)
Rasmus i w\l\ocz\ega ("Rasmus p\.a luffen"; 1956, 1959 pl)
Rasmus, rycerz Bia\lej R\o\zy ("Kalle Blomkvist och Rasmus"; 1957)
Zwierzenia Britt-Mari ("Britt-Mari l\:attar sitt hj\:arta"; 1944,


1962 pl)* Hugh Jones Lofting (GB; 1886-1947)


Cykl "Doktor Dolittle" (12 tom\ow):


Cyrk D. D. ("Doctor Dolittle's Circus"; 1924, 1937 pl;


il. 1974 Zbig. Lengren)


D. D. i jego zwierz\eta ("The Story of D. D."; 1920, 1934 pl)
D. D. na ksi\e\zycu ("D. D. in the Moon"; 1928, 1960 pl)
Najwi\eksza podr\o\z D. D. ("D. D.'s Garden"; 1927, 1960 pl)
Ogr\od zoologiczny D. D. ("D. D. ZOO"; 1925, 1949 pl)
Opera D. D. ("D. D.'s Caravan"; 1927, 1948 pl)
Poczta D. D. ("D. D.'s Post-Office"; 1924, 1938 pl)
Podr\o\ze D.D. ("The Voyages of Doctor Dolittle"; 1922, 1936 pl)
Powr\ot D. D. ("D. D. Return"; 1933, 1960 pl)* Jack London (USA; 1876-1916; John Griffith)


Bia\ly kie\l ("White Fang"; 1906, 1926 pl)
Martin Eden ("Martin Eden"; 1909, 1923 pl)
Zew krwi ("The Call of the Wild"; 1903, 1924 pl)* Karl May (RFN; 1842-1912)


Old Surehand ("Old Surehand"; 1894-1896, 1910 pl)
Skarb w srebrnym jeziorze ("Der Schatz im Silbersee"; 1894, 1925 pl)
Winnetou ("Winnetou"; 1893, 1910 pl)* Alan Alexander Milne (GB; 1882-1956)


Chatka Puchatka ("The House at Pooh Corner"; 1928, 1938 pl)
Kubu\s Puchatek ("Winnie the Pooh"; 1926, 1938 pl; przek\lad I. Tuwim;


istnieje te\z nowszy, z kt\orego D. Passent si\e kiedy\s
z\lo\sliwie wy\smia\l w Polityce)


Wiersze dla Krzysia ("When We Were Very Young", "Now We Are Six";


1924+1927, 1957 pl)* Ferenc Molnar (W\egry; 1878-1952)


Ch\lopcy z Placu Broni ("A P\'al utcai fi\'uk"; 1907, 1912 pl; LEK5P)
Figi za dwa grajcary ("K\'et krajc\'ar\'et f\:uge"; OP)* Lucy Maud Montgomery (Kanada; 1874-1942)


B\l\ekitny zamek ("The Blue Castle"; 1926, 1926 pl)
Cykl "Ania Shirley":


Ania z Zielonego Wzg\orza ("Anne of Green Gables"; 1908, 1912 pl)
Ania z Avonlea ("Anne of Avonlea"; 1909, 1921 pl)
Ania na uniwersytecie ("Anne of the Island"; 1915, 1931 pl)
Wymarzony dom Ani ("Anne's House of Dreams"; 1917, 1931 pl)
Dolina t\eczy ("Rainbow valley"; 1919)
Rilla ze z\lotego brzegu ("Rilla of Ingleside"; 1921, 1933 pl)
Ania z szumi\acych topoli ("Anne of Windy Poplars"; 1936, 1977 pl)
Ania ze z\lotego brzegu ("Anne of Ingleside"; 1939, niewydana?)


Dziewcz\e z s\adu ("Klimeny of the Orchard"; 1910, 1936 pl)
Emilka dojrzewa ("Emily Climbs"; 1925, 1936 pl)
Emilka na falach \zycia ("Emily's Quest"; 1928, 1936 pl)
Historynka ("The Story Girl"; 1911, 1936 pl)* Anatolij Moszkowski (ZSRR; 1925-)


Przyl\adek delfin\ow (1962, 1972 pl)* Andriej Niekrasow (ZSRR)


Przygody kapitana Za\lganowa ("Prikluczenia kapitana Wrungielia")* Niko\laj Nosow (ZSRR; 1908-)


Witia Malejew w szkole i w domu ("Witia Malejew w szkole i doma";


1951, 1953 pl; LEK4P)* Walentina Osiejewa (ZSRR; 1902-)


Czarodziejskie s\lowo ("Wo\loszebnoje s\lowo"; 1944, 1949 pl; OPY)
Wasiek Trubaczow i jego koledzy ("Wasiok Trubaczow i jego towariszczi";


1947-1952, 1950-1954 pl)* Niko\laj Ostrowski (ZSRR; 1904-1936)


Jak hartowa\la si\e stal ("Kak zakala\las' stal"; 1935, 1950 pl; ->FF)
Zrodzeni z burzy ("Ro\zdionnyje buriej"; 1934-1936, 1950 pl)* Konstantin Paustowski (ZSRR; 1892-1968)


Bieg czasu ("Izbrannoje"; 1953, <1973 pl; OPY: Toast (1935), Ostatni


diabe\l (1937), Przewodnik (1938), R\abany cukier (1939), Stare
cz\o\lno (1940), \Snieg (1943), Rozkaz w szkole wojskowej (1943),
Bryza (1945), Pa\'zdziernikowa noc (1945), Stalowy pier\scionek
(1946), Ania (1947), Bieg czasu (1951), Czarodziejski kwiatek
(1953), Skarb (1953), Koszyk z jod\lowymi szyszkami (1953?),
Przelotne spotkanie (1954))


Burza na stepie (1951)
Pastuszek ("Podpasok"; 1944; OP)
Stalowy pier\scioneczek ("Stalnoje koleczko"; 1946; 1959 pl; nowelka)
Szurka ("Biespokojstwo"; 1948; OP)* Charles Perrault (Francja; 1628-1703)


Bajki babci g\aski ("Contes de ma M\`ere l'Oye"; 1697, 1961 pl)* Hans Karl Axel Peterson (Szwecja; 1922-; elektrotechnik)


Magnus i pies pok\ladowy Jack ("Magnus och skeppshunden Jack"; 1981;


OP)


Magnus i wiewi\orka ("Magnus och ekorrungen"; 1956, 1974 pl; OP)
Magnus, Mateusz i ko\n ("Magnus, Matias och Mari"; 1957, 1975 pl; OP)
Magnus w niebezpiecze\nstwie ("Magnus i fara"; 1980 pl; OP)
Magnus w porcie ("Magnus i hamn"; 1958, 1975 pl; OP)
Piotru\s na wsi ("Peter klarar allt"; 1966, 1970 pl; OP)
To ja, Piotru\s ("H\:ar kommer Peter"; 1963, 1966 pl; OP)* Borys Polewoj (ZSRR; 1908-1981)


Opowie\s\c o prawdziwym cz\lowieku ("Powiest' o nastojaszczem


cze\lowiekie"; 1946)* Howard Pyle (USA; 1853-1911)


Weso\le przygody Robin Hooda ("The merry adventures of Robin Hood";


1881, 1961 pl)* Anatolij Rybakow (ZSRR; 1911-)


Kordzik ("Kortik"; 1948, 1950 pl; ->FF; LEK6P)* Antoine de Saint-Exup\'ery (Francja; 1900-1944; lotnik)


Ma\ly ksi\a\z\e ("Le petit prince"; 1943, 1947 pl; il. autora)
Nocny lot ("Vol de nuit"; 1931, 1933 pl; OP)
Pilot wojenny ("Pilote de guerre"; 1940, 1970 pl; OP)
Ziemia, planeta ludzi ("Terre des hommes"; 1939, 1957 pl; OP)* Emilio Salgari (W\lochy; 1863-1911)


W\ladca ognia ("Il re dell' aria"; 1907)* Ludv\'ik Sou\^cek (Czechy; 1926-; dentysta)


Trylogia: Tajemnica \slepych ptak\ow (1964, 1968 pl), Znak je\'zd\'zca


(1966, 1970 pl), Jezioro s\loneczne (1968, 1972 pl)* Arkadij i Boris Strugaccy (ZSRR; 1925-, 1933-)


Przyjaciel z przedpiekla (\Swiat M\lodych, ~1975)
Schronisko pod zmar\lym alpinist\a (->PT)* Wadim Szefner (ZSRR; 1915-)


Ch\lopiec z pi\ecioma nie, czyli spowied\'z prostodusznego ("Czelowiek


s piatiu 'nie'"; Mo\lodaja Gwardia, Moskwa; 1974 (1966), 1975 pl;
motto z pocz\atku FAQ-u jest ostatnim akapitem ksi\a\zki)


O pechowcu, kt\ory mia\l szcz\e\scie (1970 pl; autobiograficzna)* Michai\l Szo\lochow (ZSRR; 1905-1984)


Los cz\lowieka (???; 1957; ->FF; LEK?)* Zacharias Topelius (Finlandia; 1818-1898)


Daleka podr\o\z ma\lego Lucka (1968; "Lasse liten"; dla najm\lodszych)* Mark Twain (USA; 1835-1910; Samuel Langhorne Clemens)


Jankes na dworze kr\ola Artura (1889; "A Connecticut Yankee in


King Arthur's Court")


Kr\olewicz i \zebrak (1882; "The Prince and the Pauper"; ->SFO)
Pod go\lym niebem ("Roughing it"; 1872, pl. <1965)
Przygody Tomka Sawyera (1876; "The Adventures of Tom Sawyer"; LEK5P)
Przygody Hucka (1884; "The Adventures of Huckleberry Finn";


->SFO!, ->FF!)* Miroslav V\'alek (S\lowacja)


Wyprawa do Tramtarii ("Panpul\oni"; 1970, 1986 pl; wiersze dla dzieci)* Juliusz Verne (Francja; 1828-1905)


20 000 mil podmorskiej \zeglugi ("20 000 lieues sous les mers"; 1870,


1897 pl)


500 milion\ow Begumy (-> "500 milion\ow hinduskiej w\ladczyni")
500 milion\ow hinduskiej w\ladczyni ("Les 500 millions de la B\'egum";


1879, 1894 pl; ->FT czeski)


Dwa lata wakacji ("Deux ans de vacances"; 1888, 1956 pl)
Dzieci kapitana Granta ("Les enfants du capitaine Grant"; 1868, 1877


pl; LEK6P)


Gwiazda Po\ludnia ("L'\'etoile du sud"; 1884, 1895 pl)
Latarnia na ko\ncu \swiata ("Le phare du bout du monde"; 1905, 1972 pl)
Napowietrzna wioska ("Le village a\'erien"; 1905, 1971 pl)
Pi\e\c tygodni w balonie ("Cinq semaines en ballon"; 1863, 1873 pl)
Pi\etnastoletni kapitan ("Le capitaine de quinze ans"; 1878, 1895 pl)
Podr\o\z do \srodka ziemi ("Voyage au centre de la terre"; 1864, 1874


pl)


Tajemnicza wyspa ("L'\^ile myst\'erieuse"; 1874, 1896 pl)
W 80 dni dooko\la \swiata ("Le tour du monde en 80 jours"; 1873, 1874


pl)


Wok\ol ksi\e\zyca ("De la Terre \`a la Lune", "Autour de la Lune";


1865-1870, 1870 pl)


Wyprawa do wn\etrza ziemi (-> "Podr\o\z do \srodka ziemi")
W\a\z morski ("Le serpent de la mer"; 1975 pl)* Ethel Lilian Voynich (GB; 1864-1960; \zona Polaka W. M. Wojnicza)


An Interrupted Friendship (1910; "Szersze\n" w Ameryce Po\ludniowej)
Jack Raymond (1901)
Olive Lathan (1904)
Szersze\n ("The gadfly"; 1897, 1911 pl)* Jean Webster (USA; 1876-1916)


Tajemniczy opiekun ("Daddy-long-legs"; 1912; 1926, 1957 pl)* Herbert George Wells (GB; 1866-1946; biolog)


Opowie\sci fantastyczne (19 OPY; 1956 pl):


Niewidzialny cz\lowiek ("The Invisible Man"; 1897)
Wehiku\l czasu ("The Time Machine"; 1895)
Historia pana Elveshama ("The Story of the late Mr. Elvesham")
Kuszenia Harringay'a ("The Temptation of Harringay")
Prawda o Pyecrafcie ("The Truth about Pyecraft")
Magiczny sklep ("The Magic Shop")
Zdobywcy przestworzy ("The Argonauts of the Air")
Filmer ("Filmer")
W g\l\ebinie ("In the Abyss")
Wyspa Aepyornisa ("Aepyornis Island")
Wytw\orca diament\ow ("The Diamond Maker")
Kraina \slepc\ow ("The country of the blind")
Kr\olewstwo mr\owek ("The empire of the Ants")
Kryszta\lowe jajko ("The crystal egg")
Cz\lowiek, kt\ory czyni\l cuda ("The man who could work miracles")
Nowy akcelerator ("The new accelerator")
W czwartym wymiarze ("The Plattner Story")
Gwiazda ("The Star")
Cudowny wzrok pana Dawidsona ("The remarkable case of Davidson's


eyes")2.2 Literatura obca: popularno-naukowa i inna
=============================================
* P. Heafford


500 zagadek (fizyka, chemia, technika)* Leopold Infeld


Wybra\ncy bog\ow (o Ewary\scie Galois)* K\luszancew (ZSRR)


O czym opowiedzia\l teleskop (1972, 1975 pl; t\lum. Jerzy Herlinger)* C. Northcote Parkinson


Jak zrobi\c karier\e ("In-laws and Outlaws"; 1962)
Prawo Parkinsona albo w pogoni za post\epem ("Parkinson's Law or the


Pursuit of Progress"; 1958)* Jakow Perelman (1882-1942; ZSRR)


Astronomia dla wszystkich ("Zanimatielnaja astronomija"; 1929, 1949 pl)
Ciekawa geometria ("Zanimatielnaja gieomietrija"; 1925, 1953 pl)
Matematyka na weso\lo ("\Zywaja matiematika"; 1934, 1948 pl)
Sztuczki, figle i zadania ("Zanimatielnyje zadaczi i opyty", 1928,


1962 pl))


Zajmuj\aca algebra ("Zanimatielnaja algiebra"; 1934, 1952 pl)
Zajmuj\aca fizyka ("Znajetie li wy fiziku?"; 1934, 1937 pl; 2 tomy)* Aleksander Wadimow (ZSRR)


Sztuki magiczne ("Repertuar iliuzionista"; 1972 pl; interesuj\aca,


cho\c niestety brak wyja\snie\n technik "close-up")3.1 Filmy i seriale rodzime: seriale animowane
==============================================


Idealnie dla ka\zdej pozycji winne by\c: tytu\l, rok albo lata produkcji,
studio, tw\orca i w przypadku seriali liczba odcink\ow. Legenda:
SMFF Studio Ma\lych Form Filmowych "Se-Ma-For", \L\od\'z;
SFR Studio Film\ow Rysunkowych, Bielsko-Bia\la;
SMF Studio Miniatur Filmowych, Warszawa;
SFA Studio Film\ow Animowanych, Krak\ow.* Bajki Pana Ba\lagana (1993; 3 odc; SFR; Bronis\law Zeman, Andrzej Sperling;


scen. Jerzy Niemczuk; muz. Bogumi\l Pasternak zdj. Maryla Adamek;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/balagan.htm)


* Ba\snie i wa\snie (SMF)
* Bolek i Lolek (180+ odc; W\ladys\law Nehrebecki; 1963-1988; SFR):


BiL, BiL na wakacjach, BiL wyruszaj\a w \swiat, Bajki BiL, BiL na
Dzikim Zachodzie, Przygody BiL, Zabawy BiL, BiL w Europie.


* Dziwne przygody Kozio\lka Mato\lka (<-K: "120 przyg\od KM"; SMF; scen.


Andrzej Lach i Roman Du\s; muz. Adam Markiewicz; re\z. i scen.
Zofia Oraczewska, Roman Huszczo, Stefan Szwakopf, Ryszard
S\lapczy\nski, Piotr Szpakowicz, Alina Maliszewska, Bogdan Nowicki
i inni; anim. wg. odcinka; ->CIE;
niekt\ore odcinki: Konkurs \spiewu (1969), Weso\la d\zungla (1969),
W opa\lach (1969), Kucharz okr\etowy (1969), Zatopiona fregata
(1970), Ma\lpi kr\ol (1970), Pod piramidami (1969), \Zeby k\ozka
nie skaka\la (1971), Przyjaciel zwierz\at (1970), \Lapmy lisa (1971),
Upa\l (1971), Przygoda na szosie (1971), Czarny Bill (1971))


* Dziwny \swiat kota Filemona (SMMF)
* Jacek \Spioszek (1961; SMF)
* Kalevala (198?; Stanis\law Lenartowicz)
* Kangurek Hip-Hop (9 odc; 7 min; 35 mm; kolor; SFR; 1975-1980; scen. Kazimierz


Faber, Bronis\law Zeman; muz. Bogumi\l Pasternak; projekt Tadeusz Depa,
Bronis\law Zeman; anim. Ryszard Lepi\orka, Janusz Jamr\og; tyty\ly:
Borsuk, Wilk, Kozica, Ry\s, \Swistak, \Lo\s, Bizon, B\obr,
Nied\'zwied\'z; http://www.tvp.com.pl/animacja/hiphop.htm)


* Mi\s Uszatek (1976-1987; 104 odcinki; 10 min; kolor; 35 mm; <-K; laleczkowy;


narrator i dialogi: Mieczys\law Czechowicz; SMFF; re\z. Janusz
Galewicz, Lucjan Dembi\nski, Jadwiga Kudrzycka, Marian Kie\lbaszczak,
Dariusz Zawilski; zdj. Leszek Nartowski, Stanis\law Kuncer; muz. Piotr
Hertel; scenografia Zbigniew Rychlicki;
http://www.tvp.com.pl/animacja/uszat.htm)


* O dw\och takich co ukradli ksi\e\zyc (198?; <-K, ==FF, ==SFO; Leszek


Ga\lysz)


* Olimpiada Bolka i Lolka (13 odc; 10 min; 35 mm; kolor; SFR; 1984; tytu\ly:


D\zudo, P\lywanie, \Lucznicy, Pojedynek, Siatk\owka, Gol,
\Zeglarstwo, Slalom, Bieg z przeszkodami, Skok w dal,
Kolarstwo, Dyscypliny olimpijskie, Zanim zap\lonie znicz
olimpijski; http://www.tvp.com.pl/animacja/bolek.htm)


* Piesek w kratk\e (chyba polski; kukie\lkowy)
* Pies, kot i... (SMF; scen. J. Karczewska, R. Huszczo; re\z. r\o\zni; muz.


A. Markiewicz; m.in. odc: PK i telewizor, PK i dom, PK i
fotoaparat, PK i magnetofon, PK i decybele, PK i pralka)


* Plastelinki (198?; SMFF)
* Pomys\lowy Dobromir (1974-1975; SMF; re\z. Roman Huszczo; scen. Adam


S\lodowy; muz. Adam Markiewicz; odc. m.in. Pomidory, Drukowane
kwiaty, \Zniwa, Skrzydlate marzenia, Turbina, Budzik)


* Porwanie Baltazara G\abki (<-K; w odcinkach; ->CIE)
* Przygody B\l\ekitnego Rycerzyka (SFR)
* Przygody kota Filemona (<-K; SMMF)
* Przygody Colargola (1969; SF/SFO; 13 min; SMFF; prod. Albert Barill\'e


(Francja); tyt. we Francji "Les aventures de Colargol"; wg. Olga
Pouchkine; adapt. A. Barill\'e, T. Wilkosz i re\z. odcinka; kier. art.
Tadeusz Wilkosz; re\z. Lucjan Dembi\nski, Teresa Badzian, Eugieniusz
Ignaciuk, Krystyna Dobrowolska i inni; muz. Mireille "Mireille"
Hartuch; arr. Jean-Michel Defaye; s\l. pios. franc. Victor Villien,
Jean-Jacques Th\'ebault; wyd. Tutti-Paris; oper. Leszek Nartowski, E.
Ignaciuk; d\'zwi\ek Mieczys\law Janicz; odc.: L'ours Colargol (Mi\s
Colargol ?), Un ours qui vole (Lataj\acy mi\s ?), Mi\s u kr\ola ptak\ow
(C. chez le roi des oiseaux), Koncert misia (C. au concert), Au cirque
Pimoulu (W cyrku Pimoulu ?), Colargol chanteur de cirque (C. \spiewak
cyrkowy ?), La d\'elivrance (Wyzwolenie ?), Qu'on est bien dans l'eau
(Jak dobrze nam w wodzie ?), A la plage (Na pla\zy ?), Moussaillon
(C. majtek okr\etowy ?), La r\'evolte (Bunt ?), Au p\^ole Nord (Na
biegunie p\o\lnocnym ?), En route pour Bois Joli (W drog\e do lasu ?);
kukie\lkowy ze szczypt\a animacji (np. ptaki), od 6 do 24 obrazk\ow
na sekund\e; wszystkie napisy po francusku, np. "cirque" albo na
gazecie taty "Les nouvelles de la for\^et", niekiedy z b\l\edem np.
"Caise" zamiast "Caisse"; scenariusz opiera si\e na francuskich bajkach
muzycznych tych samych autor\ow z pocz\atku lat 60-tych, ostatnio
wznowionych we Francji, a nagrania piosenek zosta\ly bezpo\srednio
w\l\aczone; muzyki Mireille niestety ju\z brak w p\o\'zniejszych
filmach d\lugometra\zowych, zast\api\l j\a uprzedni arran\zer i
dyrygent Dehaye)


* Przyg\od kilka wr\obla \Cwirka (1984-1989; 39 odc; 10 min; SMFF; 35 mm; scen.


S\lawomir Grabowski, Marek Nejman; re\z. Krystyna Kulczycka, Andrzej
Pilczewski, Jerzy St\epie\n, Alina Kotowska; muz. Bronis\law K.
Przybylski; http://www.tvp.com.pl/animacja/wrobel.htm)


* Reksio (do dzi\s; SFR; re\z. Lechos\law Marsza\lek)
* Tajemnice wiklinowej zatoki (1988; 27 min; 7 odc; 35 mm; re\z. Wies\law


Zi\eba; scen. Jerzy Siatkiewicz; scenografia Wies\law Zi\eba;
http://www.tvp.com.pl/animacja/wiklin.htm)


* Trzy misie (Tadeusz Wilkosz; SMFF)
* Tydzie\n przyg\od w Afryce ("Poniedzia\lek" -> "\Sroda": 1984, "Czwartek"


i "Pi\atek" 1985, "Sobota" i "Niedziela" 1986; SMF)


* W krainie czarnoksi\e\znika Oza (198?; SMFF)
* Wyprawa Baltazara G\abki (SFR; 13 odc; 8 min; 35 mm; kolor; scen. Adam


Hajduk, Zdzis\law Kud\la; re\z. Romuald K\lysz, Ryszard Lepi\orka,
Marian Cholerek, Wies\law Zi\eba, J\ozef Byrdy; muz. Tadeusz Kocyba;
tytu\ly: Tajemnicza noc, Myping, Ucieczka Deszczowych Ludzi,
Odkrycie, Zatrute \'zr\od\lo, Z rozb\ojnikami, Nasturcja,
Pogr\o\zka, Pu\lapka, Wielka rzeka, Bananowy kraj, Opowie\s\c
o smoku, Powr\ot; http://www.tvp.com.pl/animacja/gabka.htm)


* Zaczarowany o\l\owek (1974-1977; SMFF; re\z. r\o\zni; scen. Adam Ochocki;


muz. Waldemar Kazanecki; d\'zwi\ek Mieczys\law Janik; m.in. cykl SOS
w butelce: Pojedynek w buszu (1976), Dwa do zera (1975),
Niespodziewana wizyta (1975), Marynarski chrzest (1976), Macki
o\smiornicy (1974), U celu podr\o\zy (1975; "logiczny" koniec cyklu),
Tajemnicza butelka (1974; pocz\atek cyklu), \Lajba tonie (1974), Ca\la
naprz\od (1974), W okowach lodu (1977), W starym m\lynie (1975), Safari
z kamer\a (1975), Ma\lpie figle (1975))3.2 Filmy i seriale rodzime: filmy animowane
============================================


Wed\lug re\zyser\ow.* Julian J\ozef Antonisz ("non camera"): Jak dzia\la jamniczek (1971,


o\swiatowy), Czarodziejski tr\ojk\at (1972, o\sw.), Kolorowe ko\la
(1972, o\sw.)


* Teresa Badzian (lalki): Niezwyk\la podr\o\z (1955)
* Halina Bieli\nska i W\lodzimierz Haupe (lalki): Wawrzy\ncowy sad (1952),


Ba\s\n o Janosiku (1954)


* Maciej \Cwiek i Jacek Adamczak: ".!?" (1989)
* Lucjan Dembi\nski: Szcz\e\sliwe dni Mumink\ow (1984), Zima w dolinie


Mumink\ow (1987)


* Witold Giersz: Tajemnica starego zamku (1956), Neonowa fraszka (1959),


Ma\ly western (1960), K\lopoty z ciep\lem (1964, o\sw.), Prosz\e
s\lonia (1977; SMF; scen. W. Giersz, L. J. Kern, R. Huszczo, A.
Maliszewska, Bogdan Nowicki, Ryszard S\lapczy\nski, S. Szwakopf;
dial. L. J. Kern, z Ludwik Benoit (Dominik s\lo\n), Danuta Przesmycka
(Pinio), I. Kwiatkowska (Mama), W. Michnikowski (Tata), K. Sienkiewicz,
J. Bielenia, M. Czechowicz, E. Dziewo\nski, W. Duriasz, B. Pawlik,
K. Wichniarz)


* Stefan Janik: W pogoni za kwadratem (1972, o\sw.)
* Krzysztof Kiwerski: Awaria (1976), UFO (1978), Jasio (1979)
* Zdzis\law Kud\la i Franciszek Pyter: Porwanie w Tiutiurlistanie (1986; <-K;


SFR)


* Alina Maliszewska: Krawiec Niteczka (1958), Przygoda w paski (1960)
* Lechos\law Marsza\lek (rysunkowe): Kozio\leczek (1951), Ameba (1974, o\sw.),


Przygody b\l\ekitnego rycerzyka (1983)


* Lucja Mr\oz-Raynoch: Nielotek (1984), Kule i ko\la (1988)
* W\ladys\law Nehrebecki (1923-1978; rysunkowe): Opowiedzia\l dzi\ecio\l sowie


(1951), Wielka podr\o\z Bolka i Lolka (1977; SFR; z Stanis\law D\:ulz),
Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie (1986; SFR)


* Ryszard Potocki: Pawe\l i Gawe\l (1947)
* Edward Sturlis (lalki): Kocmo\luszek (1955), Przygody rycerza


Sza\lawi\ly (1956; <-K), Damon (1958), Bellerofon (1959), Orfeusz
i Eurydyka (1961)


* Stefan Szwakopf (o\swiatowe): Jak si\e fruwa (1964), Jak to si\e dzieje


(1970), Jak nauka wysz\la z lasu (1970)


* Zbigniew Szyma\nski: Abecad\lo (o\sw.)
* Wac\law Wajser (rysunkowe): Wilk i nied\'zwiadki (1950)
* Zenon Wasilewski (lalki): Za kr\ola Krakusa (1947), Lis i bocian (1951),


Lis Chytrusek (1951), Opowie\s\c micha\lkowicka (1954), Czarodziejskie
dary (1956), Dwie Dorotki (1956), Szewczyk Dratewka (1958)


* Tadeusz Wilkosz (lalki): Colargol i cudowna walizka (1979), Colargol zdobywca


kosmosu (1990)3.3 Filmy i seriale rodzime: seriale fabularne
==============================================


Dla ka\zdego serialu winny by\c: tytu\l, okres kr\ecenia, liczba odcink\ow,
re\zyser, aktorzy, odpowiedniki K/F, detale.
NB: Barbara Brylska (aktorka) != Barbara Rylska (piosenkarka)* 07 - zg\lo\s si\e! (1976, 1978, 1981, 1984, 1988; 21 odc (4+5+5+4+3);


60+?+85+?+? min; 35 mm;
Krzysztof Szmagier, Andrzej J. Piotrowski, Kazimierz Tarnas; scen.
K. Szmagier; wg. opowiada\n A. Minkowski, R. Zelwia\nski, D. Danielak-
Seku\la, J. Korycki, A. K\lodzi\nska, W. Krupka, R. Bugajski, K.
Szmagier; zdj. W. Rutowicz, J. Hesse, R. Suszy\nski; muz. W.
Korcz, A. Korzy\nski (4 seria); piosenka \spiew G. Markowski;
z Bronis\law Cie\slak (porucznik S\lawomir Borewicz), Zdzis\law
Kozie\n, Zdzis\law Tobiasz, Ewa Da\lkowska, Wanda Koczeska, Jan
Machulski, Ewa Florczak, Barbara Brylska, Piotr Fronczewski, Gra\zyna
Szapo\lowska, Ewa Wencel, Jerzy Rogalski, Jan Ciecierski, Barbara
Ludwi\zanka, Piotr Fronczewski, Gra\zyna Dyl\ag; prod. TVP; prod. wyk.
ZF "Kadr"; http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/7_s81.htm;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/07.htm)


* 1944 (1984; cykl 5 odc; Andrzej Konic)
* Akwen Eldorado (1989; 4 odc; A. Swat; scen. A. Swat; zdj. S. Pindelski; muz.


A. Korzy\nski; z A. Dziurman (Jerzy), \L. Rybawski (Wojtek))


* Alchemik Sendivius (1989; 4 odc; Jacek Koprowicz)
* Alternatywy 4 (1983; 9 odc; S. Bareja; scen. S. Bareja, J. P\lo\nski, M.


Rybi\nski; zdj. W. Jastrz\ebowski; muz. J. Matuszkiewicz; z R. Wilhelmi
(Anio\l, gospodarz domu))


* Ballada o Januszku (1987; 7 odc (8?); Henryk Bielski; scen. J. Janicki; wg.


S. \Lubi\nski; zdj. J. Stachlewski; muz. W. Kazanecki; z Lidia
Fiedosiejewa-Szukszyna (Genia Smoliw\as), J. G\oral (Januszek))


* Bank nie z tej ziemi (1994; 13 odc; 60 min; wideo Betacam SP; Waldemar Dziki,


Pawe\l Sala, Miros\law Dembi\nski, Marcin Zi\ebi\nski; scen. Pawe\l
Tomczyk, Wojciech Tomczyk; zdj. Jaros\law \Zamojda; muz. Krzesimir
D\ebski; prod. TVP; prod. wyk. Pleograf TV Ltd.; z Barbara Krafft\owna,
Ma\lgorzata Foremniak, Adam Ferency, Krzysztof Wakuli\nski, Wojciech
Pokora; http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/1_94_s.htm)


* Barbara i Jan (1964; 7 odc; Hieronim Przyby\l i Jerzy Ziarnik; scen.


Stanis\law Bareja, J. Jaxa, H. Przyby\l, J. Ziarnik; zdj. J.
Janczewski; muz. J. Matuszkiewicz; z Janina Traczyk\owna (dziennikarka)
i Jan Kobuszewski (fotoreporter); sensacyjny; 1-szy polski serial TV)


* Bia\la wizyt\owka (1987; 4 odc; Filip Bajon)
* Bia\le tango (1981; 8 odc; 55 min; 16 mm; J. Kidawa; scen. Janusz Anderman,


Maria Nurowska; zdj. Henryk Janas; muz. P. Marczewski; z Laura \L\acz,
Anna Ciepielewska, Gra\zyna Staniszewska, Halina Wyrodek, Tatiana
Sosna-Sarno, Dorota Stali\nska, Ewa Wi\sniewska, Barbara Rachwalska;
prod. TVP; prod. wyk. TWF "POLTEL";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/1_s81.htm)


* Blisko, coraz bli\zej (1980, 1987; 10+19 odc; 80+? min; 16mm; Zbigniew


Chmielewski; scen. Albin Siekierski; zdj. Jan Janczewski; muz. P.
Marczewski; z Franciszek Pieczka, Anna Ciepielewska, Tadeusz Madeja,
Tadeusz Borowski, S\lawomira \Lozi\nska, Stefan Szmidt, Mariusz
Dzi\edziel, Wincenty Grabarczyk, Tadeusz Szaniecki, Tomasz Zaliwski,
Jan Frycz, Ewa Zi\etek, Teresa Lipowska; prod. TVP; prod. wyk. POLTEL;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/1_s82.htm)


* Ch\lopi (1972; 13 odc; <-K, ->FF; Jan Rybkowski; wg. W\ladys\law Reymont;


scen. R. Kosi\nski, J. Rybkowski; zdj. M. Nowicki; muz. A. S\lawi\nski;
z W\ladys\law Ha\ncza (Maciej Boryna), Emilia Krakowska (Jagna, \zona),
Ignacy Gogolewski (Antek, syn), H. Kr\ol\owna (\zona Antka))


* Czarne chmury (1973; 10 odc; Andrzej Konic; scen. Antoni Gruzi\nski, Ryszard


Pietruski; wg. A. Gruzi\nski; zdj. Antoni W\ojtowicz; muz. W.
Kazanecki; z L. Pietraszak (pu\lkownik Dowgird), E. Fetting
(namiestnik), R. Pietruski (wachmistrz Kacper), El\zbieta Starostecka
(Anna), A. Seniuk (Magda), Janusz Zakrze\nski, Mariusz Dmochowski;
historyczno-przygodowy; http://www.tvp.com.pl/oferta/video/czarne.htm)


* Czterej pancerni i pies (1966-1970; 21 odc (8 + 13); <-K, ->FF; Konrad


Na\l\ecki, Andrzej Czekalski; scen. J. Przymanowski (autor ksi\a\zek),
Maria Przymanowska, S. Wohl; zdj. Miko\laj Sprudin, Romuald Kropat;
muz. Adam Walaci\nski; z Janusz Gajos (Janek Kos), Franciszek Pieczka
(Gustlik), Roman Wilhelmi (Olgierd), W\lodzimierz Press (Grigorij),
Ma\lgorzata Niemirska (Lidka telegrafistka), Pola Raksa (Marusia
Ogoniok, sanitariuszka), Wies\law Go\las (Tomasz Czere\sniak, 2-gi syn,
od o.9 w za\lodze), Janusz K\losi\nski (czerwono-armista Czernousow),
Roman K\losowski, Witold Pyrkosz (kapral Wichura), Tadeusz Fijewski
(ojciec Czere\sniak), ??? (por. Stanis\law Kos, ojciec Janka), Tadeusz
Kalinowski (pu\lkownik), Rudy 102 (czo\lg T-34, p\o\'z. T-38, nazwa od
w\los\ow Marusii; Janek chcia\l "Ruda"; obok nazwy zosta\ly uwiecznione
d\lonie wszystkich czo\lgist\ow, 3 w tamtym momencie, oraz \lapa
Szarika), Szarik (pies, "A pies si\e wabi\l Szarik od kuleczki
pewnie"); za\loga czo\lgu "Rudy" przemierza szlak bojowy I Armii
Wojska Polskiego od Sielc (ZSRR) po Berlin; ->CIE;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/pancer.htm)


* Czterdziestolatek (1974-1977; 21 odc; ->FF: "Motylem jestem"; Jerzy Gruza;


scen. J. Gruza, K. T. Toeplitz; zdj. Mieczys\law Jahoda; muz. J.
Matuszkiewicz; z Andrzej Kopiczy\nski (Stanis\law Karwowski), Anna
Seniuk (Magda K.), Irena Kwiatkowska (Kobieta Pracuj\aca), Roman
K\losowski (Roman Maliniak), Leon Niemczyk (Ma\lkiewicz), Janusz
K\losi\nski (Wardowski), ? (Walendziak, gospodarz domu), Leonard
Pietraszak (Karol?), W\ladys\law Kowalski, Wies\law Go\las, Gra\zyna
Wo\'zniak (Jagoda K.?), Piotr K\akolewski (Marek K.?), Bohdan \Lazuka
(cameo jako pijany robotnik); ->PIO: "Czterdzie\sci lat min\e\lo";
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/40lat.htm; odc.: 1. Toast czyli
bli\zej ni\z dalej, 2. Walka z na\logiem czyli labirynt, 3. Wpadnij
kiedy zechcesz czyli bod\'zce st\epione, 4. Portret czyli jak by\c
kochanym, 5. Kondycja fizyczna czyli walka z metryk\a, 6. W\losy Flory
czyli labirynt, 7. Judym czyli czyn spo\leczny, 8. Otwarcie trasy czyli
czas wolny, 9. Rodzina czyli obcy w domu, 10. Poczt\owka ze
Spitzbergenu czyli oczarowanie, 11. Cudze nieszcz\e\scie czyli \swiadek
obrony, 12. Nowy zast\epca czyli meteor, 13. Kozio\l ofiarny czyli
rotacja, 14. Sprawa Ma\lkiewicza czyli kamikadze, 15. Kosztowny
drobiazg czyli rewizyta, 16. Gdzie by\la\s czyli Szekspir, 17. Cwana
bestia czyli kryszta\l, 18. Gra wojenna czyli na kwaterze, 19. Z dala
od ludzi czyli co\s swojego, 20. W obronie w\lasnej czyli polowanie,
21. Smuga cienia czyli pierwsze powa\zne ostrze\zenie; serial si\e
czasem samoparodiuje: "Zna mnie pani? - Oczywi\scie! Z 40-latka!"
(odc.9), albo "Nie, Kobieta Pracuj\aca ju\z by\la /w tym odcinku/")


* Czterdziestolatek - 20 lat p\o\'zniej (1993; 15 odc; 60 min; 16 mm; Jerzy


Gruza; scen. J. Gruza, K. T. Toeplitz; zdj. Jerzy Go\scik; muz. J.
Matuszkiewicz; prod. TVP, Dzielnica \Laci\nska; z Andrzej Kopiczy\nski
(Stanis\law Karwowski), Anna Seniuk (Magda K.), Irena Kwiatkowska
(Kob. Pracuj\aca), Roman K\losowski (Roman Maliniak), Joanna Kurowska,
Wojciech Mann, Wojciech Malajkat, Leonard Pietraszak, Krzysztof
Materna, Zofia Czerwi\nska, Wojciech Wili\nski, Ryszard Pietruski,
Alina Janowska, Pawe\l Nowisz, Stanis\law Tym, Henryk Machalica, Jan
Kobuszewski, Katarzyna \Laniewska, Wojciech Pokora (Gajny), Jerzy
Bo\nczak; http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/2_94_s.htm,
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/40lat20.htm)


* Daleko od szosy (1976; 7 odc; Zbigniew Chmielewski; scen. Z. Chmielewski,


H. Czarnecki; zdj. M. Sprudin; muz. Piotr Marczewski; z K. Stroi\nski
(Leszek), I. Szewczyk\owna (Ania))


* Dekalog (1989; 10 odc; Krzysztof Kie\slowski; scen. Krzysztof Piesiewicz;


->FF: "Kr\otki film o zabijaniu" (1987; odc. 5), ->FF: "Kr\otki film
o mi\lo\sci" (1989; odc. 6))


* Do krwi ostatniej (1979; 7 odc; Jerzy Hoffman; historyczny)
* Do przerwy 0:1 (1969; 7 odc; Stanis\law J\edryka; <-K, ==FF: "Paragon,


gola!"; scen. A. Bahdaj; zdj. Stanis\law Loth; muz. W. Kazanecki;
piosenka s\l. A. Tymi\nski; z ??? (Paragon))


* Doktor Ewa (1970; 9 odc; Henryk Kluba)
* Doktor Murek (1979; 7 odc; Witold Lesiewicz; scen. W. Lesiewicz, E. Kabata;


wg. Tadeusz Do\l\ega-Mostowicz "Dr Murek zredukowany" i "Drugie \zycie
dr Murka"; zdj. W. Adamek; muz. L. Kaszycki; z J. Zelnik (dr Murek))


* Dom (1980, 1982, 1987; 7+4+12 odc; 80+65+? min; 16 mm; Jan \Lomnicki; scen.


Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk; zdj. Bogus\law Lambach, Roman
Suszy\nski; muz. Waldemar Kazanecki; z Tomasz Borkowy, Jolanta
\Z\o\lkowska, Wac\law Kowalski, Tadeusz Janczar, Bo\zena Dykiel, Anna
Ciepielewska, Stanis\law Zaczyk, Joanna Szczepkowska, Wirgiliusz Gry\n,
Hanna Lachman, Jerzy Michotek, Jan Englert, Henryk Bista, J\ozef Nowak,
Tomasz M\edrzak, Barbara Rachwalska; prod. TVP; prod. wyk. ZF "Iluzjon"
(1980), ZF "Kadr" (1982); http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/1_s80.htm,
http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/2_s82.htm)


* Dorastanie (1987; 7 odc; M. Gronowski; scen. T. Zaj\ac; zdj. R. Janowski;


muz. P. Gintrowski; pios. s\l. J. Janczarski, \sp. zesp\o\l)


* Droga (1973; 6 odc; S. Ch\eci\nski; scen. A. Mularczyk, S. Ch\eci\nski;


z Wies\law Go\las (kierowca PKS); zdj. A. Ramlau; muz. J. Derfel;
pios. "Absolutnie", s\lowa/\spiew W. M\lynarski)


* Dyrektorzy (1975; 6 odc; Zbigniew Chmielewski)
* Dzieci z naszej szko\ly (1967; 12 odc; W. Berestowski, J. K\edzierzawska,


J. Kubik, S. Sapi\nski; scen. S. Karwowski, J. Kubik, J. E. Kucharski,
J. Nasfeter, T. Nasfeter, Z. Nienacki, R. Rydzewski, K. Raduszewska,
R. Raduszewski; zdj. R. Kropat, M. Lewandowski, J. Chluski, M. Sprudin,
C. Swirta, Z. Adamski; muz. J. Matuszkiewicz, A. Nowicki)


* Dzie\n ostatni, dzie\n pierwszy (1965; cykl 8 odc; re\z. Ewa i Czes\law


Petelscy, Sylwester Szyszka, Jerzy Zarzycki, Bohdan Por\eba, Stanis\law
R\o\zewicz, Lech Lorentowicz)


* Dziewczyna z Mazur (1990; 5 odc; 53 min; 16 mm; Julian Dziedzina; scen.


Zbigniew Safjan; zdj. Maciej Kijowski; muz. Andrzej Zarycki; z Beata
Paluch, Andrzej Kopiczy\nski, Robert Tondera, Miros\lawa Marcheluk,
Bogus\law Sochacki, Andrzej Ferenc; prod. TVP, ZF-e; prod. wyk. ZF-e;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s90/1_90_s.htm)


* Ekstradycja (1995; 5 odc; Wojciech W\ojcik; zdj. Piotr W\ojtowicz; muz.


Jerzy Satanowski; z Marek Kondrat, Renata Dancewicz, Wojciech Wysocki,
Alosza Awdiejew, Zdzis\law Wardejn, Artur \Zmijewski;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/ekstra.htm)


* Gazda z Diabelnej (1979; 6 odc; G. Warcho\l; scen. C. Chlebowski; wg. C.


Chlebowski; zdj. J. Hesse; muz. W. G\luch; z W. Staro\n (Rysiek),
A. Proboszcz (Janek))


* Gda\nsk 1939 (1989; 4 odc; Zbigniew Ku\'zmi\nski; scen. K. Padowicz; zdj. T.


Tarasin; muz. P. Hertel)


* Gorzka mi\lo\s\c (1990; 35 mm; 4 odc; 50 min; Czes\law Petelski; scen. Ewa


Petelska; wg. Jerzy Putrament "Odyniec"; zdj. Wies\law Rutowicz, Jacek
Stachlewski; muz. Waldemar Kazanecki; z Sylwia Wysocka, Robert Inglot,
Lidia Korsak\owna, Gustaw Lutkiewicz; prod. TVP; prod. wyk. ZF
"Profil"; http://www.tvp.com.pl/oferta/s90/2_90_s.htm)


* Gruby (1972; 7 odc; W. Fiwek; scen. W. Fiwek, A. Minkowski (zdezawuowa\l


serial); <-K; zdj. J. Czecz; muz. Piotr Marczewski)


* Hrabina Cosel (1968; 3 odc; <-K, ==FF; J. Antczak; scen. Z. Skowro\nski;


wg. J. I. Kraszewski; zdj. B. Lambach, J. Janczewski; muz. W.
Kazanecki; z J. Bara\nska (Anna Hoym, hrabina Cosel), M. Dmochowski
(August II Mocny), D. Olbrychski (Karol XII))


* Ile jest \zycia (1974; 12 odc; Zbigniew Ku\'zmi\nski; scen. Roman Bratny;


m.in. odcinki: "Polowanie", "Kiepskie szcz\e\scie", "Synowie")


* Janosik (1973; 13 odc; ->FF, ->KK; Jerzy Passendorfer; scen. T. Kwiatkowski;


zdj. S. Pindelski; muz. J. Matuszkiewicz; z Marek Perepeczko (Janosik),
Bogusz Bilewski (Kwiczo\l albo Walu\s; 1930-14/9/95), Witold Pyrkosz
(Pyzdra; "S\a trzy rodzaje prawdy: szczyra prawda, ty\z prawda, i
g\owno prawda"), Marian Kociniak (murgrabia), Mieczys\law Czechowicz
(hrabia), Anna Dymna (hrabianka), E. Lema\nska (Maryna), Janusz
K\losi\nski; historyczno-przygodowy)


* Jan Serce (1981; 10 odc; 60 min; 16 mm; Rados\law Piwowarski; scen. Zbigniew


Kami\nski, R. Piwowarski; zdj. Witold Adamek, Ryszard Jaworski; muz.
S. Krajewski; z Kazimierz Kaczor (Jan Serce), J. Jankowska-Cie\slak,
Anna Nehrebecka, Ewa Szykulska, Jadwiga Kuryluk, Hanna Stank\owna,
Irena Ma\sli\nska, Wies\law Michnikowski, Marian Kociniak, Joanna
Pacu\la, Stanis\law Brudny, Jan Himilsbach, W\ladys\law Musia\l; prod.
TVP; prod. wyk. ZF "X"; ->PIO; romans;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/2_s81.htm)


* Jedwabny szlak (cykl)
* Jest jak jest (1994; 23 odc; 28 min; wideo Betacam SP; Jan \Lomnicki, Maciej


Dejczer, Janusz Dymek; scen. Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk; zdj.
Jacek Zygad\lo, Bogdan Stachurski; muz. Jacek Grudzie\n; prod. TVP;
prod. wyk. SF Marcin Kwiatkowski; z Zbigniew Buczkowski, Bo\zena
Dykiel, Henryk Bista, Wies\law Drzewicz, Kazimierz Kaczor;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/3_94_s.htm)


* Kapitan Konrad (1990; 6 odc; 55 min; 35 mm; kopr. z Francj\a, polski I odc;


scen. Dominique Casna, Micha\l Komar, Andrzej Kostenko, Edward
\Zebrowski; rez. Andrzej Kostenko; zdj. Jerzy Stawicki; muz. Micha\l
Lorenc; z Micha\l Radwan, Kamil Gewartowski, Gra\zyna Wolszczak,
Krzysztof Jasi\nski, Jerzy Kryszak; prod. TVP, Dovidis; prod. wyk. ZF
"Zodiak"; http://www.tvp.com.pl/oferta/s90/3_90_s.htm)


* Kapitan Sowa na tropie (1965; 8 odc; Stanis\law Bareja; scen. A.


