otopr.pl Grupy dyskusyjne PRACA CHALUPNICZA

PRACA CHALUPNICZA

1
Data: 30 wrzesień 1997, 10:00
Temat:

PRACA CHALUPNICZA

Autor: czyz

Atrakcyjna PRACA CHALUPNICZA dla kobiet, mezczyzn, oraz dla
mlodziezy uczacej sie, z terenu calej Polski.
Dostarczamy urzadzenia i materialy potrzebne do wykonania pracy.
Jezeli jestes zainteresowana lub zainteresowany,
to wiecej informacji uzyskasz piszac do mnie.
Piotr czyzp@priv.onet.pl2
Data: 30 wrzesień 1997, 12:23
Temat:

Re: PRACA CHALUPNICZA

Autor: romek

czyz wrote:Atrakcyjna PRACA CHALUPNICZA dla kobiet, mezczyzn, oraz dla
mlodziezy uczacej sie, z terenu calej Polski.
Dostarczamy urzadzenia i materialy potrzebne do wykonania pracy.
Jezeli jestes zainteresowana lub zainteresowany,
to wiecej informacji uzyskasz piszac do mnie.

Piotr czyzp@priv.onet.plNo dobra jestem zainteresowany.
Romek

3
Data: 1 październik 1997, 07:04
Temat:

Re: PRACA CHALUPNICZA

Autor: romek

romek wrote:czyz wrote:
>
> Atrakcyjna PRACA CHALUPNICZA dla kobiet, mezczyzn, oraz dla
> mlodziezy uczacej sie, z terenu calej Polski.
> Dostarczamy urzadzenia i materialy potrzebne do wykonania pracy.
> Jezeli jestes zainteresowana lub zainteresowany,
> to wiecej informacji uzyskasz piszac do mnie.
>
> Piotr czyzp@priv.onet.pl

No dobra jestem zainteresowany.
Romek
Aby oszczedzic ewentualnym zainteresowanym fatygi przysylam odpowiedz.
Dalej wspolna wspolpraca wyglada tak, ze dostajemy umowe
wg ktorej mozemy dostac wspaniale urzadzenia za jakas kosmiczna
sume, na ktora nikt normalny sie nie decyduje.
No i w efekcie 19.80 zl do tylu. No i kto bedzie wynajmowal
Ukraincow dla takiej sumy?
Pozdrawiam
Romek


AGENCJA USLUGOWO-REKLAMOWA


"PL-perfecta"


44-100 Gliwice ul. Fredry 4 / 1
czyzp@priv.onet.plSzanowna Pani, Szanowny Panie !

Dziêkujemy Pañstwu za odpowiedŸ oraz zainteresowanie nasz¹


ofert¹.


Jesteœmy firma, której g³ównym celem jest niesienie pomocy osobom


bezrobotnym,


poszukuj¹cym legalnej i dobrze p³atnej pracy oraz wszystkim


potrzebuj¹cym


wsparcia finansowego. Przyjmujemy osoby z ca³ej Polski, bez wzglêdu na


wiek, p³eæ


oraz wykszta³cenie, a wszystkie prace jakie zlecimy, wykonywane s¹ w


warunkach


domowych. Wszystko bowiem (dostawa oraz odbiór niezbêdnych materia³ów)


odbywa siê


za pomoc¹ naszych punktów dystrybucyjnych rozmieszczonych na terenie


ca³ego kraju.
Z poœród wielu atrakcyjnych ofert pracy jakimi dysponujemy


aktualnie,


oferujemy Pañstwu do wyboru cztery rodzaje pracy. Ka¿dy z Pañstwa


zg³aszaj¹c swoja


chêæ wspó³pracy z nami, otrzyma umowy na wszystkie przedstawione


poni¿ej prace.


Oczywiœcie wybór nie jest ograniczony tylko do jednej propozycji. Ka¿da


z


przedstawionych ofert przy pe³nym zaanga¿owaniu przynosi spore dochody


wahaj¹ce


siê od ponad 1.000zl do przesz³o 5.000zl miesiêcznie.1. REGENERACJA KASET DO DRUKAREK
Praca ta polega na regeneracji kaset barwi¹cych do drukarek


komputerowych,


kas rejestruj¹cych, elektrycznych maszyn do pisania itp. Wszystkim


osobom


zatrudnionych u nas przy regeneracji kaset, zapewniamy sta³¹ wspó³pracê


z dostawa


oraz odbiorem zregenerowanych kaset. Przy odbiorze, zawsze p³acimy


gotówk¹ "od rêki"


