otopr.pl Grupy dyskusyjne Odbior koncowy domu jednorodzinnego

Odbior koncowy domu jednorodzinnego

1
Data: 24 kwiecień 2006, 17:38
Temat:

Odbior koncowy domu jednorodzinnego

Autor: Tomasz

Szukalem na grupie, szukalem w googlach, pisalem do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego ale nie odpisali.
Czy moze ktos w punktach napisac lub podac link do informacji, jakie
dokumenty trzeba zgromadzic i komu przedstawic w jakiej kolejnosci aby
dokonac odbioru koncowego budynku?

--
Tomasz


2
Data: 24 kwiecień 2006, 18:39
Temat:

Re: Odbior koncowy domu jednorodzinnego

Autor: Piotr_bonc

Użytkownik "Tomasz" napisał w wiadomości
news:e2irg5$fqd$1@atlantis.news.tpi.pl...


Szukalem na grupie, szukalem w googlach, pisalem do Powiatowego


Nadzoru


Budowlanego ale nie odpisali.
Czy moze ktos w punktach napisac lub podac link do informacji, jakie
dokumenty trzeba zgromadzic i komu przedstawic w jakiej kolejnosci aby
dokonac odbioru koncowego budynku?Najprostsza odpowiedź: zapytaj swojego kierownika budowy. To jego
obowiązkiem jest dopilnowanie sporządzenia wszystkich niezbędnych
dokumentów. Ty wypełniasz tylko druczek zgłoszenia zakończenia budowy do
którego dołączasz dziennik i protokoły odbioru robót wymagających
takowych (np. instalacja gazowa, kominy). W dzienniku są do wypełnienia
kartki z odpowiednimi protokołami i najważniejsze: oświadczenie
kierownika budowy o wykonaniu zgodnie ze sztuką projektem itd.
http://bip.gdansk.gda.winb.gov.pl/ tu np znajdziesz wzory zgłoszenia.
Sprawdź w pozwoleniu czy wpisali obowiązek uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, wówczas masz jeszcze jeden papierek. Jeśli tylko zgłaszasz
zakończenie budowy, to Nadzór ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Gdy nie
dostaniesz od nich niczego (dolicz parę dni na pocztę) zakończyłeś
budowę i możesz mieszkać. Mieszam tak, bo przepisy w ostatnich latach
zmieniały się i musisz zacząć od przeczytania pozwolenia na budowę.


pozdrawiam Piotr


3
Data: 26 kwiecień 2006, 14:14
Temat:

Re: Odbior koncowy domu jednorodzinnego

Autor: ZaJacek

Znalazłem gdzieś w starych dokumentach taką litanię.
Nie wiem na ile jest aktualna ale pochodzi ze stron www Wieliczki
Jacek

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTRZEBNYCH DO:

. POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA LUB
. UZYSKANA DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane 1)
do użytkowania obiektu budowlanego na którego wzniesienie jest wymagane
pozwolenie na budowę, można przystąpić z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 oraz
art. 55 i 57 po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli
organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji, 2) zawiadomienia* o którym mowa w ust. 1 ,
dokonuje się co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do
użytkowania.

I. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania:
1) zawiadomienie o zakończeniu budowy ( druk* 2x )
2) kserokopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku wraz z
infrastrukturą tj. przyłączem elektr., przyłączem gazowym + instalacja
wewnętrzna, przyłączem wod.-kan, zbiornik na nieczystości (szambo) ,
studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków itp.
3) oryginał dziennika budowy ( w przypadku braku - orzeczenie
techniczne dotyczące wykonanych robót wraz ze sprawdzającymi obliczeniami
statycznymi lub oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane iż roboty wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym
wraz z kserokopią obliczeń statycznych).
4) Oświadczenie* Kierownika budowy o: a) zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami, b) doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu budowy,
a także w razie korzystania z ulicy , sąsiedniej nieruchomości , budynku lub
lokalu, c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych jeżeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania( art.57 ust.1 pkt.2 PrBud)
5) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
6) aktualne protokoły badań i sprawdzeń ( instalacji gazowych - ważny
1 rok od dnia badania - sprawdzenia, przewodów kominowych - ważny 1 rok ,
wewnętrznej instalacji elektrycznej - ważny 5 lat , protokół z
przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe - ważny 1
rok lub przyłączenia do kanalizacji lub wykonaniu przydomowej oczyszczalni
ścieków - pozwolenie na eksploatację oczyszczalni z Gminy , o przyłączeniu
do sieci wodociągowej lub innego źródła korzystania z wody, protokół z
odbioru przyłącza gazowgo).
7) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ( budynku wraz z
przyłączami wody, prądu, gazu, kanalizacji lub oczyszczalni ścieków,
zbiornika na nieczystości ciekłe, studni oraz innych obiektów i urządzeń )
8) Kopie rysunków z naniesionymi zmianami
9) Zawiadomienie o nadaniu numeru wydane przez Wydział Geodezji Gminy
( kserokopia)
10) Inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę
11) Pełnomocnictwo* ( dla osoby działającej w imieniu Inwestora ) +
opłata w znaczkach opłaty skarbowej 15 zł.
12) Opłata skarbowa 5 zł od zawiadomienia + 0,50 zł od każdego
załącznika ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)
Dokumenty wymienione w pkt. 2 - 8 winny być sporządzone przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.

II. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
W celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oprócz dokumentów
wymienionych w pkt. 1- 11 należy dołączyć zawiadomienia z potwierdzeniem
odbioru poniższych instytucji.
Zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego inwestor w stosunku do którego nałożono
obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów
szczególnych, organy: a) Inspekcji Ochrony Środowiska, b) Państwowej
Inspekcji Pracy
c)Państwowej Straży Pożarnej, d) Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego
użytkowania. Organy zajmujące stanowisko w sprawie zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Nie zajęcie stanowiska przez organy w/w w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor składa oświadczenie * lub protokół odbioru .

W przypadku istotnego odstępstwa od projektu ( warunków decyzji o pozwoleniu
na budowę) należy przedłożyć:
1) inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną sporządzoną zgodnie z
przepisami dotyczącymi formy projektu budowlanego określającą zakres
odstępstw i spełnienie warunków miejscowego planu oraz warunków
technicznych wraz z określeniem spełnienia warunków obiektu do użytkowania.
2) Orzeczenie techniczne o prawidłowości wykonanych robót wraz z
obliczeniami statycznymi kontrolnymi. W przypadku przekroczenia nośności
elementów konstrukcyjnych, należy dołączyć projekt wzmocnień.
3) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza uzgodniona w ZUDP ( w
odniesieniu do przyłączy i urządzeń związanych z budynkiem)

* druk zawiadomienia i oświadczenia do pobrania w PINB WieliczkaUżytkownik "Tomasz" napisał w wiadomości
news:e2irg5$fqd$1@atlantis.news.tpi.pl...


Szukalem na grupie, szukalem w googlach, pisalem do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego ale nie odpisali.
Czy moze ktos w punktach napisac lub podac link do informacji, jakie
dokumenty trzeba zgromadzic i komu przedstawic w jakiej kolejnosci aby
dokonac odbioru koncowego budynku?

--
Tomasz


Tematy powiązane z Odbior koncowy domu jednorodzinnego:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24