Kaczanowski; zdj. F. K\adzio\lka; muz. J. Matuszkiewicz; z Wies\law
Go\las (kapitan Sowa); kryminalny)


* Kariera Nikodema Dyzmy (1979; 7 odc; Jan Rybkowski, Marek Nowicki; scen.


Marek Nowicki, Witold Orzechowski, Jan Rybkowski; zdj. Marek Nowicki;
muz. Piotr Marczewski; wg. Tadeusz Do\l\ega-Mostowicz; SFO, ==F: 1965
"Nikodem Dyzma"; z Roman Wilhelmi, Leonard Pietraszak, Mariusz
Dmochowski, Bronis\law Pawlik, Tadeusz Pluci\nski, Bogusz Bilewski,
Halina Golanko, Igor \Smia\lowski, Hanna Bali\nska, Ryszard Barycz,
Arkadiusz Bazak, Barbara Brylska, Kazimierz Iwi\nski, Alicja
Jachiewicz, Zofia Merle, Lech Ordon;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/nikodem.htm)


* Karino (1974; 13 odc; Jan Batory; scen. J. Batory, J. Dobraczy\nski, M. T.


Nowakowski; zdj. J. Laskowski; muz. W. Warska; z C. Rieschel (lekarka
Gra\zyna), ko\n (Karino))


* Kawalerki (1990; 8 odc; 30 min; Pawe\l Trzaska, Maciej Wojtyszko, Krzysztof


\Zurowski, Waldemar \Smigasiewicz, Micha\l Juszczakiewicz; scen. M.
Juszczakiewicz, Cezary Harasimowicz; zdj. Aleksander Lipowski,
Zdzis\law Najda; muz. Jolanta Szczerba; z Gabriela Kownacka, Krzysztof
Stroi\nski, Danuta Szaflarska, Henryk Talar, Agnieszka Pilaszewska,
Maria Ciunelis, Wlodzimierz Press; prod. TVP; prod. wyk. TVP;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s90/4_90_s.htm)


* Klemens - g\esi z Doliny M\lyn\ow (1987; 13 odc; kopr. z RFN)
* Klub profesora Tutki (1965; 13 odc; Andrzej Kondratiuk; na podstawie


opowiada\n Jerzy Szaniawski; z Gustaw Holoubek (profesor))


* K\lusownik (1980; 3 odc; <-K; J. \L\eski; scen. J. Zaj\ac\owna, J. \L\eski;


wg. J. Zaj\ac\owna (?) "K\lusownik o stu twarzach"; zdj. B. Baraniecki;
muz. Cz. Niemen; pios. s\l. W. M\lynarski, \spiew Cz. Niemen)


* Kolumbowie (1970; 5 odc; Janusz Morgensztern; sce. R. Bratny; wg. Roman


Bratny "Kolumbowie, rocznik 1920"; zdj. T. Wie\zan; muz. J.
Matuszkiewicz; z J. Englert ("Zygmunt"), K. Strasburger ("Siwy"),
W. Kowalski ("Jerzy"), M. Perepeczko ("Malutki"), J. Mata\lowski
("Kolumb"), A. Jachiwicz ("Niteczka"); wojenny)


* Komediantka (1986; 9 odc; Jerzy Sztwiertnia; scen. J. Sztwiertnia; wg.


W\ladys\law Reymont "Komediantka" i "Fermenty"; zdj. A. Ramlau; muz. A.
S\lawi\nski; z M. Pieczy\nska (Janka), ? (Andrzej))


* Kopernik (1972; 3 odcinki; Ewa i Czes\law Petelscy; scen. J. Broszkiewicz;


chyba z Andrzej Kopiczy\nski z "Czterdziestolatka"; historyczny)


* Kr\olowa Bona (1980; 12 odc; 60 min; 16 mm; Janusz Majewski; ->FF: "Epitafium


dla Barbary Radziwi\l\l\owny"; scen. Halina Auderska; zdj. Zygmunt
Samosiuk; muz. Zygmunt Szostak; z Aleksandra \Sl\aska (Bona Sforza),
Zdzis\law Kozie\n (Zygmunt I Stary), J. Zelnik (Stanis\law August), M.
Kondrat (A. Frycz-Modrzewski), P. Fronczewski (Sta\nczyk), Anna Dymna
(Barbara Radziwi\l\l\owna), Piotr Garlicki, Zdzis\law Wardejn, Lidia
Korsak\owna, Jerzy Kamas, Leonard Pietraszak, Jan Machulski, Andrzej
Szczepkowski, Olgierd \Lukaszewicz, Henryk Bista; prod. TVP; prod.
wyk. ZF "Perspektywa";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/3_s81.htm)


* Kto ty jeste\s (1982; cykl 5 odc; Ryszard Filipski)
* Kto za? (1980; 7 odc; 15 min; Stefan Szlachtycz; scen. Stefan Szlachtycz;


wg. opowiadania Janusz Przymanowski; zdj. Jerzy Go\scik; muz. Piotr
Figiel; z Jerzy Po\zarowski, Irena Karel, Joanna Pacu\la, Filip Bajon,
W\lodzimierz Bednarski, Zdzis\law Kozie\n, Tadeusz Kwinta, Jerzy
Michotek, Franciszek Trzeciak; prod. TVP; prod. wyk. ZF "Silesia";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/2_s80.htm)


* Kuchnia polska (1993; 35 mm; 6 odc; 60 min; Jacek Bromski; scen. Jacek


Bromski; zdj. Edward K\losi\nski, Janusz Gauer; muz. Henri Seroka;
prod. TVP, SF "Zebra", BRT (Belgia); prod. wyk. SF "Zebra"; z Krystyna
Janda, Krzysztof Kolberger, Piotr Machalica, Marek Kondrat, Wiktor
Zborowski, Krzysztof Majchrzak;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s93/1_93_s.htm)


* Lalka (1977; 9 odc; Ryszard Ber; scen. A. \Scibor-Rylski, J. Wojty\l\lo; wg.


B. Prus; zdj. J. Korcelli; muz. A. Kurylewicz; z J. Kamas (Wokulski),
M. Braunek (Izabella \L\ecka), B. Pawlik (Ignac Rzecki); romansowy)


* Maria Curie (1990; 3 odc; 90 min; kopr. z Francj\a; 16 mm; Michel Boisrond;


scen. Fran\,coise Giroud; zdj. Witold Adamek; muz. Jean-Marie Senia;
prod. Mars International Productions, TVP; prod. wyk. ZF "Tor"; z
Marie-Christine Barrault, Jean-Luc Moreau, Roger Van Hool, Wanda
Neuman, Andrzej Szczepkowski;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s91/1_91_s.htm)


* Misja (1980; 6 odc; P. Komorowski; scen. M. Kos, P. Komorowski, K. Winiewicz;


zdj. K. Winiewicz; muz. J. Suchocki; z T. Lulek, M. Wodecka)


* Mistrz i Ma\lgorzata (1989; 4 odc; Maciej Wojtyszko; wg. Michai\l


Bu\lhakow)


* Modrzejewska (1989; 7 odc; 80 min; 16 mm; Jan \Lomnicki; scen. Anna Bojarska,


Jan \Lomnicki; dial. Anna Bojarska; zdj. Edward K\losi\nski; muz. Piotr
Hertel; prod. TVP; prod. wyk. ZF "Kard"; z K. Janda, Bo\zena Adamek,
Barbara Horawianka, Bo\zena Miller-Ma\lecka, Danuta Wody\nska;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s90/5_90_s.htm)


* Na k\lopoty - Bednarski (1987; 7 odc; Pawe\l Pitera; scen. M. Bahdaj, W.


J\edrkiewicz; zdj. J. Paw\lowski; muz. H. Ku\'zniak; pios. s\l. A.
Jarecki, \sp. Piotr Machalica; z S. Friedman (Bednarski))


* Nad Niemnem (1987; 4 odc; Zbigniew Ku\'zmi\nski; wg. Eliza Orzeszkowa)
* Najd\lu\zsza wojna nowoczesnej Europy (1981; 13 odc; 60-90 min; 16 mm; Jerzy


Sztwiertnia; scen. Stefan Bratkowski (odc. 9-13), Jerzy Twardochlib
(odc. 1-8), Jerzy Zieli\nski; wg. J. Zieli\nski; zdj. Andrzej Ramlau;
muz. Adam S\lawi\nski; z K. Kolberger (hr. Dezydery Ch\lapowski), Marek
Siudym (J\ozef Frankowski), G. Lutkiewicz (Otto von Bismarck), A.
Seweryn (Hipolit Cegielski), Mieczys\law Voit (hr. Edward Raczy\nski),
M. Walczewski (I. J. Paderewski), Henryk Machalica, Zdzis\law Kozie\n,
Mariusz Benoit, Joanna Sobieska, Beata Tyszkiewicz, Henryk
Bouko\lowski, Kazimierz Kaczor, Jerzy Binczycki, Piotr Machalica;
prod. TVP; prod. wyk. TWF "POLTEL";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/4_s81.htm)


* Najwa\zniejszy dzie\n \zycia (1974; cykl 9 odc; Ryszard Ber, Andrzej


Konica, Sylwester Szyszka; m.in. "Uszczelka" (scen. Andrzej Zbych))


* Napoleon w Europie (1990; 11 odc; kopr. z Francj\a)
* Nasze podw\orko (1981; 5 odc; 65 min; 35 mm; Stanis\law Loth; scen. Tomasz


Jastrun; zdj. Aleksander Lipowski; muz. Piotr Marczewski; z Anna
Seredy\nska, Agnieszka Zi\atek, Rafa\l Trzaskowski, Micha\l Ga\lecki,
Ma\lgorzata Niemirska, Andrzej Zaorski, Katarzyna Ejmont, Damian
Dami\ecki, Bo\zena Dykiel, Witold Pyrkosz; prod. TVP; prod. wyk.
ZF "Perspektywa" http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/5_s81.htm)


* Niewiarygodne (niesamowite?) przygody Marka Piegusa (1966; 9 odc; <-K; M.


Wa\skowski; scen. E. Niziurski, M. Wa\skowski; zdj. J. Stachlewski;
muz. A. Walaci\nski)


* Noce i dnie (1977; 12 odc; Jerzy Antczak; scen. J. Antczak; wg. Maria


D\abrowska; <-K, ==FF; zdj. S. Loth; muz. W. Kazanecki; z J. Bara\nska
(Barbara Niechcic), J. Bi\nczycki (Bogumi\l Niechcic))


* O dw\och takich co ukradli ksi\e\zyc (<-K, ==SAO, ==FF; z bracia Lech i


Jaros\law Kaczy\nscy, teraz politycy)


* Odlot (1982; 4 odc; 55 min; 16 mm; Janusz Dymek; scen. Janusz Dymek; wg.


noweli "Kajtek" Ryszard W. Kowalski; zdj. Mieczys\law Chudzik; muz.
Wojciech Trzci\nski; z Artur Barci\s, Tatiana Sosna-Sarno, Henryk
Stanek, Lidia Bienias, Jan B\ogdo\l, Wojciech G\orniak, Tadeusz Madeja,
Leszek Piskorz; prod. TVP; prod. wyk. TWF "Poltel";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/3_s82.htm)


* Opowie\sci niesamowite (1984-1985; cykl)
* Opowie\sci niezwyk\le (1967-1968; cykl 13 odc; "Ja gor\e": 1967, Janusz


Majewski, z Jan Kobuszewski (Pogorzelski), wg. Henryk Rzewuski;
"\Slepy tor": 1967, Ryszard Ber, wg. Stefan Grabi\nski; "Duch z
Canterville": 1967, Czes\law Petelski, wg. Oscar Wilde; "Pie\s\n
triumfuj\acej mi\lo\sci": 1967, Andrzej \Zu\lawski, wg. Iw. Turgieniew)


* Pan na \Zu\lawach (1984; 11 odc; Sylwester Szyszka; scen. A. Twerdochlib;


zdj. W. Precht, D. Sk\ora; muz. J. Matuszkiewicz; z I. Ka\skiewicz
(J\ozef Romik))


* Pan Samochodzik i Templariusze (1971; 5 odc; 33 min; H. Drapella; <-K;


scen. Z. Nienacki; zdj. Wac\law Dybowski; scenografia Teresa Barska;
muz. Piotr Marczewski; z Stanis\law Mikulski (Tomasz), Gra\zyna Marzec
(Karen? o.1-5), Danuta Szaflarska (o.1-3), Ewa Szykulska (Iwona?
o.1-5), Zygmunt Aposto\l (o.1-2), Tadeusz Gwiazdowski (kapit. Petersen,
o.1-5), Lech Ordon (o.1-3), Jan Tesarz (o.1-2), Roman Syka\la (o.1-2),
Micha\l Szewczyk (Micha\l, o.1-5), Roman Mosior (harcerz?),
Stefan Niemirowski (harcerz?), Tomasz Samosionek (harcerz?), Alina
Janowska (przewodniczka po Malborku, o.3), Irena Skwierczy\nska
(gospodyni? o.4-5), Seweryn Butrym
(ksi\adz? o.4), Stanis\law Milski (ko\scielny? o.4)); odcinki: "Po
przygod\e", "Fa\lszywy brodacz", "Tajemnica Bahometa", "Podziemny
labirynt", "Skarb Templariuszy")


* Parada oszust\ow (1976-1978; 4 odc; G. Lasota; scen. J. Janicki, A. Kudelski;


zdj. W. Adamek; muz. H. Ku\'zniak; m.in. odcinek "Jaguar" (1977))


* Per\ly i dukaty (1966; 3 odc; scen. i re\z. J\ozef Hen; zdj. S.


Matyjaszkiewicz; muz. K. Komeda; z A. Milewska, Wanda Koczeska, E.
Wi\sniewska; niezale\zne komedyjki obyczajowe)


* Pi\e\c dni z \zycia emeryta (1984; 5 odc; Edward Dziewo\nski; scen. Jerzy


Stefan Stawi\nski, E. Dziewo\nski; wg. J. S. Stawi\nski "13 dni z
\zycia emeryta"; zdj. W. Precht; muz. J. Derfel; pios. "Za\snij
spokojnie przyjacielu" ->PIO; z E. Dziewo\nski (Adam Bzowski);
pierwszy serial technik\a wideo)


* Podr\o\z za jeden u\smiech (1970-71; 7 odc; S. J\edryka; <-K, ==FF; scen. A.


Bahdaj; zdj. S. Loth; muz. J. Matuszkiewicz; scenogr. Boles\law
Kamykowski; z Filip \Lobodzi\nski (Dudu\s/Janusz; obecnie 4/95 9/95
jeden z prowadz\acych "Wiadomo\sci" w TV), Henryk Go\l\ebiowski
(Poldek/Leopold), Alina Janowska (ciocia Ula), Krystyna Borowicz
(kelnerka od chrab\aszcza), Teofila Koronkiewicz (pani z poci\agu),
Lidia Korsak\owna (pani z campingu), Henryk B\ak (jej m\a\z), Halina
Kossobudzka, Zofia Niwi\nska, Hanna Skar\zanka, Jolanta Zykun,
Kazimierz Brusikiewicz (wczasowicz z campingu), Leszek Herdegen
(kierowca ci\e\zar\owki), E. Fetting (profesor), Zygmunt K\estowicz,
Janusz K\losi\nski, Ryszard Pietruski, Teresa Szmigiel\owna (matka
Poldka), Jan Machulski (ojciec Poldka), Boles\law P\lotnicki, Witold
Skaruch, Bogus\law Sochnacki, Franciszek Trzeciak, Jerzy Turek,
Joanna Duchnowska (dziewczynka z kolonii?), Edward Dymek (sepleni\acy
\lobuziak), Bogdan Izdebski (jego kolega); zesp. film. "Kraj" (serial)
i "Panorama" (film); Dudu\s maminsynek i Poldek rozgarni\ety jad\a na
wakacje autostopem i maj\a wyj\atkowego pecha; ->PIO: "Niepewno\s\c")


* Podziemny front (1965; 7 odc; Seweryn Nowicki i Hubert Drapella)
* Pogranicze w ogniu (1988-1990; 24 odc; 61 min; 16 mm; Andrzej Konic; scen.


Juliusz Janczur, Andrzej Konic; zdj. Antoni Wojtowicz; muz. Andrzej
Trzaskowski; prod. TVP; prod. wyk. SF "Perspektywa"; z Cezary Pazura,
Olaf Lubaszenko, Jan Monczka, Tomasz Stockinger, Marta Klubowicz-
R\o\zycka; http://www.tvp.com.pl/oferta/s92/1_92_s.htm)


* Polonia Restituta (1982; 6 odc (7?); Bohdan Por\eba; scen. W. T. Kowalski;


zdj. W. Dybowski; muz. Cz. Niemen; pios. s\l. ks. W. Gajda, \sp. Cz.
Niemen); z J. Zakrze\nski (J. Pi\lsudski), K. Chamiec (I. J.
Paderewski), J. Fry\'zlewicz (R. Dmowski), I. Gogolewski (St.
\Zeromski), Z. J\ozefowicz (I. D. Daszy\nski), E. Kujawski (E. Rydz-
\Smig\ly))


* Polskie drogi (1977; 11 odc; Janusz Morgensztern; scen. J. Janicki; zdj. W.


Adamek; muz. A. Kurylewicz; z K. Strasburger (podchor\a\zy Niwi\nski),
K. Kaczor (kapral Kura\s); wojenny)


* Popielec (1982; 9 odc; 60 min; 16 mm; Ryszard Ber; scen. Wies\law My\sliwski,


Ryszard Ber; wg. powie\sci W\lodzimierz K\laczy\nski; zdj. Zdzis\law
Kaczmarek; muz. Jerzy Maksymiuk; z Alicja Jachiewicz, Bo\zena
Adamk\owna, Henryk Bista, Tomasz Debek, Maciej G\oraj, Joanna
\Z\o\lkowska, Stanis\law Michalski, Miros\law Skupin, Piotr Grabowski,
Ryszard Kotys, Zdzis\law Kozie\n; prod. TVP; prod. wyk. ZF "Silesia";
specjalne wyr\o\znienie na mi\edzynarodowym przegl\adzie tw\orczo\sci
telewizyjnej "Teleconfronto Festival Obienciano" Terme, W\lochy 1984;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/4_s82.htm)


* Przygody Pana Micha\la (1969; 13 odc; <-K, ==FF: "Pan Wo\lodyjowski"; Pawe\l


Komorowski; scen. J. Lutowski; wg. H. Sienkiewicz; zdj. A. Gronau; muz.
W. Kilar; ballada s\l. J. Lutowski, \spiew Leszek Herdegen; z Tadeusz
\Lomnicki (p\lk. Wo\lodyjowski), Magdalena Zawadzka, B. Brylska, I.
Karel, M. Pawlikowski (Zag\loba), D. Olbrychski (Azja Tuchajbejowicz),
A. \Lapicki (Kettling w serialu), Jan Nowicki (Kettling w filmie);
w "Teleranek" (sam nie pami\etam, ale Ewa Nowacka w "Ma\lgosia contra
Ma\lgosia" to m\owi))


* Przygody psa Cywila (1972; 7 odc; po 25-32 min; scen. i re\z. Krzysztof


Szmagier; muz. J. Matuszkiewicz; zdj. Stefan Matyjaszkiewicz, Andrzej
Ramlau; dial. Jerzy Janicki (odc. 1,2,5,7); z K. Litwin (sier\zant
Walczak), Wojciech Pokora, Henryk B\ak, J\ozef Pieracki, Wac\law
Kowalski, W\lodzimierz Kmicik, Teresa Lipowska, Piotr Fronczewski; w
Teleranek; odc. 1. Trudne Dzieci\nstwo, 2. Externista, 3. W puszczy,
4. Po\scig, 5. Przez granic\e, 6. Zbiegowie, 7. Niewypa\ly;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/cywil.htm)


* Przyjaciele (1979; 5 odc; 80 min; 16 mm; Andrzej Kostenko; scen. Aleksander


Minkowski; zdj. Jerzy Stawicki; muz. Micha\l Lorenc; z Micha\l Anio\l,
Jan Jurewicz, Krystyna Wachelko-Zaleska, Tomasz Zaliwski, Wojciech
Machnicki, Alicja Jachiewicz, Ryszard Barycz, Andrzej Golejowski,
Micha\l Jagie\l\lo, Eugeniusz Priwieziencew, Kazimierz Zakrzycki,
Janusz Bylczy\nski; prod. TVP; prod. wyk. TWF "Poltel";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s81/6_s81.htm)


* Punkt widzenia (1980; 7 odc; 50 min; 16 mm; Janusz Zaorski; scen. Andrzej


Bonarski, Ma\lgorzata Niezabitowska (rzecznik rz\adu po 1989), zdj.
Janusz Kalici\nski; muz. Jacek Ostaszewski; z Joanna Sienkiewicz, Jan
Piechoci\nski, Bogus\law Linda, Krystyna Wache\lko-Zaleska, Iwona
Biernacka, Piotr Dejmek, Miros\lawa Dubrawska, Jerzy Binczycki, Maria
D\lu\zewska, Adam Ferency, Jolanta Grusznic, Dorota Pomyka\la, Jerzy
Radziwi\lowicz; prod. TVP; http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/3_s80.htm)


* Radio Romans (1994; 19 odc; 30 min; wideo Betacam SP; Ireneusz Engler, Janusz


Dymek; scen. Ilona Lepkowska; zdj. Jacek Lata\l\lo, Ryszard Janowski;
muz. Janusz Grzywacz; prod. TVP; prod. wyk. M.T. Art Prod.; z Dorota
Kolak, Krzysztof Stelmaszyk, Beata \Scibak\owna, Ma\lgorzata Foremniak,
Miros\law Baka, Jan Jankowski;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/4_94_s.htm)


* Republika Ostrowska (1985; 6 odc; Zbigniew Ku\'zmi\nski)
* Rodzina Le\sniewskich (1978; 7 odc; <-K: "Nie g\laska\c kota po w\los", ->FF;


J. \L\eski; scen. K. Boglar, J. \L\eski;
zdj. B. Baraniecki; muz. Cz. Niemen; piosenka s\l. W. M\lynarski; z
Krystyna Sienkiewicz (mama), K. Kowalewski (tata))


* Rodzina Po\lanieckich (1978; 7 odc; Jan Rybkowski; wg. Henryk Sienkiewicz;


scen. B. Hlebowicz, A. Mularczyk; zdj. M. Nowicki; muz. W. Kilar; ->FF:
"Marynia"; z A. May (Stanis\law Po\laniecki), A. Nehrebecka (Marynia
P\lawicka))


* R\od G\asienic\ow (1980; 6 odc; 60 min; 35 mm; Konrad Na\l\ecki; scen.


J\ozef Kapeniak, Konrad Na\l\ecki; zdj. Wies\law Rutowicz; muz.
Wojciech Kilar i zespo\ly g\oralskie; z Franciszek Pieczka, Wies\law
Go\las, Krzysztof Pietrykowski, Henryk B\ak, Tomasz Zaliwski, Maciej
Dami\ecki, Krzysztof Majchrzak, Jerzy Nowak, Hanna Skar\zanka, Ewa
Skar\zanka, Joanna Kasperska, Iwona Bielska, Monika So\lubianka;
prod. TVP; prod. wyk. ZF "Iluzjon";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/4_s80.htm)


* Rycerze i rabusie (1984; 7 odc; Tadeusz Junak; scen. J. Hen; wg. J. Hen


"Przypadek staro\scica Wolskiego"; zdj. T. Tarasin; muz. L. Orlewicz;
z T. Stockinger (Piotr Wolski); odc: "W walce z infamusem", "Z
diab\lem sprawa", "Mi\lo\s\c do Heleny", "Ucze\n mistrza Rumianka",
"Cz\lowiek w kajdanach", "Skarb Mohilanki", "Mi\lo\s\c Piotra")


* Rzeka k\lamstwa (1987; 7 odc; Jan \Lomnicki; scen. J. \Lomnicki; wg. Ewa


Szelburg-Zarembina; zdj. J. Go\scik; muz. P. Hertel; z J. Miodlikowska
(Wincenta), J. Trzepieci\nska (Joasia), K. Kolberger (Kaj))


* Sherlock Holmes i dr Watson (1980; kopr. z telewizj\a brytyjsk\a)
* Siedem stron \swiata (Teleranek)
* Siedem \zycze\n (Zembaty udziela g\losu kotu Rademenesowi; dla dzieci)
* S.O.S. (1974; 7 odc; Janusz Morgensztern)
* Sp\o\lka rodzinna (1994; 18 odc; 30 min; wideo Betacam SP; Jerzy Sztwiertnia,


Janusz Dymek; scen. Stanis\law Bieniasz; zdj. Andrzej Ramlau; muz. Adam
S\lawi\nski; prod. TVP; prod. wyk. Focus Film; z Joanna \Z\o\lkowska,
Wojciech Wysocki, Andrzej Szczepkowski, Ma\lgorzata Lorentowicz;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/5_94_s.htm)


* Stawiam na Tolka Banana (1973; 7 odc; S. J\edryka; <-K; scen. A. Bahdaj;


zdj. J. Korcelli; muz. J. Matuszkiewicz; ->PIO; z Henryk Go\l\ebiowski
(?), Filip \Lobodzi\nski (?))


* Stawka wi\eksza ni\z \zycie (1965-1968 (1965-1967 nadawane bezpo\srednio


spektakle Teatru Telewizji, 1967-1968 serial); 18 odc; ->FF, ->K, ->KK,
->PIO: "Hobby\sci", ->SFO: "Pan Samochodzik i Templariusze";
Janusz Morgensztern, Andrzej Konic; scen. Andrzej Zbych (pseudonim
sp\o\lki Andrzej Szypulski i Zbigniew Safjan); muz. J. Matuszkiewicz;
zdj. Antoni W\ojtowicz; z S. Mikulski (S. Koli\nski, alias kapitan Hans
Kloss, alias agent J-23, "Nie ze mn\a te numery, Brunner!", "nasz
cz\lowiek w Abwehrze" wg. KTT), Emil Karewicz (Brunner, oficer SS, "ta
\swinia"), Leon Niemczyk, Lech Ordon, Krzysztof Chamiec, Lucyna
Winnicka, Irena Karel, Igor \Smia\lowski, Edmund Fetting, Henryk B\ak,
Ewa Winiewska, Bronis\law Pawlik, Iga Cembrzy\nska, Ignacy Machowski;
http://www.tvp.com.pl/oferta/video/kloss.htm)


* Strachy (1979; 4 odc; Stanis\law Lenartowicz; wg. Maria Ukniewska; z I.


Trojanowska; romansowy, remake filmu "Strachy" z 1938)


* Szale\nstwo Majki Skowron (1976; 9 odc; S. J\edryka; <-K; scen. A.


Minkowski (zdezawuowa\l serial); zdj. W. Zdort; muz. M. Ma\lecki; z
Zuzanna Antoszkiewicz (Majka), Marek Sikora (Ariel; wcze\sniej cameo
w "Wojna Domowa"), C. Jaroszy\nski (ojciec Ariela; wcze\sniej w
"Janosik"), J. Bogacka (nowa towarzyszka ojca); Ekran z bratkiem)


* \Slad na ziemi (1978; 7 odc; Zbigniew Chmielewski)
* \Swinka (1991; 35 mm; 3 odc; 50 min; re\z. Krzysztof Magowski; scen. Marcin


Wolski, Krzysztof Magowski; zdj. W\lodzimierz G\lodek; muz. Zbigniew
Raj; prod. TVP; prod. wyk. SF "Dom"; z Tadeusz Huk, Ewa Skibi\nska,
Katarzyna Figura, Bogdan Baer, Janusz Micha\lowski, Leon Niemczyk,
Marcin Tro\nski; http://www.tvp.com.pl/oferta/s91/2_91_s.htm)


* Tajemnica "Enigmy" (1979; 8 odc; 38 min; 35 mm; Roman Wionczek; scen.


Stanis\law Strumph-Wojtkiewicz, Roman Wionczek; zdj. J. Zygad\lo; muz.
A. Korzy\nski; zdj. Jacek Zygad\lo; z Tadeusz Borowski, Piotr
Fronczewski, Piotr Garlicki, Janusz Zakrze\nski, Arkadiusz Bazak,
Henryk Bista, Ewa Borowik, Halina Golanko, Zygmunt K\estowicz, Andrzej
Szczepkowski, Andrzej Lejborek, Tadeusz Pluci\nski, Ewa \Zukowska;
prod. TVP; prod. wyk. TWF "POLTEL";
http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/5_s80.htm)


* Trapez (1984; 4 odc; Hieronim Przyby\l)
* Trzecia granica (1975; 8 odc; W. Solarz, L. Lorentowicz; <-K; scen. A.


Bahdaj; zdj. S. Koscis; muz. W. Kilar; z A. Wasilewicz (g\oral A.
Bukowian); wojenny)


* Trzy plus jedna (1982; 13 odc; 30 min; 16 mm; Petr Tucek; scen. Petr Tucek,


Jiri Melisek, Alena Haikerova; zdj. Vlastimil Kosik; muz. Henryk
Ku\sniak; z Stanis\law Mikulski, Barbara Brylska, Radovan Ludavsky,
Regina Razlova, Juri Kodet; prod. TVP; prod. wyk. TWF "Poltel",
Kratky Film; http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/5_s82.htm)


* Tulipan (1986; 5 odc (6?); Janusz Dymek, A. Swat; scen. A. Swat; zdj. A.


W\ojtowicz; muz. A. Korzy\nski; pios. "Sweet, sweet Tulipan", s\l. J.
Cygan, \sp. Urszula; z J. Monczek (Jurek Tulipan))


* Tylko Ka\ska (1980; 7 odc; 29 min; 16 mm; <-K; W\lodzimierz Haupe; scen. J.


Zaj\ac\owna, W. Haupe; wg. J. Zaj\ac\owna "Heca z \Lysym"; zdj.
W\ladys\law Nagy; muz. W. Kazanecki; z Katarzyna Surmiak (Ka\ska),
Teresa Lipowska, Anna Seniuk, Stanis\law Mikulski, Zygmunt Fok, Mariusz
Bonk, Micha\l Kwiatkowski, Jaros\law Orlikowski, Bo\zena Szopek, Rafa\l
Wieczy\nski, Dariusz Rymuza, Kuba Wecsile, Emilia Krakowska, Henryk
Talar; prod. TVP; http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/6_s80.htm)


* Ucieczka - wycieczka (1972; 5 odc; J. K\edzierzawska; scen. J. Grabowski,


J. K\edzierzawska; <-K; zdj. C. Swirta; muz. K. Knittel; ->PIO;
z ? (Grze\s), ? (Pawe\l), ? (S\lowik), ? (Dorota), ? (babcia))


* Ucieczka z miejsc ukochanych (1987; 8 odc; J. Dziedzina; scen. J. Dziedzina;


wg. S. Pi\etak; zdj. M. Kijowski, T. Wert; muz. A. Zarycki; z R.
Wieczy\nski (Ja\s Kunefa\l))


* Uk\lad kr\a\zenia (1978; 7 odc; Andrzej Titkow)
* Urwisy z Doliny M\lyn\ow (1985; 15 odc; J. \L\eski; scen. J. \L\eski; zdj. J.


Prosi\nski, S. Szyma\nski; muz. A. Korzy\nski)


* Wakacje z duchami (1970; 7 odc; S. J\edryka; <-K; scen. A. Bahdaj; zdj. S.


Loth; muz. Piotr Marczewski; z Henryk Go\l\ebiowski)


* Wielka mi\lo\s\c Balzaka (1972-1973; 7 odc; Wojciech Solarz; scen. J. St.


Stawi\nski, Y. Jamiaque; zdj. W. Rutowicz; muz. W. Kilar; romansowy)


* Wojna domowa (1965; 7+8 odc; Jerzy Gruza; scen. J. Gruza, Maria Zientarowa;


wg. felieton\ow Maria Zientarowa w "Przekr\oj"; zdj. Mieczys\law
Jahoda, A. W\ojtowicz; dial. Maria Zientarowa; muz. J. Matuszkiewicz;
teksty piosenek: Ludwik Jerzy Kern, M\lynarski (odc.13); konsultant do
spraw pedag. El\zbieta Jackiewiczowa; z Irena Kwiatkowska (matka Zofia
Jankowska), Kazimierz Rudzki (ojciec J.), Krzysztof Janczar alias K.
Musia\l (Pawe\l J.; 16 lat), Alina Janowska (ciocia Anuli), Andrzej
Szczepkowski (wujek Anuli), El\zbieta G\oralczyk (Anula s\asiadka; 15
lat; od odc.4), Magda Zawadzka (Simona Grabczyk; \spiewa z playbacku
"Nie b\ad\'z" K. Sobczyk; odc.2), Jarema St\epowski ("ja po suchy chleb
dla konia"; w ka\zdym odc.; prekursor "Kobiety Pracuj\acej");
Wojciech Siemion (nauczyciel biologii, wychowawca Paw\la; odc.3 i
inne); Wies\law Michnikowski (Felek Siekierski; znajomy Janowskiej na
wywiad\owce; odc.3); Bohdan \Lazuka ("polski yoga"; odc.7); ->PIO:
"Wojna domowa" (czo\l\owka), "Nie b\ad\'z taki szybki Bill" (odc.2),
"Tylko wr\o\c" (odc.13), "Z kim tak ci b\edzie \'zle jak ze mn\a" (odc.
13), "Ty opu\scisz mnie" (odc.13), "W zoologicznym dzi\s ogrodzie"
(odc.13); odc.: 1. Ci\e\zkie jest \zycie, 2. Bilet za fryzjera, 3.
Wywiad\owka, 4. Pierwszy dzie\n, 5. Dw\oja z azymutu, 6. Tr\ojka
klasowa, 7. Polski Yoga, 8. Wizyta starszej pani, 9. Dzie\n matki, 10.
Zagraniczny go\s\c, 11. Co ka\zdy ch\lopiec, 12. Monolog zewn\etrzny,
13. M\lode talenty, 14. Nowy nabytek, 15. Si\la wyobra\'zni; komedia
obyczajowa; http://www.tvp.com.pl/oferta/video/wojnad.htm)


* W pustyni i w puszczy (1974; 4 odc; W\ladys\law \Slesicki; <-K, ==FF; scen.


W. \Slesicki; zdj. Bogus\law Lambach; muz. A. Korzy\nski; ->PIO:
"Gwiazda dnia"; z Tomasz M\edrzak (Sta\s Tarkowski), Monika Rosca
(Nel Rawlison), Edmund Fetting (ojciec Nel), Stanis\law Jasiukiewicz
(W\ladys\law Tarkowski), Zygmunt Hobot (Grek Kaliopuli))


* W labiryncie (1991; 120 odc; 25 min; wideo; re\z. Pawel Karpi\nski, Krzysztof


Rogala, Adam Burzy\nski; scen. Wojciech Ni\zy\nski; zdj. Zygmunt
Dziwer; muz. Krzysztof Marzec; prod. TVP; prod. wyk. Interpress Film;
z Marek Kondrat, Wies\law Drzewicz, Piotr Skarga, S\lawomira
\Lozi\nska; http://www.tvp.com.pl/oferta/s91/3_91_s.htm)


* Z biegiem lat, z biegiem dni (1980; 8 odc; 60 min; 16 mm; Andrzej Wajda,


Edward K\losi\nski; scen. Joanna Ronikier; wg. M. Ba\lucki, G.
Zapolska, J. A. Kisielewski, J. Kaden-Bandrowski, T. Boy-\Zele\nski, S.
Przybyszewski; zdj. E. K\losi\nski, Witold Adamek; muz. Stanis\law
Radwan; z I. Olsz\owka (Janina Chomi\nska), Anna Polony (Aniela
Chomi\nska), W. Pokora, Jerzy Binczycki, Jerzy Stuhr, Teresa Budzisz-
Krzy\zanowska, Jerzy Radziwi\lowicz, El\zbieta Karkoszka, Jerzy Trela,
Jan Nowicki, Izabella Olszewska, Daniel Olbrychski; prod. TVP; prod.
wyk. ZF "X", PRF "Zespo\ly Filmowe" - W.F. Warszawa, Wroc\law; Grand
Prix na Mi\edzynarodowym Festiwalu Filmowym w Oriolo, W\lochy 1984;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s80/7_s80.htm)


* Zakl\ety dw\or (1976; 7 odc; Antoni Krauze; wg. Walery \Lozi\nski; romans)
* Zamach stanu (1982; 4 odc; Ryszard Filipski)
* Zesp\o\l adwokacki (1994; 12 odc; 60 min; wideo Betacam SP; Andrzej


Kotkowski; scen. wg. pomys\lu Wojciech Ni\zy\nski; zdj. Tomasz Tarasin;
opracowanie muz. Marta Broczkowska; prod. TVP; prod. wyk. TVP; z Joanna
\Z\o\lkowska, Hanna Dunowska, Magda W\ojcik, Wies\lawa Mazurkiewicz,
Gustaw Lutkiewicz, Wies\law Michnikowski, Maciej Or\lo\s, Tomasz
Stockinger; http://www.tvp.com.pl/oferta/s94/6_94_s.htm)


* Zezem (1977; 10 odc; Janusz Zaorski; scen. Jan Tadeusz Stanis\lawski)
* Zielona mi\lo\s\c (1978; 3 odc; S. J\edryka; scen. A. Minkowski; zdj. W.


Zdort; muz. A. Korzy\nski; z H. Bieluszko (Iwona), J. Pacu\la (Sarna),
J. Frycz (Pawe\l))


* Ziemia obiecana (1975; 4 odc; <-K, ==FF; Andrzej Wajda; scen. A. Wajda; wg.


W. Reymont; zdj. W. Soboci\nski, E. K\losi\nski, W. Dybowski; muz. W.
Kilar; z D. Olbrychski (Karol), W. Pszoniak (Moryc), A. Seweryn (Maks))


* Zmiennicy (1987; 15 odc; S. Bareja; scen. S. Bareja, J. Janczarski; zdj. W.


Jastrz\ebowski, J. Muszy\nski; muz. P. Gintrowski; pios. s\l. J.
Janczarski, \sp. P. Gintrowski; z M. Hryniewicz (Jacek), B. Pawlik
(Stanis\law), E. B\laszczyk (Kasia/Marian); komediowy)


* Znak or\la (1977; 14 odc; H. Drapella; scen. A. Korta, B. Por\eba, Hubert


Drapella; zdj. J. Stawicki, J. Stachlewski; muz. M. Ma\lecki; z A.
Bauman (Gniewko), B. Adamek (c\orka kasztelana))


* Znaki szczeg\olne (1976; 6 odc; Roman Za\luski; z Bronis\law Cie\slak


(in\zynier); czo\l\owka: B.C. idzie drog\a)


* \Zegnaj Rockefeller (1992; 35 mm, 13 odc; 27 min; Waldemar Szarek; scen.


Ryszard Nyczka, Jacek Janczarski, Waldemar Szarek; zdj. W\lodzimierz
G\lodek; muz. Krzesimir D\ebski; prod. TVP; prod. wyk. M\lodzie\zowa
Agencja Filmowa; z Piotr Fronczewski, Dominik \Lo\s, Kamil Gewartowski,
Magda Zawadzka, Marek Barbasiewicz;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s92/2_92_s.htm)


* \Zony, matki, kochanki (19??; 10-13 odc; z Gabriela Kownacka, Romantowicz,


Potocka)


* \Zycie Kamila Kuranta (1982; 6 odc; 45-60 min; 16 mm; Grzegorz Warcho\l;


scen. J\ozef Hen; wg. Zbig. Uni\lowski "Dwadzie\scia lat \zycia",
"Dzie\n rekruta", "Wsp\olny pok\oj"; zdj. Jan Hesse; muz. Wojciech
G\luch; z O. Lubaszenko (Kamil), Ewa Da\lkowska, Leon Niemczyk, Jerzy
Karaszkiewicz, Jerzy Kamas, Krzysztof Pieczy\nski, Karol Strasburger,
Jan Prochyra, Lidia Zamkow, Monika Niemczyk, Dorota Kami\nska, Beata
Po\sniak, Jerzy Bo\nczak, Szymon Szurmiej; prod. TVP; prod. wyk. TWF
"Poltel"; http://www.tvp.com.pl/oferta/s82/6_s82.htm)


* \Zycie na gor\aco (1978; 9 odc; Andrzej Konic; scen. Andrzej Zbych; zdj. A.


W\ojtowicz; muz. J. Matuszkiewicz; z Leszek Teleszy\nski (redaktor
Maj); polski J. Bond)


* \Zywot cz\lowieka rozbrojonego (1993; 16 mm; 3 odc; 49-55 min; Krzysztof


Gruber; scen. Andrzej Domalik; wg. prozy Sergiusz Piasecki; zdj.
Zbigniew Wich\lacz; muz. Jerzy Satanowski; prod. TVP; prod. wyk.
Filmcontract Ltd.; z Grzegorz Dami\ecki, Artur Barci\s, Henryk Bista,
Marek Kondrat, Katarzyna \Lochowska;
http://www.tvp.com.pl/oferta/s93/2_93_s.htm)3.4 Filmy i seriale rodzime: filmy fabularne
============================================


\Swietna baza danych wszystkich polskich film\ow powojennych (1/3 z synopsis)
jest dost\epna poprzez http://info.fuw.edu.pl/Filmy . Istnieje te\z lista na
http://www-personal.engin.umich.edu/~zbigniew/Movies/PFilms.html oraz strony
Telewizji Polskiej http://www.tvp.com.pl/oferta/ma_film.htm . Tutaj
ograniczamy si\e do tytu\l\ow pozycji rozrywkowych, film\ow telewizyjnych,
a tak\ze tych, kt\ore maj\a odpowiedniki w postaci seriali telewizyjnych,
b\ad\'z og\olnie jakikolwiek odno\snik w pozosta\lych dzia\lach FAQ-u.* Abel, tw\oj brat (1970; FF; Janusz Nasfeter; z Filip \Lobodzi\nski, Henryk


Go\l\ebiowski, Edward Dymek)


* Adopcja (1983; FT; 2 cz\e\sci; Grzegorz Warcho\l)
* Akademia Pana Kleksa (1984; <-K; Krzysztof Gradowski)
* Alaska Story (1990; FT; kopr. z RFN)
* Awantura o Basi\e (1959; <-K; Maria Kaniewska)
* Awatar, czyli zamiana dusz (1964; FT; Janusz Majewski; np. Honor\'e de


Balzac; z Wanda Koczeska, Gustaw Holoubek, Henryk Bouko\lowski,
Jan Machulski; pierwszy polski FT)


* Bardzo starzy oboje (1967; FT; Jan Rybkowski)
* Bez mi\lo\sci (1980; Barbara Sass; ->PIO)
* Biuletyn specjalny, czyli Fik-Mik (1981; FT; Marek Nowicki)
* B\l\ekitny pok\oj (1965; FT; Janusz Majewski; fanatastyczny)
* Brzezina (1970; FT; Andrzej Wajda; wg. Jaros\law Iwaszkiewicz)
* Bu\leczka (1973; <-K; Anna Soko\lowska)
* Celuloza (1954; <-K: "Pami\atka z celulozy"; Jerzy Kawalerowicz)
* Cesarskie ci\ecie (1987; FT; Stanis\law Moszuk)
* Ch\lopi (1973; FF, <-SFO, <-K; Jan Rybkowski)
* Cicha noc, \swi\eta noc (1970; FT; Marek Piestrak)
* Cudowne dziecko (1987; Waldemar Dziki)
* Czarne Stopy (1986; <-K; Waldemar Podg\orski)
* Czterej pancerni i pies (1968; <-K; ==SFO; 4 F po 2 odc; Andrzej Konic)
* Dom moich syn\ow (1975; FT; Gerard Zalewski)
* Dziewczyna z miot\la (???; akcja dooko\la dwuznacznosci "babiego ucha") *
* Dziewczyny do wzi\ecia (1972; FT; Janusz Kondratiuk)
* Epitafium dla Barbary Radziwi\l\l\owny (1983; FF, <-SFO: "Kr\olowa Bona";


Janusz Majewski; z Aleksandra \Sl\aska)


* ESD (1987; <-K: "Kwiat kalafiora"; Anna Soko\lowska)
* Ewa chce spa\c (1958; Tadeusz Chmielewski (debiut); z Barbara Kwiatkowska)
* Galimatias, czyli kogel-mogel II (1989; Roman Za\luski; ->PIO)
* Godno\s\c (1984; FT; Roman Wionczek)
* Godzina p\asowej r\o\zy (1964; <-K; Halina Bieli\nska; Z\lote Lwy m\lodzie\z.


1963)


* G\ory o zmierzchu (1970; FT; Krzysztof Zanussi)
* Hania (1984; FT, <-K; Stanis\law Wohl, Krzysztof Wierzbia\nski; wg. Henryk


Sienkiewicz)


* Historia \z\o\ltej ci\zemki (1961; <-K; Sylwester Ch\eci\nski (debiut))
* Hydrozagadka (???; z M. Kociniak?) *
* I ty zostaniesz Indianinem (1962; <-K; Konrad Na\l\ecki)
* Inna? (?; <-K; Anna Soko\lowska)
* Jak rozp\eta\lem II wojn\e \swiatow\a (1970; w 3 cz.; Tadeusz Chmielewski)
* Janosik (1974; <-SFO, ==KK; Jerzy Passendorfer)
* Jesienne szcz\escie (1986; FT; Stanis\law J\edryka)
* Je\sli serce masz bij\ace (1980; FF; <-K: "Serce"; Wojciech Fiwek)
* Kalosze szcz\e\scia (1958; Antoni Bohdziewicz)
* Kariera Nikodema Dyzmy (1980; ==SFO, ==FF: 1965 "Nikodem Dyzma"; Jan


Rybkowski)


* Katarynka (1967; FT; Stanis\law J\edryka; wg. Boles\law Prus)
* K\lamczucha (?; FF; <-K; Anna Soko\lowska)
* Kobieta samotna (1981; FT; Agnieszka Holland; premiera w 1989)
* Kolega Pana Boga (1986; FT; Wojciech Brzozowicz)
* Komedia pomy\lek (1967; FT; Jerzy Zarzycki; wg. Henryk Sienkiewicz)
* Koniec wakacji (1975; <-K; Stanis\law J\edryka)
* Kr\ol Maciu\s Pierwszy (1958; <-K; Wanda Jakubowska)
* Kr\otki dzie\n pracy (1981; FT; K. Kie\slowski)
* Kr\otki film o mi\lo\sci (1988; <-SF: "Dekalog", odc.6; K. Kie\slowski)
* Kr\otki film o zabijaniu (1987; <-SF: "Dekalog", odc.5; K. Kie\slowski)
* Krzy\zacy (1960; <-K; A. Ford; "w filmie wida\c bodaj to ci\e\zar\owki


czy linie wysokiego napi\ecia na polu bitwy pod Grunwaldem")


* Ksi\a\z\e sezonu (1970; FT; Witold Orzechowski)
* Kto da wi\ecej co ja? (1977; FT; Stefan Szlachtycz; o Wincentym Pstrowskim)
* Lataj\ace machiny kontra pan Samochodzik (1991; <-K: "Pan Samochodzik i


Z\lota R\ekawica"; Janusz Kidawa)


* Ma\l\ze\nstwo z rozs\adku (1967; Stanis\law Bareja; muzyczny; z Czy\zewska,


\Lazuka, Olbrychski; ->PIO)


* Marynia (1984; <-SF: "Rodzina Po\lanieckich"; Jan Rybkowski)
* Marysia i krasnoludki (1961; Szeski, Paradowski; <-K: "O krasnoludkach


i sierotce Marysi")


* Mi\s (1981; Stanis\law Bareja)
* Motylem jestem (1978 (1976?); FF, <-SFO: "Czterdziestolatek", ->PIO:


"Motylem jestem"; Jerzy Gruza; z aktorami serialu i Iren\a Jarock\a)


* M\ow mi Rockefeller (1990; Waldemar Szarek)
* Na srebrnym globie (1977, 1988; Andrzej \Zu\lawski; <-K)
* Najlepsze na \swiecie (1976; Stanis\law J\edryka; <-K)
* Nie lubi\e poniedzia\lku (1971; Tadeusz Chmielewski; muz. J. Matuszkiewicz;


z Kazimierz Witkiewicz, Halina Kowalska, Bohdan \Lazuka, Kazimierz
Rudzki, Wac\law Kowalski; doskona\la komedia typu "screwball")


* Niedziela Barabasza (1972; FT; Janusz Kondratiuk)
* Niedzielne dzieci (1976; FT; Agnieszka Holland)
* Nikodem Dyzma (1956; <-K, ->FF, ==SFO; Jan Rybkowski; z A. Dymsza)
* Noce i dnie (1975; <-K, ==SFO; Jerzy Antczak)
* O dw\och takich co ukradli ksi\e\zyc (1966; <-K, ==SFO, ==SAO; Jerzy Batory)
* Och, Karol (1985; Roman Za\luski; ->PIO)
* Oczy uroczne (1977; FT; Piotr Szulkin)
* Ojciec (1967; FT; Jerzy Hoffman)
* Pan Kleks w kosmosie (1989; Krzysztof Gradowski)
* Panna z mokr\a g\low\a (1994; <-K; Kazimierz Tarnas)
* Pan Wo\lodyjowski (1969; ==SF: "Przygody pana Micha\la"; Jerzy Hoffman)
* Paragon gola! (1970; FF; <-K: "Do przerwy 0:1", ==SFO: "Do przerwy 0:1";


Stanis\law J\edryka)


* PS i niesamowity dw\or (1986; Janusz Kidawa; ->PIO: "Pan Samochodzik")
* PS i praskie tajemnice (1989; <-K: "PS i tajemnica tajemnic"; K. Tarnas)
* Personel (1975; FT; K. Kie\slowski)
* Podr\o\z za jeden u\smiech (1972; <-K, ==SFO; Stanis\law J\edryka)
* Podr\o\ze pana Kleksa (1986; Krzysztof Gradowski)
* Pogotowie przyjedzie (1981; FT; Zbigniew Rebzda)
* Pogrzeb lwa (1986; FT; Jan Rutkiewicz)
* Poszukiwany, poszukiwana (1973; FF; Stanis\law Bareja; muz. Jerzy


Matuszkiewicz; z Wojciech Pokora, Filip \Lobodzi\nski (ma\la r\olka))


* Potop (1974; Jerzy Hoffman)
* Przej\scie podziemne (1973; FT; K. Kie\slowski)
* Przek\ladaniec (1968; FT; Andrzej Wajda; wg. Stan. Lem; z Bogumi\l Kobiela)
* Przez dotyk (1985; FT; Magdalena \Lazarkiewicz)
* Przygoda na Mariensztacie (1954; Ludwik Starski; ->PIO: Jak przygoda to tylko


w Warszawie; scen. L. Buczkowski; zdj. Seweryn Kruszy\nski; muz. T.
Sygiety\nski; z Lidia Korsak (Hanka Ruczaj), Tadeusz Szmidt (Janek
Szarli\nski), Adam Miko\lajewski, Tadeusz Kondrat, Stanis\law
Wi\nczewski, Barbara Rachwalska, Wanda Bojarska, Edward Dziewo\nski;
pierwszy polski film barwny)


* Pusta klatka (1987; FT; Leszek Baron)
* Rodzina Le\sniewskich (1978; <-K: "Nie g\laska\c kota pod w\los", <-SFO OTST;


J. \L\eski)


* Rzeczpospolita babska (1969; Hieronim Przyby\l)
* Seksmisja (1984; Juliusz Machulski)
* Seksolatki (1972; Zygmunt Huebner)
* Skarb kapitana Martensa (1957; Jerzy Passendorfer)
* Skarb (1949; Leonard Buczkowski)
* Spok\oj (1976; FT; K. Kie\slowski)
* Stawka wi\eksza ni\z \zycie (1969; <-SFO, ->K, ->KK; Janusz Morgenstern)
* Synteza (1983; <-K; Maciej Wojtyszko)
* Szale\nstwa panny Ewy (1984; FT; <-K, ->FF; Kazimierz Tarnas)
* Szatan z si\odmej klasy (1960; <-K; Maria Kaniewska)
* \Slepy bokser (1981; FT; Marek Nowicki)
* \Smier\c w \srodkowym pokoju (1965; FT; Andrzej Trzos-Rastawiecki)
* Tajemnica dzikiego szybu (1956; <-K: "Ksi\ega urwis\ow"; Wadim Berestowski)
* Tango z kaszlem (1986; FT; Jerzy Ko\lodziejczyk)
* Tatarak (1966; FT; Andrzej Szafia\nski; wg. Jaros\law Iwaszkiewicz)
* Tate (1985; FT; Jan Rutkiewicz)
* Test pilota Pirxa (1979; <-K: "Opowie\sci o pilocie Pirxie"; Marek Piestrak)
* Trylogia Kargul/Pawlak (Sylwester Ch\eci\nski): Sami swoi (1967), Nie ma


mocnych (1974), Kochaj albo rzu\c (1978)


* Trylogia Pana Anatola (Jan Rybkowski): Kapelusz Pana Anatola (1957), Pan


Anatol szuka miliona (1959), Inspekcja Pana Anatola (1959). Scenariusz
2 ostatnich: podobno Krzysztof Teodor Toeplitz, ale kiepski. ->CIE


* Trylogia \sl\aska (Kazimierz Kutz): S\ol ziemi czarnej (1970), Per\la w


koronie (1972), Paciorki jednego r\o\zanca (1980)


* Twarz\a w twarz (1967; FT; Krzysztof Zanussi; scen. K. Zanussi, Edward


\Zebrowski)


* Tylko Beatrycze (1975; FT; Stefan Szlachtycz; wg. Teodor Parnicki)
* Uprowadzenie Agaty (1993; Marek Piwowski; ->PIO)
* Urodziny m\lodego warszawiaka (1980; Ewa i Czes\law Petelscy)
* W pi\at\a stron\e \swiata (?; ?; <-K: "Telemach w d\zinsach" i "Gdzie tw\oj


dom, Telemachu?")


* W pustyni i w puszczy (1973; <-K, ==SFO; 2 cz\e\sci; W\ladys\law \Slesicki)
* Wahade\lko (1981; FT; Filip Bajon)
* Wielka, wi\eksza i najwi\eksza (1963; <-K; Anna Soko\lowska)
* Wielki bieg (1982; FT; Jerzy Domaradzki; premiera 1987)
* Wir (1983; FT; Henryk Jacek Schoen; wg. Luigi Pirandella)
* Wniebowzi\eci (1973; FT; Andrzej Kondratiuk)
* Wolny strzelec (1981; FT; Wies\law Saniewski; premiera 1987)
* Wystrza\l (1965; FT i FF; Jerzy Antczak; wg. Alexander Puszkin)
* Zaczarowane podw\orko (1974; FF; <-K: "Mania Lazurek"; Maria Kaniewska)
* Zakazane piosenki (1947; Leonard Buczkowski)
* Zaliczenie (1968; FT; Krzysztof Zanussi)
* Za \scian\a (1971; FT; Krzysztof Zanussi)
* Zielone lata (1980; Stanis\law J\edryka)
* Ziemia obiecana (1974; <-K, ==SFO; Andrzej Wajda)

Ciekawostka: serial "Droga" mia\l chyba odcinek, w kt\orym akcja wplata


si\e w akcj\e filmu "Nie ma mocnych", tego samego re\zysera. Zdaje
si\e, \ze chodzi\lo o w\atek oszusta matrymonialnego, kt\orym by\lby
Go\las. Kilka scen z "Nie ma mocnych" zosta\lo albo bezpo\srednio
w\l\aczonych, albo na nowo nakr\econych dla serialu. Niewykluczone
te\z, \ze by\l to inny serial, z Bronis\lawem Cie\slakiem, "07 zg\lo\s
si\e" albo "Znaki szczeg\olne" (Cie\slak by\lby oszustem albo
prowadz\acym \sledztwo).4. Filmy i seriale obce
=======================


W nawiasie: oryginalny tytu\l, typ, data stworzenia, inne szczeg\o\ly, dzie\n
tygodnia oraz okres dystrybucji. Nie wszystkie pozycje sa m\lodzie\zowe!
O ile stara\lem si\e zamie\sci\c wszystkie seriale (conieco przesadzam czasem
z ilo\sci\a informacji, jako \ze ci\agle brak na rynku czego\s w rodzaju
Microsoft Cinemania dla telewizji, i w zwi\azku z tym staram si\e maksymalnie
wykorzysta\c to co mi wpadnie pod r\ek\e), o tyle co do film\ow zatrzyma\lem
tylko kilka, te, kt\ore widzia\lem jako dziecko i z pewn\a ciekawosci\a
identyfikowa\lem po latach.* Australia


Powr\ot do Edenu ("Eden" ???; 22 odc; 60 min; 1985- (Australia);


z Rebecca Gilling (Stephanie Harper/Tara Welles), James Reynes
(Greg Mardsen), Peta Toppano (Jilly Stewart))* Brazylia


Niewolnica Isaura ("Escrava Isura"; SFO; 36 albo 40 odc; 30 albo 25


min; z Lucelia Santos (Isaura), Beatriz Lira (Dona Ester), Gilberto
Martinho (Cdt. Almeida), Roberto Pirillo (Tobias), Ruben de Falco
(Leoncio), Zeny Pereira (Janvaria); re\z. Herval Rossano i Milton
Gen\,calves; wg. Bernardo Guimaraes; scen. Gilberto Braga; prod.
Globo TV; rekordzista audiencji, prawdziwy fenomen socjologiczny
w Polsce)* Czechos\lowacja


Kobieta za lad\a (SFO)
Mi\lo\s\c blondynki (FF)
Przygody Rumcajsa, Hanki i Cypiska (?; SA; wiele epok; dobranocka;


tak\ze OPY w "P\lomyczek")


Nikogo nie ma w domu ("Nikto ne je doma"; SF; Teleranek)
Przygody krecika (?; SA)
Szpital na peryferiach (SFO)* Francja


Agencja Interim ("Agence int\'erim"; SF; 13 odc; 30 min; 1969 (fr);


z Pierre Vernier (Vic), Daniel Ceccaldi (Max), Genevi\`eve Grad
(Mireille); re\z. Marcel Moussy, Pierre Neurisse; scen. Francis
Veber, Richard Caron, Claude Chablier, Yves Lamy, George Berge;
prod. Dovidis/ORTF; surrealistyczny; niedziela)


Ars\`ene Lupin ("Ars\`ene Lupin"; SF; 26 odc; 60 min; 1971 (A2),


1973 pl; wg. Maurice Leblanc; z Georges Descri\`eres (Lupin),
Yvon Bouchard (Grognard), Roger Carel (Guerchard), Marthe Keller
(Natacha), Pierre Massimi (Victor, z Brigade Mondaine); g-stars:
Jacques Debary ("Ars\`ene Lupin prend des vacances"), Henri
Virlojeux ("Herlock Sholmes"), Daniel G\'elin ("Le bouchon de
cristal"), Henri Tisot ("Le myst\`ere de Gerves"), Nicole Calfan
("L'homme au chapeau noir"); prod. Path\'e/ORTF/Mars Internation.)


Barbarella ("Barbarella"; FF; 1964; re\z. Roger Vadim; z Jane Fonda;


fantastyczny)


By\l sobie cz\lowiek ("Il \'etait une fois l'homme"; SA; Ekran z


bratkiem; pedagogiczno-historyczny)


By\ly sobie Ameryki ("Il \'etait une fois l'Am\'erique"; SA)
By\l sobie Kosmos ("Il \'etait une fois l'Espace"; SA)
By\lo sobie \zycie ("Il \'etait une fois la vie"; SA; 26 odc; pedagog.-


biologiczny; we Francji ma ci\agle spory merchandising na wideo)


Barbapapa ("Barbapapas" ?; SA; barbe-\`a-papa, "broda taty" to wata


cukrowa; Dobranocka)


Brygady Tygrysa ("Les brigades du Tigre"; SF; 36 odc; 55 min; 1974


(A2); nb. "tygrys" to przydomek G. Clemenceau; z Jean-Claude
Bouillon (komisarz Valentin), Jean-Paul Tribout (inspektor Pujol,
ten ma\ly i chudy), Pierre Maguelon (inspektor Terrasson, ten z
akcentem po\ludniowym), Fran\,cois Maistre (Monsieur Faivre, szef
Valentin-a), Pinkas Braun (Gabrielli); muz. Claude Bolling; scen.
Claude Desailly; re\z. Victor Vicas; prod. ORTF i Telecip; piosenka
"La complainte des Apaches", s\l. Henri Djian, \sp. Philippe Clay:
"M'sieur Clemenceau/Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux
/Incognito/Ils ont laiss\'e leur v\'elos, leurs chevaux/Pendant ce
temps-l\`a dans les romans, certains nous racontent comment/Faire
un casse tranquillement/pour tuer le temps/J'voudrais les y voir
\`a notre place pour n'pas en prendre pour 20 ans"; odc. m.in. "Ce
si\`ecle avait 7 ans", "Les vautours", "Nez de chien", "Visite
incognito", "La confr\'erie des loups", "La main noire")


Inspektor Leclerc ("L'inspecteur Leclerc" albo "L'inspecteur Leclerc


enqu\^ete"; SF; 39 odc; 26 min; 1962 (TF1), 1963- pl; z Philippe
Nicaud (Leclerc), Andr\'e Valmy (Denys), Paul Gay (Galtier),
Alexandre Rignault (Adrien), Robert Dalban (divisionnaire Brunel),
Guy Tr\'ejan (Gauthier); guest-stars: Jean-Pierre Marielle ("Le
pass\'e d'une femme"), Fran\,coise Fabian (La mort d'un fant\^ome),
Philippe Noiret ("La chasse"), Odile Versois ("Obsession"), Aim\'ee
Mortimer ("Des hu\^itres..."), Pierre Hatet ("Affaire de famille"),
Marcel Bozzuffi ("Face \`a face"), Mireille Darc ("Le retour
d'H\'el\`ene", "Jeanine"))


Jan Krzysztof ("Jean-Christophe"; SFO; wg. Romain Rolland; z


Klaus Maria Brandauer; niedziela, ~1980)


Offenbach (?; SFO; z Michel Serrault; sobota wiecz\or, 1981)
Seria Ast\'erixa: Dwana\scie prac A. ("Les douze travaux d'Ast\'erix";


FA), A. Gall ("A. le Gaulois"; FA), A. i Kleopatra ("A. et
Cl\'eop\^atre"; FA), A. kontra Cezar ("A. et la surprise de
C\'esar"; FA), A. w Brytanii ("A. chez les Bretons"; FA), "A. et
le coup du menhir" (1989; FA), "A. et les Indiens" (1995; FA)


(+ mn\ostwo obraz\ow z Louis De Fun\`es albo Jean-Paul Belmondo)* Hiszpania


Niebieskie lato ("Verano azul"; SFO; 19 odc; 55 min; 1984; w Teleranek;


z Antonio Ferrandis (Chanqueto), Maria Garralon (Julia), Pilar
Torres (Beatriz), Cristina Torres (Desi), Juan Jos\'e Artero
(Javi), Jos\'e Luis Fernandez (Pancho), Gerardo Garrido (Quique),
Miguel Angel Valero (Pirana), Miguel Joven (Tito); scen. Horacio
Valcarcel, Jos\'e A. Roderq, Antonio Mercero; re\z. Ant. Mercero)* NRD


Niewidzialna kamera ("Die unsichtbare kamera")
Piaskowy Dziadek (?; S; dobranocka; ci\agle puszczany w b. NRD)
Telefon 110 (SF; kryminalny)* RFN


Pszcz\o\lka Maja ("Die Abenteuer des Biene Maja"; SA; prod. Apollo Film


Wien; dobranocka; dubbing: Ewa Z\lotowska (bardzo znany g\los);
->PIO)* Szwecja


Pippi L\.angstrump (idem; SF; 1968; odc. 13; <-K; rez. Olle Hellbom;


prod. TV Szwecja; z Inger Nilsson (Pippi), P\:ar Sundberg (Tommy),
Maria Persson (Annika); dubbing Pippi: chyba Ewa Z\lotowska, w
ka\zdym razie ten sam g\los co Pszcz\o\lki Maji; tytu\l w USA:
Pippi Longstocking, we Francji: Fifi Brindacier, bo "pipi" znaczy
we francuskim "siki" albo "sikanie"; w "Teleranek" i "Ekran z
bratkiem"; przed 1977; tytu\ly odcink\ow we Francji: F. est
arriv\'ee (Przybycie P.), F. fait ses courses (P. na zakupach),
F. et les dames du club (P. i panie z klubu), F. joue au dragon
(P. bawi si\e w smoka), L'anniversaire de F. (Urodziny P.), ?
(tytu\l nie podany), F. va \`a l'\'ecole (P. idzie do szko\ly),
F. f\^ete No\:el (P. \swi\etuje Bo\ze Narodzenie), F. et les Spunks
(P. i Spunki), F. en ballon (P. w balonie), F. fait naufrage (P.
rozbitkiem), F. et le capitaine Ephra\:im (P. i kapitan Ephra\:im),
F. fait ses adieux (Po\zegnanie P.); dzisiaj Pippi jest ci\agle
aktork\a, Annika ma podobno restauracj\e w Hiszpanii, o Tommym
s\luch zagin\a\l)


Pippi L\.angstrump w\sr\od pirat\ow ("Pippi L\.angstrump p\.a de sju


haven"; 1969; FF, SFO; odc. 4; 1969; podany tytu\l jest
t\lumaczeniem t. fr.)


W\edr\owki Pippi L\.angstrump (idem; FF, SFO; odc. 4; =FF; 1970; podany


tytu\l jest t\lumaczeniem t. fr.)* USA (Disney)


Znak Zorro ("Zorro"; SF; 78 odc; 25 min; 1957- (ABC); w Teleranek;


z Guy Williams alias Guido Catalano (Don Diego de la Vega/Zorro;
191 cm, 85 kg, 1923-1989), Gene Sheldon (Bernardo), Henry Calvin
(sier\zant Garcia), Britt Lomond (kapitan Monastario), Jan Arvan
(Torres, uciekinier z wi\ezienia), Eugenia Paul (Elena Torres,
jego siostra), Annette Funicello (Anita Cabrillo), Richard Anderson
(Ricardo del Arno), Jolen Brand (Anna Maria Verdugo); przygodowy;
"zorro" to po hiszpa\nsku lis, bowiem Zorro nosi mask\e lisi\a;
by\l tak\ze wy\swietlany ~1975 film kinowy, z innym aktorem)


(+ serial, chyba z \zycia pionier\ow, kt\orzy w\edruj\a w "wagons")* USA (Hanna-Barbera, animowane)


Przygody dziwnego psa Huckleberry ("H. Dog"; SA; Ekran z bratkiem???)
Mi\s Yogi ("Yogi Bear"; SA+FA!; Ekran z bratkiem)
Mi\edzy nami jaskiniowcami ("Flintstones"; SA; niedziela po po\ludniu?)* USA (Warner Bros)


Kr\olik Bugs Bunny przedstawia ("Bugs Bunny presents" ???; SA;


sk\ladanka kresk\owek)


Stru\s P\edziwiatr przedstawia ("Road Runner"; SA)* USA (seriale r\o\zne)


Al Capone (???, mo\ze "The Untouchables"; SF; 118 odc; 50 min; 1959-


1963 (CBS), 1974? (pl); z Robert Stack (Eliot Ness), Jerry Paris
(agent Martin Flaherty), Abel Fernandez (ag. William Youngfellow),
Nick Georgiade (agent Enrico Rossi), Anthony George (agent Cam
Allison), Paul Picerni (agent Lee Hobson), Steve London (agent
Rossman), Bruce Gordon (Frank Nitti); guest-stars (tytu\ly odc.
t\lumaczone niestety z francuskiego): Lee Marvin, James Caan i Roy
Thinnes ("Pi\eciu przeciwko jednemu"), Michael Connors ("Historia
Eddie O'Gara"), Martin Balsam ("Tunel strachu/horroru" - taki temat
pami\etam wi\ec to pewnie rzeczywi\scie o ten serial chodzi; "Prawo
silniejszego"), Peter Falk ("Naprawiacz", "Prywatny bank"), Telly
Savalas ("Odtrutka", "Taki pi\ekny plan"), Lee Van Cleef ("Morderca
bezp\latny"), Fred Mac Murray ("Przeszkadzacz"), Charles Bronson
("Drzewo \smierci"), Barbara Stanwyck ("Kwiat dla nieznajomego"),
Robert Redford ("Kula \sniegowa"); kreacja Quinn Martin, wg. Eliot
Ness; prod. Quinn Martin, Jerry Thorpe, Leonard Freeman/Desilu)


Alfred Hitchcock przedstawia ("Alfred Hitchcock presents" albo "The


Afred Hitchcock hour"; SF; 260+93 odc; 25+50 min; 1955- (CBS),
1964- pl; muz. "\Smier\c marionetki", Gounod; prod. Joan Harrison
Shamley Productions; aktorzy/odcinki (tytu\ly t\lumaczone niestety
z francuskiego): Richard Basehart ("Kim jestem?"), Joan Fontaine
("Zamilknij!"), Richard Horton ("Niemo\zliwe alibi"), Darren
McGavin ("W worku"), John Cassavetes ("Zazdro\s\c"), Felicia Farr
("Niewierna"), Robert Loggia ("\La\ncuch"), Barbara Hershey
("Hipnoza"), Charles Bronson ("Instynkt prze\zycia"), Roger Moore
("Przemyt klejnot"), Laurence Harvey ("Artur"), George Peppard
("Korpus dyplomatyczny"), Vincent Price ("Morderstwo doskona\le"),
Bette Davis ("Ciemna sprawa"), Steve McQueen ("Interesuj\acy
przypadek"), Burt Reynolds ("Cz\lowiek z afisza"))


Anio\lki Charliego ("Charlie's Angels"; SF; 109 odc; 50 min; 1976-


(ABC), koniec lat 1970 pl; z John Forsythe (g\los Charliego
Townsend), Farrah Fawcett-Majors (Jill Munroe; pierwsze 2 epoki
z 4), Cheryl Ladd (Kriss Munroe; ostatnie 2 epoki z 4), Kate
Jackson (Sabrina Duncan; pocz\atek), Shelly Hack (Tiffany Welles;
zast\api\la K. Jackson), Tanya Roberts (Julie Roberts; zast\api\la
S. Hack), Jaclyn Smith (Kelly Garrett), David Doyle (John Bosley),
Kim Basinger (Linda Olivier, tylko w pilocie); kreacja Ivan Goff
i Ben Roberts; prod. Aaron Spelling i Leonard Goldberg)


Bonanza ("Bonanza"; SF; 430 odc; 50 min; 1959-1973 (NBC); z Lorne


Greene (ojciec Ben Cartwright), Michael Landon (syn "Little" Joe
C.), Dan Blocker (syn Eric Hoss C.), Pernell Roberts (syn Adam C.),
Victor Sen Young (Hop Sing), Ray Teal (szeryf Roy Coffee), Bing
Russell (deputy Clem Poster), Mitch Vogel (Jamie C.), David Canary
(Mr. Canaday "Candy"), Tim Matheson (Griff King), Lou Frizzell
(Dusty Rhodes), Geraldine Brooks (Elizabeth Stoddard), Inga Swenson
(Inger), Felicia Farr (Marie); kreacja David Dortort; prod. Robert
Blees, Richard Collins, David Dortort; re\z. William F. Claxton,
Christian Nyby, Don McDougal i inni; scen. David Dortort, Herman
Groves, Lois Hire i inni; pios. "Bonanza" Jay Livingston i Ray
Evans; muz. David Rose; Paramount Studios, Hollywood, CA)


Columbo ("Columbo" albo "NBC's Sunday Mystery Movie"; SF; 60 odc; 90


albo 120 min; 1971- (NBC); z Peter Falk (porucznik Frank Columbo,
3 nagrody "Emmy" za rol\e), Bill Zuckert (kapitan Sampson); guest-
stars: Anne Baxter ("Requiem for a falling star"), Leonard Nimoy
("A stitch in crime"), Ross Martin ("Suitable for framing"), Ida
Lupino ("Accident" ???), Mirna Loy ("Symphony in black" ???), Dean
Stockwell ("Sand grain" ???), Richard Basehart ("Dagger of the
mind"), Ray Milland ("The greenhouse jungle"), etc; kreacja Richard
Levinson i William Link; prod. Universal)


Doktor Kildare (idem; S?O?; z Richard Chamberlain)
Dynastia ("Dynasty"; SFO; 219 odc; 50 min; 1981- (ABC); z John Forsythe


(Blake Carrington), Linda Evans (Krystle C.), Heather Locklear
(Sammy Jo), Joan Collins (Alexis C.), Al Corley (Steven C.), Jack
Coleman (Steven C. bis), Pamela Sue Martin (Fallon C.), Gordon
Thomson (Adams C./Michael Torrance), LLoyd Bochner (Cecil Colby),
John James (Jeff Colby), Pamela Bellwood (Claudia Blaisdel), Bo
Hopkins (Matthew Blaisdel), Katy Kurtsman (Lindsay Blaisdel),
Kathleen Beller (Kirby), Michael Nader (Farnsworth "Dex" Dexter),
Helmut Berger (Peter de Vilbis), Catherine Oxenberg (Amanda C.),
Diahann Carroll (Dominique Deveraux), Rock Hudson (Daniel Reece),
Ali MacGraw (Lady Ashley Mitchell); kreacja Richard i Esther
Shapiro; prod. Aaron Spelling i Douglas Cramer)


Flip i Flap ("Laurel and Hardy"; tak\ze w kinie, np. "F i F w Legii


Cudzoziemskiej; FF)


Jak zdobywano Dziki Zach\od ("How the West Was Won"; SFO; 26+1; 50+120


min; 1978 (ABC); z James Arness (Zeb Macahan), Eva-Marie Saint
(Kate M.), Kathryn Holcomb (Laura M.))


Kojak ("Kojak"; SF; 120+5+1 odc; 50/120/180 min; 1973- (CBS); z Telly


Savalas (porucznik Theo Kojak), Dan Frazer (Frank Mc Neil), Kevin
Dobson (por. Bobby Crocker), George "Demosthene" Savalas (det.
Stavros), Vincent Conti (det. Rizzo), Mark Russell (det.
Sperstein); nie myli\c z profesorem Cojakiem z P\lomyczka :-))


Korzenie ("Roots"; SFO; 1977 (ABC); wg. Alex Haley; z Le Var Burton;


niedziela wiecz\or 1979)


Naje\'zd\'zcy ("Invaders"; SF; z Roy Thinnes (David Vincent); prod.


Quinn Martin Productions; 1980-1981)


Na wsch\od od Edenu ("East of Eden"; SFO; z Jane Seymour; 1983)
Nied\'zwied\'z pana Adamsa ("The Life and Times of Grizzly Adams";


1976; FF, SFO; z Dan Haggerty; chyba w Teleranku, dla dzieci)


Planeta ma\lp ("Planet of the Apes"; SF; 14 odc; 50 min; 1974 (CBS),


1981 pl; 2 epoki; z Roddy McDowall (Galen), Ron Harper (Alan
Virdon), James Naughton (Peter Burke), Booth Colman (Zaius),
Mark Lenard (Urko), Royal Dano (Farrow), Ron Stein (Turvo),
Woodrow Parfrey (Veska), Bill Elliot (Ullman), Jer\^ome Thor
(Proto), Marc Singer (guest star w odc. "Gladiatorzy"); nie wiem
czy FF, 5 w sumie (1968-1973), by\ly wy\swietlane; wg. Pierre
Boulle; prod. Stan Hough)


Pogoda dla bogaczy, 1-sza epoka ("Rich man, poor man"; SFO; 11 odc;


50 min; 2/1976- (ABC); z Peter Strauss (Rudy Jordache), Nick Nolte
(Tom, brat Rudiego), Susan Blakely (Julie Prescott, przyjaci\o\lka
Rudiego od dzieci\nstwa), Edward Asner (Axel J.), Dorothy McGuire
(Mary J.), Kay Lenz (Kate J.), Willie Aames (Wesley J. prim),
Michael Morgan (Wesley J. bis), Bill Bixby (Willie Abbot), William
Smith (Arthur Falconnetti); wg. Irwin Shaw; 23 nagrody "Emmy";
we wtorek; dramat)


Pogoda dla bogaczy, 2-ga epoka ("Rich man, poor man - book II"; SFO;


21+1 odc; 50+90 min; 9/1976-(ABC); z Peter Strauss (Rudy Jordache),
Susan Sullivan (Maggie Porter), Gregg Henry (Wesley J.), Penny
Peyser (Ramona Scott), James Caroll Jordan (Billy Abbott), Kay Lenz
(Kate J.), William Smith (Bill Falconnetti), Collen Camp (Vickie
St. John); w sobot\e albo niedziel\e; dramat)


Rancho w dolinie (???, mo\ze "The Great Valley" z Barbara Stanwyck,


albo "Lancer" z James Stacy; niedziela wiecz\or???; 1974?)


Ulica sezamkowa ("Sesame street"; program rozrywkowo-dydaktyczny dla


dzieci; prod. Children's Television Workshop; bardzo okazjonalnie,
raczej "specials" z uczestnictwem jakiej\s gwiazdy, typu Julie
Andrews)


Z\lamana strza\la ("Broken arrow"/"Cochise"; 72 odc: 25 min; 1956-


(ABC); wg. filmu z 1950)


??? (???; rodzina z nied\'zwiedziem; Teleranek, przed 1977)* USA (filmy r\o\zne)


Czy leci z nami pilot? ("Airplane!"; FF; 1980)
Dzi\eki bogu ju\z pi\atek ("Thank's God, It's Friday"; FF; 1978;


film "disco"; z Donna Summer i zespo\lem Commodores)


Wehiku\l czasu ("The Time Machine"; FF; 1960)
Zakazana planeta ("Forbidden Planet"; FF; 1956)
??? ("Zero hour"; FF; 1957; z Dana Andrews; zatrucie obu pilot\ow w


samolocie; weteran wojenny obejmuje ster; Andrzej Kudlicki
wspomnia\l ksi\a\zk\e "Lot 714 wzywa pomocy", cho\c film by\l
oparty na sztuce TV Artura Hailey-a OTST)* Wielka Brytania


Cosmos 1999 ("Space 1999"; SF; 48 odc; 50 min; w comiesi\ecznym


sobotnim Studio 2, 1/1977 - ?/1979)


Dr. Who i Daleki ("Dr. Who and the Daleks"; FF; 1965; 1980?;


mo\ze "D. W. w\sr\od Dalek\ow")


??? ("Daleks - Invasion Earth 2150 A.D."; FF; 1966; 1980?, po DWiD)
Ja, Klaudiusz ("I Claudius"; SFO; 13 odc; 60 min; 1978 (A2); z Derek


Jacobi (Klaudiusz), Sian Philips (Livie), Brian Blessed (August),
Margaret Tyzack (Antonio); historyczny; K. to cesarz rzymski)


Klub Pi\eciu ("Famous Five"; SF; 26 odc; 30 min; 1978, Teleranek ~1980;


wg. cyklu 31 powiastek "Famous Five" pisarki angielskiej Enid
Blyton (1897-1968), nigdy chyba nie t\lumaczonej na polski; z
Michelle Gallagher (Georgina/George, dziewczynka jak ch\lopiec),
Marcus Harris (Julian, atletyczny blondynek), Jenny Thanish (Ann,
blondynka), Gary Russel (Dick, szczup\ly brunet), ? (pies Timothy/
Timmy), inni: Michael Hinz (wujek Quentin), Sue Best (ciocia
Fanny), Ronald Frazer, John Carson, James Villiers, Cyril Luckham,
Brian Glover; scen. Gloria Tors, Gail Renard, Richard Carpenter,
Richard Sparks; re\z. Peter Duffeil, Don Leaver, James Gatward,
Mike Connor; prod. Don Leaver; ->CIE)


Kr\olewicz i \zebrak ("The Prince and the pauper"; SFO; <-K; Teleranek)
Pi\atka z Wyspy Skarb\ow ("Five on a Treasure Island" ?; S?; 1959;


przygodowy; wg. Enid Blyton)


Pierwsi ludzie na ksi\e\zycu ("First Men in the Moon"; FF; 1964)
Poci\ag z dworca Paddington ("Murder, she said"; FF; 1962; z Margaret


Rutherford; <-K: "4:50 from Paddington" Agatha Christie)


Powr\ot \Swi\etego ("The Return of the Saint"; SF; 24 odc; 60 min;


1978; z Ian Ogilvy (\Swi\ety); http://www.saint.org)


Przygody Czarnego Ksi\ecia ("The adventures of Black Beauty"; SFO;


26 odc; 30 min; 1971; Ekran z bratkiem ~1975; CK to ko\n; wg.
Anna Sewell; odc. m.in. "Foul play")


Przygody Sherlocka Holmesa ("The Adventures of Sherlock Holmes"; SF;


14 odc; 60 min; od 1962; z Basil Rathbone (Holmes), Nigel Bruce
(Dr. Watson))


Rewolwer i melonik ("The Avengers"; SF; 26+24 odc; 1965-66 i 1967,


~1975 pl; epoki 4 (czarno-bia\la) i 5 (kolorowa); z Patrick Macnee
(John Steed), Diana Rigg (Emma Peel); nb. innych epok, z innymi
aktorkami w roli kobiecej, np. Linda Thorson jako Tara King,
chyba nie puszczano, ale to w\la\snie epoki z D. Rigg s\a z\lotym
okresem serialu; kryminalno-surrealistyczny)


Saga rodu Forsyth\ow ("The Forsyte saga"; 26 odc; 60 min; 1967- (BBC))
Smok Smokofilomidanek (???; SA; czwartki)
\Swi\ety ("The Saint"; SF; 1964-; z Roger Moore; wg. Leslie Charteris;


->K: "Pan Samochodzik i Z\lota R\ekawica"; nb. pseudonim "\Swi\ety"
pochodzi od inicja\l\ow; http://www.saint.org)


Thriller ("Thriller" albo "ABC Wide World of Entertainment"; SF; 67


odc; 50 min; 1973- (ABC), ~1974 pl; techn. film+wideo; prod. ITC;
z George Chakiris, Jeremy Brett, Patrick O'Neal, David Mc Callum,
Nyree Dawn Porter i inni)


Toomai ("Elephant boy"; SF; 26 odc; 30 min; 1973; wg. Rudyard Kipling;


z Esrom (Toomai), Uwe Fridrichsen (Karl Bergen), Peter Ragell
(Ranjit), Jan Kingsbury (Sue Fraser), Kala Nag (s\lo\n); prod. BBC/
Global; przygody w rezerwacie na Cejlonie; Ekran z bratkiem)* ZSRR


Moskwa nie wierzy \lzom (idem po rusku; FF; 1980; Oscar; byli\smy


na tym z klasa (!))


Siedemna\scie mgnie\n wiosny ("Siemnadcat mg\lawien wiosny"; SF; 1970;


z ??? (Sztyrlic); po po\ludniu; np. powie\sci drukowanej w Trybunie
Robotniczej)


Wilk i zaj\ac ("Nu, pogodim!"; SA)
Iwan Wasiliewicz zmienia zaw\od ("I. W. mieniajet profesjiu"; FF;


wg. sztuki "I. W." Michai\l Bu\lhakow; administrator
domu moskiewski zamienia si\e rol\a z Iwanem Gro\'znym dzi\eki
wehiku\lowi czasu)


(+ kolega Rosjanin z przyjemno\sci\a wspomnia\l "Ironia sudby ili


s legkim parom"; by\lo to w Polsce?)* ???


(akcja?) Bororo (FF; fantastyczny)
Weronika (???; FF; bajkowy dla dzieci; ko\lo 1972)
Seria "Kapelusz pe\len ..." (czar\ow? piany?) (cykl film\ow)
Niezr\ownany(?) mistrz (?; FF; perypetie rodziny buduj\acej dom; ZSRR?


Bu\lgaria?)


Krwawa lalka (circa 1977; nie widzia\lem; czy chodzi o japo\nski


"Bloodsucking doll"?)


??? co\s o \zyciu Johannesa Straussa (SFO; circa 1974)5. Programy telewizyjne
=======================


Idealnie dla ka\zdej pozycji winne by\c: tytu\l, dzie\n i godzina emisji, typ
(i rubryki dla magazyn\ow), okres trwania, prezenterzy plus oczywi\scie
inne ciekawsze szczeg\o\ly.* Czarodziejski m\lyn (<-K, ==FA)


Typ: widowisko teatralne dla dzieci
Przez: Teatr Lalki i Aktora "Miniatura" w Gda\nsku


* Dobranocka dla doros\lych


Dzie\n: niedziela, 22h (23h???)
Typ: teatrzyk z narratorem, kt\ory robi prolog, epilog i mora\l,


w stylu telewizyjnych "Alfred Hitchcock przedstawia"


Prezenter: Jan Kobuszewski ("Ha, ha, za\smia\la si\e Kr\olewna")
Niekt\ore przedstawienia: "Pipkow czy Rybkow?" o wyborze stolicy


kr\olestwa (kamisia@aol.com (Kamisia)); Amazonki atakuj\ace
kr\olestwo (Grzesiu Szkibiel@newton.math.buffalo.edu)


Aktorzy: M. Kociniak, K. Wichniarz, M. Czechowicz i inni


* Ekran z bratkiem


Dzie\n: czwartek
Typ: magazyn m\lodzie\zowy
Rubryki: m.in. "Zr\ob to sam" Adam S\lodowy; serial; \zeglarstwo


* Jacek i Agatka


Dzie\n: cotygodniowy
Typ: dobranocka, kukie\lki
Autor: Wanda Chotomska (->K: "Bajki z 1001 dobranocy")


* Kabaret "Dudek" Edwarda "Dudka" Dziewo\nskiego


Dzie\n: okazjonalnie, bo to prawdziwy kabaret
Okres: 1965-1975, plus "revival" dla wideo (ITI) w 1986 roku.
Teksty: Stanis\law Tym, W. M\lynarski, M. Zembaty, J. Przybora,


A. Bianusz, M. Gro\nski, A. Osiecka, E. Lipi\nski, J. Tuwim,
S. Mro\zek, A. Rumian, \Swiatope\lk Karpi\nski, Z. Wiktorczyk,
K. Tom


Muzyka: J. Borzym, T. Suchocki, Wilson, J. Wasowski, A. Zieli\nski
Arty\sci: E. Dziewo\nski, W. Go\las, W. Michnikowski, B. Pawlik,


B. Rylska, T. Lipowska, J. Kobuszewski, A. Dymsz\owna, I.
Kwiatkowska, M. Zawadzka


* Kabaret Olgi Lipi\nskiej "W\la\snie leci kabarecik"


Aktorzy: J. Gajos, P. Fronczewski (Pan Piotru\s), W. Pokora (do dzi\s),


M. Zawadzka, Barbara Wrzesi\nska, J. Kobuszewski, W. Go\las,
Tadeusz Pluci\nski ("amant"), Rezi\nski, Krzysztof Stroi\nski


* Kabaret Starszych Pan\ow (->PIO)


Typ: kabaret telewizyjny, oko\lo 1958-1965
Prezenterzy: Jerzy Wasowski (kompozytor), Jeremi Przybora (autor)


* Kabaret "Tey" Zenona Laskowika


Dzie\n: okazjonalnie w okresie "odnowy" 1980-1981
Prezenterzy: Zenon Laskowik, Bogdan Smole\n
Uwagi: Smole\n wyda\l \zartobliw\a ksi\a\zeczk\e "Panie Smole\n! - co


tam s\lycha\c u Laskowika?"


* Kobra, Teatr Sensacji


Dzie\n: czwartek po dzienniku
Typ: teatr telewizji
Niekt\ore przedstawienia: Schronisko pod zmar\lym alpinist\a (<-K),


??? ("Sleuth"; sztuka Anthony Shaffer; ==FF J. Mankiewicz
(1972), z Michael Caine i Lawrence Olivier), Kwiaty
dla Algernona (<-K: "Flowers for Algernon", Daniel Keyes)


* Kurs j\ezyka francuskiego


Prezenterzy: 1 kobieta i 2 m\e\zczy\'zni: Guy Chapellier (z prostymi


w\losami, obecnie dubler filmowy) i ? (z kr\econymi w\losami),
wszyscy zupe\lnie nie znani we Francji.


* Mi\s z okienka (->CIE)


Typ: dobranocka; kukielka, na \zywo
Prezenter: Wojciech Duriasz


* Pan Cerowany


Typ: dobranocka; jednopalcowa r\ekawiczka z oczami z cekin\ow;


jeden palec s\lu\zy\l jako nos.


Dzie\n: "czasy Jacka i Agatki, i Misia z Okienka, lub troszk\e


po\'zniej", "to ju\z chyba tylko najstarsi pami\etaj\a" (osoba ur.
1964)


* Pankracy
* Pi\orkiem i w\eglem


Prezenter: prof. Zinn
Typ: Zinn wyk\lada architektur\e i ilustruje r\ecznie, na bia\lych i


czarnych tablicach...


* Pora na Telesfora


Typ: kukie\lki (smoki, Telesfor i Teodor)
Prezenter: Maciej Dami\ecki (nb. drugi brat bli\'zniak to Damian)
Piosenka: "Cztery s\lonie, zielone s\lonie/Ka\zdy kokardk\e ma na


ogonie. Ten pyzaty, ten smarkaty / Kochaj\a si\e jak wariaty"


* Prognoza pogody


Prezenterzy: "Wicherek" (Czes\law Nowicki) i "Chmurka"


* Pty\s i Balbinka


Typ: dobranocka; seria obrazk\ow z dialogiem w tle
Postacie: Pty\s (kurczak), Balbinka (g\aska)
Ciekawostka: Numer telefonu Ptysia to 4322 (?)


* Spotkanie z ballada


Typ: sk\ladanka; M\lynarski wspomina \ze w 1981 uczestniczy\l w dw\och,


"w\edkarskim" i "cyrkowym", i \ze to z Krakowa.


* Teatr Telewizji


Dzie\n: poniedzia\lek


* Teatrzyk w koszu (podany p. CCBK000@MUSICA.MCGILL.CA (Bogdan Kusionowicz))


Typ: teatrzyk
Bohaterowie: Ginio\l i Nijaki


* Teleranek


Dzie\n: niedziela rano 9-ta (po "Nowoczesno\sci w domu i zagrodzie")
Typ: magazyn m\lodzie\zowy
Rubryki: "Zr\ob to sam" Adam S\lodowy; "Niewidzialna r\eka"; serial;


"Zimny wych\ow m\lodzie\zy".


* W starym kinie


Dzie\n: niedziela po Teleranku (10:30), albo ko\lo 15:00, okazjonalnie
Typ: kino przedwojenne i wczesno-powojenne
Prezenter: Jan Suzin (?), L. Kydry\nski (?), okazjonalnie
Melodia: "W ma\lym kinie" (->PIO)


* Wielka gra
* Za chwil\e dalszy ci\ag programu (pr. 2)
* Zezem


Dzie\n: niedziela po dzienniku (???)
Typ: magazyn
Prezenter: Jan Tadeusz Stanis\lawski (ten od mniemanologii


stosowanej i wy\zszo\sci swi\at Bo\zego Narodzenia
nad swi\etami Wielkiej Nocy)


* Zwierzyniec


Prezenter: Micha\l Sumi\nski (1915-; sumiaste w\asy, ciep\ly, kresowy


akcent)


Refren: "... te co skacz\a i fruwaj\a"


* ???


Dzie\n: niedziela po po\ludniu
Typ: program dydaktyczny wielosegmentowy z jednym pytaniem po ka\zdym
Motto: "co to jest; po wodzie p\lywa i kaczka si\e nazywa"


* ??? (podany przez CCBK000@MUSICA.MCGILL.CA (Bogdan Kusionowicz))


Dzie\n: niedziela
Typ: teatrzyk
Piosenka: "Zamykamy nasz teatrzyk/A jak w nim bajka ju\z zamieszka


(albo) A gdy bajka zn\ow zamieszka (albo) a gdy bajka w nim
zamieszka/Zaprosimy wszystkie dzieci/Ja Kubu\s i ja Agnieszka"
+ mn\ostwo teatrzyk\ow dla dzieci, najcz\e\sciej w czasie ferii
\swi\atecznych, z przedstawieniami typu: "Mi\lo\s\c do 3 pomara\nczy"
(???); co\s o kopalni i Skarbniku (Morcinek?); i inne.Programy obce:


* Muppet Show


Tekst polski: Janina Ma\lachowska
Przek\lad piosenek: Leon Bukowiecki
Lektor: Zbigniew Lutogniewski (bardzo \ladny g\los, to chyba on czyta\l


->SF: "Cosmos 1999")


(informacje wg. starego nagrania TV z 1981, kt\ore odnalaz\lem


w domu...)6. Programy radiowe
===================
* 60 minut na godzine (Pr III: 1974-1981; niedziela)


Jacek Fedorowicz, Marcin Wolski.
Rubryki: "\Swinka", "Matryjarchat", "Laboratorium nr 8"


* BRUM (audycja J. Owsiaka; Pr III)
* Dzie\n dobry poniedzia\lek (???; Pr III ???)


Jacek Fedorowicz (???). NB: JF swoje felietony zebra\l i wyda\l w
dw\och ksi\a\zeczkach: "W zasadzie tak" i "W zasadzie tak ci\ag dalszy"


* Ilustrowany Magazyn Rozrywkowy
* Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy (przerodzi\l si\e w IMA)


Rubryki: "Dialogi na cztery nogi", "Rodzina Poszepszy\nskich"
(Maciej Zembaty), "Serce S\lowianki", "C\orka grabarza",
"Gajowy Marucha" (Stefan Friedman?)
Humor-typ (leshek@lexmark.com(Leszek Fiedorowicz)): "Dwa razy dwa?
Cztery! Za dok\ladnie?"


* Ilustrowany Magazyn Autor\ow


Rubryki: "Samouczek Wytwornie Zdobiony"


* MiniMax (Pr III; magazyn muzyczny Piotra Kaczkowskiego)


Dewiza: "Minimum s\l\ow, maksimum muzyki"


* ZGRYZ (magazyn Macieja Zembatego)


Rubryki: Zagryziacy


* Lato z radiem (Pr I)


Typ: magazyn; najpopularniejsza polska audycja radiowa, 18 mln. s\luch
Okres: od 1971 do dzi\s; latem od 21 czerwca; od 9:00 do po\ludnia;


od poniedzia\lku do soboty


Rubryki: wiadomo\sci (po polsku, niemiecku, rosyjsku i francusku),


rozmowy z go\s\cmi, konkursy, muzyka, "Koncert Spe\lnionych
Marze\n", "Strofy Dla Ciebie", wybory "Miss LzR" (wg. g\losu)


Sygna\l: Polka "Dziadek" (znana te\z jako "Clarinet Polka")
Ekipa kiedy\s: Stanis\lawa Stec, Krystyna Czub\owna, Tadeusz Sznuk,


Aleksander Tarnawski (pierwszy tw\orca "LzR"), Tadeusz Cichomski,
Leszek Nowak, Tadeusz Fredro-Boniecki


Ekipa 1996: Zygmunt Chajzer (dziennikarz/prezenter), Piotr Czajkowski


(dz./p.), Roman Czejarek (szef), Jaros\law Idzi (sport/\smig\low.),
Rafal Kiepuszewski (redakcja angielska PR V), Zbigniew Krajewski
(dz./p.), Andrzej Matu\l (z-ca szefa), Ludmi\la Metelska (redakcja
rosyjska PR V), Wies\law Molak (dz./p.), Aleksander Opalski
(redakcja niemiecka PR V), Andrzej Zalewski (Eko Radio),
Tomasz Zimoch (sport/\smig\lowiec)


Uwagi: mocno skomercjalizowana od kilku lat; mi sie g\l\ownie kojarzy


z "Dolannes melody" (->PIO), przebojem lat 70-tych.


* Lista Przeboj\ow (Rozg\lo\snia Harcerska): Jacek Fedorowicz (???)

7. Czasopisma
=============
* ABC Techniki


Typ: mag. techniczny dla najm\lodszych
Okresowo\s\c: kwartalnik
Uwagi: ekipa "Kalejdoskopu Techniki"


* Delta (i "Ma\la Delta")


Typ: ambitny mag. matematyczno-fizyczny dla licealist\ow
Okresowo\s\c: miesi\ecznik
Uwagi: "Ma\la Delta" podobno wyseparowana jako "Szkie\lko i oko"


* Fantastyka


Typ: mag. fantastyczno-naukowy
Okresowo\s\c: miesi\ecznik
Opinie: "ci\agle na bardzo dobrym poziomie", "dawno nie widzia\lem,


teraz chyba wychodzi Nowa Fantastyka"


* Horyzonty Techniki


Typ: mag. techniczny dla amator\ow, nowo\sci
Okresowo\s\c: miesi\ecznik


* Kalejdoskop Techniki


Typ: mag. techniczny dla starszych dzieci i m\lodzie\zy
Okresowo\s\c: miesi\ecznik
Rubryki: Przygody z Ma-che-fim (W\lodzimierz Wajnert; ->K), K\acik


majsterkowicza, opowiadanie z historii techniki (Hanna Korab),
Rebusy, Nowo\sci techniczne, Chemia (Maciej Umi\nski, p\o\'zniej
Aleksandra S\ekowska), Elektronika (Konrad Widelski), Skrzynka
pocztowa, Przez obiektyw (Wojciech Tuszko)


* Mi\s


Typ: mag. dla najm\lodszych
Okresowo\s\c: dwutygodnik


* M\lody Technik


Typ: sztandarowy mag. techniczny dla m\lodzie\zy
Okresowo\s\c: miesi\ecznik; po PRL od 9/93 do 6/95 wydawany przez


LUPUS, mia\l by\c reaktywowany 10/95 przez wydawnictwo AVT


Opinie: "kiedy\s by\l znacznie lepszy"


* Na prze\laj


Typ: mag. harcerski
Okresowo\s\c: tygodnik


* P\lomyczek


Typ: mag. dla m\lodszych dzieci (kiedy\s), mag. m\lodzie\zowy (teraz)
Okresowo\s\c: dwutygodnik (kiedy\s), miesi\ecznik (teraz)
Inne: wch\lon\a\l "P\lomyk"
Rubryki: m.in. OPY z \zycia szkolnego autor ??? z il. Miros\law


Pokora)


* P\lomyk


Typ: mag. dla ambitnej m\lodzie\zy
Okresowo\s\c: dwutygodnik
Uwagi: wch\loni\ety przez "P\lomyczek"


* Radioelektronik


Typ: mag. elektroniczny dla konstruktor\ow-amator\ow
Okresowo\s\c: miesi\ecznik
Uwagi: do 12/78 zwany "Radioamator i Kr\otkofalowiec"


* Relaks


Typ: mag. komiksowy
Opinie: "chyba ju\z nie istnieje"


* \Swiat M\lodych (podtytu\l: "Gazeta nastolatk\ow")


Typ: wielkoszpaltowy mag. publicystyczny dla dzieci i m\lodzie\zy
Okresowo\s\c: 3 razy na tydzie\n: wtorek (niebieski), czwartek


(zielony), sobota (czerwony)


Rybryki: w zal. od dnia tygodnia, zawsze komiks i powie\s\c w odcinkach


na ostatniej stronie; np. "Gwiazdozbi\or", "Z powrotem na Ziemi\e",
"Cztery k\olka"


Opinie: "chyba ju\z nie istnieje"


* \Swierszczyk


Typ: mag. dla m\lodszych dzieci
Rubryki: "Kolorowe literki", "Witajcie przedszkolaki", "Dzie\n dobry


pierwsza klaso!"


Uwagi: ci\agle istnieje


* Szkie\lko i oko


Typ: mag. techniczny dla dzieci
Opinie: "ju\z nie istnieje"8. Piosenki i melodie
=============================


Format: tytu\l (kompozytor; autor; data stworzenia; pochodzenie; typ)
wykonawcy
Legenda dodatkowa: WA - wykonawca autor; WK - wykonawca kompozytor;
PW - przedwojenna; KSP - Kabaret Starszych Pan\ow; PAR - parodie;
OUZC - Orkiestra uliczna z Chmielnej; MO - melodia obca; OTPR -
Orkiestra taneczna Polskiego Radia
Chwilowo skecze kabaretowe te\z s\a tutaj. Lista zawiera tak\ze troch\e
piosenek/melodii obcych \spiewanych albo granych w Polsce.
Polskie festiwale piosenki (za ryszard@cs.chalmers.se (Ryszard Kubiak)):
pierwszorz\ednej w Opolu (polskiej), drugorz\ednej w Sopocie (Opera
Le\sna; "mi\edzynarodowy"), trzeciorz\edowej w Ko\lobrzegu (\zo\lnierskiej),
czwartorz\edowej w Zielonej G\orze (radzieckiej)
Rzecz ciekawa, wszystkie nowa wydania starych piosenek (na CD), kt\orych
s\lucha\lem, s\a doskona\lej jako\sci technicznej, czego niestety nie
mo\zna powiedzie\c o wielu niegdysiejszych. Najwyra\'zniej problemy
pojawia\ly si\e w chwili powielania.12 butelek (; opr. B. Kielski; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski
A c\o\z z t\a dziecin\a (kol\eda) I. Santor
A jednak Warszawianki (R. Sielicki; W. Patuszy\nski) Bohdan \Lazuka
A jednak \zal (J. Konrad; A. Mogielnicki) Sipi\nska
A jednak \zal (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski) E. Fetting
A mnie jest szkoda lata (A. Lewandowski; E. Szlechter; PW) J. Po\lomski
A mnie w to graj (H. Wars; J. Jurandot; PW; <-FF: "Bolek i Lolek") Adolf Dymsza
A my jak dzieci (Janusz Kruk; J. Kofta) 2+1 (El\zbieta Dmoch, Janusz Kruk,


najpierw Andrzej Krzysztofik, p\o\'zniej Cezary Szl\ezak)


A ta Tola (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) Bronis\law Pawlik i WK i WA
A to ohyda (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank (Borysewicz; Mogielnicki;


Janusz Panasewicz (wokalista); Edmund Stasiak; Pawe\l M\scis\lawski;
Jaros\law Szlagowski)


A u mnie siup, a u mnie cyk (H. Wars; E. Szlechter; PW) Adolf Dymsza
A w\ojta si\e nie b\ojta (A. Zieli\nski; M\lynarski; kab. "Dudek") Kobuszewski
Absolutnie (J. Derfel; M\lynarski; <-SF: "Droga") WA
Absolutnie nic (S. Sojka; Sojka) Rodowicz
Ach, jak przyjemnie (H. Wars; L. Starski; PW; <-FF: "Zapomniana melodia")


Adam Aston; I. Santor


Ach, pardon (A. Panufnik; M. Hemar; PW) Adolf Dymsza
Ach Ludwiko (R. Benatzki; J. Tuwim; PW; kom. muz. "Rozkoszna dziewczyna")


E. Bodo


Ach tato m\oj tato (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Ach, ten l\ek! (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) B. Krafft\owna i B. Pawlik
Ach to by\l sza\l gdy Dudu\s gra\l (J. "Dudu\s" Matuszkiewicz; M\lynarski) WA
Ada, to nie wypada (Z. Wiehler; J. Jurandot; PW; <-FF: ???) I. Santor
Addio pomidory! (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) W. Michnikowski i WK i WA
Afera (A. Korzy\nski; J. Cygan; <-FA: "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie";


dzieci\eca) Piotr Fronczewski


Agatko poca\luj (J. Krzeczek; W. Patuszy\nski; 1964) Maciej Kossowski


i Czerwono-czarni


Ale nie z Tob\a (A. Skorupka; A. Osiecka; 1970) U. Sipi\nska i Warszawskie


Smyczki


Andriusza (Bogus\law Klimczuk; T. Urgacz) Bohdan \Lazuka
Anio\l pasterzom m\owi\l (kol\eda) I. Santor
Anna M. (S. Krajewski; S. Halny; 1971) Czerwone Gitary (Jerzy Kossela


(pocz\atki), Krzysztof Klenczon, Bernard Dornowski, Henryk Zomerski
(pocz\atki), Jerzy Skrzypczyk, Seweryn Krajewski (p\o\'zniej))


Anna Maria (S. Krajewski; K. Dzikowski; 1968) Czerwone Gitary
Aria ze \smiechem (-> "Nie wytrzymuj\e")
Arlekin (E. Dymitrow; R. Sadowski) J. Po\lomski
Ave Maria No Morro (H. Martins; T. Czarkowski; MO portugalska) Filipinki

Baba o sze\sciu cyckach (Wasowski; M\lynarski) WA
Babunia z portretu (Jan Janikowski; Z. Zapert, Z. Wawrzyniec) Filipinki
Baby, ach te baby (R. Palester; Nel; PW; <-FF: "Zabawka") E. Bodo
Bal Arlekina (J. Janikowski; W\lodzimierz Patuszy\nski) Filipinki
Bal moich lalek (J. Kukulski; J. D\abrowski, A. Woy-Wojciechowska; dzieci\eca)


Natalia Kukulska (c\orka Anna Jantar i Jaros\law Kukulski)


Bal na dwoje serc (A. Brzozowski; R. Czubaczy\nski) J. Po\lomski
Bal na Gnojnej (trad.) Bohdan \Lazuka
Ballada jarzynowa (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) I. Kwiatkowska
Ballada masochisty (B. Pieczy\nski; M. Szwed) A. Rosiewicz i Asocjacja Hagaw
Ballada o doktorze Praszczadku (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) I. Kwiatkowska
Ballada o dw\och koniach (Wasowski; M\lynarski) WA
Ballada o Dzikim Zachodzie (Tadeusz Suchocki; W. M\lynarski; kab. "Dudek")


WA; W. Go\las, J. Kobuszewski


Ballada o g\lupcach (B. Okud\zawa; idem, Andrzej Bianusz) Bohdan \Lazuka
Ballada o kataryniarzu (J. Krzemi\nski; P. Janczerski; 1969) No to co
Ballada o Mary Brown (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Ballada o przysz\lo\sci chirurgii (Derfel; M\lynarski) WA
Ballada o siedmiu no\zach (J. Matuszkiewicz; W. M\lynarski; <1967) WA
Ballada o Suliko (ludowa; W. Sieradzka) S. Przybylska
Ballada o szachi\scie (Wasowski; M\lynarski) WA
Ballada o szewcu Dratewce (Derfel; M\lynarski) WA
Ballada o trzech trubadurach (Marek Sart; W. M\lynarski; <1967) WA
Ballada podw\orzowa o Mussoli\nszczaku (trad; A. Maliszewski) K. Czerniakowska
Ballada szpitalna (Wasowski; M\lynarski) WA
Ballada wagonowa (A. Zieli\nski; A. Osiecka) Rodowicz i Alibabki
Ballada z trupem (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) B. Pawlik
Balonik (Okud\zawa; idem, A. Osiecka) S. Przybylska
Bananowy song (R. Rynkowski; T. Rayer; 1978) Vox
Bandoska (ludowa, Tadeusz Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze
Barbara (W. Dan; Szersze\n; PW; <-FF: "Parada rezerwist\ow") Adolf Dymsza
Barkarola (Wasowski; Przybora) Wies\law Go\las
Barwy jesieni (S. Krajewski; M. Gaszy\nski; 1967) Czerwone Gitary
Batumi (Ajwazjan; O. Obarska; 1964; MO gruzi\nska) Filipinki
Baw mnie (S. Krajewski; J. Cygan; <-FF: "Och, Karol") S. Krajewski
Bawimy si\e w \zycie (H. Fr\ackowiak; H. Fr\ackowiak) WA
B\ad\'z dobry i dla m\e\za (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) B. Krafft\owna i


B. Pawlik


B\ad\'z dziewczyn\a moich marze\n (R. Poznakowski; Janusz Kondratowicz; 1970)


Jacek Lech i Czerwono-czarni


B\ad\'z gotowy do drogi (K. G\:artner; M. Dutkiewicz) H. Fr\ackowiak
B\ad\'z mi Tat\a (Wasowski; Przybora; 1968; KSP) K. J\edrusik
B\ad\'z powa\zny cho\c raz (W. Kacperski; Kazimierz Winkler, K. Dzikowski;


1967) Katarzyna Sobczyk i Czerwono-czarni


Beata z albatrosa (Jan Adam "Janusz" Laskowski; Laskowski) WK
Bez ciebie (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) W. Michnikowski
Bez ciebie nie ma \zycia Warszawo ma (T. Suchocki; W. M\lynarski) J. St\epowski
Bez mi\lo\sci (S. Krajewski;; <-FF)
Bez pieni\edzy (J. Kruk; W. M\lynarski) 2+1
Bez satysfakcji (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Bez twej mi\lo\sci (J. Petersburski; A. W\last; PW+kab. "Dudek") Wera


Bobrowska; Teresa Lipowska


Bezczelny kaliski (J. Stok\losa; M\lynarski) WA
B\edzie lepiej (H. Wars; Emanuel Szlechter; PW; <-FF: "B\edzie lepiej", 1936)


zbiorowa


B\edziesz tylko w tej piosence (Klaudiusz Maga; J. Kondratowicz; 1967) Karin


Stanek i Czerwono-czarni


Bia\la chryzantema (J. Warren; W. St\epie\n) OUZC
Bia\ly bal (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Bia\ly boston (Z. Wiehler; A. W\last) I. Santor
Bia\ly krzy\z (K. Klenczon; J. Kondratowicz; 1969) Czerwone Gitary
Bia\ly wiersz od Ciebie (J. Kukulski, W. Trzci\nski; R. Surmacewicz) Anna


Jantar (1950-14/3/1980; \zona Jaros\law Kukulski od 1970)


Bidi, bidi (Ergur; Dobrowolska) Wies\law Go\las
B\l\ekitny ekspress (Boru\nski; H. Ordon\owna; PW) WA
B\logos\lawiona bezsenno\sci (J. Zieli\nski; J. Zieli\nski) Skaldowie
Bo ja ca\ly jestem mamy (Porter; M\lynarski) Wies\law Go\las
Bo to si\e zwykle tak zaczyna (M. Ferszko (?), J. P\loni (?); E. Szlechter,


J. Ryba) Bohdan \Lazuka


Bo to jest nasz \swiat (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Bo ty si\e boisz myszy (Jerzy Kossela; J. Kossela; 1965) Czerwone Gitary
Bo we mnie jest sex (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) K. J\edrusik
Bo z dziewczynami (S. Rembowski; A. Bianusz) J. Po\lomski
Bogurodzica (rel) Mazowsze
Bohdan trzymaj si\e (J. Abramow; J. Abramow) Bohdan \Lazuka
Boj\e si\e twojej mi\lo\sci (Edward Czerny; J. Kondratowicz, Z. Zapert) Irena


Santor i OTPR


Bomba w g\or\e (T. Suchocki; W. M\lynarski) J. St\epowski
Bossa Nova do poduszki (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz i Alibabki
Bo\ze co\s Polsk\e (?; Alojzy Feli\nski; 1816) Mazowsze
Bo\ze w dobroci (rel) Mazowsze
Bright days will come (P. Figiel; W. Mann, T. Romer) Urszula Sipi\nska
Brother Louie (Brown; Wilson; czy to polskie?) Alan Caddy
Brylanty (B. Gajkowski; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Brzegi \lagodne (J. Skrzek; J. Matej) H. Fr\ackowiak
Buba (J. Sikorski; J. Kofta) Bohdan \Lazuka
By\c narzeczon\a tw\a (P. Figiel; W. M\lynarski) Irena Jarocka
Byle by\lo tak (W. Trzci\nski; J. Kleyny) Krawczyk
By\la babule\nka (ludowa) \Sl\ask (Stanis\law Hadyna)
By\la sobie para (Wojciech Karolak; Maria Czubaszek; 1976) Alibabki (Wanda


Borkowska; Ewa D\ebicka-Brzozowska; Anna D\ebicka-Czaplicka; Agata
Dowha\n; Krystyna Grochowska; Sylwia Krajewska; Anna \Lytko)


By\la sobie raz dziewczyna (W. Kruszy\nski, A. Skorupka; A. Osiecka) Przybylska
By\lam sama, jestem sama (Jacek Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
By\la\s taka ma\la (Buscaglione; Dobrowolska) Wies\law Go\las
By\la\s tu (Ryszard Poznakowski; Senar; 1968) Trubadurzy (Ryszard Poznakowski,


Krzysztof Krawczyk, S\lawomir Kowalewski, Marian Lichtman)


Bynajmniej (J. Sent; M\lynarski) WA
Bzz, bzz, bzz (Rosiewicz; Rosiewicz) WA

Ca\la przyjemno\s\c po mojej stronie (J. Petersburski; A. W\last; PW)


Sempoli\nski


Ca\la jeste\s w skowronkach (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Ca\la Warszawa (Z. Karasi\nski; A. W\last; PW) L. Sempoli\nski
Ca\luj wuja (-> "Wuja ca\luj z dubelt\owki")
Casanova (Z. Gozdawa; W. St\epie\n; PW) L. Sempoli\nski
Cha-cha seniorita (J. Halletz; W. Koterbski) Maria Koterbska
Cha\lupy welcome to (R. Poznakowski; G. Orli\nska; 1985) Zbigniew Wodecki
Charleston nastolatk\ow (J. Janikowski; W. Patuszy\nski) Filipinki
Charlie (W. Osiecki; A. Bianusz; PW?) L. Sempoli\nski
Chcecie to wierzcie (Z. Wiehler; Z. Gozdawa, W. St\epie\n) I. Santor
Chc\e mie\c syna (S. Krajewski; K. Dzikowski; 1970) Maryla Rodowicz
Chc\e po twoich pozna\c oczach (K. Gartner; K. Dzikowski; 1968) Trubadurzy
Chc\e uwierzy\c w nasze sny (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Chc\e wyjecha\c na wie\s (W. Trzci\nski; A. Kury\lo) Sipi\nska
Chcia\lbym kiedy\s (A. Nowak; J. Fedorowicz) P. Szczepanik
Chico-chico (J. Hoyzakh; W. Koterbski) M. Koterbska
Chi\nczyk (?; J. Tuwim; PW+kab. "Dudek") M. Zawadzka
Ch\lopak z Woli (Romuald \Zyli\nski; Zbigniew Stawecki) J. St\epowski
Ch\lopcy radarowcy (Rosiewicz; Rosiewicz; 1981) WA
Ch\lopcy z ulicy (W. Korcz; A. Kreczmar) Jan Pietrzak
Ch\lopek (W. Korcz; Rosiewicz; tak\ze "Gdzie s\a te ch\lopy"; parodia "Gdzie


ci m\e\zczy\'zni", s\l. J. Pietrzak, wyk. Danuta Rinn) WA i Hagaw


Ch\lopiec z gitar\a (J. Janikowski; W. Patuszy\nski; 1963) Karin Stanek i


Czerwono-czarni


Chod\'z, pomaluj m\oj \swiat (J. Kruk; M. Dutkiewicz; 1971) 2+1
Chryzantemy z\lociste (Z. Maciejewski; Z. Maciejewski) OUZC
Chytry nar\od (; J. Tuwim; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski, W. Michnikowski
Cicha noc (W\ladys\law Szpilman; R. Sadowski) I. Santor
Cicha woda (?) A. Rosiewicz i Asocjacja HAGAW (Grzegorz Brudko (leader,


banjo), Stanis\law Jonak (sax alt), Stanis\law Piwowarski (tr\abka),
W\lodzimierz Halik (sax bas), W\lodzimierz Sadowski (sax tenor,
puzon), Jerzy Dunin-Kozicki (perkusja), Marek Strobel (kontrabas),
Zbigniew Jaremko (sax alt))


Ciep\la wd\owka na zim\e (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) K. J\edrusik
Ci\e\zko skautom () harcerska
Cisza (N. Rosso; Z. Kaszkur, Z. Zapert) Mieczys\law Fogg
Co ja ci zrobi\lem (-> "No co ja ci zrobi\lem")
Co ja w Tobie widzia\lam (J. Kukulski; L. Konopi\nski) Anna Jantar
Co ma zrobi\c taki frajer (Derfel; M\lynarski) WA
Co mnie w tobie zachwyci\lo (W. Stroi\nski; Z. Stawecki) Irena Jarocka
Co m\owi wiatr (P. Czajkowski; Z. Stawecki) J. Po\lomski
Co nam ten rok zabierze (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
Co nam zosta\lo z tych lat (W. Dan; J. Tuwim) Mieczys\law Fogg
Co powie tata (Jaros\law Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
Co zrobimy z nasz\a wolno\sci\a (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Codzienno\s\c (J. Kruk; M. Grechuta) 2+1
Cokolwiek robi\e nie \za\luj\e (J. Ptaszyn Wr\oblewski; J. Kofta) Rodowicz
Coraz bli\zej dom (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Co\s drgn\e\lo (W. Kisielewski;) Marek i Vacek
Co\s \smiesznego (A. Kopf; J. Korczakowski) Bogus\law Mec
Country Rock (M. Tomaszewski;) Marek i Vacek
Cowboy Jackie (A. Markiewicz; A. Tylczy\nski) M. Koterbska
C\orka rybaka (R. Schubert; idem; 1984) Wa\ly Jagiello\nskie
C\o\z ci to ja uczyni\lem (-> "No co ja ci zrobi\lem")
C\o\z wiemy o mi\lo\sci (B. Klimczuk; A. Lech; 1970) Trubadurzy
Cwana mi\lo\s\c (J. Konrad; U. Sipi\nska, A. Sobczak) Sipi\nska
Cyganeria (A. Muzakis; Z. Stawecki) I. Santor
Cyganicha (B. Klimczuk; A. Bianusz) S. Przybylska
Cyga\nska wr\o\zba (Jacek Lech; M. Karszowa; 1967) WK i Czerwono-czarni
Cyk Walenty (?; ?; piosenka podmiejska) OUZC
Cyklista 1904 (Z. Gozdawa; W. St\epie\n; PW) L. Sempoli\nski
Cyraneczka (T. Sygiety\nski; L. Starski) Mazowsze
Cyrk na Ordynackiej (Stefan Rembowski; Henryk Kotarski) J. St\epowski
Cyrk noc\a (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Cyt, cyt (T. Sygiety\nski; M. Zimi\nska-Sygiety\nska) Mazowsze
Czarnoksi\e\znik (Z. Czerniak; E. Miedzia\nski, Kuroczko) OUZC
Czarny kot (J. Saulski; Cz. Tarczy\nski; 1966) Alibabki i Tajfuny
Czarny kot (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski) S. Przybylska
Czarny szal (R. Sielicki; K. Kord) I. Santor
Czartogromski (J. Wasowski; J. Przybora; kab. "Dudek") B. Rylska
Czas up\lywa, lat przybywa (S. Krajewski; A. Strzelecki) Rodowicz
Czekam tu (H. Klejne; W. M\lynarski) H. Fr\ackowiak
Czemu nie (W. Kisielewski;) Marek i Vacek
Czemu p\edz\e (S. Krajewski; B. Olewicz; <-FF: "Uprowadzenie Agaty") Krajewski


i Cz. Gitary


Czemu zgubi\la\s korale (Wasowski; Przybora; 1961, 1968; KSP) B. \Lazuka
Czerwone jab\luszko (ludowa/popularna)
Czerwone s\loneczko (J. Mart; S. Werner, M. \Lebkowski) 2+1
Czerwony pas (ludowa)
Czerwony sztandar (na motywach "Le drapeau rouge"; Boles\law Czerwie\nski;


1881; "Krew nasz\a d\lugo lej\a katy"; patriotyczno/rewolycyjna)


Czterdzie\sci lat min\e\lo (Matuszkiewicz, J. T. Stanis\lawski; <-SF:


"Czterdziestolatek") Rosiewicz


Czterdziestolatek i blaszany charleston (J. Matuszkiewicz i T. Prejzner;


J. T. Stanis\lawski i A. Bianusz; wi\azanka) Rosiewicz


Czterdzie\sci cztery na wcze\sniej (Derfel; M\lynarski) WA
Cztery mile za Warszaw\a (T. Suchocki; J. Baranowski) J. St\epowski
Czy czuje Pani cza-cz\e (St. G\asienica-Brzega; Rosiewicz) WA
Czy moja (J. A. Marek; A. Kreczmar) J. Po\lomski
Czy nawet kilku dni nie chcesz podarowa\c mi (A. Spol; R. Ferot; 1970) E.


\Zytkowiak i Wi\slanie 69 (za\lo\zyciel i kierownik: A. Tylczy\nski)


Czy pami\etasz t\e noc w Zakopanem (Z. Karasi\nski; Jellin; PW) J. Po\lomski
Czy Pani mieszka sama (Z. Karasi\nski; Willy; PW) J. Po\lomski
Czy pani Marta jest grzechu warta (F. Raymond; Harryman) I. Santor
Czy s\lyszysz co m\owi\e? (S. Krajewski; M. Gaszy\nski) Bogus\law Mec
Czy tak czy nie (W. Hudson; J. Jurandot) H. Ordon\owna
Czy te oczy (-> "Kobieta po przej\sciach")
Czy to wszystko ma sens (W. Korcz; J. Kofta) D. Rinn
Czym by\lby \swiat bez Ciebie (J. Pop\lawski; M. Gaszy\nski; 1968) Ada Rusowicz


i Wojciech Korda


Czysta nafta (E. Adamiak; O. Mandelsztam) Rodowicz

Daj (J. A. Marek; A. Kreczmar) J. Po\lomski
Daj Bo\ze, daj (W. Bru\slik; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Daj Des (J. Sent; M\lynarski) WA
Daj mi t\e noc (S. Soko\lowski; A. Sobczak; 1985) Bolter
Daj mi zachowa\c wspomnienia (?) A. Rosiewicz
Dalej weso\lo (MO "Glory Halleluja") harcerska
Dama z portretu (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) W. Michnikowski
Dam\a by\c (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Dancing queen (W. Trzci\nski; J. Kondratowicz; bez zwi\azku z przebojem ABBA-y


OTST) H. Fr\ackowiak


Deszcz (W. Szpilman; K. I. Ga\lczy\nski) I. Santor
Deszcz (J. Przybora; J. Przybora) M. Koterbska
Deszcz, jesienny deszcz () harcerska
Deszcze niespokojne (A. Walaci\nski; A. Osiecka; <-SFO: "Czterej pancerni i


pies"; ->CIE) Edmund Fetting


Deszczowa piosenka (Nacio Herb Brown; Arthur Freed) Rosiewicz
Deszczowy koncert (Z. Karasi\nski; O. Obarska) Fryderyka Elkana i OTPR
Diatryba (Wasowski; M\lynarski; 1981) WA
Diabe\l i raj (K. G\:artner; A. Osiecka) Rodowicz
Disco r\zysko (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Dla ciebie jestem sob\a (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) K. J\edrusik
Dla wszystkich cierpliwych bab (A. Bause; U. Sipi\nska, A. Sobczak) Sipi\nska
Dlaczego p\laczesz ma\ly (R. Poznakowski; J. Kondratowicz) Filipinki
D\lug\a drog\a (rosyjska) A. Rosiewicz
Do ciebie sz\lam (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) K. J\edrusik
Do jutra do zobaczenia (Wasowski; K. Winkler) M. Koterbska
Do ko\nca \swiata (W. Trzci\nski; J. Kleyny) H. Fr\ackowiak
Do \lezki \lezka (A. Korzy\nski; J. Kofta; "a\z b\ed\e niebieska") M. Rodowicz
Do odsiedzenia jeden rok (Antoni Kopff; Rosiewicz; parodia "Do zakochania jeden


krok", s\l. A. Bianusz) WA i Asocjacja Hagaw


Do widzenia, profesorze (J. Janikowski; W. Patuszy\nski; 1964) Filipinki
Do wysp szcz\e\sliwych (J. A. "Janusz" Laskowski; A. Markowa) WK
Do zakochania jeden krok (A. Kopff; Andrzej Bianusz)
Dobranoc, dobranoc (Zbigniew Wodecki; Z. Ksi\a\zek) WK
Dobranoc, ju\z czas na sen... (Wasowski; Przybora; 1966, 1970; KSP) WK i WA
Dobranoc, oczka zmru\z (H. Wars; E. Szlechter; PW; <-FF: "W\l\ocz\egi", 1939)


Szczepcio (Kazimierz Wajda) i To\nko (Henryk Vogelf\:anger)


Dobranoc panowie (Andrzej Zieli\nski; A. Osiecka) Rodowicz
Dobranoc panu, panie Bzowski (Derfel; M\lynarski) WA
Dolannes melody (Patrick de Senneville;; ->PR: "Lato z radiem") Jean-Claude


Borelly (1974; tr\abka; podobno: zdaje si\e, \ze si\e tylko pos\lu\zono
po fakcie jego nazwiskiem, a w przeboju gra\l naprawd\e kto\s inny)


Dolores (H. Girand; O. Obarska; MO) S. Przybylska
Dom na jednej nodze (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Dom, pies i on (A. Pawlikowski; B. Mec, A. Kury\lo) Bogus\law Mec
Dom w malwy malowany (Jan Ptaszyn-Wr\oblewski; A. Osiecka; 1976) Alibabki
Domowa czarownica (S. Krajewski; J. Hasowa) Rodowicz
Droga do ciebie (Wasowski; Przybora) K. J\edrusik
Droga do gwiazd (A. Michalski; J. Tomasz; 1970) Halina Fr\ackowiak i ABC (grupa


Andrzeja Nebeskiego)


Duchy (J. Wasowski; J. Przybora; kab. "Dudek") B. Rylska
Dwa serduszka (T. Sygiety\nski; lud) Mazowsze
Dwadzie\scia lat a mo\ze mniej (P. Figiel; J. Kondratowicz) Jacek Lech
Dwie kolejki (; S. Tym; kab. "Dudek") zesp\o\l
Dyskoteka rock (M. \Swi\ecicki; Z. Kuthan) K. Stanek
Dzieci Wirgiliusza (J. Kukulski; T. Klimowski; dzieci\eca) Natalia
Dzie\n bez happy endu (J. Kukulski; J. Kondratowicz) Anna Jantar
Dzie\n niepodobny do dnia (R. Sielicki; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Dziewczyna z moich sn\ow (J. Kosela; J. Kosela; 1965) Czerwone gitary
Dziewczyna ze snu (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
Dziewczyny z Komorowa (Matuszkiewicz; M\lynarski) WA
Dzieci\e tkaczy (Wasowski; Przybora; 1959; KSP) W. Michnikowski
Dzi\ecio\l i dziewczyna (A. S\lawi\nski; K. I. Ga\lczy\nski; 1970) Rodowicz
Dzi\obka dej (ludowa) \Sl\ask
Dzisiaj, jutro, zawsze (W. Pi\etowski; Andrzej Tylczy\nski) Bohdan \Lazuka
Dzi\s tutaj na tej pryczy (G. Brudko; A. Rosiewicz) WA, M. Olkisz i Hagaw
Dziura w desce (T. Sygiety\nski, M. Piwkowski; ludowy) Mazowsze

Ech matrosy (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Ej, przelecia\l ptaszek (T. Sygiety\nski; Mira Zimi\nska-Sygiety\nska) Mazowsze
Ej, s\lowiki (rosyjska) A. Rosiewicz
Embarras (Wasowski; Przybora) I. Santor

Fabryka ma\lp (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Fascination (Fermo Marchetti; Morice d'Ferandy, J. Kofta) Mieczys\law Fogg;


Zbigniew Wodecki (jako "Oczarowanie")


Filipinki - to my (J. Janikowski; W. Patuszy\nski) Filipinki
Filozof (B. Mec; B. Mec) WA
Flisacy () harcerska
Fran\,cois (opr. Z. Karasi\nski; A. W\last) Mieczys\law Fogg
Fran\,cois Villon (Okud\zawa; idem, A. Mandalian) Gustaw Lutkiewicz
Franek (M. Stefankiewicz; J. Wo\lek) Maryla Rodowicz
Fruwa twoja marynara (M\lynarski; M\lynarski) WA
Furman (ludowa, T. Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze

Gaj (M. Grechuta; A. Osiecka) Rodowicz, Grechuta i Alibabki
Galimatias (S. Krajewski;; <-FF: "Galimatias czyli kogel-mogel II")
Ga\snie koral (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz i Alibabki
Gaude Mater Polonia (rel; wg. Wincenty z Kielczy; 13 wiek) Mazowsze
Gdy ga\snie w nas p\lomie\n (D. Kozakiewicz; E. Horbaczewska, K. Logan)


Wojciech G\assowski i Test


Gdy jesie\n si\e zaczyna (M. T.; M. T.) H. Ordon\owna
Gdy ju\z noc zapada () harcerska
Gdy mi ciebie zabraknie (J. Abratowski; K. Winkler) Ludmi\la Jakubczak i OTPR
Gdy nar\od do boju (nieznany; Gustaw Ehrenberg; 1843; rewolucyjna/patriotyczna;


"... wyst\api\l z or\e\zem, panowie o czynszach radzili")


Gdy odje\zd\zaj\a Cyganie (J. A. "Janusz" Laskowski; J. Drogulska) WK
Gdy przyjdzie czas (W. Szpilman; Bronis\law Brok) I. Santor
Gdy si\e Chrystus rodzi (kol\eda) I. Santor
Gdy s\lo\nce zajdzie za palmy (S. Musia\lowski, Valdi; J. Grygonulas) Olgierd


Buczek i OTPR


Gdy strumyk p\lynie z wolna (Eckert; Ch\eci\nski)
Gdy \sliczna panna (kol\eda) I. Santor
Gdy \spiewa\l Roy Orbison (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Gdy tak stoj\e zapatrzony w okno (Andrzej Rybi\nski; M. Dagnan) Andrzej i Eliza
Gdy ta\ncz\e z panem (J. Ptaszyn Wr\oblewski; I. Kocy\lak) D. Rinn
Gdy ta\ncz\e z tob\a (T. Kwieci\nski; T. Dolecki) OUZC
Gdy ty si\e \smiejesz (E. Czerny; T. \Sliwiak) Urszula Dudziak i OTPR
Gdy zm\eczeni wracamy z p\ol (Juliusz Loranc; Wies\law Dymny; 1970) Alibabki
Gdyby Pan by\l moim znajomym (M. Radzik; M. \Lebkowski) M. Koterbska i OTPR
Gdybym to ja mia\la (ludowa) \Sl\ask
Gdyby\s ty wietrze wiedzia\l (A. Stolarczyk; M. Burzy\nska) M. Koterbska
Gdzie chcesz i\s\c (Tadeusz Nalepa; Bogdan Loebl; 1966) Stanis\law Guzek (alias


"Stan Borys") i Blackout (p\o\'zniej "Breakout")


Gdzie ci m\e\zczy\'zni (W. Korcz; J. Pietrzak) Danuta Rinn
Gdzie s\a ci ch\lopcy (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
Gdzie s\a dzisiaj tamci ludzie (J. Kukulski; B. Olewicz) Anna Jantar
Gdzie s\a kwiaty (P. Seegler; W. Sieradzka; MO) S. Przybylska
Gdzie strumyk p\lynie z wolna (K. Eckert; J. Ch\eci\nski) M. Rodowicz
Gdzie\s w sercu na dnie (J. Kruk; W. M\lynarski) 2+1
Gejsza nocy (A. Korzy\nski; K. Gradowski) Maryla Rodowicz
G\l\eboka studzienka (ludowa/popularna)
G\lowisia (K. G\:artner; Wojciech Jagielski) M. Rodowicz
Gimnastyka (A. Korzy\nski; J. Wo\lek) Maryla Rodowicz
Goni\a wilki za owcami (Katarzyna G\:artner; A. Osiecka) Rodowicz
Goni\ac kormorany (J. Woy; A. Tylczy\nski) Piotr Szczepanik
Gor\aca mi\lo\s\c na Ch\lodnej (W. S\lowi\nski; Z. Stawecki) J. St\epowski
Gor\ac\a noc\a (R. Sielicki; M. \Lebkowski, H. Ko\laczkowska) S\lawa Przybylska
Go\scie (; E. Lipi\nski; kab. "Dudek") B. Rylska, M. Zawadzka, J. Kobuszewski,


W. Michnikowski


G\oralka Halka (ludowa/popularna)
G\oralu czy ci nie \zal (W\ladys\law \Zele\nski; Micha\l Ba\lucki (1837-1901))
Graj pi\ekny Cyganie (K. Vacek; A. W\last) I. Santor
Grunt to rodzinka (J. Che\lmicki; trad) K. Czerniakowska
Gruz do wyw\ozki (Derfel; M\lynarski) WA
Gwiazda dnia (A. Korzy\nski; M. Dutkiewicz; <-SFO: "W pustyni i w puszczy") 2+1
Gwiazdo \sliczna (rel) Mazowsze
Gwiazdo w\od (J. Kruk; E. Bryll) 2+1

Hagaw polka-Ciuk (W. Sadowski;) Asocjacja Hagaw
Halo Warszawo (N. Pilchowska; Z. Stawecki) I. Santor
Hej bystra woda (ludowa)
Hej dogoni\e lato (J. Kruk; W. Szperl) 2+1
Hej soko\ly (ludowa)
Hej tam w dolinie (S. Hadyna; Z. Pyzik; 1965) Wojciech Korda i Niebiesko-czarni
Hej w dzie\n narodzenia (kol\eda) I. Santor
Hej wracajcie ch\lopcy na wie\s (Z. Podgajny; J. Gra\n; 1967) Wojciech Korda i


Niebiesko-czarni


Helokanie (ludowa) \Sl\ask
Herbatka (Wasowski; Przybora; 1958; KSP) WK i WA
Historia jednej znajomo\sci (K. Klenczon; J. Kossela; 1965) Czerwone Gitary
Historia prosta (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) Iga Cembrzy\nska
Hobby\sci (skecz; Stanis\law Tym; kab. "Dudek"; <-SF: "Stawka wi\eksza ni\z


\zycie") T. Lipowska, B. Pawlik


Hotel Luna (Rossi; Dobrowolska) Wies\law Go\las
Hymn na rocznic\e 3 maja (mel. "Do ciebie Panie wznosim nasze pro\sby"; Ignacy


Krasicki; 1792) MazowszeI to ma by\c mi\lo\s\c (B. Klimczuk; T. Winkler) Filipinki
Id\e drog\a nieznan\a (P. Figiel; S. Borys) Stan Borys
Id\e ju\z (M. Trojan; J. D\abrowski) Krawczyk
Id\e przed siebie (W. Trzci\nski; J. Kondratowicz) Z. So\snicka
Idzie dysc (ludowa)
Idzie noc (ludowa; Olga Ma\lkowska) M. Rodowicz
Ile ja dop\lacam? (Matuszkiewicz; M\lynarski) WA
Inwazja wilko\lak\ow (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
Inwokacja (Wasowski; Przybora; KSP) Michnikowski
I\s\c za marzeniem (A. Skorupka; J. Korczakowski) J. Po\lomski
Izolda (Zbigniew Wodecki; J. Terakowski) WK

Ja chc\e tak naprawd\e (?; ?; PW) H. Ordon\owna
Ja ciesz\e si\e (R. Stolz; A. W\last) I. Santor
Ja go znajd\e (A. Bianusz; Czes\law Majewski) D. Rinn
Ja lubi\e rzeczy d\lugie, ja lubi\e rzeczy grube (Majka Je\zowska; J. Cygan;


dzieci\eca) WK i Tadeusz Bro\s


Ja mam czas, ja poczekam (M. Mierzejewski; E. Szlechter) Mieczys\law Fogg
Ja nie mog\lam mie\c serc dw\och (P. Figiel; W. Mann) Anna Jantar
Ja widz\e, ja chodz\e (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Ja \spiewam piosenki (?; J. Tuwim; PW) WA
Ja wiem (J. Sapielita; Sapielita; PW) H. Ordon\owna
Ja z Lublina, ty z Lublina (J. Sent; J. Prutkowski) Bohdan \Lazuka


i Piotr Szczepanik


Jad\a wozy kolorowe (S. Rembowski; A. Ficowski) Rodowicz
Jadziem panie Zielonka (B. Mucman, J. Lipski; W. Szlengel) OUZC
Jadziem na Bielany (Ryszard Sielicki; M. Ochorowicz) J. St\epowski
Jak b\l\ekitny sen (Eiseman, Laszlo, Bus Fekety; A. W\last; PW) H. Ordon\owna
Jak d\lugo we sercach naszych (ludowa/popularna)
Jak dobrze mie\c s\asiada (Andrzej Kurylewicz; A. Osiecka; 1968) Alibabki
Jak dobrze nam zdobywa\c g\ory (tradycyjna)
Jak dobrze z ballad\a w\edrowa\c (E. Pa\l\lasz; Maria Terlikowska; harcerska)


S. Przybylska


Jak dym z papierosa (J. Bos; H. Ordon\owna; PW) WA
Jak gdyby nigdy nic (F. Scher; Jerry; PW) J. Po\lomski
Jak gdyby we \snie (U. Sipi\nska; A. Osiecka) WK
Jak min\a\l dzie\n (W. Trzci\nski; J. Kleyny) Krawczyk
Jak m\lode Stare Miasto (W. Szpilman; B. Brok) I. Santor
Jak odnale\'z\c tw\oj \slad (R. Sielicki; J. Jurandot) I. Santor
Jak pan si\e trzyma! (Wasowski; Przybora; 1969; KSP) Krystyna Sienkiewicz i WA
Jak pani si\e ten pan podoba (H. Wars; A. W\last; PW) Krystyna Paczewska
Jak pi\eknie by mog\lo by\c (J. Kukulski; J. Kofta) H. Fr\ackowiak
Jak przygoda to tylko w Warszawie (T. Sygiety\nski; L. Starski; <-FF: "Przygoda


na Mariensztacie") I. Santor


Jak przyjemnie pokowboi\c (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Jak rozmawia\c trzeba z psem (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa") S\lawek Wronka (?, w filmie jest zdubbingowany w ca\lo\sci)


Jak si\e masz kochanie (Z. Nowak; A. Mikulin; 1976) Happy End
Jak s\lodko mie\c w\lasne mieszkanko (Wasowski; Przybora; 1952, 1959; KSP) WK


i WA


Jak to dziewczyna (S. Rembowski; A. Bianusz) J. Po\lomski
Jak w musicalu... (Z. Aposto\l; J. Zalewski) D. Rinn
Jak w pi\eknej serenadzie (A. Buzuk; B. Kuro\n) OUZC
Jak w taki dzie\n deszczowy (Waldemar Parzy\nski; A. Kudelski) Anna Jantar
Jak za dawnych lat (H. Wars; A. W\last; PW) Stefan Witas
Jak zdobywa si\e kobiet\e (?; PW) A. Rosiewicz i Asocjacja HAGAW
Jaka jeste\s Mario... (P. Figiel; J. Kondratowicz) Urszula Sipi\nska i WK
Jak\ze \sciana ta cienka (Wasowski; Przybora; 1959; KSP) WA i WK i Barbara


Wrzesi\nska i W. Michnikowski


Jam jest dudka (kol\eda) I. Santor
Jan Strauss na 4 pas (J. Strauss, L. Bogdanowicz;) OTPR
Jasne niebo (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Jedzie poci\ag (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Jej portret (W. Nahorny; J. Kofta) Bogus\law Mec
Jej rodzina? (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) W. Michnikowski i WK i WA
Jesienna dziewczyna (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) K. J\edrusik i WA
Jesienna piosenka (Kagan; M.T.; PW) H. Ordon\owna
Jesienne r\o\ze (A. Gold; A. W\last) Mieczys\law Fogg; I. Santor
Jesienny staw (J. Wilensky (sic!); B. Brok) I. Santor
Jasiu, czemu nie orzesz (ludowa) \Sl\ask
Jasny, bia\ly dzie\n (J. Kruk; M. Grechuta) 2+1
Jestem pi\leczk\a ping-pongow\a (Wasowski; M\lynarski) WA
Jestem \sliczna, higieniczna (W. Tupaczewski; A. Osiecka) Rodowicz
Jestem twoim grzechem (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1980) I. Trojanowska i


Budka Suflera (R. Lipko (instr. Klawiszowe); J. Borysewicz (gitara);
Zdzis\law Janiak (gitara); Andrzej Zi\o\lkowski (g. basowa); Tomasz
\Zeliszewski (perkusja); Zbigniew Namys\lowski (saxofon altowy))


Jeste\s i b\edziesz wspomnieniem (P. Figiel; J. Kondratowicz) Andrzej Zaucha
Jeste\smy na wczasach (Janusz Sent; W. M\lynarski; <1967) WA
Jeszcze jeden mazur (ludowa) \Sl\ask
Jeszcze nie wiem (P. Le\snica; R. Sadowski) I. Santor
Jeszcze Polska (nieznany, mo\ze Micha\l Kleofas Ogi\nski; J\ozef Wybicki; 1797;


hymn narodowy od 1918)


Jeszcze przed chwil\a (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie i M. Rodowicz
Jeszcze w zielone gramy (Matuszkiewicz; M\lynarski) WA
Jeszcze wczoraj (S. Krajewski; K. Dzikowski, K. Winkler) J. Po\lomski
Jeszcze \zyjemy (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Je\sli chcesz podaruj\e ci ksi\e\zyc (A. Calise; W. Or\lowski) J. Po\lomski
Je\sli kochasz mnie (T. M\:uller; E. Szlechter) H. Ordon\owna
Je\sli masz do kogo wraca\c (Jan Ptaszyn-Wr\oblewski; M\lynarski; 1980)


Alibabki


Jezus malusie\nki (kol\eda) I. Santor
Je\zeli kocha\c to nie indywidualnie (Wasowski; Przybora; 1962; KSP)


W. Michnikowski


Jutro bez ciebie (A. Korzy\nski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Jutro odnajd\e ciebie (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Ju\z czas na sen (-> "Dobranoc, ju\z czas na sen")
Ju\z k\apiesz si\e nie dla mnie (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) W. Michnikowski


i Krystyna Walczak (albo K. J\edrusik)


Ju\z nie b\ed\e taki g\lupi (K. G\:arner; E. Bryll) 2+1
Ju\z nie ma dzikich pla\z (R. Szeremeta; K. Logan Tomaszewski; 1985) I. Santor
Ju\z nie mog\e d\lu\zej kry\c (H. Wars; J. Jurandot; PW; <-FF: "Pani minister


ta\nczy", 1937) Tola Mankiewicz\owna i Aleksander \Zabczy\nski


Ju\z razem (S. Krajewski;; <-FF: "Uprowadzenie Agaty")
Ju\z taki jestem zimny dra\n (H. Wars; J. Nel, L. Starski; PW; <-FF:


"Pie\sniarz Warszawy", 1934) E. Bodo; Bohdan \Lazuka (pt. "Zimny
dra\n"); OUZCKabaret (J. Kander; Andrzej Rosiewicz; parodia piosenki z Broadway-owego


musicalu i filmu Bob Fosse'a OTST) WA


Kaczka Dziwaczka (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")


S\lawek Wronka (?), zesp\o\l, P. Fronczewski


Kalendarz o tym wie (J. Pop\lawski; Piotr Janczerski; 1967) WA i


Niebiesko-czarni


Kalinowe serce (Wasowski; T. Urgacz) K. J\edrusik
Kamienne schodki (J. K\epski; J. Lewi\nski) I. Santor
Kapelusz staromodny (Z. Nikodem; B. Choi\nski, J. Ga\lkowski) Janusz


Gniatkowski i OTPR


Kapita\nskie tango (Adam Skorupka; Anna Brzozowska; 1975) Alibabki
Kapturek 62 (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) Wies\law Go\las
Karlik (ludowa) \Sl\ask
Karmazynowa noc (W. Trzci\nski; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Karnawa\l raz w \zyciu (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Karolinka (-> "Posz\la Karolinka")
Karolkowa (skecz; Stanis\law Tym; kab. "Dudek") W. Michnikowski, W. Go\las
Kartoflanka (R. Or\low; W. M\lynarski; <1967) WA
Katarynka (J. Sent; A. Bianusz) L. Sempoli\nski
Katarynka (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski) Gustaw Lutkiewicz
Kawaliry (ludowa, T. Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze
Kaziu, zakochaj si\e! (Wasowski; Przybora; 1963; KSP) Zofia Kuc\owna i WK i WA
Ka\zda z pa\n moderne (Benatzky (Cenatzky?); M.T.; PW; operetka "Ja\s u raju


bram") H. Ordon\owna


Ka\zdemu wolno kocha\c (Z. Karasi\nski; Z. Kataszek; PW) J. Po\lomski
Ka\zdym \switem umiera nasze wczoraj (R. Poznakowski, K. Krawczyk;


W. Patuszy\nski) K. Krawczyk


Kiedy b\edziesz zakochany (B. Horowicz; B. Horowicz; PW) Mieczys\law Fogg;


Jerzy Po\lomski


Kiedy kwitn\a czere\snie (J. Gert; T. \Sliwiak) S. Przybylska
Kiedy ranne (mel. r\o\zne; Franciszek Karpi\nski; 1787) Mazowsze
Kiedy rzek\a p\lynie kra (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Kiedy zn\ow zakwitn\a bia\le bzy (F. Doelle; F. Rotter, Harryman; PW) Bohdan


\Lazuka; Jerzy Po\lomski


Kiedy\s przecie\z spotkamy si\e zn\ow (A. Korzy\nski; A. Tylczy\nski; 1969)


El\zbieta \Zytkowiak i Wi\slanie 69


Klementynka bawi si\e (M. Mart, A. Markiewicz; B. Choi\nski, J. Ga\lkowski)


Natasza Zylska i OTPR


Klip, klip, klap, klap (A. Markiewicz; A. Tylczy\nski) M. Koterbska
Kobieta po przej\sciach (Pietrzak; A. Osiecka; "m\e\zczyzna z przesz\lo\sci\a")


Bohdan \Lazuka i Krystyna Sienkiewicz; WK


Kocha, lubi, szanuje (H. Wars; Konrad Tom, E. Szlechter; PW; <-FF: "Kocha,


lubi, szanuje") Mieczys\law Fogg; I. Santor


Kocha\c (A. Korzy\nski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Kochaj mnie (Zbigniew Wodecki; J. Mielcarek) WK
Kochaj mnie mniej (J. A. Marek; A. Kreczmar) J. Po\lomski
Kocham moje miasto (J. Krzemi\nski; P. Janczerski; 1968) WA i No To Co
Kochankowie dnia (Monnot; s\l. polskie W. M\lynarski; PW+kab. "Dudek")


A. Dymsz\owna


Kol\eda dla rozsianych po \swiecie (S. Krajewski; J. Cygan) Rodowicz
Kolibaj si\e, kolibaj (K. G\:artner; E. Bryll) M. Rodowicz
Kolorowa piosenka (R. Or\low; A. Bianusz) Skaldowie
Kolorowe jarmarki (J. A. "Janusz" Laskowski; R. Ulicki) WK
Ko\lysanka dla E.T. (J. Kukulski; A. Woy-Wojciechowska; dzieci\eca) Natalia
Ko\lysanka matki (K. G\:artner; E. Bryll) 2+1
Ko\lysanka wojenna (trad) K. Czerniakowska
Komputery przyjazne (Krzesimir D\ebski; J. Cygan; dzieci\eca) zesp\o\l
Konie (W. Wysocki; A. Osiecka) Rodowicz
Kosmiczny prolog (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
Krakowska kwiaciarka (J. Gert; T. \Sliwiak) S. Przybylska
Kropelka wspomnie\n (R. \Zyli\nski; A. Bianusz; PW?) L. Sempoli\nski
Kr\olewicze (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz i Alibabki
Kryzysowa narzeczona (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Ksi\e\zniczk\a by\la\s (P. Figiel; P. Howil) Andrzej Zaucha
Ksi\e\zyc frajer (Tadeusz Kierski; A. Osiecka) J. St\epowski
Ksi\e\zyc raz odwiedzi\l staw (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa") zesp\o\l


Kto handluje ten \zyje (C. Fernandez; Z. Stawecki; MO "Cielito lindo") OUZC
Kto si\e lubi (J. Janikowski; W. Patuszy\nski) Filipinki
Kto si\e w opiek\e (Miko\laj Gom\o\lka?; Jan Kochanowski; 1579) Mazowsze
Ktokolwiek jeste\s bez ojczyzny (A. Maliszewski; K. Wierzy\nski) H. Fr\ackowiak
Kto\s (H. Fr\ackowiak; M. Gaszy\nski) WK
Kuglarze (H. Klejne; T. Urgacz) S. Przybylska
Kuku\leczka (lud., T. Sygiety\nski; lud.) Mazowsze
Kup r\o\zowe okulary (J. Kukulski; U. Surma; dzieci\eca) Natalia
Kuplety Starszych Pan\ow (Wasowski; Przybora; 1958; kab. KSP; "Starsi Panowie,


starsi panowie, starsi panowie dwaj./Ju\z szron na g\lowie, ju\z nie
to zdrowie, a w sercu ci\agle maj.") WK i WA


Kuplety z n\o\zkami (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) E. Dziewo\nski i WK i WA
Kwiat jednej nocy (Juliusz Loranc; Jonasz Kofta; 1970; nb. nagranie na CD


"25 lat LzR" jest ubo\zsze i du\zo gorsze od tego z CD "Remanent")
Alibabki


Kwiat paproci (W. Kuk; W. Kuk) OUZC
Kwiaty we w\losach (K. Klenczon; J. Kondratowicz; 1968) Czerwone Gitary
Kwoka (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana Kleksa") zesp\o\l, P.


FronczewskiLambeth walk (N. Gay; D. Furber, A. W\last; PW) L. Sempoli\nski
Lato (W. Wielus; A. Klepacz; 1995) Formacja Nie\zywych Schabuff
Lato (W. Kisielewski;) Marek i Vacek
Legenda swi\eta (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Le\n (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana Kleksa") P. Fronczewski,


zesp\o\l, S\lawek Wronka (?) i inni


Lepiej nie pytaj (A. Korzy\nski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Licz do stu (K. Klenczon, W. Korda; T. Krystyn; 1965) Czerwone Gitary
Lubi\e nas (W. Karolak; A. Osiecka) Rodowicz
Lubi\e patrze\c w Twoje oczy (J. Krzemi\nski; K. Dzikowski; 1969) No to co
Lubi\e wiosn\e (Rosiewicz; Rosiewicz) WA, Ewa Osipiak, Jadzia Osipiak


(bli\'zniaczki) i Asocjacja Hagaw


Lubi\e wraca\c tam gdzie by\lem (Zbigniew Wodecki; J. Terakowski) WK
Ludzkie gadanie (S. Krajewski; A. Osiecka) M. Rodowicz i S. Krajewski
Lulaj\ze Jezuniu (kol\eda) I. Santor
Lunaparki (R. Allen; B. Choi\nski, J. Ga\lkowski) M. Koterbska

\Lagodne \swiat\lo twoich oczu (A. Zieli\nski; Z. Jerzyna) Skaldowie
\Lagodnie tak jak ja (J. Hartford; W. M\lynarski) Bohdan \Lazuka
\Laska niebieska (A. Zieli\nski; A. Osiecka) Rodowicz
\Laweczka (ludowa) \Sl\ask
\Lazienkowskie mg\ly (B. Klimczuk; Stanis\law Ryszard Dobrowolski) I. Santor
\Lowca paciork\ow (U. Sipi\nska, J. Konrad; A. Osiecka) Sipi\nska
\Lowiczanka (ludowa, T. Sygiety\nski; M. Zimi\nska-Sygiety\nska) Mazowsze

Madame Paw\lowskaja (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Magdalena (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Maki (?) harcerska
Malaguena (E. Ramirez; O. Obarska; MO) S. Przybylska
Male\nka Jenny (H. Wars; J. Roland; PW; <-FF: "G\los pustyni") Mieczys\law Fogg
Male\nki znak (Z. Wiehler; K. Woli\nska) I. Santor
Malowana lala (Z. Lewandowski; Z. Ro\sciszewski) OUZC
Malowana piosenka (M. Sart; A. Bianusz; 1962; refren "Malowana lala") Karin


Stanek i Czerwono-czarni


Ma\la lady pank (J. Borysewicz; A. Mogielnicki; 1981; debiut) Lady Pank
Ma\la miss (Majka Je\zowska; Jacek Cygan; dzieci\eca) WK i zesp\o\l
Ma\la smutna kr\olewna (J. Kukulski; L. Konopi\nski; dzieci\eca) Natalia
Ma\le mieszkanko na Mariensztacie (Z. Gozdawa; W. St\epie\n) I. Santor
Ma\le p\o\l godziny (J. Konrad, U. Sipi\nska; A. Sobczak) Urszula Sipi\nska
Ma\lgosia (S. Krajewski;; <-SF: "Jan Serce")
Ma\lgo\ska (K. G\:artner; A. Osiecka; 1972) Maryla Rodowicz
Ma\lo siebie znam (W. Trzci\nski; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Ma\lpa (S. Rembowski; A. Bianusz; kab. "Dudek") J. Kobuszewski
Ma\ly barek w Santa Cruz (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Ma\ly bia\ly domek (Z. Lewandowski; W. Gen) OUZC
Ma\ly biznes (K. D\ebski; J. Cygan i Agnieszka Zygmunt; <-FF: "M\ow mi


Rockefeller"; dzieci\eca) Ryszard Rynkowski


Ma\ly elf (H. Roy, Pierre Bachelet; J. Cygan; MO piosenki P. Bachelet


"Emmanuelle") H. Fr\ackowiak


Ma\ly fiatek (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Ma\ly Ja\s z A.K. (H. Nuta; M. Gebaj) K. Czerniakowska
Ma\ly ksi\a\z\e (R. Poznakowski; K. Dzikowski; 1966) Katarzyna Sobczyk i


Czerwono-czarni


Ma\ly Szu (M. Latajski; A. Kury\lo) Bogus\law Mec
Mam za\spiewa\c co\s o cyrku (M\lynarski) WA
Mamo nasza mamo (J. Gra\n; J. Gra\n; 1963) Czes\law Wydrzyc i Niebiesko-czarni
Manolla/Manola (Orejon; M. Hemar; PW) H. Ordon\owna
Marakasy (B. G\esikowski;) OTPR
Maraton Sopot-Puck (Derfel; M\lynarski) WA
Mariensztat polk\e gra (Z. Rymarz; Z. Stawecki) J. St\epowski
Marsz florenty\nski (J. Fucik;) OTPR
Marsz Mokotowa (M. Jezierski; J. Markowski) K. Czerniakowska
Marysia (W. Dan; J. Tuwim; PW; <-FF: "Dodek na froncie") Adolf Dymsza
Masz takie same oczy jak ona (R. Poznakowski; K. Winkler; 1966) Toni Keczer i


Czerwono-czarni


Matko Niebieskiego Pana (rel) Mazowsze
Matura (K. Klenczon; J. Kossela; 1966) Czerwone Gitary
Matylda (T. Rajko; M. Szop) Wojciech G\assowski i Test
Mazur kajdaniarski (na motywach "Bracia rocznica, wi\ec po zwyczaju"; Ludwik


Wary\nski; 1885; patriotyczna/rewolucyjna)


Melancholia dawnych dni (P. Figiel; J. Miller) Wojciech G\assowski
Melodia dla Zuzi (W. Kisielewski;) Marek i Vacek
M\edrcy \swiata (kol\eda) I. Santor
Mia\la baba koguta (ludowa/popularna)
Mia\le\s wtedy s\lomkowy kapelusz (W. Szpilman; Z. Kaszkur, Z. Zapert)


M. Koterbska


Miasteczko Be\lz (P. Burstein; L. Frey, J. Roman; PW) J. Po\lomski
Mieszkam tutaj tyle lat (U. Sipi\nska; A. Kury\lo) WK
Mieszkamy na Ho\zej (P. Romea; Z. Stawecki) I. Santor
Mi\edzy nami morze (A. Zieli\nski; Leszek A. Moczulski; 1967) Skaldowie
Mi\edzynarod\owka (Pierre Degeyter; Eug\`ene Pottier, polskie: nieznany; 1883;


"B\oj to jest nasz ostatni"; patriotyczna/rewolucyjna)


Mi\ekko i czule (R. Kniat; W. M\lynarski) Sipi\nska
Mija mi (Wilson; W. M\lynarski; kab. "Dudek") W. Michnikowski
Mijaj\a cztery pory roku (J. A. "Janusz" Laskowski; E. Chotomska) WK
Milongera (?; J. Tuwim; PW) H. Ordon\owna i Ch\or Dana
Mi\lo wspomnie\c (S. Rembowski; J. Korczakowski) I. Santor
Mi\lo\s\c bra\lam lekko (J. Hensen; J. Przybora) M. Koterbska
Mi\lo\s\c ci wszystko wybaczy (H. Wars; J. Tuwim ("Oldlen"); PW; <-FF: "Szpieg


w masce", 1933) Hanka Ordon\owna (Ordonka; p.n. Maria Pietruszy\nska)


Mi\lo\s\c i smutek (P. Filonei; T. Dolecka) OUZC
Mi\lo\s\c przez wieki si\e nie zmienia (K. Raty\nski; E. Lipska) Skaldowie
Mi\lo\s\c z\le humory ma (J. Matuszkiewicz; A. Osiecka; <-FF: "Ma\l\ze\nstwo z


rozs\adku") Bohdan \Lazuka


Minus 10 w Rio (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Mister Louisa (?) A. Rosiewicz i Asocjacja HAGAW
M\lodym by\c i wi\ecej nic (J. Petersburski; E. Szlechter, L. Starski; PW)


J. Po\lomski


Mniej ni\z zero (Jan Borysewicz; Andrzej Mogielnicki) Lady Pank
Moda (W. Julicz; J. Wrzos; PW) L. Sempoli\nski
Moja c\oreczka ma kilka lat (Jan Adam "Janusz" Laskowski; R. Ulicki) WK
Moja droga ja ci\e kocham (;; 1974; "My melody of love"; hit w USA; ->PAR)


Bobby Vinton (1935-; polskiego pochodzenia; ->MS Music Central)


Moja dziewczyna (Wasowski; Przybora) Wies\law Go\las
Moja mama jest przy forsie (J. Ptaszyn Wr\oblewski; A. Osiecka) Rodowicz
Moja mi\la, moja cicha, moja \sliczna (A. Piechowska; I. Iredy\nski) Po\lomski
Moja m\lodo\s\c (S. Krajewski; A. Osiecka) J. Po\lomski
Moje jedyne marzenie (J. Kukulski; B. Olewicz) Anna Jantar
Moje ulubione drzewo (Derfel; M\lynarski) WA
Mambo Spinoza (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) WK i WA
Moja dziewuszka nie ma serduszka (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) W. Go\las
Moje Kilimand\zaro (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Mona Lisa (Jay Livingston; Ray Evans) Zbigniew Wodecki
Monety, banknoty (K. D\ebski; J. Cygan; dzieci\eca) Bogus\law Sochnacki i


zesp\o\l


Money, money (J. Kander; Rosiewicz; MO piosenki OTST z filmu "Kabaret") WA
Morze (A. Lawina-\Swi\etochowski) I. Santor
Morze, nasze morze () harcerska
Motylem jestem (A. Korzy\nski; A. Tylczycki; ->FF: "Motylem jestem") I. Jarocka
Motyw doktora Paj-Chi-Wo (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
Motyw obsesyjny (T. Wo\'zniak; B. Chor\a\zuk) Tadeusz Wo\'zniak
Motyw z filmu "Diabelskie szcz\e\scie" (J. Kukulski; A. Jarek) Krawczyk
M\oj dom na ciebie czeka (A. Babad\zanian; E. Fiszer) J. Po\lomski
M\oj pechowy dzie\n (J. Kukulski; U. Surma; dzieci\eca) Natalia
M\oj pierwszy bal (F. Leszczy\nska; A. Osiecka) Kalina J\edrusik
M\oj, tylko m\oj (J. Kukulski; A. Bianusz) Anna Jantar
M\owi\ly mu (S. Rembowski; A. Bianusz) Rodowicz i Alibabki
Mr. Wonderful (J. Bock; O. Obarska; mel. ameryka\nska) Filipinki
Muzyczne czary (Majka Je\zowska; J. Cygan; dzieci\eca) Tadeusz Bro\s i zesp\o\l
Muzykalny zegar (Jacek Miku\la; Jery Kleyny; 1976) Alibabki
My jeste\smy krasnoludki (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Myde\lko FA (M. Korzy\nski; A. Korzy\nski; 1991) Marlena Drozdowska i


Marek KondratNa barykady (nieznany; Ignacy Rzo\nca; 1899; patriotyczno/rewol)
Na betonie kwiaty nie rosn\a (Z. Podgajny; Z. Biega\nski; 1969) Wojciech Korda


i Niebiesko-czarni


Na bohater\ow popyt min\a\l (A. Mro\zek; A. Mogielnicki; 1981) I. Trojanowska i


Stalowy Baga\z


Na ca\lej po\laci \snieg (Wasowski; Przybora; 1959; KSP)
Na co komu dzi\s (J. Borysewicz; Bogdan Olewicz) Lady Pank
Na cze\s\c m\lodo\sci (H. Wars; L. Starski; PW; <-FF: "Sportowiec mimo woli",


1939) zbiorowa


Na facjatce (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) J. St\epowski
Na Francuskiej (R. Sielicki; B. Choi\nski, J. Ga\lkowski) I. Santor; Przybylska
Na granicach \swiat\la (Jerzy J. Dobrzy\nski; Tomasz Bielski; 1987) Alibabki
Na krzywym kole (J. Wasowski; B. Brok) I. Santor
Na luzie (J. Kruk; W. M\lynarski) 2+1
Na \l\akach sn\ow (U. Sipi\nska; A. Kury\lo) WK
Na naszym pi\etrze nowina (J. Kruk; W. M\lynarski) 2+1
Na pierwszy znak (H. Wars; J. Tuwim ("Oldlen"); PW; <-FF: "Szpieg w


masce", 1933) Hanka Ordon\owna


Na plac\owk\e (; Z. Wiktorczyk; kab. "Dudek") I. Kwiatkowska
Na pla\zy (M. Je\zowska; J. Bielunas; 1992) WK
Na poz\or (M. Siejka; P. Hovil) Bogus\law Mec
Na prawo most, na lewo most (A. Gradstein; H. Ko\laczkowska) I. Santor
Na ryby! (Wasowski; Przybora; 1963; KSP) WA i WK
Na szcz\e\scie (R. \Zyli\nski; E. Fiszer) Rena Rolska i OTPR
Na uliczce mojej (w\loska mel. lud; K. \Zywulska) Mieczys\law Fogg
Na wi\slanym brzegu (S. Rembowski; H. Kotarski) J. St\epowski i Alibabki
Na wyr\ebie (skecz; Stanis\law Tym; kab. "Dudek"; 1967) Kobuszewski, B. Pawlik
Na wyspach Bergamutach (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa") P. Fronczewski i zesp\o\l


Na zielonej Ukrainie () harcerska
Nad Prosn\a (Wasowski; Przybora; 1964, 1967; KSP) WK i WA
Nad wszystko u\smiech Tw\oj (Zbigniew Wodecki; Z. Ksi\a\zek) WK
Nadzieja (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Najszcz\e\sliwszy maj (Zbigniew Wodecki; Z. Ksi\a\zek) WK
Najtrudniejszy pierwszy krok (J. Kukulski; W. Leliwa) Anna Jantar
Najwi\ecej witaminy (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Nalot (?; ?; ballada okupacyjna) OUZC
Napisz prosz\e chocia\z kr\otki list (A. Miko\lajczak; A. Jastrz\ebiec-


Koz\lowski) Halina Fr\ackowiak


Napisz\e do Ciebie z dalekiej podr\o\zy (A. Korzy\nski; J. Kondratowicz; 1968)


Katarzyna Sobczyk i Czerwono-czarni


Narodziny ksi\ecia Mateusza (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
Nasz ca\ly \swiat (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Nasza mi\lo\s\c ma kolor jesieni (E. Czerny; A. Tylczy\nski, Z. Zappert) Rena


Rolska i OTPR


New York Times (H. Wars; PW; 1928) Tadeusz Olsza i Eugeniusz Koszutski
Niby nic (L. Kaszycki; Agnieszka Osiecka) I. Santor
Nic na prawd\e (B. Gajkowski; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Nic nie mo\ze wiecznie trwa\c (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1979) Anna Jantar
Nic o Tobie nie wiem (H. Wars; K. Tom, E. Szlechter; PW; <-FF: "W\l\ocz\egi",


1939) Andrzej Bogucki i Zbyszko Runowiecki


Nic takiego (H. Wars; Marian Hemar; PW; <-FF: "ABC mi\lo\sci", 1935) Kazimierz


Krukowski i Adolf Dymsza


Nic za nic (Romuald Lipko; A. Mogielnicki; 1980) Izabela Trojanowska


i Budka Suflera


Niczyja dziewczyna (J. A. "Janusz" Laskowski; J. Drogulska) WK
Nie b\ad\'z taka Mona Liza (R. Sielicki; J. Je\zy\nski) Bohdan \Lazuka
Nie b\ad\'z taki szybki Bill (J. Matuszkiewicz; L. J. Kern; 1965; <-SF: "Wojna


domowa") Katarzyna Sobczyk i Czerwono-czarni


Nie b\ad\'z z\la o byle co (R. Poznakowski; J. Kondratowicz; 1967) Jacek Lech i


Czerwono-czarni


Nie b\ed\a li\scie \spiewa\ly pie\sni o r\o\zach (J. Laskowski; E. Alfut) WK
Nie b\ojmy si\e wiosny (P. Figiel; E. Horbaczewska) Bemibem
Nie biegnij tak (W. Kacperski; J. Bukowski) Bogus\law Mec
Nie chcia\lem (?) A. Rosiewicz
Nie chod\'z do miasteczka (ludowa) \Sl\ask
Nie dotykaj gwiazd (J. Woy; K. \Zywulska) S. Przybylska
Nie jestem sob\a (A. Korzy\nski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Nie kocha\c w tak\a noc to grzech (Z. Wiehler; J. Jurandot) I. Santor
Nie lubi\e tej piosenki (Andrzej Zieli\nski; Magda Czapi\nska; 1979) Alibabki
Nie ma cwaniaka dla warszawiaka (A. Harris; A. Harris) OUZC
Nie ma jak pompa (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Nie ma jak u mamy (P. Bojawjew; M\lynarski) WA
Nie mam jasno\sci w temacie Marioli (Matuszkiewicz; M\lynarski) WA
Nie mam o to \zalu (J. Abratowski; E. Fiszer) D. Rinn
Nie mam woli do zam\e\zcia (A. S\lawi\nski; A. Kreczmar) D. Rinn
Nie m\ow jak\a przyjdziesz drog\a (R. Or\low; M\lynarski) M. Koterbska
Nie m\ow mi nic (Jerzy Gert; Tadeusz \Sliwiak) S. Przybylska
Nie m\owmy o zmartwieniach (S. Krajewski; M. Dagnan; <-FF: "Galimatias czyli


kogel-mogel II") S. Krajewski


Nie, nie, nie bud\'zcie mnie! (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) K. J\edrusik
Nie odchod\'z (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) K. J\edrusik
Nie opuszczaj nas (Filipina Brzezi\nska-Szymanowska; Karol Bo\loz-Antoniewicz)


Mazowsze


Nie pami\etam! (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) K. J\edrusik
Nie powiem ci nic (M. Sart; R. Sadowski) Cezary Fabi\nski i OTPR
Nie po\za\luje Pan (Wasowski; Przybora; 1970; KSP) K. J\edrusik
Nie przyznam si\e (E. Spyrka; A. Kreczmar) J. Po\lomski
Nie spoczniemy (S. Krajewski; A. Osiecka; 1977) Czerwone Gitary
Nie szukaj daleko (A. Skorupka; W. Sieradzka) I. Santor
Nie uda\la si\e mi\lo\s\c (S. Rembowski; Z. Stawecki) I. Santor
Nie umia\lem tak \ladnie (J. Sent; W. M\lynarski; <1967) WA
Nie umiem tak (A. Markiewicz, E. Pa\l\lasz; K. Winkler) M. Koterbska
Nie wierz mi, nie ufaj mi (A. Kopff; A. Bianusz) Anna Jantar
Nie wytrzymuj\e (Wasowski; W. M\lynarski; kab. "Dudek"; tak\ze pt. "Aria ze


\smiechem") Wies\law Go\las


Nie zadzieraj nosa (S. Krajewski; M. Gaszy\nski; 1966) Czerwone Gitary
Nie zakocham si\e tej wiosny ju\z w nikim (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) WK


i WA


Nie zmog\la go kula (K. G\:artner; E. Bryll) 2+1
Niebieska chusteczka (J. Petersburski; A. Tur; PW) J. Po\lomski
Niebo z moich stron (S. Krajewski; A. Osiecka; 1976) Czerwone Gitary
Niech \zyje bal (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
Niedom\owienia (A. Korzy\nski; J. Miller) P. Szczepanik
Niedziela na G\l\ownym (Jacek Szczygie\l; W. M\lynarski; <1967) WA
Niedzielna Warszawa (R. \Zyli\nski; J. Ochorowicz) Olgierd Buczek i OTPR
Niekt\orzy lubi\a kompot z wi\sni (Jan Ptaszyn-Wr\oblewski; Ireneusz


Iredy\nski; 1980) Alibabki


Nielegalne kwiaty (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Niestety to nie ty (W. Korcz; J. Pietrzak) D. Rinn
Nietakt (A. Zieli\nski; A. Kreczmar) Rodowicz
Niezapomniany walc (Z. Karasi\nski; A. Tylczy\nski) I. Santor
Niezwykle twarzowo (Grzegorz Brudko; A. Rosiewicz) WA i Asocjacja HAGAW
Nigdy w \zyciu nie jest tak (A. Bem; W. M\lynarski) Bem i Bem
Nigdy wi\ecej (W. Pi\etowski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
Nikt ci\e nie wzywa\l (A. Markiewicz; A. Rumian) M. Koterbska i OTPR
Nikt mi ju\z dzi\s nie odpowie (J. A. "Janusz" Laskowski; P. Rynkowicz) WK
Nikt mnie nie rozumie tak jak ty (Z. Wiehler; J. Jurandot) I. Santor
Nikt na \swiecie nie wie (K. Klenczon; T. Krystyn; 1967) Czerwone Gitary
Nikt nie dowie si\e nic (O. Felcman; O. Obarska) S. Przybylska
Nim wstanie \swit (K. Komeda; A. Osiecka) Bogus\law Mec
Nim zga\snie dzie\n (P. Figiel; J. Kondratowicz) K. Krawczyk
No co ja ci zrobi\lem (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) W. Go\las
No i jak tu nie jecha\c? (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) WK i WA
Nocne tramwaje (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Nowy wspania\ly \swiat (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1

O dziesi\atej (Mateusz \Swi\ecicki; J. Kofta) Filipinki
O dziewczynie, psie i jab\lku (T. Nalepa; B. Loebl; 1967) Blackout
O, Key (H. Wars; K. Tom, E. Szlechter; PW; <-FF: "Czy Lucyna to dziewczyna",


1934) Eugeniusz Bodo i Jadwiga Smosarska


O, Kutno okrutne! (Wasowski; Przybora; 1966; KSP) B. Pawlik
O mnie si\e nie martw (J\ozef Krzeczek; K. Winkler; 1964) Katarzyna Sobczyk


i Czerwono-czarni


O, Romeo (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) K. J\edrusik
O sole mio... (A. Melodysta; H. Ordon\owna; PW) WA
O tych co si\e za pewnie poczuli (Derfel; M\lynarski) WA
Obce dni (A. Mro\zek; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Obejdzie si\e bez \lez (J. Borysewicz; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Obejm\e... (W. Korcz; A. Osiecka; "dozorcostwo") D. Rinn
Och, Karol (S. Krajewski;; <-FF)
Och, ty w \zyciu (J. Sent; W. M\lynarski; <1967) WA
Oczarowanie (-> "Fascination")
Oczy czarne (rosyjska) A. Rosiewicz
Od Siewierza (ludowa) \Sl\ask
Odbicia (S. Krajewski;; <-FF/SF)
Odjecha\la\s nie wiem sam dok\ad (R. Poznakowski; J. Kondratowicz; 1968)


Trubadurzy


Odk\ladana mi\lo\s\c (Jan Ptaszyn-Wr\oblewski; Maria Czubaszek; 1976) Alibabki
Odlecie\c z wami (J. Skrzek; J. Gra\n) SBB
Odmieniam ci\agle imi\e twoje (A. Wiernik, B. Klimczuk; J. \Lawrynowicz)


M. Koterbska


Odra\zaj\acy drab (Wasowski; Przybora; 1960, 1961; KSP) Jarema St\epowski i WA
Odrobina m\e\zczyzny na codzie\n (Wasowski; Przybora; 1963; KSP) Michnikowski


i B. Krafft\owna


Odrobin\e szcz\e\scia w mi\lo\sci (J. Petersburski; E. Szlechter; PW) Santor
Oh Luczija (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Oj, Antoni (J. Merow; M. Za\lucki) M. Koterbska
On nie powr\oci ju\z (H. Wars; A. W\last; PW) Ch\or Dana
Ondraszek (ludowa) \Sl\ask
Opowiadaj mi tak (Zbigniew Wodecki; L. D\lugosz) WK
Osiedlowy Klub Samotnych (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
Ostatkiem tchu (P. Figiel; W. Jagielski) Krzysztof Cugowski
Ostatni mazur (nieznany; nieznany; 1831; \zo\lnierska)
Ostatni raz zata\nczysz ze mn\a (S. Soko\lowski; A. Jarek) Krawczyk
Oto (W. Korcz; J. Pietrzak) WA
Otul mnie swetrem (S. Krajewski; J. Cygan) J. Po\lomski
Otw\orz okienko \sliczna panienko (trad) K. Czerniakowska

Pachnie ziemia (E. Rembowski; A. Osiecka; kab. "Dudek") Magdalena Zawadzka
Pa\lacyk Michla () partyzancka, harcerska
Pami\etajcie o ogrodach (J. Pietrzak; J. Kofta) WK
Pami\etam ciebie z tamtych lat (W. Trzci\nski, Krawczyk; B. Olewicz) Krawczyk
Pami\etam dni (R. Sielicki; A. Bianusz) Mieczys\law Fogg
Pami\etam oczy twoje (Z. Karasi\nski; Z. Stach) Mieczys\law Fogg
Pami\etasz by\la jesie\n (L. Kaszycki; A. Czekalski, T. Pluci\nski) Przybylska
Pan mi m\owi (J. Pietrzak; J. Pietrzak; "panie kontrolerze") WA
Pan Samochodzik (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca; <-FF: "PS i


Niesamowity dw\or" i "Lataj\ace machiny kontra PS") Natalia (i aktor??)


Pani, ty jeste\s urocza (Maria Miku\la, Jacek Miku\la; Jan T. Stanis\lawski;


1976) Alibabki


Pani mnie oswoi, madame (Wasowski; Przybora; 1968; KSP) W. Michnikowski
Pani Monika (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) M. Czechowicz
Pani R\o\za gra Szopena (Wasowski; Przybora; KSP???)
Pani Wojtku / Siwiej\e (Jacek Szczygie\l; M\lynarski) WA
Panie Kowalski, panie Kwiatkowski (Matuszkiewicz?; ?; <-FF: "Ma\l\ze\nstwo z


rozs\adku") Tadeusz Chy\la (?)


Panieneczko - Litwineczko (F. Chopin; Stefan Witwicki; 1831; \zo\lnierska)
Panna Anna ma wychodne (B. Mucman; W. Szlengel) OUZC
Panna pszeniczna (K. G\:artner; M. Dutkiewicz) H. Fr\ackowiak
Panna radosna (J. Kruk; S. Mrowi\nski) 2+1
Pani moich godzin (K. G\:artner; M. Dutkiewicz) 2+1
Panno Warszawo (U. Rzeczkowska; J. Stanis\lawski) J. St\epowski i Alibabki
Papierowy ksi\e\zyc (J. Kukulski; J. Kondratowicz) H. Fr\ackowiak
Parostatek (J. Milian, Krawczyk; T. Drozda) Krawczyk
Paryzie tango (Ch. Bruhn; Rosiewicz; parodia "Parisen tango" Mireille Mathieu,


z jej znanej w Polsce niemieckiej p\lyty) Rosiewicz


Pasa\la wo\lki (ludowa) \Sl\ask
Patrz\e na ciebie (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) K. J\edrusik
Piek\la baba chleb (ludowa) \Sl\ask
Pieni\a\zki (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Pieprzna ballada (J. Borzym; W. M\lynarski; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski
Pieski ma\le dwa (ludowa/popularna; dzieci\eca; ->PAR)
Pie\s\n o cegle (A. Mro\zek; A. Mogielnicki; 1981) Trojanowska i Stalowy Baga\z
Pie\s\n o Wi\sle (ludowa) \Sl\ask
Piosenka ameryka\nskiego \zo\lnierza (B. Okud\zawa; idem, A. Bianusz) \Lazuka
Piosenka do s\luchania we dwoje (P. Figiel; A. Osiecka) Urszula Sipi\nska i WK
Piosenka jest dobra na wszystko (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) WK i WA
Piosenka mariensztacka (W. Szpilman; T. Kubiak, A. Mi\edzyrzecki) I. Santor
Piosenka niekochaj\acego (M. Gro\nski; M. Gro\nski; kab. "Dudek") Kobuszewski
Piosenka o beksie (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
Piosenka o kr\olu (Okud\zawa; idem, Z. Fedecki) Wojciech Siemion
Piosenka o mojej Warszawie (A. Morris (Harris?); A. Harris, H. Zahorska-Pauly)


Mieczys\law Fogg; K. Czerniakowska


Piosenka o moskiewskim metro (Okud\zawa; idem, W. M\lynarski) W. M\lynarski
Piosenka o papierowym \zo\lnierzyku (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski) M\lynarski
Piosenka o poci\agu (V. Hala; H. Ko\laczkowska) M. Koterbska i Ch\or Beltono
Piosenka o prawdzie (religijna, Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Piosenka o zagubionym sercu (Henryk Wars; A. M. \Swiniarski; PW; <-FF: "Pan


minister i dessous") Hanka Ordon\owna


Piosenka przy goleniu (R. \Zyli\nski; J. Odrow\a\z) Cezary Fabi\nski i OTPR
Piosenka przypomni Ci (Z. Maciejowski; Z. Maciejowski; PW) J. Po\lomski
Piosenka ton\acego (Derfel; M\lynarski) WA
Piosenka wzorcowa (Majka Je\zowska; J. Cygan; dzieci\eca; parodia) WK
Piosenka z k\o\lkiem (R. Poznakowski; K. Winkler; 1966) Katarzyna Sobczyk i


Czerwono-czarni


Piosenki twojego snu (R. Sielicki; W. Patuszy\nski) Filipinki
Piwniczka (L. Staldi; O. Obarska) S. Przybylska
Please, tell me daddy (J. Kukulski; J. D\abrowski, T. Wy\zy\nski; dzieci\eca,


angielska wersja "Co powie tata") Natalia


Pluszowe nied\'zwiadki (P. Kalina; J. Prawdzic-Szczawi\nska; 1965) Cz. Gitary
P\laczmy razem (J. Miku\la; A. Osiecka) Rodowicz
P\lomienne serca (H. Wars; M. Hemar; PW; <-FF: "Na Sybir", 1930, pierwszy


polski film d\'zwi\ekowy) Tadeusz Faliszewski


P\lon\a g\ory, p\lon\a lasy (S. Krajewski; J. Kondratowicz; 1971) Cz. Gitary
P\lonie ognisko (Jan Braun; ?; harcerska; "i szumi\a knieje")
P\lonie ognisko w lesie (ludowa/popularna; harcerska)
Po co babci\e denerwowa\c (Franciszka Leszczy\nska; M\lynarski; kab. "Dudek")


WA


Po co ja za Tob\a biegam (R. Poznakowski; J. Kleyny; 1969) Trubadurzy
Po jedwabnej stronie (K. G\:artner; E. Bryll) 2+1
Po Krakowskim w noc majow\a (Wasowski; M\lynarski) WA
Po partyzancie dziewczyna p\lacze (trad; J. N. K\losowski) K. Czerniakowska
Po prostu wyjed\'z w Bieszczady (R. Or\low; W. M\lynarski; <1967; pierwsza


piosenka M\lynarskiego) WA


Pocieszenie (M. Tomaszewski;) Marek i Vacek
Pod borem (T. Sygiety\nski; lud) Mazowsze
Pod moim dachem mieszka\l ptak (Sipi\nska, A. Maliszewski; J. Kleyny) Sipi\nska
Pod moim okienkiem (ludowa) \Sl\ask
Pod twoim okiem (Wasowski; Przybora) Bohdan \Lazuka
Pod twoj\a obron\e (rel) Mazowsze
Pod \zaglami "Zawiszy" () harcerska
Podchodz\a mnie wolne numery (M\lynarski) WA
Pod\la (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) Wies\law Go\las i WA
Podmoskiewski zmierzch (So\lowiew-Siedoj; M. \Lebkowski; MO) Po\lomski i OTPR
Podr\o\z po\slubna do Kutna (Rosiewicz; Rosiewicz) WA i Asocjacja HAGAW
Podrzucanie hrabiny Ty\lbaczewskiej (Wasowski;; 1964; KSP) I. Kwiatkowska
Podzi\ekuj (S. Musia\lowski; J. Grygolunas) Mieczys\law Fogg
Pokochaj moje marzenia (R. Kniat, Krawczyk; A. Kosmala) Krawczyk
Pole\c ze mn\a (J. Kukulski; E. Chotomska; dzieci\eca) Natalia
Polka tramblanka (ludowa, T. Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze
Polskie wiatraki (R. Poznakowski; J. Kondratowicz; 1970) Wiatraki
Polska mi\lo\s\c (W. Gulgowski; W. M\lynarski; <1967) WA
Por\ebok (ludowa) \Sl\ask
Portowe \swiat\la (J. Kennedy; H. Herold) I. Santor
Portret w oknie (J. Ptaszyn Wr\oblewski; J. Zalewski) D. Rinn
Portugalczyk Osculati (Wasowski; Przybora; 1959; KSP) Barbara Rylska i E.


Dziewo\nski i WA


Pos\luchaj oto cha-cha-cha (W. Szpilman; L. Starski) M. Koterbska
Posz\la Karolinka (ludowa/popularna; dzieci\eca; ->PAR) \Sl\ask; H. Fr\ackowiak
Posz\labym ja (Zbigniew Jaremko; Maria Konopnicka; 1980) Alibabki
Po\spieszny poci\ag (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Powiadaj\a \zem jest \ladna (K. G\:artner; M. Goraj) M. Rodowicz
Powiedz, czy chcesz mnie kocha\c (Z. Drabik; E. Di Lazzarro) OUZC
Powiedz stary gdzie\s ty by\l (K. Klenczon; J. Kondratowicz, J. \Swi\a\c; 1969)


Czerwone Gitary


Powr\ocisz tu (P. Figiel; J. Kondratowicz) Irena Santor
Powr\ot z Amsterdamu (S. Krajewski;; <-FF/SF: "Wakacje w Amsterdamie")
Pozwoli\l nam los (J. Kukulski; J. D\abrowski) Anna Jantar
Pozw\olcie nam \zy\c (T. Nalepa; B. Loebl; 1967) Stanis\law Guzek i Blackout
Po\zegnanie Warszawy (trad) K. Czerniakowska
Po\zegnanie z bajk\a (A. Korzy\nski; K. Gradowski; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa") Edyta Geppert albo Zdzis\lawa So\snicka (???)


Po\zegnanie z Polsk\a (Okud\zawa; idem) Bu\lat Okud\zawa
Po\zegnanie z zabawkami (A. Korzy\nski; J. Kondratowicz, Z. Zapert) Filipinki
P\ojd\e do nieba (A. Zieli\nski; A. Jastrz\ebiec-Koz\lowski) Skaldowie i


Barbara Szczepa\nska


P\ojd\e drog\a w \swiat daleki (W. Pi\etowski; A. Tylczy\nski) P. Szczepanik
P\ojd\e na Stare Miasto (W. Szpilman; Edward Fiszer) I. Santor
P\ojd\e wsz\edzie z tob\a (E. Czerny; A. Tylczy\nski) Urszula Dudziak i OTPR
P\ojd\'zmy wszyscy do stajenki (kol\eda) I. Santor
Praczki z Portugalii (A. Popp; K. Woli\nska) M. Koterbska
Propaganda sukcesu (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Prosz\e ci\e Teresa (Buscaglione; M\lynarski) Wies\law Go\las
Pro\sba dzieci (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
Prowizorycznie (J. Sent; W. M\lynarski) D. Rinn
Prys\ly zmys\ly (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) I. Kwiatkowska i WK
Prywatyzacja (J. Pietrzak; J. Pietrzak) WA
Przed pierwszym balem (S. Krajewski; M. Gaszy\nski; 1967) Czerwone Gitary
Przedostatni walc (J. Sent; M\lynarski) WA
Przedzia\lek (T. Suchocki; W. M\lynarski) J. St\epowski
Przekln\e ci\e! (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) B. \Lazuka i B. Krafft\owna
Przemin\e\lo z wiatrem (A. Lewandowski; M. Sewer; PW) J. Po\lomski; I. Santor
Przetrwamy (Derfel; M\lynarski) WA
Przy kominku (A. Gold; A. W\last) I. Santor
Przy poleczce zgubisz smutki (Wasowski; L. G\orski) J. St\epowski
Przybyli u\lani pod okienko (Feliks Gliszcz)
Przygody zduna artysty (W. Sadowski; J. Dunin-Kozicki) A. Rosiewicz i Hagaw
Przyjaciel to do siebie ma (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia


(i jaki\s aktor???)


Przyjaciel wie (K. D\ebski; J. Cygan; <-FF: "Cudowne dziecko"; dzieci\eca)


Tintilo (M\lodzie\zowo-Dzieci\ecy Teatr Muzyki i Ta\nca)


Przyjdzie walec i wyr\owna (Wasowski; M\lynarski) WA
Przytul, u\sci\snij, poca\luj (W. Krupi\nski; A. W\last) I. Santor
Przyzywam ciebie z nieistnienia (P. Figiel; L. Winnicka) Krystyna Pro\nko
Psie smutki (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana Kleksa") Edyta


Geppert albo Zdzis\lawa So\snicka (???)


Pszcz\o\lka Maja (Florian Cusano; Karel Svoboda; ->SA; "Te pszcz\o\lk\e,


kt\or\a tu widzicie/zwi\a j\a Maja/ma\la, sprytna, rezolutna Maja/nasza
przyjaci\o\lka Maja...") Zbigniew Wodecki


Puk! Puk! Puk! (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) WA
Puste koperty (Davis; J. Gra\n) P. Szczepanik
Pustynia (?) A. Rosiewicz
Puszek-okruszek (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
Pytasz mnie (Rosiewicz; Rosiewicz) WA

Radarowcy (-> "Ch\lopcy radarowcy")
Rado\s\c najpi\ekniejszych lat (J. Kukulski; W. Jagielski, J. Kondratowicz)


Anna Jantar


Rap w sprawie diety (?; M\lynarski) WA
Raz j\a spotka\lem (Wojciech Korda; M. Gaszy\nski; 1967) WK i Niebiesko-czarni
Raz na ludowo (M. Sart; lud.) Bohdan \Lazuka
Reformy pani minister (H. Wars; J. Jurandot; PW; <-FF: "Pani minister ta\nczy",


1937) Tola Mankiewicz\owna


Remedium (S. Krajewski; M. Czapi\nska; 1979; "Wsi\a\s\c do poci\agu, byle


jakiego") Czerwone Gitary; Rodowicz i Alibabki


Renata (Rosiewicz; Rosiewicz) WA i Asocjacja HAGAW
Rock and roll music (Ch. Berry; B. Olewicz; MO) H. Fr\ackowiak
Rodzina, ach rodzina (Wasowski; Przybora; 1962; kab. KSP; "Rodzina nie cieszy,


nie cieszy gdy jest, lecz kiedy jej ni ma, samoootny\s jak pies")
Andrzej Szczepkowski i WK i WA


Rodzinny obiad (L. Boccherini; M\lynarski) WA
Roma (S. Krajewski; J. Lisowski; <-FF: "Bez mi\lo\sci") S. Krajewski
Romeo czy jeste\s na dole (Wasowski; Przybora) K. J\edrusik
Roso\lek (Jan Ptaszyn-Wr\oblewski; Stefan Friedman; 1979) Alibabki
Rota (Feliks Nowowiejski (1877-1946); Maria Konopnicka; 1908; patriotyczno/


rewolucyjna; "Nie rzucim ziemi, sk\ad nasz r\od (...) Tak nam dopom\o\z
B\og...Nie b\edzie Niemiec plu\l nam w twarz, ni dzieci nam germani\l")
Mazowsze


R\obmy swoje (Wasowski; M\lynarski) WA
R\obmy swoje '95 (Wasowski; M\lynarski) WA
R\owie\snicy (J. Janikowski; W. Patuszy\nski) Filipinki
Ruda Ma\nka (ludowa, T. Suchocki; J. Baranowski) J. St\epowski
Rozum (; A. Rumian; kab. "Dudek") J. Kobuszewski
Rysunek na szkle (Krawczyk; J. Kondratowicz) WK
Rysunkowa posta\c (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Rzemieniorz (ludowa) \Sl\ask

Sam to wiesz (J. Matuszkiewicz; M\lynarski) I. Santor
Sam by nie ta\nczy\l samby (H. Skalska; K. Szemioth) Natasza Zylska i OTPR
Samba wanna blues (G. Brudko; Rosiewicz) WA i Asocjacja HAGAW
Sami we dwoje (J. A. "Janusz" Laskowski; Laskowski) WK
Samotna r\ekawiczka (Jerzy J. Dobrzy\nski; A. Osiecka; 1976) Alibabki
Sen dla mojej dziewczyny (A. Zieli\nski; M\lynarski) Skaldowie (i Alibabki)
Sen o siedmiu szklankach (A. Korzy\nski; K. Gradowski; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa"; wi\azanka, g\l\ownie melodii) P. Fronczewski


Sen o wannie (A. Sikorowski) Rodowicz
Sen z ulicy Ho\zej (W\ladys\law S\lowi\nski; J. Su\lkowski) I. Santor
Sentymentalny \swiat (S. Krajewski; J. Has) J. Po\lomski
Serca gwiazd (J. Kukulski; J. Kofta) H. Fr\ackowiak
Serce (I. Dunajewski; T. Ortym; <-FF: "\Swiat si\e \smieje") I. Santor
Serce matki (Z. Karasi\nski; L. Szmaragd) Mieczys\law Fogg
Serdeczna matko (rel) Mazowsze
Serduszko puka w rytmie cha-cha (R. \Zyli\nski; J. Odrow\a\z) M. Koterbska
Serenada (P. Hertel; L. J. Kern) M. Koterbska
Serwus, panie Chief (J. Tomaszewski; J. Bo\lgaty; 1966) Filipinki i Warszawscy


Stompersi


Setki mil (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Seweryn K. (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
S\ek (; K. Tom; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski, W. Michnikowski
Shimmy szuja (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) I. Kwiatkowska
Sia\la baba mak (Edward Hulewicz; ludowy; 1967) WK i Tarpany
Siedemna\scie milion\ow (W. Kacperski; J. Miller; 1967) Toni Keczer i


Czerwono-czarni


Siekiera, motyka (trad) K. Czerniakowska
Sing-sing (J. Miku\la; A. Osiecka; ~1975) Rodowicz
Siwy w\los (H. Jab\lo\nski; K. Winkler) Mieczys\law Fogg
Skandal (A. Sikorowski; Sikorowski) Rodowicz
Sk\ad my si\e znamy (El\zbieta \Zytkowiak; J. Listo\n; 1970) WK i Wi\slanie 69
Sko\nczy\ly si\e wakacje (W. Korda; P. Janczerski; 1967) WK i Niebiesko-czarni
S\lodkie fio\lki (ludowa; B. Choi\nski, M. Dagnan) S. Przybylska
S\lomiany wdowiec (A. Kitschman; J. Tuwim; PW) L. Sempoli\nski
S\lomkowy kapelusz (S. Gajdeczka; A. Nowicki; PW?) L. Sempoli\nski
S\loneczny marsz () harcerska
S\lowa do matki (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
S\lowo daj\e, \ze nie (J. Szczygie\l; O. Obarska) S. Przybylska
S\lowo jedyne - ty (S. Krajewski; K. Dzikowski; 1975) Czerwone Gitary
Smak skandali (R. Kniat; A. Kosmala) Krawczyk
Smutne miasteczko (recytacja; M\lynarski) WA
S.O.S.! (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) K. J\edrusik
Sobie na z\lo\s\c (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1980) Trojanowska i Budka Suflera
Sobota to m\oj dzie\n (R. Poznakowski; M. Korszowa; 1966) Karin Stanek i


Czerwono-czarni


Song rodzic\ow (J. Kruk; M. Dutkiewicz; musical "Mewa") 2+1
Spazm fiszbina band (?) A. Rosiewicz i Asocjacja HAGAW
Spotkamy si\e na Nowym \Swiecie (Z. Karasi\nski; Willy; PW) L. Sempoli\nski
Spotkanie z Warszaw\a (A. Babad\zanian; E. Fiszer) I. Santor
Stachu (Rudnicki; Z. Drabik) OUZC
Stacyjka "Zdr\oj" (Wasowski; Przybora) K. J\edrusik
Stara ballada (Leszek Bogdanowicz; A. Maliszewski) S. Przybylska
Staruszek do wszystkiego (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) J. St\epowski
Staruszek \swiat (W. Trzci\nski; J. Kleyny) Anna Jantar
Stary motyw (R. Frankl; A. Markowa) M. Koterbska
Stary nied\'zwied\'z (ludowa/popularna; dzieci\eca; "mocno \spi")
Stary walc (A. Lewandowski; Z. Drabik) Mieczys\law Fogg
Starszy pan () Mieczys\law Fogg
Starzyk (ludowa) \Sl\ask
Stasiek z Powi\sla (A. Piotrowski; trad) K. Czerniakowska
Statek do M\locin (T. Suchocki; W. M\lynarski) J. St\epowski
Stawiam na Tolka Banana (J. Matuszkiewicz; A. Bahdaj; <-SFO) zesp\o\l
Stie\nka Razin (rosyjska) A. Rosiewicz
Stoi tu lipeczka (kol\eda) I. Santor
Straci\c kogo\s (S. Krajewski; M. Gaszy\nski; 1967) Czerwone Gitary
Strasznie lubi\e ci\e piosenko (Derfel; M\lynarski) WA
Struny na gwiazdach (A. Pradella;) OTPR
Student \zebrak, ale pan (?) A. Rosiewicz
Sugar Bing z Chicago (Buscaglione; Dobrowolska) Wies\law Go\las
Super poliglota (Jerzy Derfel; W. M\lynarski) Wies\law Go\las
Sygna\l Kabaretu Starszych Pan\ow (Wasowski;; 1958; KSP; melodia "Herbatki")


WK i WA


Sygna\l teatru Eterek (Wasowski;; 1949; KSP) Jerzy Bielenia
Szajba (Wasowski; M\lynarski) WA
Szarp pan bas! (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) B. Krafft\owna i WK
Szcz\e\scie raz si\e u\smiecha (H. Wars; J. Tuwim (albo E. Szlechter?); PW;


<-FF: "Pan minister i dessous") Hanka Ordon\owna


Szemrane tango (Z. Karasi\nski; Jerzy Miller) J. St\epowski
Sze\s\c razy sze\s\c (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
Szlifierz warszawski (S. Rembowski; J. Ficowski) J. St\epowski
Sz\la dzieweczka do laseczka (ludowa/popularna) \Sl\ask
Sz\la na Wsch\od (?; Rosiewicz) WA
Szparka sekretarka (A. Korzy\nski; J. Wo\lek) Maryla Rodowicz
Sztuka latania (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank

\Scie\zk\a po\sr\od \l\ak (Wasowski; Przybora; 1952, 1962; KSP) M. Czechowicz
\Smier\c komara () harcerska
\Spij, baju baju (J. Kruk; arme\nskie s\lowa ludowe) 2+1
\Spij dziecino (M. Bojarska; ?; dzieci\eca)
\Spij moje serce (J. Altschuler, O. Strock; A. W\last; PW) J. Po\lomski
\Sredni wiek, \sredni gest (J. Miku\la; A. Osiecka; ~1975) Rodowicz
\Swiatowe \zycie (Tadeusz Prejzner; W. M\lynarski; <1967) WA; Wies\law Go\las
\Swi\ateczna Akademia (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
\Swi\eto (M. Tomaszewski;) Marek i Vacek
\Swi\ety bo\ze (rel) Mazowsze

Ta ostatnia niedziela (J. Petersburski; Z. Fridwald) Mieczys\law Fogg
Tajemnica Mundialu (S. Rembowski) Bohdan \Lazuka
Tak bardzo si\e stara\lem (S. Krajewski; K. Dzikowski; 1969) Czerwone Gitary
Tak bardzo si\e zmieni\l \swiat (Matuszkiewicz?; ?; <-FF: "Ma\l\ze\nstwo z


rozs\adku") Czy\zewska i Olbrychski


Tak bardzo wierz\e w nas (Zbigniew Wodecki; Z. Ksi\a\zek; cos w rodzaju


"We are the world" z wieloma znanymi piosenkarkami i piosenkarzami
spiewajacymi po kilka s\l\ow) WK


Tak cudnie mi (H. Wars; J. Jurandot; PW; <-FF: "Pani minister ta\nczy", 1937)


Tola Mankiewicz\owna i Aleksander \Zabczy\nski


Tak daleko ju\z jeste\smy (J. Rembowski; R. Sadowski) I. Santor
Tak daleko nam do siebie (J. Szczygie\l; J. Korczakowski) J. Po\lomski
Tak, jak malowa\l pan Chagall (L. Koz\lowski; W. M\lynarski) WA
Tak na prawd\e nie dzieje si\e nic (G. Turnau; M. Zab\locki) Rodowicz
Taka jak ty (K. Klenczon; J. Gra\n; 1965) Czerwone Gitary
Taka jestem zakochana (J. Szczygie\l; K. \Zywulska; "Prosz\e pana") Przybylska
Taka piosenka, taka ballada (A. Skorupka; M\lynarski) WA
Taki kraj (Zb. Ray; J. Pietrzak) WA
Takie \ladne oczy (S. Krajewski; M. Dagnan; 1968) Czerwone Gitary
Taks\owkarz warszawski (T. Suchocki; W. M\lynarski) J. St\epowski
Tam, gdzie nie ma nas (K. G\:artner; J. Kleyny) Sipi\nska
Tam nad Wis\ly dolin\a (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Tam za g\or\a, za dolin\a (trad; S. Wawski) K. Czerniakowska
Tango andrusowskie (J. Petersburski; A. W\last; PW) L. Sempoli\nski; OUZC;


Jarema St\epowski


Tango apaszowskie (?; ?; piosenka przedmiejska) OUZC
Tango kat (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) I. Kwiatkowska
Tango Milonga (J. Petersburski; A. W\last; PW) I. Santor
Tango na g\los, orkiestr\e i jeszcze jeden g\los (G. Tomczak; Tomczak) Rodowicz
Tango Rzepicha (Wasowski; Przybora; 1958; KSP) Andrzej Bogucki i WK i WA
Tango zalotne przele\c mnie (Henryk Wojciechowski; Jan T. Stanis\lawski; 1970)


Alibabki


Tanie dranie (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) W. Michnikowski i M. Czechowicz
Ta\ncz g\lupia ta\ncz (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Tarap-Tarap (B. Klimczuk; T. Urgacz) Filipinki
Targ (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Tato, kup mi rekina (K. D\ebski; J. Cygan; dzieci\eca) Jacek Szulz
Te opolskie dziouchy (ludowa; Piotr Janczerski; 1968) WA i "No To Co"
Ten, kt\orego kocham (G. Gershwin; M. Hemar; PW; MO) I. Santor
Tin Pan Alley (J. Kukulski; J. Kondratowicz) H. Fr\ackowiak
To b\edzie mi\lo\s\c niedu\za (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) WA i K. J\edrusik
To by\l \swiat w zupe\lnie innym stylu (P. Figiel; J. Kondratowicz) Sipi\nska
To by\lo tak (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) Bohdan \Lazuka
To co da\l nam \swiat (J. Kukulski; L. Konopi\nski) Krawczyk
To i hola (ludowa, T. Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze
To jest po prostu rock and roll (A. Maliszewski; A. Jarek) Krawczyk
To ju\z by\lo (A. Sikorowski; Sikorowski) Rodowicz
To mi\lo\s\c si\e sp\o\'zni\la (H. Jab\lo\nski; J. Kasprowy) I. Santor
To nie by\l sen (B. Mec; A. Puszkin) WK
To nie bzy (S. Landau; S. Landau) K. Czerniakowska
To nie grzech (Krzysztof Sadowski; A. Kudelski; 1965) K. Sobczyk i


Czerwono-czarni


To nie my (Zbigniew Wodecki; J. Terakowski) WK
To ostatnia niedziela (J. Petersburski; R. Frimal; PW) J. Po\lomski
To szkoda (R. Plessas; K. Woli\nska) I. Santor
To ziemia (Juliusz Loranc; Jonasz Kofta; 1970) Alibabki
Toast (W. Korcz; J. Pietrzak) WA
Tomasz, gdzie ty to masz (Z. Wiehler; J. Roland; PW) L. Sempoli\nski
Tramblanka (-> "Polka tramblanka")
Troch\e dobrze, troch\e \'zle (H. Zomerski; K. Dzikowski; 1967) Jacek Lech i


Czerwono-czarni


Troch\e miejsca (Piotr Figiel; W. M\lynarski; <1967) WA
Trojak (ludowa) \Sl\ask
Trudno (T. M\:uller, E. Szlechter; E. Szlechter; PW; <-FF: "Pan minister i


dessous") H. Ordon\owna; Jerzy Po\lomski


Trudno (T. Sygiety\nski; Mira Zimi\nska-Sygiety\nska) Mazowsze
Trzy mi\lo\sci (B. Okud\zawa; idem, W. M\lynarski) Bohdan \Lazuka
Trzynastego (R. Poznakowski; J. Kondratowicz; 1967) Katarzyna Sobczyk i


Czerwono-czarni


Tupot bia\lych mew (B. Kaempfert; W. M\lynarski; MO piosenki "Strangers in


the night") Wies\law Go\las


Ty (A. Zieli\nski; M\lynarski) Skaldowie
Tydzie\n \lez (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1980) I. Trojanowska


i Budka Suflera


Tyle mi\lo\sci (H. Wars; K. Tom; PW; <-FF: "Jego ekscelencja subiekt", 1933)


Eugeniusz Bodo


Tyle samo prawdy ile k\lamstw (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1980) I. Trojanowska


i Budka Suflera


Tyle s\lo\nca w ca\lym mie\scie (J. Kukulski; J. Kondratowicz) Anna Jantar
Tyle wdzi\eku (J. Bekker; A. Kudelski) D. Rinn
Tylko jeden (W. Karolak; J. Pietrzak) WA
Tylko mnie popro\s do ta\nca (W. \Zukowska; B. Olewicz) Anna Jantar
Tylko muzyka (A. Zieli\nski; A. Jastrz\ebiec-Koz\lowski) Skaldowie
Tylko ona jedna (J. Szczygie\l; Z. Stawecki) J. Po\lomski
Tylko ty, tylko ty (Zbigniew Wodecki; Z. Ksi\a\zek) WK
Tylko we Lwowie (H. Wars; E. Szlechter; PW; <-FF: "B\edzie lepiej", 1936)


Szczepcio i To\nko


Tylko wr\o\c (J. Matuszkiewicz; W. M\lynarski; 1967; <-SF: "Wojna domowa")


Wojciech G\assowski i Roman Hoszowski


Tylko z Tob\a (H. Wars; L. Starski, Nel; PW; <-FF: "Pie\sniarz Warszawy")


E. Bodo


Tytani my\sli (; S. Mro\zek; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski
Ty wracasz jak echo (J. A. "Janusz" Laskowski; H. Ciski) WK

U cioci na imieninach (B. Mucman; A. W\last) OUZC
U cioci Pelagii (L. Boru\nski; J. Jurandot; PW) L. Sempoli\nski
Ucieczka (M. Stefankiewicz; K. Wierzy\nski) H. Fr\ackowiak
Ucieczka - wycieczka (K. Knittel; M\lynarski; <-SFO) zesp\o\l Bemibek
Uciekaj moje serce (S. Krajewski; A. Osiecka; <-SF: "Jan Serce") S. Krajewski
Uciekaj, uciekaj (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Uciek\la mi przepi\oreczka (ludowa/popularna)
Ucz si\e Jasiu (; S. Tym) W. Go\las, J. Kobuszewski, W. Michnikowski
Uk\ladanka - pucel (Wasowski; M\lynarski) WA
Uk\lady (A. Mro\zek; A. Mogielnicki; 1982) I. Trojanowska
Ukochany kraj (T. Sygiety\nski; K. I. Ga\lczy\nski; czo\lowy przeb\oj Mazowsza)


Mazowsze


Uliczka w Barcelonie (Cosidos; J. Tuwim; PW) H. Ordon\owna i Ch\or Dana
U\lan i dziewczyna (W. R. Gallenberg; Franciszek Kowalski (1799-1862); 1830;


\zo\ln.; "Tam na b\loniu b\lyszczy kwiecie, stoi u\lan na widecie")


U\la\nska fantazja (M. Ma\lecki; M\lynarski) WA
Um\owi\lem si\e z ni\a na dziewi\at\a (H. Wars; E. Szlechter; PW; <-FF:


"Pi\etro wy\zej", 1937) Eugeniusz Bodo


Un peu d\'emod\'e (J. Czekalla; Z. Zapert, Z. Wawrzyniak) Mieczys\law Fogg
Upiorny twist (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) Wies\law Go\las
Urodzajny rok (K. G\:artner; A. Osiecka) M. Rodowicz
Usta Mariana (Benny Andersson, Bj\:orn Ulvaeus, S. Anderson; Rosiewicz; MO


"Hasta ma\~nana" ABBA-y) WA


U\smiechajcie si\e dziewcz\eta (R. Poznakowski; W. Patuszy\nski; 1969)


Trubadurzy


U\snij dziecino (ludowa/popularna; dzieci\eca)
U\snij mi, u\snij (ludowa) \Sl\ask
Utwierd\'z mnie (Wasowski; Przybora; 1963; KSP) K. J\edrusik

Vademecum skauta (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank

W bia\lej ciszy powiek (J. Pi\atkowski; A. Sobczak) Bogus\law Mec
W b\l\ekicie oczu twych (Z. Karasi\nski; W. St\epie\n) Mieczys\law Fogg
W co si\e bawi\c (J. Wasowski; W. M\lynarski; <1967) WA; Wies\law Go\las
W czasie deszczu dzieci si\e nudz\a (Wasowski; Przybora; 1962; KSP)


B. Krafft\owna i WK


W drodze do Fontainebleau (Z. G\orny; J. Kondratowicz) Bogus\law Mec
W drog\e (S. Krajewski; S. Halny, J. Kondratowicz; 1971) Czerwone Gitary
W hawajsk\a noc (H. Wars; K. Tom, E. Szlechter; PW; <-FF: "Czarna per\la")


E. Bodo; I. Santor


W kadzidlanym boru (T. Sygiety\nski; ludowy) Mazowsze
W kalendarzu jest taki dzie\n (Adam Wiernik; L. Kern) Mieczys\law Fogg
W kamie\n zakl\eci (A. Korzy\nski; M. Dutkiewicz) 2+1
W kawalerskim stanie (E. Dyl\ag; R. Maklakiewicz) A. Rosiewicz, zesp\o\l


wokalny Beltono, zesp\o\l instr. E. Dyl\aga i Asocjacja Hagaw


W kawiarence "Su\ltan" (Wasowski; Przybora; 1967; KSP) K. J\edrusik
W Lubartowie (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
W ma\lym kinie (Al Legro (= W. Szpilman); L. Starski; ->PT: "W starym kinie")


Mieczys\law Fogg


W obronie ministr\ow (T. Suchocki; M. Gro\nski; kab. "Dudek") I. Kwiatkowska
W ogr\odku w Eldorado (L. Boru\nski; J. Jurandot; PW) L. Sempoli\nski
W pochodzie dni i nocy (M. Grechuta; L. A. Moczulski) M. Grechuta i Wiem
W Polsk\e idziemy (J. Wasowski; W. M\lynarski; kab. "Dudek") Wies\law Go\las
W sin\a dal (J. Matuszkiewicz; J. Da\lkowski) Bohdan \Lazuka i Iga Cembrzy\nska
W s\lowach \slad tylko zosta\l (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) K. J\edrusik
W szeregu (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
W t\e noc upaln\a (A. Melodysta; H. Ordon\owna; PW) WA
W \z\lobie le\zy (kol\eda) I. Santor
W \z\o\ltych p\lomieniach li\sci (Zieli\nski; Osiecka) Skaldowie i \Lucja Prus
Wakacje (Wies\law Tupaczewski; idem; 1993) Kabaret OT-TO
Wakacje nie zawsze weso\le (J. A. Marek; Cz. Janczarski (ten od Misia


Uszatka?)) Bohdan \Lazuka


Wakacyjna piosenka (A. Panas; A. Panas; 1966) Siostry Panas i Tajfuny
Wakacje w Amsterdamie (S. Krajewski; A. Osiecka; <-FF/SF) S. Krajewski
Wala-twist (J. Janikowski; W. Patuszy\nski; 1964; "Wala" to Walentyna


Tiereszkowa, pierwsza kosmonautka) Filipinki


Walc fantastyczny (Z. G\orzy\nski; J. Tuwim ("Oldlen") I. Santor
Walczyk przy ognisku (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) E. Dziewo\nski i K.


Sienkiewicz i W. Michnikowski i W. Go\las i M. Czechowicz i J.
St\epowski i I. Kwiatkowska i WK i WA


Walczyk szwajcarskiej doliny (T. Suchocki; Z. Lengren) Jarema St\epowski
Walczyk Warszawy (L. Rzewuski; J. Jurandot) I. Santor
Walczyk z \Lobzowa (Mayzner; ?; dzieci\eca)
Wa\nka Morozow (Okud\zawa; idem, W. M\lynarski) W. M\lynarski
Wariatka ta\nczy (S. Krajewski; A. Osiecka) Rodowicz
Warszawa 1900 (?; J. Roland; PW) Ludwik Sempoli\nski
Warszawa da si\e lubi\c (J. Wasowski; B. Brok; <-FF: "Caf\'e pod Minog\a")


A. Dymsza


Warszawa ja i ty (Jerzy Harald; L. Starski) Irena Santor
Warszawianka 1831 (Karol Kurpi\nski; Casimir Delavigne, Karol Sienkiewicz;


1831; patriotyczna/rewolucyjna; "Hej, kto Polak - na bagnety")


Warszawianka 1905 (na motywach "Marsza \zuaw\ow" z 1863; Wac\law \Swi\ecicki;


patriotyczna/rewolucyjna)


Warszawska nasza stra\z (T. Kierski; Z. Kuni\nski) J. St\epowski i Alibabki
Wa\zne pytanie (J. Kukulski; J. D\abrowski; dziec.) Natalia i Roman Wilhelmi
W\asik, ach ten w\asik (L. Denideroff; J. Tuwim; PW; w\asik u Chaplina i


Hitlera) L. Sempoli\nski


Wci\a\z bardziej obcy (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Wci\a\z si\e na co\s czeka (F. Leszczy\nska; J. Jurandot) Kalina J\edrusik
We\ltawo rzeko b\l\ekitna (ludowa; O. Obarska) S. Przybylska
Weselmy si\e (mel. lud. opr. M. \Swi\ecicki; A. Miriam) Filipinki
Wesele na Kubie (J. Rusek;) OTPR
Weselne dzieci (K. G\:artner; A. Osiecka) Sipi\nska
Weso\le jest \zycie staruszka (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) W. Michnikowski
Weso\ly deszczyk (Wasowski; Przybora; 1961; KSP) B. Krafft\owna
Weso\ly rejs (J. Janikowski) Filipinki
Weso\ly twist (F. Leszczy\nska; Roztworowski; 1963) Helena Majdaniec i


Czerwono-czarni


Wiara (komp. nieznany; M. Zembaty; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski, W. Go\las,


W. Michnikowski, B. Pawlik


Wiatraki mojej wyobra\'zni (M. Legrand; Alan i Marilyn Bergman, A. Sobczak;


MO piosenki "The Windmills of Your Mind" z filmu "The Thomas Crown
Affair") H. Fr\ackowiak


Wieje wiosna ze wschodu - Michai\l (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Wielka dama ta\nczy sama (J. Kukulski; M. Komorowska) Anna Jantar
Wielka woda (K. G\:artner; A. Osiecka) Rodowicz
Wiem, \ze nie wr\ocisz (Cz. Niemen; J. Gra\n; 1964) Niebiesko-czarni
Wiem, \ze w okienku (U. Sipi\nska; M. Konopnicka) WK
Wi\ecej gazu (K. Oberfeld; A. W\last; PW) L. Sempoli\nski; J. Po\lomski
Wincenty Kalemba (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
Wiosna majem wr\oci (Maciej Kossowski; H. Komorowska) Filipinki
Wis\lo moja (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Witaj jutrzenko (rel) Mazowsze
Witajcie w naszej bajce (A. Korzy\nski; K. Gradowski; <-FF: "Akademia Pana


Kleksa") S\lawek Wronka (?) i zesp\o\l


Wizja Szyldwacha () harcerska
Wizje (SBB; J. Matej) SBB
Wlaz\l kotek (Ka\zy\nski; ?; "... na p\lotek i mruga", dzieci\eca)
Wodzirej (?; J. Roland; PW) L. Sempoli\nski
Wojenka na weso\lo (Epstein; Chmielnicki) K. Czerniakowska
Wojna domowa (Matuszkiewicz; L. J. Kern; <-SF)
Wolno\s\c przynie\s\c Ojczy\'znie (trad.) Kapela Czerniakowska
Wracaj z daleka (P. Figiel; W. Mann) Krzysztof Krawczyk
Wr\ocimy tam kt\orego\s ranka (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Wr\o\c, Luciu, wr\o\c! (Wasowski; Przybora; 1964; KSP) Zdzis\law Le\sniak i I.


Kwiatkowska


Wspomnieniami wr\o\cmy do szko\ly (J. Janikowski; W. Patuszy\nski) Filipinki
Wspomina\lem ten dzie\n (A. Lara; M. Mirska) OUZC
Wsp\olny jest nasz \swiat (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Wstaje nowy dzie\n (W. Trzci\nski; A. Jarek) Krawczyk
Wstawaj, szkoda dnia (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Wsz\edzie jest dobrze tam gdzie nas nie ma (Derfel; M\lynarski) WA
Wszystkie dzieci nasze s\a (Majka Je\zowska; J. Cygan; dzieci\eca) Tintilo
Wszystkim zakochanym (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Wszystko co nasze (?; ?; hymn ZHP; ->PAR) harcerska
Wszystko czego dzi\s chc\e (R. Lipko; A. Mogielnicki; 1980) I. Trojanowska


i Budka Suflera


Wszystko mi m\owi o Tobie (W. M\lynarski; W. M\lynarski) Wies\law Go\las
Wszystko mi m\owi, \ze mnie kto\s pokocha\l (A. Zieli\nski; W. M\lynarski;


1968) Skaldowie i Alibabki


W\sr\od nocnej ciszy (kol\eda) I. Santor
Wuja ca\luj z dubelt\owki! (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) W. Michnikowski
Wybaczcie piechocie (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski, A. Mandalian) Przybylska
Wypo\zyczalnia sn\ow (U. Sipi\nska, J. Konrad; A. Kury\lo) Sipi\nska
Wyrze\'zbi\lem twoj\a twarz w powietrzu (Matuszkiewicz?; ?; <-FF:


"Ma\l\ze\nstwo z rozs\adku") Olbrychski


Wyskocz Pan (; J. Przybora; kab. "Dudek") I. Kwiatkowska, W. Go\las, J.


Kobuszewski, W. Michnikowski


Wysoki S\adzie (Jerzy J. Dobrzy\nski; Ma\lgorzata Maliszewska; 1987) Alibabki
Wyspa (T. Nalepa; B. Loebl; 1967) Mira Kubasi\nska i Blackout
Wyspa dzieci (J. Kruk; M. Dutkiewicz) 2+1
Wystarczy jedno s\lowo (G. Kramer; J. Ger\zabek) H. Ordon\owna
Wysz\la dziewczyna (ludowa/popularna; dzieci\eca)
Wysz\labym za dziada (ludowa, M. Piwkowski; ludowy) Mazowsze

Z dawna Polski ty\s kr\olow\a (rel; wg. Kornel Ujejski; 1860) Mazowsze
Z dymem po\zar\ow (J\ozef Nikorowicz; Kornel Ujejski; 1846) Mazowsze
Z kim tak ci b\edzie \'zle jak ze mn\a (Matuszkiewicz; M\lynarski; <-SF:


"Wojna domowa")


Z miejsca na miejsce () harcerska
Z narodzenia Pana (kol\eda) I. Santor
Z tob\a, bez ciebie (P. Figiel; A. Zaorski) Ewa Bem
Z tob\a, tylko z tob\a (R. Poznakowski; M. G\logowski; 1967) Toni Keczer i


Czerwono-czarni


Z Tob\a chc\e ogl\ada\c \swiat (Zbigniew Wodecki; J. Kofta) WK
Z wielkiej nie\smia\lo\sci (A. Maliszewski; W. M\lynarski) Bogus\law Mec
Za daleko mieszkasz mi\ly (Cz. Niemen; A. Tylczy\nski; 1967) Ada Rusowicz i


Niebiesko-czarni


Za g\orami, za lasami (ludowa/popularna; harcerska)
Za ka\zdy u\smiech (J. Kukulski; L. Konopi\nski) Anna Jantar
Za ma\ly (K. D\ebski; J. Cygan; <-FF: "Cudowne dziecko"; dzieci\eca) Krzysztof


Antkowiak


Za p\o\'zno (Z. Karasi\nski; Jerry; PW) J. Po\lomski
Z tob\a w g\orach (K. G\:artner; J. Kleyny) Rodowicz
Za tob\a p\ojd\e jak na bal (A. Maliszewski; A. Jarek) Krawczyk
Zabaw si\e w m\oj \swiat (U. Sipi\nska; A. Osiecka) WK
Zabawa podmiejska (A. Korzy\nski; J. Miller) P. Szczepanik
Zabij to (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Zabior\e Ci\e dzi\s na bal (Zbigniew Wodecki; J. Terakowski) WK
Zachod\'z\ze s\loneczko (ludowa)
Zaczarowane sanie (H. Seeger; B. Choi\nski, J. Ga\lkowski) M. Koterbska
Zacznij od Bacha (Zbigniew Wodecki; J. Terakowski) WK
Zagrajmy w ko\sci jeszcze raz (Wojciech Trzci\nski; A. Osiecka; 1976) Alibabki
Zaj\eczym tropem (A. Zieli\nski; A. Osiecka) Skaldowie
Zakocha\lam si\e w czwartek niechc\acy (Wasowski; Przybora; 1956, 1962; KSP)


Barbara Krafft\owna


Zakocha\lam si\e w zielonych oczach (A. Markiewicz; A. Tylczy\nski) Koterbska
Zakochamy si\e kt\orego\s dnia (R. Poznakowski; M. Gogowski; 1970) Wiatraki
Zakochana dziewczyna (?; E. Di Lazzarro) OUZC
Zakochani s\a na \swiecie sami (R. Poznakowski; J. Kondratowicz; 1968)


Katarzyna Sobczyk, Henryk Fabian i Czerwono-czarni


Zakochany ba\lwan (Rosiewicz, S. G\asienica-Brzega; Rosiewicz) WA
Zalotnice i swat (ludowa) \Sl\ask
Zamki na piasku (J. Borysewicz; A. Mogielnicki) Lady Pank
Zapomnia\lem (U. Sipi\nska; I. Korniszewska; 1967) Urszula Sipi\nska
Zapomniana piosenka (J. Markowski; A. Antoniewicz; PW) Mieczys\law Fogg;


J. Po\lomski


Zapomniana piosenka (Bus Fekety; W\last, M.T.) Hanka Ordon\owna i Ch\or Dana
Zapomnisz o mnie (H. Wars; A. W\last; PW) Tadeusz Faliszewski
Zasiali g\orale (ludowa)
Za\snij s\loneczko (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski) Skaldowie
Za\snij spokojnie przyjacielu (J. Derfel; W. M\lynarski; <-SF: "Pi\e\c dni z


\zycia emeryta") WA


Zaufa\c snom (S. Krajewski; J. Kami\nska; <-FF/SF: "Odbicia") S. Krajewski
Zawo\lam na pomoc wszystkie ptaki (A. Zieli\nski; L. A. Moczulski; 1968)


Skaldowie


Zawsze gdzie\s czeka kto\s (J. Kukulski; K. Sadowski) Anna Jantar
Zawsze tam gdzie ty (J. Borysewicz; Jacek Skubikowski) Lady Pank
Zbiera\c kolory (Aleksander Maliszewski; Jerzy Kleyny; 1976) Alibabki
Zdrowa\s Maryjo (rel) Mazowsze
Zdzich (J. Ptaszyn-Wr\oblewski; A. Osiecka) Rodowicz
Ze szcz\e\sciem na ty (J. Matuszkiewicz; J. Korczakowski) I. Santor
Zegar (Mach; T. Dolecka) OUZC
Zemsta golarza Filipa (A. Korzy\nski;; <-FF: "Akademia Pana Kleksa")
Zenek blues (Rosiewicz; Rosiewicz) WA i Asocjacja Hagaw
Zeszycik z 1 klasy (Jerzy Derfel; M\lynarski) WA
Zielona droga (K. G\:artner; E. Bryll) 2+1
Zielona Warszawa (Z. Karasi\nski; J. Miller) J. St\epowski
Zielone oczy Anny (A. Januszko; K. Kord; 1967) Ryszard Lisiecki
Zielony mosteczek (ludowa)
Zima, zima - \snieg (S. Krajewski; D. Michalski; 1972) Czerwone Gitary
Zimowa herbatka (R. Sielicki; A. Bianusz) Tadeusz Wo\'zniakowski i OTPR
Zimowe obrazki (J. Zieli\nski; J. Zieli\nski) Skaldowie
Zimy \zal (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) Jarema St\epowski
Z\lociste w\loski (H. Wars; K. Tom; PW; <-FF: "Jego ekscelencja subiekt")


E. Bodo


Z\loty pier\scionek (Wasowski; R. Sadowski) I. Santor
Z\loty rak (R. Schutz; M. \Lebkowski) M. Koterbska
Z\ly ch\lopak (A. Panas; A. Markowa; 1966) Siostry Panas i Tajfuny
Zmieniam sk\or\e (J. Ptaszyn Wr\oblewski; A. Osiecka) Rodowicz
Zmierzch (Wasowski; Przybora; 1960; KSP) K. J\edrusik
Znajdziesz mnie znowu (Piotr Figiel; W. Mann) Zbigniew Wodecki
Znamy si\e tylko z widzenia (R. Poznakowski; M. Gogowski; 1968) Trubadurzy
Zn\ow deszcz za oknem (J. A. "Janusz" Laskowski; Z. \Sl\aczka, P. Rynkowicz) WK
Zobowi\azanie (Wasowski; Przybora; KSP) WK i WA
Zoo (A. Korzy\nski; J. Brzechwa; <-FF: "Akademia Pana Kleksa") P. Fronczewski


i zesp\o\l


Zosia i u\lani (Wasowski; Przybora; 1965; KSP) I. Kwiatkowska i WA
Zr\ob to tak (H. Wars; L. Starski, Nel; PW; <-FF: "Pie\sniarz Warszawy") Bodo
Zupe\lnie jak ty (Wasowski; Przybora; 1962; KSP) K. J\edrusik
Zwi\azane mam r\ece (Benatzky; M. Hemar; PW; operetka "Ja\s u raju bram")


H. Ordon\owna


Zwodzony most (A. Babad\zanian; A. Bianusz) I. Santor
Zza siedmiu ulic (Wasowski; L. G\orski) I. Santor

\Zaba story (W\l. Nahorny; Rosiewicz; parodia "Jej portret" Bogus\law Mec, s\l.


J. Kofta) WA


\Zabbing (J. Kukulski; J. D\abrowski; dzieci\eca) Natalia
\Ze najlepsze s\a (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
\Zeby Polska (W. Korcz; J. Pietrzak; "by\la Polsk\a") WA
\Zeby szcz\e\sliwym by\c (J. Kukulski, J. S\lawi\nski; A. Kudelski) Anna Jantar
\Zegnaj lato na rok (W. Trzci\nski; B. Olewicz; 1979) Zdzis\lawa So\snicka
\Zniwna dziewczyna (J. Abratowski; W. M\lynarski; <1967) WA
\Zo\lnierskie buty (Okud\zawa; idem, W. D\abrowski) Edmund Fetting
\Zor\zyk (J. Sent; W. M\lynarski; <1967) WA
\Z\o\lte kalendarze (A. Korzy\nski; J. Miller) P. Szczepanik
\Z\o\lty li\s\c (J. A. "Janusz" Laskowski; Laskowski) WK
\Z\o\lty jesienny li\s\c (A. Thomys;) OTPR
\Zurek (Derfel; M\lynarski) WA
\Zycie to interes (Rosiewicz; Rosiewicz) WA
\Zycia ma\la gar\s\c (J. Kukulski; J. D\abrowski) Krawczyk
\Zyciorys (; \Swiatope\lk Karpi\nski; kab. "Dudek") E. Dziewo\nski
\Zyczenie dla pa\n (J. Sent; J. Fedorowicz) Bohdan \Lazuka
\Zyczenia z ca\lego serca (A. Zieli\nski; A. Jastrz\ebiec-Koz\lowski) Skaldowie

NB: Henryk Wars by\l jako "Henry Vars" kompozytorem muzyki i piosenki do
cyklu USA "Flipper": 2 film\ow a p\o\'zniej serialu TV z lat 60-tych.
Piosenka pojawia si\e te\z w filmie z 1996 roku OTST. Inne filmy: ->Cinemania.

9. Ciekawostki: filmy, seriale, ksi\a\zki
=======================================


W porz\adku alfabetycznym tytu\l\ow. Typ pozycji wskazany w nawiasie.* Stanis\law Lem "Astronauci" (K)
--------------------------------
Pierwsza polska powojenna powie\s\c SF.
Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski):


Mniej znana ksi\a\zka Lema, kt\ora mi utkwi\la w pami\eci z wczesnej
m\lodo\sci. Czy kto\s pami\eta? Meteoryt tunguski to by\l statek z Marsa,
kt\ory si\e rozbi\l. Ludzie znajduj\a i odszyfrowuj\a "czarn\a skrzynk\e"
z tego statku. Okazuje si\e, \ze Marsjanie mieli wrogie zamiary.
P\o\'zniejsza wyprawa na Marsa znajduje swie\ze ruiny doszcz\etnie
zniszczonej cywilizacji, wskutek nuklearnej(?) wojny domowej. Strasznie
to brzmi naiwnie dzisiaj...
(chyba raczej z Wenus, przyp. moj)* Jerzy Broszkiewicz "Ci z dziesi\atego tysi\aca" i "Oko Centaura" (K)
--------------------------------------------------------------------
mario@nevada.edu (MAGGIE S\LOMKA)


Powie\s\c w dw\och cz\e\sciach. Tytu\l jednej z cz\e\sci by\l "Oko
Centaura", drugiego tytu\lu nie pami\etam. W pierwszej cz\e\sci czw\orka
przyjaci\o\l zosta\la wytypowana wraz z 2000 (czy dobrze pami\etam?)
innych pasa\zer\ow do podr\o\zy w stron\e Alfa Centauri. Podr\o\z ma
trwa\c cztery lata. W drugiej cz\e\sci podr\o\z dobiega ko\nca i
pasa\zerowie nawi\azuj\a kontakt z wysoko rozwini\et\a cywilizacj\a.m-7@mech.pk.edu.pl (Jacek Pietraszek):


Ta pierwsza cz\e\s\c mia\la tytu\l "Ci z Dziesi\atego Tysi\aca". Bohaterami
jej by\la czw\orka przyjaci\o\l: robot Robik, ludzie Alek, Alka i ten
czwarty (imienia niestety nie pami\etam :( , skleroza chyba chwyta).szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski):


Nazywa\l si\e Ion Soggo. Alka i Alek Rojowie. Robik by\l Samodzielnym
Robotem Opieku\nczym z Zak\lad\ow Robotyki na Saturnie.* Janusz Przymanowski "Czterej Pancerni i Pies" (SFO, FF)
---------------------------------------------------------
Piosenka "Deszcze niespokojne":


Deszcze niespokojne, potarga\ly sad.
A my na tej wojnie, \ladnych par\e lat.
Do domu wr\ocimy, w piecu napalimy,
Nakarmimy psa.
Przed noc\a zd\a\zymy, tylko zwyci\e\zymy,
A to wa\zna gra.
Na niebie ob\loki, po wsiach pe\lno bzu,
Gdzie\z ten swiat daleki, pe\len dobrych sn\ow?
Powr\ocimy wierni, my czterej pancerni,
"Rudy" i nasz pies.
My czterej pancerni, powr\ocimy wierni,
po wiosenny bez.


Piosenka Lidki:


To ja, to ja, to ja,
S\lyszysz wo\lam ciebie, ja...


e2lusk1@etek.chalmers.se (\Lukasz Skrzypiec): Refren alternatywny, za KSU:


Do domu wr\ocimy, w piecu napalimy;
Nakarmimy Szarika, a potem Gustlika.* Serial "Dziwne przygody Kozio\lka Mato\lka" (SA)
------------------------------------------------
Tekst wprowadzajacy (narrator):


W Pacanowie kozy kuj\a, / wiec Mato\lek, m\adra g\lowa,
b\l\aka si\e po ca\lym \swiecie, / aby doj\s\c do Pacanowa. //
W\la\snie now\a zacz\a\l podr\o\z, / by j\a sko\nczy\c w Pacanowie.
A co prze\zy\l i co widzia\l / film ten wszystko wam opowie.


Typowe teksty ko\ncz\ace odcinki (narrator):


1) My\sli kozio\l: Co\s dla ciebie ta zabawa nie jest zdrowa.


Id\'z ty lepiej, kozio\leczku, szuka\c swego Pacanowa.


2) Westchn\a\l cicho nasz kozio\lek / i zn\ow poszed\l biedaczysko


po szerokim szuka\c \swiecie / tego co jest bardzo blisko.


3) Wtedy kozio\l tak pomy\sla\l: / d\lu\zej zosta\c tu nie mog\e,


musz\e szuka\c Pacanowa / i w tej chwili ruszam w drog\e.* Film "Kapelusz Pana Anatola" (FF)
-----------------------------------
Pierwszy i najlepszy z trylogii. Pan Anatol Kowalski jest skromnym kasjerem
PZU, kt\ory przez przypadek kupuje i nosi kapelusz, kt\ory jest znakiem
um\owionym "doliniarzy" (kieszonkowc\ow). Jego kieszenie zape\lniaj\a
si\e skradzion\a bi\zuteri\a. Pan Anatol paser?

* Serial "Klub pi\eciu" (SF)
---------------------------
Akurat lecia\lo w TV wi\ec przepisuj\e piosenki. Pocz\atkowa: (zwrotka)


Wherever there's a friendship to be found
Just a clue on a secret man should bring the Famous Five around
Whenever there's a mystery to be solved
??? the ruined castle ??? smoke ???
(refren) We are the Famous Five
Julian, Dick and Ann, George and Timmy the dog / We are the Famous Five


Piosenka ko\ncowa: (zwrotka)


Whenever a ? whence behind closed doors
Strange pursuits in the cellar or the sound of creaky floors
We never let a mystery pass us by
Just leave a clue and leave the rest to the Famous Five
(refren) We are the Famous Five
Julian, Dick and Ann, George and Timmy the dog
We are the Famous Five
We're coming back to you whenever it's time
Coming back to you, time after time, after time* Dobranocka "Mi\s z okienka" (PT)
---------------------------------
Waldemar W. Koczkodaj" :


Apropo okienka, czy pami\etacie s\lawetny numer Misia z okienka?
Po jednym z wyst\apie\n, nie maj\ac poj\ecia, \ze jest jeszcze wci\a\z
"na sieci" telewizyjnej Mi\s otworzy\l powt\ornie okienko i stwierdzi\l:
"A teraz kochane dzieci poca\lujcie mnie w dup\e".
Bardzo to mi si\e onego czasu spodoba\lo i utrwali\lo w niema\lej ju\z
wtedy \lepetynce.


milik@scripps.edu (Mariusz Milik):


Prezenter zosta\l po tym wyrzucony.


W innych wersjach:


"A teraz, kochane dzieci, poca\lujcie wujcia Bro\ncia w dupci\e",
"A teraz, kochane dzieci, poca\lujcie mnie w dup\e, ja id\e na piwo".* Serial "Niewiarygodne przygody Marka Piegusa" (SF)
----------------------------------------------------
Serial m\og\l si\e te\z nazywa\c "Niesamowite ...". Do sprawdzenia!
Epizod z groch\owk\a, bandytami i eliksirem prawdy w katakumbach,
milik@scripps.edu (Mariusz Milik): Ten eliksir to by\lo s\lawne
Veracoco. Bandyci chcieli w ten spos\ob "uszczkn\a\c" troch\e wiedzy
detektywa Hippollita Kwasa. Zjad\l je "Cherlawy" lub zosta\l nakarmiony
przez "Bosmana" (zdania s\a podzielone). Hippollit Kwass, na koniec
tez si\e po\lakomi\l na kilka \ly\zek owej groch\owki.

* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik" (K)
-----------------------------------------
Klasyfikacja tematyczno-chronologiczna aniab@ibm.net (AniaB):


Okres przed PS: PP/PL, Laseczka i tajemnica, SA, \SR/UR
Okres harcerski: WZ, TM, KS/DS, NP/KN
Okres muzealny: FA, ND, TT, ZF
Okres \srodowiskowy: WI
Niezaklasyfikowane; NW, ZR, CU/N\S


Postacie powracaj\ace:


Harcerze Wiewi\orka, Wilhelm Tell, Sokole Oko: WZ, TM, KS, NP (Tell)
Harcerz Ba\ska (ch\lopak): NP/KN, ZF, TT
Karen Petersen: TM, FA (w kulisach)
Waldemar Batura ("by\ly wsp\o\lpracownik PS w Min. Sztuki, kt\oremu


zapachnia\lo zielonymi, tak, \ze wzi\a\l si\e za handel sztuki",
"studiowali razem i razem rozwi\azali kilka zagadek"): ND, ZF, NI, ZR


Jan Marczak (dyrektor "Centralnego Zarz\adu Muze\ow", szef PS): wszystkie


od ???warszawa@ix.netcom.com (Piotr M\lynarczyk):


1) Gdzie i na jakim stanowisku pracowa\l PS (Pan Samochodzik)?
2) W jaki spos\ob zosta\l PS posiadaczem wehiku\lu?kniaz@sol1.lrsm.upenn.edu (Krzysztof Knia\'z):


1) Gdzie i na jakim stanowisku pracowa\l PS (Pan Samochodzik)?


W Muzeum Narodowym, w dziale ochrony zabytk\ow (chyba..)


2) W jaki spos\ob zosta\l PS posiadaczem wehiku\lu?


W spadku po wujku (kontr-pytanie pomocnicze: z jakiego samochodu
zosta\l ow wehiku\l skonstruowany?)szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski):


Wuj nazywa\l si\e Gromi\l\lo i by\l zapoznanym wynalazca. Wehiku\l zosta\l
skonstruowany na bazie samochodu Ferrari 410 Super Amerika, kt\ory to
samoch\od w\loski turysta skasowa\l na drodze do Zakopanego.
Nast\epne, nieco podchwytliwe pytania:
1. Gdzie mieszka\l wuj Gromi\l\lo?
2. Ile i jakie biegi mia\l wehiku\l (WA\ZNE! - poda\c \'zr\od\lo!)
3. Sk\ad pochodzi cytat: "st\ow\a, panie kustosz"?f93-pda@byse.nada.kth.se (Pawe\l D\abrowski):


1. Gdzie mieszka\l wuj Gromi\l\lo?


Co\s mi si\e wydaje, \ze to by\l Krak\ow, ale nie jestem pewien.


3. Sk\ad pochodzi cytat: "st\ow\a, panie kustosz"?


"Niesamowity dw\or" - PS i pomocnicy byli w teatrze w \Lodzi (???), kiedy
PS zda\l sobie spraw\e, \ze mu okradaj\a dw\or, tak wi\ec do wozu i
"st\ow\a".mkir@clri6a.gsi.de (Marek Kirejczyk):


2. Ile i jakie biegi mia\l wehiku\l (WA\ZNE! - poda\c \'zr\od\lo!)


Chyba 4-5 + wsteczny + \srub\e. Pami\etam z "Fantomasa", \ze skrzynia
bieg\ow nie by\la normalna.


3. Sk\ad pochodzi cytat: "st\ow\a, panie kustosz"?


Zdaje mi si\e, \ze to by\lo normalne has\lo Bigosa w wehikule, nie tylko
w czasie szalonej jazdy z \Lodzi.aniab@ibm.net (AniaB):


A teraz na pytania Krzysztofa Ptaka :


1. Po Pan Samochodzik trenowa\l judo w "Ksi\edze strach\ow"?


1. Aby pokona\c cioci\e Euzebi\e (chyba tak si\e zwa\la), kt\ora i tak si\e
okaza\la agentem s\lu\zb specjalnych (?)


2. Jaka sztuka nasun\e\la rozwi\azanie PS-owi w "Strasznym dworze"?


2. Balladyna? Kluczowym momentem by\lo wbijanie no\za (w plecy?), kt\ore
nasun\e\lo rozwi\azanie zagadki.tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka):


Jak si\e nazywa\la ksi\a\zka gdzie PS jest w Czechos\lowacji?


PS i tajemnica tajemnic; szuka\l skarb\ow alchemika i mia\l psa rasy dog
(ten olbrzym).piotr@ix.netcom.com (Piotr M\lynarczyk):


1. Po Pan Samochodzik trenowa\l judo w "Ksi\edze strach\ow"?


PS trenowa\l judo, aby zaimponowa\c, a mo\ze po prostu "do\lo\zy\c
zdr\owka", bodaj\ze Zenobii (co zreszt\a raz mu si\e uda\lo).
Co do moich pyta\n z zesz\lej niedzieli:
1) PS pracowa\l jako inspektor w departamencie ochrony zabytk\ow w
Ministerstwie Sztuki
2) Wehiku\l dosta\l w spadku po wuju, kt\ory obudowa\l w\lasnej roboty
karoseri\a resztki Ferrari 410 (412?) po jakim\s W\lochu. Kto\s pyta\l si\e
ile to szkaradztwo mia\lo bieg\ow-chyba 6 do przodu, 1 wsteczny i 2 do
jazdy po wodzie.szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski):


1. Gdzie mieszka\l wuj Gromi\l\lo?


To by\l Krak\ow. PS mieszka\l w Warszawie i po wehiku\l pojecha\l pod
Wawel. Jak by nie by\lo, atrakcja dla muzealnika, nie?


3. Sk\ad pochodzi cytat: "st\ow\a, panie kustosz"?


Zdaje mi si\e, \ze to by\lo normalne has\lo Bigosa w wehikule, nie tylko
w czasie szalonej jazdy z \Lodzi


Owszem, PS by\l zdegustowany m\lodymi wsp\o\lpracownikami i na z\lo\sliwe
komentarze odpowiada\l zwolnieniem pr\edko\sci do 40-ki. St\ad owe
"st\ow\a..." Nast\epne pytanie:
Jakich wsp\o\lpracownik\ow mia\l PS w swoim departamencie?lechm@delphi.com (Lech Maziakowski):


Irena U.Tlalka (tlaliu@aur.alcatel.com) wspomina o samochodzie
"kt\ory m\ogl je\'zdzi\c po szosach i p\lyn\a\c po wodzie jak \l\odka".
Jaki to by\l pojazd? Oczywi\scie, wersja samochodu-amfibii, produktu
firmy Volkswagen, znakomitej a prostej konstrukcji; samoch\od ten
produkowany by\l w czasie wojny na wyposa\zenie armii niemieckiej, a
wznowiona po wojnie produkcja trwa\la jeszcze przez wiele lat.szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski):


1. Po Pan Samochodzik trenowa\l judo w "Ksi\edze strach\ow"?


\Zeby m\og\l cho\c raz odgry\z\c si\e Zenobii, ciotce Kasi.
"Zachcia\lo si\e raz Zenobii rzuci\c swoje stare hobby
Bo to chyba pachnie nuda / Ci\agle si\e zajmowa\c d\zudo
Na tym ko\nczy si\e limeryk / Jej hobby sta\l si\e Fryderyk."kudlicki@hydra.astrouw.edu.pl (Andrzej Kudlicki)


2. Ile i jakie biegi mia\l wehiku\l (WA\ZNE! - poda\c \'zr\od\lo!)


Przynajmniej 6 + wsteczny + \srub\e. W kt\orej\s ksi\a\zeczce pewna
Francuzka zachwyci\la si\e tym, \ze jest 6. do jazdy, tam gdzie
pierwszy do p\lywania i chcia\la zamieni\c na niego swoj\a limuzyn\e.szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski)


Subject: Niekonsekwencje w PS
W kolejnych pytaniach i odpowiedziach na temat PS wy\loni\l si\e pewien
problem. Ot\o\z, Zbigniew Nienacki najwyra\'zniej troch\e zapomnia\l, co
wcze\sniej napisa\l i pewne rzeczy zacz\e\ly si\e zmienia\c. Zaczn\e
wi\ec nowy ci\ag wspomnie\n: niekonsekwencja.
1. Zaw\od Pana Samochodzika: w "Wyspie z\loczync\ow" PS jest...


dziennikarzem. Pocz\awszy od "PS i templariusze" jest ju\z historykiem
sztuki i muzealnikiem.
2. Wehiku\l: w "Wyspie z\loczync\ow" wehiku\l ma cztery biegi do przodu,


jeden wsteczny, oraz d\'zwigni\e do p\lywania (tak jak w motor\owce).
Kierownica dla "motor\owki" jest po prawej stronie. W "PS i
templariusze" wehiku\l ma ju\z pi\e\c bieg\ow. Kierownica po prawej
stronie zanika, jak r\ownie\z d\'zwignia. W "PS i Fantomas" jest ju\z
sze\s\c bieg\ow, w dodatku dziwnie poprzestawianych. Konia z rz\edem
temu, co wie ile, jakie i jak ustawione sa biegi w wehikule! O
kierownicach ju\z nawet nie wspomn\e.
3. Namiot: ma\la rzecz, a cieszy. W "Wyspie z\loczync\ow" za pieni\adze


uzyskane ze sprzeda\zy gara\zu murowanego w Krakowie PS kupuje
najnowszy model namiotu, z werand\a itd. Ale ju\z w nast\epnej
ksi\a\zce ma ma\ly namiocik. Kto wie co si\e sta\lo z namiotem -
pa\lacem? Ja nie wiem, wi\ec to nie jest Quiz! Po prostu jestem
bardzo ciekawy.Niesp\ojno\sci, kt\ore sam zauwa\zy\lem:


W "Zagadkach Fromborka", PS wspomina, \ze w lipcu "... zajmowa\lem si\e
wraz z Karen rozwi\azywaniem tajemnic jednego z przepi\eknych starych
zamk\ow nad Loar\a", ale w "Fantomasie" Karen prawie w og\ole nie
wyst\epuje. Najwyra\'zniej Nienacki si\e rozmy\sli\l, gdy\z "Fantomas"
zosta\l napisany po "Zagadkach".
W "Ksi\edze strach\ow" PS twierdzi, \ze miesi\ac wcze\sniej zajmowa\l si\e
"Tajemnic\a tajemnic" ("Golemem" w starszych wydaniach KS), kt\ora Nienacki
opisa\l dopiero w 1975 roku. Posta\c Ba\ski, starego znajomego w "TT",
pojawia si\e dopiero w "Nowych Przygodach" (napisanych po "KS"). Oto\z w
"KS" harcerze maj\a po czterna\scie lat, podczas gdy w "NP", Tell jest ju\z
dow\odc\a dru\zyny i po maturze, czyli starszy. Czyli mamy TT < KS,
NP < TT i KS < NP, czyli samo-sprzeczno\s\c, kt\or\a najpro\sciej jest
rozwi\aza\c wymazuj\ac z KS wzmiank\e o TT i uzyskuj\ac chronologi\e
TM < KS < NP < TT.
Wniosek: nie trzeba dzieli\c sk\ory na nied\'zwiedziu przed upolowaniem
go, czyli reklamowa\c ksi\a\zki jeszcze nie opracowanej... :-)
W "KS", PS jest "pracownikiem muzeum i ochrony zabytk\ow". W "Dziwnych
Szachownicach", po zmianie tytu\lu, jest ju\z "pracownikiem Naczelnego
Zarz\adu Muze\ow w Ministerstwie Kultury i Sztuki". Niestety dalej w
ksi\a\zce znowu staje si\e oprowadzaj\acym wycieczki pracownikiem muzeum.
W nowym wydaniu "KS" PS nie jest ju\z w ORMO. Samoch\od "Warszawa" kontr-
wywiadu (policji?) zosta\l zast\apiony "\Lad\a". Daty wzgl\edne zosta\ly
przesuni\ete o 20 lat na pocz\atku ksi\a\zki, ale niestety dalej si\e
to rozpada gdy\z wiek bohater\ow, zw\laszcza 30-letniej Hildy co to
mia\la 8 lat w 1945 roku i samego Konrada (robi karier\e polityczn\a
po siedemdziesi\atce?) nie pasuje.
W nowym wydaniu "Z\lotej R\ekawicy" (s.104), "Dziennik Telewizyjny" zosta\l
przemianowany na "Wiadomo\sci", bo "DT" to teraz niedzielny program
satyryczny Jacka Fedorowicza. Niestety "Kojak" si\e osta\l jako serial
prime-timowy.
Drugi wniosek: lepiej pozostawi\c akcj\e w oryginalnym kontek\scie.
Powie\s\c to g\esto spleciona paj\eczyna zdarze\n. Modernizacja jest
ryzykownym przedsi\ewzi\eciem bo mog\a si\e porobi\c nonsensy i
anachronizmy... :-)* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik i Templariusze" (K, SFO)
-------------------------------------------------------------
Ciekawostka: w serialu (odc. 3) zm\eczona i roztargniona ("... a tutaj
architektura pa\lacu Wielkiego Mistrza, w stylu gotyckim", Mikulski si\e
patrzy zdziwiony, "no wi\ec mo\ze nawet prot-renesansowym") przewodniczka
po Malborku (Alina Janowska) patrzy si\e po raz kt\ory\s na Mikulskiego, i
g\lo\sno si\e zastanawia: "Sk\ad ja go znam?" Przez chwil\e zabrzmiewa muzyka
ze "Stawki". NB: poni\zsze uwagi dotycz\a ksi\a\zki.

tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka):


Pan Samochodzik (Tomasz), mia\l samoch\od, kt\ory m\ogl je\'zdzi\c po
szosach i p\lyn\a\c po wodzie tak jak \l\odka. Pan Samochodzik i
trzech jego znajomych harcerzy (Wiewi\orka, X, X) wybralo si\e
na wakacje kempingowe, aby odnale\'z\c zagubione skarby Templariuszy.
Tych samych skarb\ow szuka\la pi\ekna i m\loda Amerykanka (Karen)
oraz jej bogaty ojciec. Owi to Amerykanie zatrudnili t\lumacza
(nie pami\etam jego imienia chyba Pietruszka albo Marchewka).
Chocia\z Pan Samochodzik i Karen byli konkurentami, ale w
wi\ekszo\sci Pan Samochodzik pomaga\l Karen poniewa\z ona cz\esto
wpada\la w k\lopoty, co\s (kto\s) z\lego si\e dooko\la kr\eci\lo. Pierwsza
pomoc by\la gdy Amerykan\ow Camper wkopa\l si\e w b\loto/strumien i nie
m\og\l si\e wydosta\c. Pan Samochodzik i harcerze pomogli si\e im
wygrzeba\c, za co niemile im odp\lacono.mkir@clri6a.gsi.de (Marek Kirejczyk):


Pani Ireno, Pani mnie doprowadzi do stanu bezdusznego poprawiactwa
:-) Harcerze - przyjaciela pana Tomasza nosili pseudonimy Wilhelm
Tell, Sokole Oko i Wiewi\orka. Sprawa zacz\e\la si\e od tego, \ze kt\ora\s
z gazet wydrukowa\la artyku\l o tym, \ze skarb Templariuszy przed
likwidacj\a zakonu m\og\l przej\s\c w r\ece Krzy\zak\ow i wyl\adowa\c na
terenach obecnej Polski. Ponadto artyku\l informowa\l o istnieniu
tajemniczego dokumentu z piecz\eci\a Templariuszy znajduj\acego si\e
w posiadaniu nauczyciela z miejscowo\sci Mi\lkokuk, co
wywo\luje najazd poszukiwaczy skarb\ow na t\e wie\s. T\lumacz nazywa\l
si\e Koz\lowski. Ojciec Karen ka\zdego wypytywa\l, czy nie nazywa si\e
przypadkiem Malinowski, bowiem osobnik podaj\acy takie nazwisko
oszuka\l go na grubsz\a sumk\e w walucie jeszcze w Pary\zu (hm...,
czy to na pewno byli Amerykanie ? Z opowie\sci o Fantomasie
pami\etam, \ze Karen p\o\'zniej zainteresowana by\la Francuzem...).
Przejmuj\e pa\leczk\e i biegn\e z opowiadaniem :-)
Zanim zabra\l si\e on do pomocy ugrz\ez\lym w b\locie "nieszcz\e\snikom"
PS wys\la\l harcerzy piechot\a do wsi. Troch\e pomarudzi\l (by da\c im
czas), a nast\epnie wyci\agn\a\l swym samochodem Lincolna (?) z b\lota.
W\owczas Karen zauwa\zy\la, \ze kto\s si\e kryje za drzewami i namowi\la
PS do sprawdzenia tego (jej ojciec i t\lumacz wsp\o\lpracy odm\owili).
Nikogo za drzewami nie by\lo, lecz w czasie przeszukiwa\n Lincoln
odjecha\l, a Wehiku\l zosta\l pozbawiony powietrza w ko\lach. Mimo to
nie wszystko by\lo stracone, bowiem harcerze dotarli do domku
nauczyciela pierwsi. Niestety, nauczyciel wraz ze swoja klasa
byli na wycieczce szkolnej...* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik i Fantomas" (K)
----------------------------------------------------
Nota bene 1: Fantomas to przedwojenny cykl 42 ksi\a\zek autorstwa Pierre


Souvestre i Marcel Allain; francuskie komedie Fant\^omas (1964), F.
se d\'echa\^ine (1965), F. contre Scotland Yard (1966), w re\zyserii
Andr\'e Hunebelle, z Louis de Fun\`es, Jean Marais i Myl\`ene Demongeot,
nie maj\a z orygina\lami wiele wsp\olnego. Nienacki wspomina te w\atpliwe
arcydzie\la. Jego Fantomas przypomina bardziej pierwowz\or literacki ni\z
posta\c filmow\a.


Nota bene 2: czytaj\ac niedawno F. na nowo odnios\lem wra\zenie, \ze Nienacki


nie by\l ani w Pary\zu ani w jego przedmie\sciach. "Porte d'Orl\'eans" jest
bram\a tylko z nazwy, "Bourg-la-Reine" to zaledwie kilka ulic w g\esto
otaczaj\acych Pary\z przedmie\sciach, "Hotel\ow du Nord" jest w Pary\zu ze
pi\e\c i jest to g\l\ownie tytu\l powie\sci Eug\`ene Dabit z 1929 roku oraz
filmu Marcel Carn\'e z 1938, "pigeon" to owszem go\l\ab, ale przede
wszystkim "jele\n", "boy\ow w b\l\ekitnej liberii" to si\e owszem spotyka,
ale w hotelach po $200 za noc, a na takie to chyba PS by sobie nie
m\og\l pozwoli\c. Nie tylko powie\sciowy F. wyuczy\l si\e na pami\e\c
przewodnika po Francji, \zeby wykaza\c si\e jej znajomo\sci\a jak rodowity
Francuz...tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka):


PS pojecha\l do jakiego\s zamku we Francji. W zamku tym by\lo du\zo
warto\sciwych obraz\ow. Kto\s je krad\l (zamieniaj\ac je na fa\lszowane).
Z\lodziej zawsze podpisywa\l si\e Fantomas. by\la tak\ze w tej ksi\a\zce
"crazy" ciotka i m\lodsza dziewczynka z podstaw\owki albo szko\ly \sredniej
(Yvonne, przyp. moj). Oczywi\scie PS zdemaskowa\l Fantomasa, ale ju\z
nie pami\etam jak i kto nim by\l.


aniab@ibm.net (AniaB):


PS jedzie do Francji na zaproszenie Karen (kt\or\a spotka\l rozwi\azuj\ac
zagadk\e skarbu templariuszy) aby pom\oc jej wujkowi, w\la\scicielowi
pa\lacyku w dolinie Loary, z kt\orego skradziono warto\sciowe obrazy.
Francuska agencja ubezpieczeniowa te\z wysy\la swojego detektywa (pana
Gaspard Pigeon, przyp. moj), kt\ory wkr\otce okazuje si\e by\c fa\lszywy,
ale stanowi te\z klucz do rozwi\azania zagadki genialnego sposobu
kradzenia obraz\ow. Czy mam kontynuowac? A mo\ze kto\s chce jeszcze raz
przeczyta\c i mu psuj\e?
"PS i Fantomas", a zw\l. liczne przypisy o malarzach obraz\ow z kolekcji
Barona by\ly dla mnie (tylko si\e nie smia\c, by\lam ma\la) pierwszym
\'zr\od\lem wiedzy o Impresjonistach francuskich. A wszystko, co wiem
o Templariuszach zawdzi\eczam tak\ze wiadomo kt\orej ksi\a\zce.


mkir@clri6a.gsi.de (Marek Kirejczyk):


Wedle mojej sklerotycznej pami\eci w\la\sciciel Ch\^ateau des Six Dames nie
by\l wujem Karen, a jej (ewentualnego ?) narzeczonego.


szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski)


Hobby w\la\sciciela zamku by\ly miniaturowe kolejki.* Zbigniew Nienacki "PS i Zagadki Fromborka" (K)
------------------------------------------------
aniab@ibm.net (AniaB): PS szuka starych monet.

* Zbigniew Nienacki "Nowe przygody Pana Samochodzika" (K)
---------------------------------------------------------
f93-pda@byse.nada.kth.se (Pawe\l D\abrowski):


Chodzi chyba o jaki\s skarb zatopiony w jakim\s samochodzie albo
jakim\s innym poje\'zdzie. Rzecz dzieje si\e nad Jeziorakiem i o
ile dobrze sobie przypominam w tej cz\e\sci tez wyst\epuj\a harcerze
(mimo \ze jest to 5 cz\e\sc a w 4 - "Niesamowitym Dworze" ich nie by\lo).* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik i Niewidzialni" (K)
--------------------------------------------------------
f93-pda@byse.nada.kth.se (Pawe\l D\abrowski):


PS pr\obuje rozgry\'z\c szajk\e przemytnik\ow dzie\l sztuki
z Polski do Niemiec (z powodzeniem).* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik i Z\lota R\ekawica" (K)
----------------------------------------------------------
Na Mazurach, z Rogerem Moore, kr\ec\acym jaki\s nowy odcinek "Swi\etego", i
zwanym najcz\e\sciej Simonem Templarem. Oczywi\scie to anachronizm, albowiem
\Swi\ety by\l kr\econy tylko do 1969 roku. W latach 70-tych Moore grywal raczej
w "The Persuaders" albo Jamesa Bonda. Drugi problem ksi\a\zki to bardzo ma\le
prawdopodobie\nstwo akcji: \Swi\ety by\l robiony skromnymi \srodkami, zawsze
w UK, raczej w studio, a tylko czasem "rear projection" symulowa\la
nie-angielskie plenery. Jakim cudem producenci uzasadnili by produkcj\e w
Polsce? Na obron\e Nienackiego mo\zna przypomnie\c, \ze w 1978-79 rzeczywi\scie
kr\econo Powr\ot Swi\etego, z Ianem Ogilvy. Miedzy 1979 a 1981 puszczano go
w Polsce. Nienacki m\og\l mie zna\c szczego\l\ow nowego serialu w momencie
przygotowywania ksi\a\zki. http://www.saint.org

* Zbigniew Nienacki "Pan Samochodzik i cz\lowiek z UFO" (K)
----------------------------------------------------------
Obecnie pod tytu\lem "PS i Nie\smiertelny".
f93-pda@byse.nada.kth.se (Pawe\l D\abrowski):


Mimo \ze Cz\lowiek z UFO by\l ostatni\a ksia\zk\a, kt\or\a czyta\lem, nie
pami\etam zbyt wiele. Historia dzieje si\e w Meksyku (??) gdzie PS jest nie
pami\etam po co. Spotyka tam pewnego cz\lowieka, kt\ory pomaga mu w
rozwi\azaniu tego co PS ma zrobi\c.labe@usctoux1.cto.us.edu.pl (G. YELLKY L.):


Historia dzieje si\e w Kolumbii, a dok\ladniej w Bogocie, gdzie PS
pojecha\l (chyba z Marczakiem - czy jego szef tak si\e nazywa\l?) na
kongres ochrony dzie\l sztuki przed z\lodziejami. Pami\etam jeszcze jak\a\s
upiorn\a sekretark\e Pana Samochodzika, kt\ora zna\la strasznie du\zo


j\ezyk\ow (\l\acznie z narzeczami), i kt\ora si\e bardzo topornie ubiera\la.szkibiel@acsu.buffalo.edu (Grzegorz M Szkibiel):


Nie Meksyku, tylko Kolumbii. Pojecha\l tam na konferencje na tematy
muzealne. W trakcie tej konferencji nast\epuje w\lamanie do muzeum w
Bogocie i PS musi szuka\c sprawc\ow w\lamania. W\la\snie cz\lowiek z UFO
wydatnie mu w tym pomaga.* "Porwanie Baltazara G\abki" (SA)
----------------------------------
milik@scripps.edu (Mariusz Milik), mkir@clri6b.gsi.de (Marek Kirejczyk):


Profesor Baltazar G\abka, badacz lataj\acych \zab, zosta\l zatrzymany
w czasia pobytu w krainie deszczowc\ow, gdy\z nie chcia\l pracowa\c w
przemy\sle zbrojeniowym tego kraju (hodowla \zab wielkich jak konie czy
s\lonie dla kawalerii powietrznej i lotnictwa transportowego). Smok
Wawelski, na pro\sb\e ksi\ecia Kraka wyrusza z ekspedycj\a ratunkow\a
w towarzystwie kucharza, kt\orego powiedzonkiem jest: "Bartolini
Bart\lomiej, herbu zielona pietruszka, mamma-mija!!!". Tajemniczy
szpieg Don Pedro "Carramba" usi\luje im przeszkodzi\c. W por\ownaniu
z ksi\a\zk\a, z serialu usuni\eto np. nadwornego lekarza ks. Kraka,
dra Koyota (ort?).* Stanis\law Pagaczewski "Profesor G\abka" (K)
--------------------------------------------
mkir@clri6a.gsi.de (Marek Kirejczyk):


"Misja Profesora G\abki" dotyczy\la wyprawy w celu ustalenia dlaczego
nagle zwiekszy\la si\e migracja zwierz\atek zachowuj\acych si\e jak
szara\ncza.
W "Profesor G\abka i lataj\ace talerze" pi\ecioro bohater\ow (ks. Krak,
Smok, BG, BB i dr Koyot) zasypiaj\a w jaskini w Tatrach i budza si\e
dopiero w naszych czasach.
"Gospoda pod diabe\lkiem" (albo mo\ze "Ober\za pod upiorkiem") jest
prze\sliczna ksi\a\zk\a, w kt\orej na zje\'zdzie straszyde\l polskich
zapada postanowienie w\l\aczenia si\e do wspo\lczesnego \zycia.* Bohdan Butenko "Przygody Kwapiszona" (KK)
-------------------------------------------
ichodnic@chat.carleton.ca (Ilona Chodnicka)


To by\ly takie dziwaczne komiksy gdzie na czarno-bia\le zdj\ecie by\l
na\lo\zony rysunek Kwapiszona, mia\l czapeczk\e co\s jak harcerz, ale
nie wiem, czy nim by\l. Pami\etam, \ze p\lyn\a\l wp\law do Ko\lobrzegu na
molo, po co - nie mam poj\ecia, by\lam wtedy jeszcze malutka...* Adam Wi\sniewski-Snerg "Robot" (K)
-----------------------------------
Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski):


W nieokre\slonej ale niezbyt odleg\lej przysz\lo\sci, co\s wielkiego
przylatuje i porywa ca\le du\ze miasto (chyba Kuala Lumpur). Miasto
przykrywa kopu\la. Wszystko leci nie wiadomo gdzie, cho\c nikt pocz\atkowo
nie zdaje sobie sprawy z tego, \ze leci. Bohater zaczyna jako robot,
na ta\smie produkcyjnej. Biologicznie jest cz\lowiekim i, jak p\o\'zniej
sam odkrywa, wzorowanym na rzeczywistym cz\lowieku. Z czasem si\e buntuje,
cho\c nigdy nie jest jasne czy naprawd\e ma wolna wol\e, czy mu si\e tylko
wydaje.
Przez co\s, co wygl\ada jak lustro (nie, to nie Alicja) mo\zna przej\s\c
do innego (wszech)\swiata, kt\ory zawiera kopi\e tego w\la\snie miasta
kilka minut przed porwaniem, z tym, \ze czas biegnie tam wielokrotnie
wolniej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. swiat\lo widzialne dla
tamtych jest promieniowaniem gamma, itd.
Nic w\la\sciwie nie wiadomo o porywaczach.
Pami\etam tylko ciekawe dywagacje na temat jak by\smy mogli wyobrazi\c
sobie istot\e wy\zsz\a. Kura, np. patrz\ac na cz\lowieka widzi tylko,
\ze co\s sypie jej ziarno. Nic innego jej nie obchodzi. Nie dostrzega, nie
docenia intelektu cz\lowieka. Dla niej super-istota by\loby co\s z
pot\e\znymi pazurami i ca\lym asortymentem r\o\znych dziob\ow. Podobnie
dla cz\lowieka, istota wy\zsza to co\s na nasz wizerunek tylko "bardziej".
Nic wi\ecej nie jeste\smy w stanie sobie wyobrazi\c.
To by\lo naprawd\e "top-notch" science fiction. I bez komercyjnego
podlizywania si\e pod "popular taste" i pieprzenia w stylu "political
correctness", kt\ore obserwuj\e u znanych zachodnich autor\ow.* Henryk Jerzy Chmielewski "Tytus, Romek i Atomek" (KK)
-------------------------------------------------------
ai034@FreeNet.Carleton.CA (Andrzej Jakubowski)


Pami\etam taki fragment z Tytusa, cze\s\c 4 bodaj\ze :
"Punkt 1. Odrobi\c lekcje.


Punkt 2. Przygotowa\c suchy prowiant i mokre picie.
Punkt 3. Zawiadomi\c rodzic\ow, \ze si\e wyrusza na wojn\e."


polo@SEDS.LPL.Arizona.EDU (Tomasz Natka\nski)


"Mi\lo\s\c rosadza mi serce wielce, gdzie\ze\s Ty, luba, Szczecin czy
Kielce" - Tytus de Zoo."


dcdinter@it.com.pl (Maciek Snie\zek)


kompas@galaxy.uci.agh.edu.pl (Piotr Pi\atkowski) wrote:


Tak a propos, to mi kiedy\s przyszed\l do g\lowy odpowiednik
"Lucky Luke" - to oczywi\scie Ludzki Lucek :-)


Obawiam si\e, \ze to wymy\sli\l Chmielewski, czyli facet od Tytusa... (a w
ka\zdym razie kto\s z jego bran\zy :)


Rzeczywi\scie, Tytus robi ten \zart w ksi\edze 12-tej, Operacja Bieszczady 40.

* Zbigniew Nienacki "Uroczysko" (K)
-----------------------------------
aniab@ibm.net (AniaB):


Okres przed PS. O grupie m\lodych naukowc\ow (chyba antropolog\ow) na
wykopalisku. Centralna zagadka i r\o\zne przygody sa podobne do Pana
Samochodzika, a narrator m\og\lby by\c m\lodym PS, przed spadkiem wuja
Gromi\l\ly.


Kto\s inny:


G\lowny bohater je\'zdzi\l nie SAM-em z silnikiem Ferrari 410 Super
America, ale jakim\s starym NRD-owskim autkiem... Ani Trabant, ani
Wartburg, tylko jeszcze co\s starszego (chocia\z nie jestem pewien,
czy mi si\e to nie myli z inn\a ksi\a\zk\a).


szkaradk@cadvision.com (Krzysztof Szkaradzi\nski):


Czy nie by\lo to przypadkiem DKW? (podobno skr\ot od Dykta, Klej, Woda) ;-)10. S\lawne powiedzonka
======================


Wyja\snienia na ko\ncu.


ichodnic@chat.carleton.ca (Ilona Chodnicka)


2. Przyjdzie walec i wyr\owna.
3. Ko\ncz wa\s\c, wstydu oszcz\ed\'z.
4. Co to ja chcia\lem powiedzie\c ... Miooodu, panie Michale !
5. Marylo, Marylo bo rzuc\e w ciebie krzes\lem.
6. Przebacz mi Brunhildo...
7. Kocham Pana, Panie Sulku!polo@SEDS.LPL.Arizona.EDU (Tomasz Natka\nski):


8. Serce mi pika jak klapa u \smietnika.
9. To jest cysterna, a w \srodku bandzia wada.milik@scripps.edu (Mariusz Milik):


10. "Pan tu panie Pogorzelski winko pijesz, a ja gor\e!" (film)Leszek Fiedorowicz <74170.2007@compuserve.com>:


11. "No a co ja zrobi\e z tymi pieni\edzmi ?


- No chyba \zeby w s\loik i zakopa\c..." (film)


12. "A ja bo buk\laczkiem, a on Wilcze Do\ly...."mwei@boole.gerwin.net (Michael Weintraub):


13. "Dzie\n by\l ciep\ly i mi\ekki jak kocia \lapa"krpt@stud.uni-sb.de (Krzysztof Ptak):


14. S\ad, s\adem, a sprawiedliwo\s\c musi by\c po naszej stronie!ak990140@SPECIALK.IAIMS.BCM.TMC.EDU (Artur Kania):


15. Jak si\e nie wykr\ecisz, i tak dupa z ty\lu.Anna \Zukowski :


16. Wesp\o\l zesp\o\ljciszek@aol.com (JCiszek):


17. "I tak mi go milicja si\l\a przyprowadzi." "Kogo? Narzeczonego?"


"Nie, \swiniaka, ty durna b\zdziogwo." (film)


18. "Ch\lop z ch\lopem b\edzie spa\l, wiliki lata\c b\ed\a" (film)
19. "Zwierz\e domowe, mieszkaj\ace nad Wis\la, poda\c jego odg\los"tony2@nyquist.bellcore.com (Antoni S. Go\'zd\'z 21621):


20. "Docent, nie teoretyzuj!"Inne:


21. "Zap\laci\lem to si\e bawi\e"-- Wyja\snienia --

zjd1@columbia.edu (Zbigniew Darocha):


2. M\lynarski z programu Kabaretu Dudek (1971)
5. Rodzina Poszepszy\nskich: ("go\s\c, go\sciem, a myd\lo ginie!")krpt@stud.uni-sb.de (Krzysztof Ptak):


2. Piosenka M\lynarskiego, \spiewana przez Go\lasa zdaje si\e.
3. Potop. Kmicic do Wo\lodyjowskiego w trakcie pojedynku.
4. Potop. Zag\loba.
7. Audycja radiowa, nie jestem pewien tytu\lu, a grali: Pan Sulek,


Alicja (??), no i gajowy Marucha wkraczaj\acy na ko\ncu.adam@kusnierz.demon.co.uk (Adam Ku\snierz):


10. "Ja gor\e" - jeden z odcink\ow serialu, kt\ory chyba si\e nazywa\l


"Niesamowite historie". Oparty na opwiadaniu "Ja Gor\e" autorstwa
Henryka Rzewuskiego. W filmie gra\l chyba Jan Kobuszewski (jako
Pogorzelski). \Ze ja tyle tego pami\etam....!


15. Michnikowski w "Niespodziewanym Ko\ncu Lata", Kabaret Starszych


Pan\ow (a nie w Dudku).mwei@boole.gerwin.net (Michael Weintraub):


13. 4 pancerniak990140@SPECIALK.IAIMS.BCM.TMC.EDU (Artur Kania):


14. Sami swoibort@zeus.polsl.gliwice.pl (Andrzej Bort):


14. Najprawdopodobniej "Sami swoi", s\lowa skierowane do Pawlaka przez


jego matk\e przed rozpraw\a pomi\edzy Pawlakiem i Kargulem o kota.11. Jedzenie i picie
====================
Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski):


* Prawdziwe landrynki: "takie p\laskie, twarde, jakby posypane cukrem-


pudrem, nigdy si\e nie skleja\ly."


* Ry\z dmuchany
* Chrupki ziemniaczane
* Rodzynki w czekoladzie - 7z\l 80gr. Teraz tez sa ale to ju\z nie to samo.
* Ptasie mleczko - "nadal jest, nadal smaczne"
* Dropsy
* Prince Polo (wym. prince polo) - nadal jest; producenta kupi\la jaka\s


du\za zachodnia firma.


* Lemoniada - w butelkach z tym smiesznym zamykaniem - ceramiczny korek


na drucie.


* Lemoniada w proszku - Fuj. Pami\eta kto\s to paskudstwo?


(zajada\lem si\e tym na sucho w 3-4 klasie, przyp. moj)


* Ha\lwa
* S\lone paluszki
* Pierniki (serca) w czekoladzie. - Nadal sa.
* Katarzynki - Nadal s\a, nawet dost\epne na Zachodzie, np. w Anglii.
* 1sza Pepsi: Temperatura pokojowa a w upalne dni odpowiednio


wy\zsza; ale i tak mi smakowa\la.


* 1-sze reklamy w telewizji: na teflonowe patelnie - "Zobacz jak sma\z\e


jajko"tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka):


* Nowe ziemniaki z koperkiem i kwa\snym mlekiem.
* Obiady w szkolnej sto\lowce: ("kto si\e jeszcze tru\l na d\lugiej


przerwie w szkole, i czym?" - opr\ocz papieros\ow)ichodnic@chat.carleton.ca (Ilona Chodnicka):


* Landrynki: pycha.
* Dropsy: po 2 z\l chyba za moich czas\ow (1978-80), paczki po 2.5 z\l,
* herbatniki "Szkolne": podobne do Petit beurre
* pudrowe bia\le mi\etusy
* lemoniada w proszku: by\la pyszna. Kupowa\lo si\e j\a, i nie pi\lo jak


przepis przykaza\l, ale wsypywa\lo do paszczy i czeka\lo. Po chwili
paszcza buzowa\la oran\zadow\a pian\a. Pycha.


* lemoniada: normalna by\la w obrzydliwych, niedomytych br\azowych


d\lugich butelkach z gumowym korkiem na drucie, kt\ore si\e oddawa\lo
za kaucj\a. Butelka i wszystko co na niej by\lo (druty, korki,
uszczelki) by\la u\zywana kolejny raz.bynia@lnhdent.agw.bt.co.uk (Bynia Doyle):


* Landrynki: moje ulubione to malinki - jad\lo si\e a\z j\ezyk bola\l.
* Oran\zada: na ni\a mia\ly\smy z siostr\a mniej radykalny spos\ob - jad\lo


si\e z palca zamoczonego w otwartej torebce.


* Suchary: aby prze\lamac trzeba by\lo m\lotka. Jeden starcza\l na ca\le


popo\ludnie (a by\lo ich 4 w paczce).


* Galaretki w czekoladzie (Mieszanka Krakowska): moj ulubiony deser
* Czekolada z orzechamiby425@FreeNet.Carleton.CA (Lech Maziakowski):


* Wino owocowe marki "Wino": genialny produkt Wytw\orni Win, w


\cwier\clitrowych butelkach? Ze wzgl\edu na por\eczno\s\c znane by\lo
jako Wino Uczniowskie.


* Zimna jajecznica i
* Ciep\la Pepsi: specjalno\sci polskich bar\owchillers@sydney.DIALix.oz.au (Michael Chyli\nski):


* Wino owocowe marki "Wino": w niekt\orych kr\egach towarzyskich by\lo


ono pieszczotliwie nazywane "ma\lpk\a".milik@scripps.edu (Mariusz Milik):


* Wino owocowe marki "Wino": U nas to si\e nazywa\lo "Szczeniak".Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski):


* Piwo Full (wroc\lawskie): to tak od\swi\etnie, w kawiarni(!)
* Czysta: b. rzadko. Kosztowa\lo to chyba 96z\l.
* R\o\zne mdl\aco s\lodkie wermuty: na prywatkach
* Wino jab\lkowe: alias "patykiem pisane" alias "J23" (23z\l, wcze\sniej


19z\l) alias "kwas" - dla tych co nie mieli stylu.leshek@lexmark.com (Leszek Fiedorowicz):


* "Wino Markowe": w tym samym czasie co J23, po 28 z\l, arystokracja


w por\ownaniu z J23. Pami\etam r\o\znice: w tym dro\zszym wcale nie
czu\lo si\e siarki. :-)tlaliu@aur.alcatel.com (Irena U. Tlalka):


"Co si\e pi\lo, to ja nie wiem, ale puste butelki du\zo by\ly warte.
Najpierw chyba 2 z\l, potem 3 z\l, a znowu po\'zniej 10 z\l."zkoziol@is.dal.ca (Marta Kozio\l)


* Pierogi z kapusta i z grzybami
* Pierogi ruskie: za przeproszeniem
* Pyzy
* Polskie kluski: "p.k. a rz\ad ruski"kw@scorpion.cowan.edu.au (Krzysztof Wo\'zniak)


* Kasza gryczana: ze skwareczkami i wielga\snym, porcelanowym kubkiem


kwa\snego mleka, w barze mlecznym!sylvia@kaihh.hanse.de (Sylvia Poehlmann)


* Pra\zynki: To pojawi\lo si\e pod koniec lat 70-tych i by\lo czym\s w


rodzaju chrupk\ow kartoflanych. Jak cz\lowiekowi nie chcia\lo si\e
przyj\s\c na obiad, to jad\l "pra\zynki" zamiast obiadu i mama
krzycza\la. ;))


* "Kornflejki": to si\e jad\lo w stanie wojennym i szuka\lo sklepu,


gdzie nie by\ly na kartki.


* Pepsi: Pierwsza reklama w Polsce: has\lo "Z Pepsi sp\edzaj dnie"lis@asic.ict.pwr.wroc.pl (Jarek Lis):


* Ry\z dmuchany: nie ma co si\e martwi\c, jest. Identyczny z tym z


przed lat, na ile pami\etam. A jeszcze mamy


* Dmuchan\a kukurydz\e i
* Chrupki ry\zowo-kukurydziane - smak po\sredni.
* Chrupki ziemniaczane: Te stare kiedy\s spotka\lem. Ale
* Chips\ow to teraz dostatek.
* Rodzynki w czekoladzie: ci\agle ca\lkiem smaczne i tylko po 1.20 z\l.mbo@iinet.net.au (Micha\l Borkowski): Uwielbiam gdy moja Pani zrobi


* Pierogi
* \Zurek (na bia\lej kie\lbasie)
* Kopytka
* K\ladzioneandrzej.kaczmarek@canrem.com (Andrzej Kaczmarek):


* Wino w oran\zad\owkach: by\lo kr\otko
* Wino ananasowe: przeb\oj; drogie, bo co\s ok. 36 z\l ale za to jaka


jako\s\c; smak znakomity (oczywi\scie s\lodko-ananasowy) i minimalny
kac; mo\zna je by\lo dosta\c w co poniekt\orych sklepach w Warszawie,
te\z tylko przez jaki\s czas, 1973-4 rok.Wojtek@EMBL-Hamburg.DE (Wojtek Rypniewski):


Bar\ow mlecznych niestety niewiele zosta\lo. Chyba jednak nie do ko\nca
zanikna bo te co jeszcze s\a, s\a chyba wspierane przez w\ladze lokalne,
\zeby si\e biedniejsi mieli gdzie tanio naje\s\c. Jak jestem w Polsce te\z
ch\etnie chodz\e. Tak, tak, te fajansowe kubki ze zsiad\lym mlekiem,
kompotem, te aluminiowe widelce, no i te pierogi ze smalcem i skwarkami..
Niestety, zauwa\zy\lem ze zgroz\a, \ze nie wsz\edzie w Polsce mo\zna
dosta\c pierogi ruskie. W Poznaniu chyba mia\lem problemy.jciszek@aol.com (JCiszek)


* Piwo Barbakanbeskid@infi.net (Christopher \Lazowski):


* Specjalno\s\c polskich bar\ow: zimna jajecznica, ciep\la Pepsi no i na


deser bardzo nieuprzejma obs\luga.


* Wino za 23 z\lote: smak (potworny), "\Lzy so\ltysa", "Czar Pegeeru"azukowsk@neumann.une.edu.au (Anna \Zukowski):


// >jako Wino Uczniowskie.
U nas to si\e nazywa\lo po prostu: "Szczeniak".


Wina nie pami\etam, ale "szczeniak" albo szczeniaczek, to by\la
ma\la w\odka, w odr\o\znieniu od porz\adnej setki...
Z win pami\etam Wino Bankietowe, nazywane tak\ze "winem wymiotnym".
A kto robi\l szampana z bia\lego wina w autosyfonie?? (opr\ocz mnie,
to znaczy...)boobka@pic.net (Mr. Kud\la)


(W ma\lej prywatnej restauracji przy Rze\'zniczej (a mo\ze Kielba\sniczej),
niedaleko Uniwersytetu Wroc\lawskiego:
* Pieczona golonka
* Piastowski Porter: doskona\ly
* W\atr\obka z cebulka: wspania\la
* Sa\latka jarzynowa: "U Longina" na Fil-Hi\scieYLTX79B@prodigy.com (J\ozef Figa)


* Ruskie pierogi: Opanowa\ly bary w po\lowie lat 60-tych, st\ad kawa\l,


a mo\ze prawdziwa historia:
"G\los zza lady baru: Ruskie, Ruskie, kto prosi\l Ruskie?


G\los z baru: Nikt nie prosi\l. Sami przyszli."andrzej@sentex.net (Andy Matuszy\nski):


* "Stra\zacka": naprawd\e nie wiem jak mo\zna by\lo ci\agn\ac t\a gorzlin\e


z dyszla. Przecie\z to by\lo gorsze ni\z syrop od kaszlu.


* Szklanki "Musztard\owki": pi\ekne. S\a jeszcze?piotr@ix.netcom.com (Peter):


* Schabowy z kapust\a i m\lodymi ziemniakami
* Pozna\nskie kluski na parze z pieczarkami
* "Ba\ltycka", "\Zytnia", "Gorza\lka Pomorska"
* Woda brzozowa
* Piwa "\Zywiec", "Okocim", "Warka", "Kobyle Pole" i niedost\epny w


stolicy "Krakus"lakleczk@bioslave.uio.no (Leszek Andrzej Kleczkowski):


* Herbata Madras (10,50 z\l paczka)
* Trzy kajzerki plus barszcz w Garma\zerii (ok. 5 z\l)azukowsk@neumann.une.edu.au (Anna \Zukowski)


* Obwarzanki, z sol\a albo z makiem: sprzedawane z w\ozka na ulicy.


Krakowski zwyczaj. Zwane czasem bajglami.


* "Gru\'zliczanka": woda sodowa z sokiem z w\ozka.
* Groszek owocowy: cukierki sprzedawane w p\laskich okr\ag\lych


pude\leczkach z dziurk\a z boku. Pude\leczka te wspaniale si\e nadawa\ly
do sporzadzenia telefonu ze sznurka, kt\ory przeci\aga\lo si\e miedzy
balkonami.kudlicki@hydra.astrouw.edu.pl (Andrzej Kudlicki)


* Lemoniada w proszku: By\l kiedy\s dowcip: ida wycie\nczeni przez


pustyni\e, jeden pyta: masz jeszcze co\s do picia? - Mam! Oran\zad\e
w proszku!Janusz J Sendor


* Mo\zna wspomina\c wiele rzeczy, ale ja wspominam placki ziemniaczane z


kwa\snym mlekiem. Czy kto\s ma ten sam smak???12. Papierosy
=============


Sam nie pal\e, ale nazwy i wspomnienia (zw\laszcza cudze) nie truj\a...* Albatrosy: papierosy przydzia\lowe Marynarki Wojennej


"nie lepsze ni\z Sporty czy Mazury, no ale by\ly z marynarki..."


* Belwedery


"W \ladnych tekturowych pude\leczkach"


* Carmeny (18 z\l)


"Pami\etam, jak je ceni\lem. A potem, gdy po wielu latach
nieobecno\sci by\lem zn\ow w Polsce, nie mog\lem ich ju\z pali\c"


* Caro


"W por\ownaniu z Klubowymi zdecydowanie co\s dla smakoszy",
"Kiedy\s w niebieskim pude\lku, i troch\e jakby kr\otsze; p\o\'zniej
czerwone", "Po Caro si\e rzyga zaro!"


* Damskie
* Ekstra mocne (tak\ze bez filtra)


"dla prawdziwych m\e\zczyzn"
Krzysztof Wr\oblewski: "Mam koleg\e, kt\ory w Polsce nami\etnie pali\l
Extra Mocne bez filtra. B\ed\ac ostatnio w Polsce, kupi\lem dwa kartony
tych wspania\lo\sci i przywioz\lem mu. Efekt by\l taki, \ze go \zona
chcia\la z domu wyrzuci\c, bo podobno te papierosy \smierdz\a. Faktycznie
wo\n maj\a inn\a ni\z Marlboro czy inne miejscowe siano ale czy to pow\od
do awantur?"


* Herbata rolowana w gazet\e
* Kleopatry (21 z\l)
* Klubowe (4,40 z\l)


"Jedyne papierosy gorsze od Sport\ow"


* Marlboro
* Mazury


"Pakowane podobnie jak Sporty, tylko napis mia\ly niebieski.
To by\la straszna zaraza (sprzedawali to tak jak Sporty r\ownie\z
w opakowaniach po 10 sztuk) i chyba ju\z nic ta\nszego nie by\lo."


* Mewy


Kr\otkie, mentolowe, bez filtra.


* Nysa
* Piast (wida\c je na p\o\lce w kiosku jak 40-latek kupuje Ekspres, odc.2)
* P\laskie
* Radomskie (?)
* Sporty (3,50 z\l)


"Straszne w smaku. R\ownie\z strukturalnie niestabilne."
Slogan szkolny "Sport to zdrowie p\oki mama si\e nie dowie!"?
Nazwa zmieniona na "Popularne" na prze\lomie 1980/81.
jciszek@aol.com (JCiszek): W domu, kt\ory wynajmowa\lem w Detroit
znalaz\lem paczke Popularnych. Zabra\lem ja do pracy i pocz\estowa\lem
murzyna. Efekt by\l niesamowity. Murzyn stwierdzi\l, \ze jeszcze takiego
syfu nigdy nie pali\l. A co si\e po\'zniej okaza\lo traktowa\l to jako
polski narkotyk.


* Zefir (cf. uwaga dla "Piast\ow")

13. Gry
=======
* W chowanego, na podw\orkach
* Gimnastyka na trzepaku ("Opr\ocz gimnastyki slu\zy te\z do gry w siatk\owk\e


i badmingtona")


* W gum\e
* W kapsle ("odprysk Wy\scigu Pokoju")
* W pa\nstwa ("zanim wybetonowano wszystkie podw\orka")
* W pikuty
* W szajb\e ("przy odrobinie wprawy i szcz\e\scia mo\zna by\lo wygra\c par\e


groszy")


* W Zo\sk\e

14. Troch\e nostalgii
====================
* Antoni S. Go\'zd\'z (tony2@nyquist.bellcore.com)


A kto z Was, technosieciowicze, odrabia\l lekcje przy lampie naftowej i
s\lucha\l wiadomo\sci o powstaniu na W\egrzech i w Poznaniu w 1956 przy
Pionierku na suchej baterii? No, kto? ;-)* Krzysztof Szkaradzi\nski (szkaradk@cadvision.com)


Na mnie to by\lo troch\e za wcze\snie, ale przy lampie naftowej s\lucha\lem
z Szarotki (kto pami\eta?) transmisji z Igrzysk Olimpijskich w Rzymie
(1960) i pami\etam doskonale rozpacz z powodu przegranej Pietrzykowskiego.* Ela (esapp10@aol.com)


Czy kto\s z Was produkowa\l jaki\s mniej lub wi\ecej udany "bimber" na
ma\l\a skal\e? Pami\etam organizowanie sprz\etu z UW, skupywanie kartkowego
cukru i t\lumaczenie mojej mamie, \ze to tylko do\swiadczenie chemiczne.
Zajzajer by\l niemo\zliwy, ale za to ile zabawy.* Leszek Fiedorowicz (leshek@lexmark.com)


Czy kto\s z Was produkowa\l jaki\s mniej lub wi\ecej udany "bimber" na
ma\la skal\e? Pami\etam organizowanie sprzetu z UW, skupywanie kartkowego
cukru.


Pami\etam, pami\etam... pierwszy raz robili\smy z s\asiadem, a pretekstem
by\lo, \ze mojej babci si\e nieco popsu\ly dwa baniaki wina owocowego, no
to trzeba by\lo przedestylowa\c :-). Potem zrobili\smy ju\z regularny
zacier, by\l te\z zacier z ry\zu (to pami\etam by\lo niez\le!).
A poza tym, to nami\etnie robi\lem wino z winogron. Nawet czasem mi
nie\'zle wychodzi\lo. W pewnej piwniczce w Polsce powinno by\c jeszcze
kilka butelek z wczesnych lat 80-tych! Ciekawe zepsu\lo si\e, czy jest
bezcenne :-)* Irena U. Tlalka (tlaliu@aur.alcatel.com)


AniaB:


No a potem si\e szala\lo po ulicach na sk\ladaku (a pami\eta kto\s
sk\ladaki?) marz\ac o "\z\o\ltej koszulce lidera"...


A czy zdawali\scie egzamin na kart\e rowerow\a ??? Dla mnie to by\la bardzo
powa\zna chwila! Szczeg\olnie gdy trzeba by\lo odpowiada\c na pytania
milicjanta, a jako dziecko ja si\e zawsze ich ba\lam. Potem mi to
przesz\lo.15. Szkolny \zargon
==================
* Bynia Doyle (bynia@lnhdent.agw.bt.co.uk)


"rura mnie pali jak sekatura" - pi\c mi si\e chce
"zawali\lam si\e jak kopaczka" - upi\lam si\e
"za\lo\zy\c szlaban na gary" - zabroni\c czego\s
"ambrozja" - nap\oj* Wojtek Rypniewski (Wojtek@EMBL-Hamburg.DE)


"jaja" - Jeste\smy pokoleniem, kt\ore da\lo s\lowu zupe\lnie nowe znaczenie
"aparat" - dziwny, obcy osobnik
"model" - jak wy\zej
"nawija\c" - opowiada\c, zw\laszcza g\lupoty
"wod\e wciska\c" - wmawia\c g\lupoty
"p\eka\c" - ba\c si\e
"puchn\a\c" - opada\c z si\l
"sarkofagi" - rodzice
"szk\lo" - napoje alkoholowe* Ilona Chodnicka (ichodnic@chat.carleton.ca)


"bi\c pian\e" - gada\c co\s nudnie lub bez sensu, prowadzi\c ja\low\a


dyskusj\e


"wapniaki, emeryci, starzy" - rodzice* Andrzej (U08473@uicvm.uic.edu)


"ba\nka" - dw\oja lub jedynka (tak od jakich\s 3-4 lat)
"zaba\nczy\c" - otrzyma\c dw\oj\e
"uwali\c" - nauczyciel "uwala\l" ucznia daj\ac dw\oj\e, tudzie\z


"uba\ncza\l"


"psor" - profesor
"zred", "\zul" (przez "rz"), "gostek" - kolega
"czai\c wiedz\e" - uczy\c si\e, tudzie\z "stuka\c" (od "ku\c")* Marek Kirejczyk (mkir@clri6a.gsi.de)


"rzu\c wapno na druty" - popro\s rodzica do telefonu (moje ulubione)
"wapniaki, staruszkowie" - rodzice
"zawraca\c gitar\e" - zawraca\c g\low\e* Irena U. Tlalka (tlaliu@aur.alcatel.com)


"ba\nka", "pa\la", "pa\lka" - ocena niedostateczna (dw\ojka)* Conradus (conradus@snook.com)


"pa\la", "kozak" - ocena niedostateczna
"frajer"* Krzysztof Szkaradzi\nski (szkaradk@cadvision.com)


"lufa", "ga\la" - ocena niedostateczna* Andrzej Jakubowski (ai034@FreeNet.Carleton.CA)


"\lab\ed\'z", "balon", "baniak", "flak", "lampa", "glan", "lacz" -


ocena niedostateczna. "Lacz" jest od wyrazu "laczki", czyli wsuwki
m\eskie luzem. Je\zeli si\e dostawa\lo dw\oj\e to si\e mowi\lo:
zalaczy\lem.


"wyp\laci\c komu\s z lacza" - kopn\a\c kogo\s
"zgredzi", "jareccy", "jarecki", "jarecka" - rodzice, ojciec, matka
"kopsnij", "kopsaj" - dawaj
"zapsy" - zapa\lki
"kopsaj zapsy, bo dzwi\ekn\e" - dawaj zapa\lki, bo ...* Dariusz Tatarski (tatarski@helios.physics.utoronto.ca)


"kopsa\lka mi si\e zepsu\la" - odpowied\'z na powy\zsze* Ode mnie


"CKM" - ci\e\zko kapuj\aca m\ozgownica
"docha" - dw\ojka16. Wpisy do pami\etnik\ow
========================
* Adam Ma\ckowiak (mackowiak@uwpg02.uwinnipeg.ca)


"Ile razy jedz\ac zrazy trafisz na cebule,


tyle razy bez urazy wspomnij na mnie czule"* Irena U. Tlalka (tlaliu@aur.alcatel.com)


"Na gorze r\o\ze, na dole fio\lki, Kochajmy si\e jak dwa anio\lki."17. Gry p\o\ls\l\owek
=================
Bajeczka Barwa na kurhanie
Barwa w kurku Barwa na kurierze
B\oj ochronny B\oj w chramie
B\oj w hucie B\oj z hakami
Bra\c w salonie Budka a la WC
Buhaj z rogiem But w kramie
Ca\l\a par\a Chata wuja Toma
Ch\etnie rusza\c w mambie Ch\or wuj\ow
Ch\ory z wujami Chudy r\oj
Chy\lkiem mi\edzy tuje Chy\zy r\oj
Ciche Lipy Cis przy lipie
Cudna lipa Dawne s\lupy
D\eby w zupie Dolce w kupie
Domki w S\lupsku Doza nad zup\a
Duchy, to dopiero g\lupcy Durna mapa
Du\za kupa Edzio z pann\a
Fredzio ma pajd\e Gazda w pilarecie
Gibka jak puma Glizda w parapecie
G\l\od w parku G\lupio nie ple\c na Mietka
Gra dziadek w salopie Gra panna w salopie
Gra p\o\ls\l\owek Granie w Salopie
Graj i hucz! Grzeba\c Jank\e
Hanna z wujami Harley m\oj!
Hart wuja Instytucja w prospektach
Ja\snie pan w Lebie Jecha\c na bani
Jedyna kochanka baszy Jedyny basen rektora
Jerzy rybak J\etka na hebanie
Kali nie ba\c si\e jeleni K\edy w mroku
Klaskanie w mroku Kolonista z pi\l\a
Konny wa\l Kot Londona
Krasowe urwisko Kr\owki w mroku
Kupczy\c drzewem Kupczy\c w Damaszku
Kupczy\c w dominie Kurz na nucie
Kurzy\lem na urwisku Larwy jak kuleczki
Lipa w paczkach London w kasku
Lupa w dokach M\adra Jad\'zka
M\adra Jaga M\adra Jola
M\aki Bani Ma\la genera\la Paczka
Ma\la si\e pie\sci Mata na tamie
Mata\c chy\lkiem M\eka w racicy
M\eka w rajtkach Mi\la genera\la kaczka
Mistyczna planeta M\oj ch\etny
M\oj w hordzie Murek na tamie
Onanizacja organizmu Pasa\z ma\ly
Pasa\z myty Pok\oj hutnika
Prababka nie syta Pradziadek przy saniach
Pradziadek pod saltem Prom pokryty satyn\a
Py\lek w torcie Py\lki na \zycie
R\owno z g\orki Rozjechana bania
Rozjechany b\oj Rusza\c w ha\lasie
S\adu pytanie Serwus Niusia
Silne piki Silne pranie
Silnik w promie S\lynna praczka
Sodium do prania St\oj, Halina!
St\oj halowy St\oj w hali
Sypa\c rowy Sza\l na kortach
Szanta\zowany bankier Szuje robi\a ha\las
Tenis w pancerce Tenis w porcie
Tenis w pyle Tenis w py\lku
Tw\oj hardy W cichej lipie
W Suwa\lkach nie dobrze Wady i zalety
Wa\l w kinie Wicek w cynie
Wiesia si\e skurczy\la Wybra\c kanapk\e z soczkiem
Wuj haruje Wuj w chacie
Wybrany salon Wygrany s\lupek
Wyprane sanie Wypra\c silnik
Za\zyj s\ol bromu

W innym stylu, troch\e obsceniczna lista miejscowo\sci od Kobyli\nskiego:


Pozna\n-My\slenice-Lubawa-Mi\losna-Ch\eciny-Wielkie Oczy-Goni\adz-
Dobiegniewo-Sian\ow-Tupad\ly-Ustka-\Lapy-\Laziska G\orne-\Laziska Dolne-
S\lupsk-Stalowa Wola-\Zary-Tar\l\ow-Leszno!-Chybie-Drobin-Skocz\ow-
Suwa\lki-Rypin-Ryki-Wrzeszcz-Szczytno-Ustrzyki Dolne-Stary S\acz-Spa\la...18. Bajeczki
============
O Apaczach Patrz\e, i patrz\e i nic nie widz\e...
O aposto\lach Jedzcie, pijcie, a po sto\lach nie rzygajcie!
O boksie Obok si\e pierd.....
O dziewannie Dzie wanna bo b\ed\e rzyga\c! (dz. to zio\lo)
O dziewczynce i muzyce Co\s tu ku... nie gra!
O d\'zwigu Drzwi g\owniarzu zamknij...
O fartuchu Fartu ch.. szukasz?
O go\lembiu Go\lem biustem go zwabi\la.
O I\lawie Kiedy \lo\za nie ma to i \lawa dobra.
O Iruchnie Odprowadz\e i ruchn\e.
O jab\lonce Mia\lam ci jab\lonk\e!
O Jacusiu Ja co\s tu w\odki nie widz\e
O jajach koby\ly Ja jako by\ly g\ornik... (wczesny E. Gierek)
O jazzie Co si\e k...a drzes.
O Jerzym Gondolu Gondolierzy znad Wis\ly
O Kaliszu Poma\lu mijaj Kalisz
O Ka\'zku, Jo\'zku i rzemyku Ka\z ku... \cwiartk\e! Ju\z ku... chlasz?


\Ze my ku... tak ma\lo zarabiamy!


O kolorach Lila rusz d...
O Kosyginie Kto sierpem wojuje ten od kosy ginie.
O lasku w Tasmanii Wlas ... Mani
O Magdzie Ma gdzie a nie ma z kim.
O manicure J\ozek zrobi\l Mani c\or\e.
O manife\scie Mani fest dupa ro\snie
O morzu, panterze i mieli\'znie A mo\ze pan tera mi\e li\'znie...
O nale\sniku Na le\snika drzewo spad\lo.
O nasturcji Ona z Turcji syfa przywioz\la.
O naturze No, tu \ze\s si\e zes...
O Nowym S\aczu No wys\acz ten kieliszek
O ojczy\'znie Oj, czy\s nie za po\'zno wyj\a\l...
O pa\lacyku i latarence Pa\la cyk i lata r\eka
O paltociku Pal to ci k.. p\luca odpadn\a (rozpier...li).
O pa\scie Dupa z ci\e
O powid\lach Po wid\lach s\a dziury w plecach
O przyprawach Selerze i pieprze
O psie, jedzeniu i Ba\ltyku Pies ci\e jeba\l, ty kutasie.
O romanty\'zmie Roman, ty\s mi\e dziecko zrobi\l! (wykorzysta\l)
O rozmarynie Roz Marynie nie wystarczy.
O smokach Ssssssspier...alaj w podskokach
O so\snie Nie szum, nie szum, bo ci\e zetn\e!
O strachu Ale\smy si\e obie ba\ly!
O Szczepanie Co Wa\s\c robisz, Szczepanie?
O \sledziu i pieprzu Sled\'z pan \zon\e bo si\e pieprzy.
O teczce Zosi W\l\o\z kuteczka Zosi.
O Toruniu To ru\n na mnie.
O Tymitunie Ty mi tu nie pier...!
O w\e\zu Ssssssspier...alaj

19. Neologizmy
==============
broczymorda wykidaj\lo w knajpie
dozorczyk wielofunkcyjny scyzoryk
g\l\od doskwiercza bardziej ni\z kiedy doskwiera
motomr\owka motor\owka
nieboszczyk deszcz sikaj\acy z nieba
nos\owka chusteczka do nosa
no\znik r\ecznik do n\og
napitek przepaska higieniczna
podgardle dzieci\ece \sliniaczek
r\ekiwiczki liczba mnoga od r\ekawiczek
skopek wykidaj\lo w knajpie
towar macany nale\zy wywieszka w sklepie


do macanta


ulicznica p\laska szczotka p\laska do zamiatania ulicy
upi\or dzienny odzie\z wyprana w ci\agu jednego dnia w pralni
wr\o\zbita w r\o\z bita, wyfiokowana kobieta bita po twarzy
wsuwki m\eskie pantofle ranne
zwis m\eski ozdobny krawat
zdzierlatka starsza pani udaj\aca nastolatk\e

W innym stylu:
Cz\lowiek chudy i wysoki: mantyka
Cz\lowiek, kt\ory jest blisko: tuman
Cz\lowiek, kt\ory jest daleko: hetman
Cz\lowiek, kt\ory ma syna: Manson
Cz\lowiek, kt\ory ma wielu syn\ow: Mendelsohn
Cz\lowiek, kt\ory mieszka za g\orami: mandolina
Cz\lowiek, kt\ory wszystkich ucisza: szaman

20. Nasi s\asiedzi
=================
* Oni to s\a...
Niemcy Szwaby, Szkopy, Fryce
Czesi Pepiki
Francuzi \Zabojady
Anglicy Angole
W\losi Makaroniarze

* U nich graj\a... ("sk\lad dru\zyny Ziemi na mecz z Marsem")
Anglicy John J\aderbrack
Arabia Saudyjska Abdul Wisimud\lugalaga
Czesi Pojeba\l, Porucha\l, Popcha\l, Asmutny
Francuzi Lejnamur, Pierre Dupatreotrotuar
Grecy Makutasa Posampas, Omino\lzadekdupoklepos,


Tadupatokolos, Popierdopulos


Gruzini Ka\lmanawardze, Jebieaszkwili, Jaksratokwili,


Srawka\zdejchwili, Grajminaladze


Indie Phanaraka, Maj\adra Mahore
Japo\nczycy Jakotako Kiwa, Jebiesuki Nabosaka
Litwini Syfilitajkopojebajtis
Norwedzy Olaf Skurwensen
Polska Szczydoniecki
Rosja Koniowalenko
Rumuni Szczypopasku, Srawlasku, Pa\lk\ago Pokutasku,


Waldu Pedesk\a


Szkoci Jim MacI\l\e
USA William Wkrokumafeler

* Oni m\owi\a...
Czesi "Proletariusze wszystkich kraj\ow \l\aczcie si\e"


"Go\lodupki hop do kupki"21. Pokr\econe przys\lowia
========================
Czym chata bogata, tym go\scie rzygaj\a.
Dop\oty dzban wod\e nosi, dop\oki wodoci\agu nie zbuduj\a.
Go\s\c w dom, cukier do kredensu. (z okresu, kiedy cukier by\l na kartki)
Go\s\c w dom, wiadro wody do roso\lu.
Go\s\c w dom, \zona w ci\a\zy.
Jak ci\e widz\a, to pracuj.
Jaki pan, tak si\e wy\spisz.
Kto nie ma szcz\e\scia w kartach, ten nie ma pieni\edzy na mi\lo\s\c.
Kto pod kim do\lki kopie, ten awansuje.
Kto pod kim do\lki kopie, ten na pewno saper.
Kto pod kim do\lki kopie, ten si\e zm\eczy.
Kto pod kim d. kopie, temu pan B\og daje, a kto rano wstaje, ten w nie wpada.
Kto rano wstaje, ten ca\ly dzie\n chodzi niewyspany.
Kto rano wstaje, ten leje jak z cebra.
Kto rano wstaje, ten widocznie musi.
Leje, jak w\o\l do karety.
Na krzywe drzewo, to i Salomon nie naleje.
Na z\lodzieju czapka z karaku\l\ow.
Nie wk\ladaj palca, gdzie tobie nie mi\lo.
Nie r\ob drugiemu mi\edzy drzwi.
Nosi\l wilk razy kilka, a\z mu si\e ucho oberwa\lo.
Tym chata bogata co ukradnie tata. (z czas\ow "budowy socjalizmu")
Wyrwa\lo si\e jak umar\lemu kadzid\lo.
Z kim przystajesz, musisz kraka\c jak i one.
Zjad\lbym konia z rz\edem.

W innym stylu:
By\ly mistrzostwa baloniarskie i dziadek nie\'zle wypad\l.
\Zo\lnierz wyszed\l si\e zabawi\c, wszed\l na min\e i nie\'zle si\e rozerwa\l.
Ci\e\zkie czasy - rzek\l \zo\lnierz radziecki \sci\agaj\ac zegar z wie\zy


ratuszowej.


Ja pier... tak\a komend\e: "Na rami\e - bro\n!" powiedzia\l \zo\lnierz stoj\ac


obok armaty.22. Przekr\econe piosenki
========================
* Pieski ma\le dwa (ichodnic@chat.carleton.ca (Ilona Chodnicka) wspomina


ze swojego przedszkola; refren jak w oryginale):


Trupkiem sobie by\c Trupki ma\le dwa
To ci jest przygoda Posz\ly raz na \l\aczk\e
W trumnie sobie gni\c I znalaz\ly tam
Gdy \ladna pogoda Oderwan\a r\aczk\e
Inni musz\a \zy\c No i r\aczka ta
A ty sobie mo\zesz gni\c Ogryzione palce ma


* Moja droga ja ci\e kocham


Moja droga asfaltowa, a po niej jedzie Fiat, a w tym Fiacie siedzi
krowa i \spiewa sobie tak: Moja droga asfaltowa...


* Posz\la Karolinka


Posz\la Karolinka za stodo\l\e s..\c, a Karliczek za ni\a, a Karliczek
za ni\a, d..\e podciera\c.


* Wszystko co nasze


Wszystko co nasze oddam za kasz\e, a co nie nasze oddam za ry\z.
\Swity si\e miel\a, krowy si\e ciel\a...


* W \z\lobie le\zy


W rowie le\zy, kt\o\z pobierzy ratowa\c pijanego.23. Humor zeszyt\ow
==================
"Angielskiego musimy si\e uczy\c, aby porozmawia\c z polskimi businessmanami."
"Babcia trzyma z\eby w kubku, bo ma niewyparzon\a g\eb\e."
"Bezrobocie jest korzystnym zjawiskiem dla maj\acych prac\e."
"Cz\lowiek z up\lywem wielu tysi\ecy lat udomowi\l wraz z kobiet\a psa, konia,


kota, koz\e, \swini\e oraz ptactwo domowe."


"Grzyby zamarynowali\smy razem z cioci\a."
"Jedwabniki na staro\s\c si\e snuj\a."
"Ksi\adz Robak mia\l wyrzuty po mordzie."
"Na lekcjach j\ez. polskiego konwencja realizmu miesza si\e z konwencj\a snu."
"Najcz\e\sciej spotykanym ssakiem g\orskim jest g\oral."
"Rodziny bezdzietne s\a nieszcz\e\sliwe, bo nie ma na kogo krzycze\c."
"Stra\zacy do po\zaru jad\a i wyj\a."
"Tragiczne s\a skutki palenia uczni\ow od najm\lodszych lat."
"W brudnej wodzie s\a liczne mikronieroby."
"Wok\ol rynku w naszym miasteczku stoj\a budynki KP PZPR, Prezydium


Powiatowej Rady Narodowej, Komenda Milicji i inne domy publiczne."


"Wszystkie oba nasze rz\ady, w tej chwili trzy, chcia\ly chc\ac d\a\zy\c


do pa\nstwa prawa." (przem\owienie pos\la)


"Wyobra\'zni\e to ja mam, ale pisa\c za bardzo nie umiem. Zostan\e lekarzem."

24. Zapomniane przypadki
========================
Bezpiecznik Kto za tym stoi?
Intymnik Kto? Z kim?
\Lapownik Komu? Co? Ile?
Wygry\'znik Kto? Kogo?

25. Szczyty
===========
Bezczelno\sci Da\c ZOMO-wcowi z\lot\owk\e i zapyta\c si\e, czy mo\zna


skorzysta\c z automatu.


Bezczelno\sci Nasra\c s\asiadowi na wycieraczk\e, zapuka\c i poprosi\c o


papier. Je\zeli da, to powiedzie\c, \ze jest w z\lym gatunku,
albo \ze szorstki.


Bezczelno\sci Popchn\a\c babci\e ze schod\ow i si\e zapyta\c gdzie si\e tak


babci spieszy.


Ha\lasu Stosunek p\lciowy dw\och ko\sciotrup\ow na blaszanym dachu.
Lenistwa Paj\eczyna na pi\'zdzie prostytutki.
Lenistwa Para kochank\ow na dachu czekaj\aca na trz\esienie ziemi.
N\edzy Oddawa\c kondom do wulkanizacji.
Niemo\zliwo\sci Nasra\c w k\acie okr\ag\lego pokoju.
Optymizmu Para gej\ow kupuje w\ozek.
Pr\edko\sci Tak szybko biega\c dooko\la s\lupa, aby si\e m\oc w "cztery


litery" poca\lowa\c.


Pr\edko\sci Wyskoczy\c z poci\agu, zabawi\c si\e z tr\ojk\a c\orek


dr\o\znika, i zd\a\zy\c wskoczy\c do ostatniego wagonu.


Pr\edko\sci Zeskoczy\c z wie\zy Eiffla, wbiec na g\or\e, spojrze\c na d\o\l


i zobaczy\c swoj\a znikaj\ac\a d...


Rasizmu Rozla\c koniak "Black N White" do 2 oddzielnych kieliszk\ow.
Roztargnienia Porwa\c samolot, kaza\c pilotowi l\adowa\c w Moskwie. Wyj\s\c i


poprosi\c o azyl.


Si\ly Tak \scisn\a\c pi\ecioz\lot\owk\e, \zeby si\e orze\lek zesra\l.
Snobizmu Pier\scionek z "oczkiem" Siwaka (stan wojenny).
Snobizmu Sk\ora ZOMO-wca przed kominkiem (stan wojenny).
Szczyt\ow G\owno na Mount Everest.
W\atpliwo\sci Wywierci\c dziur\e w Rurociagu Przyja\'zni i popatrzy\c, w


kt\or\a stron\e p\lynie ropa.


Z\lo\sliwo\sci Przestraszy\c strusia na betonie.
Zr\eczno\sci Z p\edz\acego pociagu wystawi\c r\ek\e w r\ekawicy bokserskiej


przez okno i z\lapa\c przelatujacego komara za lewe jajo.26. S\lo\n, polskie znaki, a druk FAQ-u
=====================================


Do pracy nad FAQ-iem u\zywam strony kodowej 852 na Windows NT oraz
wewn\etrznego edytora w Captain Nemo, kt\orego przystosowa\lem do obs\lugi
polskich znak\ow na francuskiej klawiaturze, bo polskie sterowniki
klawiatury zak\ladaj\a uk\lad klawiszy typu ameryka\nskiego QWERTY albo
po-niemieckiego QWERTZ, a nie AZERTY. Polskie znaki wprowadzam u\zywaj\ac
prawego klawisza Alt wraz z liter\a pozbawion\a znaku diakrytycznego.
Zazwyczaj pracuj\e w trybie pe\lno-ekranowym, gdy\z polskie znaki w trybie
okienkowym wymagaj\a czcionki Lucida Console, kt\orej nie lubi\e.
Drukuj\e rzadko. U\zywaj\ac poni\zszego programu pol2asc, przekszta\lcam
wpierw FAQ z ASCII na Unicode, kt\ory pozwala na unikni\ecie uko\snik\ow,
gdy\z jest dwubajtowy i zawiera wszystkie litery mi\edzynarodowe. Wynik
\laduj\e do edytora systemowego Notepad, kt\ory automatycznie rozpoznaje pliki
Unicode (Unicode jest w og\ole wewn\etrzn\a postaci\a tekst\ow w Windows NT).
Wybieram czcionk\e Lucida Console, kt\ora jest jedyn\a zawieraj\ac\a wszystkie
znaki Unicode, i wyprowadzam PostScript do pliku, kt\ory nast\epnie przesy\lam
do drukarki. Ostatnio wielko\s\c FAQ-u wymaga podzia\lu na dwie cz\e\sci przed
drukiem, wi\ec podzia\lu dokonuj\e przed rozdzia\lem "Programy telewizyjne".
Wychodzi oko\lo 70 stron.
Do formatowania u\zywam nast\epuj\acych parametr\ow w notepad.exe: czcionka
Lucide Console, rozmiar 8, margines lewy/prawy 1,5 cm, margines g\orny/dolny
1 cm, tutu\ly g\orne i dolne usuni\ete.
Uwaga: trzeba wpierw wyci\a\c poni\zsze listingi by m\oc przekszta\lci\c FAQ
na posta\c HTML (program html-ize.awk) albo na inny standard polskich znak\ow
(program pol2asc.c).##################################################################
# html-ize.awk Adam Mirowski 1997 (wymaga wersji GNU awk: gawk)
# Przeksztalca "FAQ: Polska Kultura Mlodziezowo-Rozrywkowa" w HTML
# $Id: html-ize.awk 1.7 1997/04/02 06:29:57 mir Exp $
##################################################################

# Rozpoznac podkreslenia i wyrzucic
$0 ~ /\=\=\=\=\=/ {next}
$0 ~ /^-----/ {next}
# Zamienic < na [
$0 ~ /


while (1) {


pos = index ($0, "<")
if (pos > 0) {


$0 = substr ($0, 1, pos - 1) "[" substr ($0, pos + 1, 1024)


} else break;


}


}
# Zamienic > na ]
$0 ~ />/ {


while (1) {


pos = index ($0, ">")
if (pos > 0) {


$0 = substr ($0, 1, pos - 1) "]" substr ($0, pos + 1, 1024)


} else break;


}


}
# Rozpoznac poczatek naglowka
$1 == "FAQ:" {


naglowek = 1
print "

" $0 "
"
next


}
# Rozpoznac koniec naglowka
$1 == "Zebrana/opracowana" {


print $0 "
"
naglowek = 0
next


}
# Rozpoznac srodek naglowka
naglowek == 1 {


if (NF > 0) print $0 "
"
next


}
# Rozpoznac biale linie przed akapitami
verbatim == 0 && NF == 0 {


print "

"


}
# Rozpoznac spis tresci
$1 == "Spis" && $2 ~ /^tre/ {


spis = $1 " " $2
print "

"spis"

"
verbatim = 1; wSpisie = 1
next


}
# Rozpoznac koniec spisu
$0 ~ /^Kontrybutorzy / {wSpisie = 0; print "
"}
# Przeksztalcic spis tresci na odnosniki
wSpisie != 0 {


number = $1
current = ""
for (i = 2; i <= NF; ++i) {


if (! ($i ~ /^[0-9]/)) {


current = current " " $i
if (i < NF) continue


}
print number " "current" "
number = $i
current = ""
continue


}
print "
"
next


}
# Rozpoznac separatory utworow dla doroslych
$1 == "--" && $NF == "--" {


print "" $0 ""
next


}
# Rozpoznac rodzialy
$0 ~ /^[0-9]*\.[0-9 ]/ {


print "

"\
"
Z powrotem do Spisu Tresci"\
"
\n

" $0 "

"
przedItemami = 1
next


}
# Rozpoznac odnosniki WWW
$0 ~ /mailto:/ || $0 ~ /http:\/\// {


if ($0 ~ /mailto:/) {


start = index ($0, "mailto:")


} else {


start = index ($0, "http://")


}
end = start + 1
while (1) {


string = substr ($0, end, 1)


# Co zrobic z kropka na koncu?


if (string == "" || string == " " || string == ")" \


|| string == ";" || string == ",") break;


++end


}
href = substr ($0, start, end - start)
print substr ($0, 1, start - 1) "" href "" \


substr ($0, end, 1024)


next


}
# Rozpoznac koniec opisu rozdzialu, przed itemami
przedItemami && ($0 ~ /^ /) == 0 {


if (NF > 0) {


print "

"
verbatim = 1
przedItemami = 0


} else print "

"


}
# Rozpoznac item rozdzialu
$0 ~ /^\*/ {


if (!verbatim) {verbatim = 1; print "

"}
przedItemami = 0
start = 3
end = start + 1
while (1) {


string = substr ($0, end, 1)
if (string == "" || string == "(" || string == ":") break;
++end


}
print "* " substr ($0, 3, end - 3) "" substr ($0, end, 1024)
next


}
# Wydrukowac zwykle linie, ewentualnie zmienione poprzednio
{print $0}

/*


* pol2asc.c Adam Mirowski 1995
* Character set converter for text files.
* $Id: pol2asc.c 1.14 1997/04/03 02:17:45 mir Exp $
*/#include
#include
#include
#include
#if defined __MSDOS__ || defined _WIN32
#include
#endif

typedef struct {


int code [2]; /* MS-DOS Latin 2 (CP 852), ISO-8859-2 Latin 2 */
char escape [3]; /* ASCII escape, without leading backslash */
int pure; /* One-char ASCII replacement */
int unicode; /* Unicode */


} tEntry;

#define ARTIFICIAL_BASE (128) /* Encoding base for "artificial" mode */

static tEntry Table [] = { /* Polish chars */


{164,161, "A", 'A', 0x104}, {165,177, "a", 'a', 0x105},
{143,198, "C", 'C', 0x106}, {134,230, "c", 'c', 0x107},
{168,202, "E", 'E', 0x118}, {169,234, "e", 'e', 0x119},
{157,163, "L", 'L', 0x141}, {136,179, "l", 'l', 0x142},
{227,209, "N", 'N', 0x143}, {228,241, "n", 'n', 0x144},
{224,211, "O", 'O', 0x0D3}, {162,243, "o", 'o', 0x0F3},
{151,166, "S", 'S', 0x15A}, {152,182, "s", 's', 0x15B},
{189,175, "Z", 'Z', 0x17B}, {190,191, "z", 'z', 0x17C},
{141,172, "'Z", 'Z', 0x179}, {171,188, "'z", 'z', 0x17A},


/* Other chars. Feel free to extend */


{ 0, 0, "`A", 'a', 0x0C0}, { 0, 0, "`a", 'a', 0x0E0},
{ 0, 0, ".A", 'A', 0x0C5}, { 0, 0, ".a", 'a', 0x0E5},
{182, 0, "^A", 'A', 0x0C2}, {131, 0, "^a", 'a', 0x0E2},


{160, 0, "'a", 'a', 0x0E1},
{132, 0, ":a", 'a', 0x0E4},


{172, 0, "^C", 'C', 0x10C}, {159, 0, "^c", 'c', 0x10D}, /* v */


{135, 0, ",c", 'c', 0x0E7},
{ 0, 0, "`e", 'e', 0x0E8},
{130, 0, "'e", 'e', 0x0E9},
{ 0, 0, "^e", 'e', 0x0EA},
{137, 0, ":e", 'e', 0x0EB},


{214, 0, "'I", 'I', 0x0CD}, {161, 0, "'i", 'i', 0x0ED},


{140, 0, "^i", 'i', 0x0EE},
{ 0, 0, ":i", 'i', 0x0EF},
{ 0, 0, "~n", 'n', 0x0F1},
{148, 0, ":o", 'o', 0x0F6},
{ 0, 0, "/o", 'o', 0x0F8},
{147, 0, "^o", 'o', 0x0F4},


{154, 0, ":U", 'U', 0x0DC}, {129, 0, ":u", 'u', 0x0FC},


{163, 0, "'u", 'u', 0x0FA},


{0, 0, "", 0, 0x000}


};


static tEntry* /* Find table entry for single char "code" */


RecognizeSingleCode (int code, int page)
{


tEntry* entry;
for (entry = Table; entry->pure != 0; ++entry) {


if (code == entry->code [page]) {


return entry;


}


}
return NULL;


}


static tEntry* /* Find table entry for escape */


RecognizeEscape (int letter, int prefix)
{


tEntry* entry;
for (entry = Table; entry->pure != 0; ++entry) {


const char* escape = entry->escape;
if (isalpha (escape [0])) {


if (prefix == 0 && letter == escape [0]) {


return entry;


}


} else {


if (escape [0] == prefix && escape [1] == letter) {


return entry;


}


}


}
return NULL;


}


static tEntry* /* Find table entry for Unicode char "code" */


RecognizeUnicode (short code)
{


tEntry* entry;
for (entry = Table; entry->pure != 0; ++entry) {


if (code == entry->unicode) {


return entry;


}


}
return NULL;


}


static int /* 0 end of data, >0 data, -1 error */


ToUnicode (short* buf, int maxLen, int inType)
{


int len;
for (len = 0; len < maxLen; ++len) {


tEntry* entry;
int ch, ch2;
if ((ch = getchar()) == EOF) break;
if (inType == 'u') {


if ((ch2 = getchar()) == EOF) {


fprintf (stderr, "Panic: EOF in Unicode char.\n");
return -1;


}
if (ch == 0xFF && ch2 == 0xFE) {


--len;
continue;


}
*buf++ = ch + (ch2 << 8);
continue;


}
if (ch > 127 && (inType == 'a' || inType == 'e')) {


fprintf (stderr, "\nPanic: input not ASCII, char '%c' (%d)\n",


ch, ch);


return -1;


}
if (ch < 32 && ch != '\n' && ch != '\r' && ch != '\t') {
unexp:


fprintf (stderr, "\nPanic: unexpected char '%c' (%d)\n",


ch, ch);


return -1;


}
if (inType == 'a') {


*buf++ = ch;
continue;


}
if (ch != '\\') { /* Not an escape */


if (ch > 32 && ch < 128 && !isalpha (ch) && !isdigit (ch)


&& ch != ':' && ch != '"' && ch != '-'
&& ch != '=' && ch != '/' && ch != '.'
&& ch != ',' && ch != ';' && ch != '('
&& ch != ')' && ch != '!' && ch != '>'
&& ch != '<' && ch != '@' && ch != '*'
&& ch != '\'' && ch != '?' && ch != '+'
&& ch != '~' && ch != '`' && ch != '$'
&& ch != '_'
) {


goto unexp;


}
if (inType == 'r') {


if (ch < ARTIFICIAL_BASE) {


if (ch > 127) goto unexp;
*buf++ = ch;
continue;


}
ch -= ARTIFICIAL_BASE;
if (ch >= sizeof Table / sizeof Table [0]) goto unexp;
*buf++ = Table [ch].unicode;
continue;


}
if (inType != 'e') { /* 'p' or 'i' */


entry = RecognizeSingleCode (ch, inType == 'p' ? 0 : 1);


} else {


entry = NULL;


}
*buf++ = entry ? entry->unicode : ch;
continue;


}
if ((ch = getchar()) == EOF) {
errorInEscape:


fprintf (stderr, "Panic: EOF in escape sequence.\n");
return -1;


}
if (isalpha (ch)) {


entry = RecognizeEscape (ch, 0); /* letter, prefix */
ch2 = 0;


} else {


if ((ch2 = getchar()) == EOF) goto errorInEscape;
entry = RecognizeEscape (ch2, ch); /* letter, prefix */


}
if (entry == NULL) {


static char escape [4] = "\\";
escape [1] = ch;
escape [2] = ch2;
escape [3] = '\0';
fprintf (stderr, "Panic: unrecognized escape '%s'\n", escape);
return -1;


}
*buf++ = entry->unicode;


}
return len;


}


static int /* Returns 0 if ok, -1 if error */


FromUnicode (const short* buf, int len, int outType)
{


int i;
for (i = 0; i < len; ++i) {


tEntry* entry = RecognizeUnicode (buf [i]);
int ch;
if (entry != NULL) {


switch (outType) {
case 'p':


if (entry->code [0]) {


putchar (entry->code [0]);
continue;


} else goto escaped;


case 'i':


if (entry->code [1]) {


putchar (entry->code [1]);
continue;


} else goto escaped;


escaped:
case 'e':


putchar ('\\');
fputs (entry->escape, stdout);
continue;


case 'a':


putchar (entry->pure);
continue;


case 'u':


putchar (entry->unicode & 0xFF);
putchar (entry->unicode >> 8);
continue;


case 'r':


putchar (entry - Table + ARTIFICIAL_BASE);
continue;


wrongType:
default:


fprintf (stderr, "\nPanic: output type '%c' not allowed\n",


outType);


return -1;


}


}
ch = buf [i] & 0xFF;
if ((buf [i] >> 8) == 0 && ch < 0x80) {


switch (outType) {
case 'p':
case 'i':
case 'e':
case 'a':
case 'r':


putchar (ch);
continue;


case 'u':


putchar (ch);
putchar (0);
continue;


default:


goto wrongType;


}


}
fprintf (stderr, "\nPanic: cannot transcode %d/0x%x\n",


buf [i], buf [i]);


return -1;


}
return 0;


}


int


main (int argc, char* argv[])
{
#if defined __MSDOS__ || defined _WIN32


setmode (0, O_BINARY); /* Unicode is binary */
setmode (1, O_BINARY);


#endif


if (argc != 2) {


fprintf (stderr,


"Usage: pol2asc {p|i|e|a|u|r}{p|i|e|a|u|r} outfile\n"
"p=Cp852, i=IsoLatin2, e=EscapedASCII, a=PureASCII, u=Unicode\n"
"r=artificial, 8-bit-only and no-escape encoding for lex/yacc\n");


return 1;


}
if (argv [1][1] == 'u') { /* Issue Unicode identifier */


putchar (0xFF);
putchar (0xFE);


}
while (1) {


short buf [256]; /* Arbitrary size */
int len = ToUnicode (buf, sizeof buf / sizeof buf [0], argv [1][0]);
if (len <= 0) break;
if (FromUnicode (buf, len, argv [1][1]) < 0) break;


}
return 0;


}

KONIEC FAQ $Revision: 3.43 $


Tematy powiązane z FAQ: Polska Kultura Mlodziezowo-Rozrywkowa, wydanie 7:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24