(paragraf 8 umowy). Do regeneracji kaset potrzebny jest komplet


urz¹dzeñ sk³adaj¹cy


siê z nas¹czarki oraz zgrzewarki do folii. Wymienione urz¹dzenia,


fabrycznie nowe,


z 24 miesiêczn¹ gwarancj¹ na w³asnoœæ (paragraf 2 umowy) otrzymuj¹


Pañstwo


ca³kowicie bezp³atnie. Pragniemy podkreœliæ, I¿ dzia³alnoœæ ta nie


wymaga koncesji,


a je¿eli ogranicza siê tylko do wspó³pracy z nami, nie wymaga nawet


rejestracji


w Urzêdzie Miasta (Gminy).
2. THERMOPRESSING
Jest to praca polegaj¹ca na wprasowywaniu atrakcyjnych,


wielobarwnych


nadruków transferowych na ró¿nego rodzaju tekstyliach (latem g³ownie


koszulki


bawe³niane, a zim¹ dresy, bluzy, worki, plecaki itp.) Technologia jest


bardzo


prosta. Podstawowym narzêdziem pracy, jest dobrej jakoœci ¿elazko.


Podobnie jak


przy regeneracji, zapewniamy stale zaopatrzenie Pañstwa w nadruki


transferowe


w dowolnych iloœciach, wzorach (97 wzorów), i terminach. Zapewniamy


równie¿


odbiór gotowych wyrobów poprzez naszych dystrybutorów (na dziœ jest to


ponad


220 osób rozsianych równomiernie po ca³ym kraju).
3. KONSYGNACJA ULTRADZWIEKOWYCH NAWILZACZY POWIETRZA
Praca ta polega na prowadzeniu we w³asnych mieszkaniach sk³adów


konsy-


gnacyjnych na ultradŸwiêkowe nawil¿acze powietrza. Chc¹c prowadziæ


takie w³aœnie


sk³ady konsygnacyjne, wystarczy miêæ trochê wolnego czasu oraz


niewielkie pomie-


szczenie i to wszystko. My natomiast zapewniamy Pañstswu ci¹g³¹ dostawê


w dowolnych


iloœciach i terminach oraz gwarantujemy zbyt powy¿szych nawil¿aczy.


Istnieje


jeszcze druga forma wspó³pracy z nami w tym zakresie, polegaj¹c¹ na


reklamowaniu


i zbieraniu zamówieñ na nawil¿acze i przekazywaniu ich do Regionalnych


Punktów


Dystrybucji. Oczywiœcie obie te formy mog¹ wystêpowaæ ³¹cznie.

4. ADRESOWANIE I ROZSYLANIE REKLAM KOPERT


Najnowsza proponowana przez nas oferta pracy, to sk³adanie oraz


komple-


towanie naszych oryginalnych, firmowych druków (oferty pracy,


instrukta¿e, ulotki


itp.) i rozsy³anie ich osobom zainteresowanym. Dzia³alnoœæ ta szybko


zyska³a


spore zainteresowanie, ju¿ teraz wspó³pracuje z nami na stale ponad 150


osób


(Dealerów). Poniewa¿ liczba autoryzowanych Dealerów musi byæ


ograniczona, ju¿


nied³ugo zakoñczymy rekrutacje chêtnych do tej pracy.


Drodzy Pañstwo, ¿a³ujemy, ale nie mo¿emy udzieliæ Pañstwu


wiêcej informacji


za poœrednictwem internetu. Wszystko odnoœnie powy¿szych ofert pracy,


opisane jest


w materia³ach informacyjno-instruktazowych zawieraj¹cych 15 stron


bardzo szcze-


gó³owych warunków ca³ej wspó³pracy. W materia³ach tych znajda Pañstwo


równie¿


wiele bardzo cennych i pouczaj¹cych wskazówek, które w du¿ym stopniu


pomog¹ w


pocz¹tkach naszej wspó³pracy. Oprócz tych informacji przesy³ka zawieraæ


bêdzie


materia³y próbne w postaci wielobarwnych nadruków transferowych.


Komplet oryginalnych druków informacyjno-instruktazowych


(kolorowy druk)


wraz z materia³ami próbnymi oraz umowami na wszystkie wymienione oferty


pracy,


otrzymaj¹ Pañstwo w ci¹gu 7-10 dni od chwili wp³acenia na nasz adres,


przekazem


pocztowym kwoty w wys. 19,80 z³ pokrywaj¹cej jedynie koszty w/w druków,


materia³ów


próbnych oraz naszej pracy z tym wszystkim zwi¹zanej. Wp³ata powy¿szej


kwoty jest


jedyna wp³at¹ na rzecz naszej firmy i pokrywa w/w koszty. Prosimy o


bardzo czytelne


wype³nienie przekazu pocztowego, abyœmy mogli bez trudu przes³aæ w/w


materia³y.


Mo¿liwe jest tak¿e otrzymanie w/w materia³ów za zaliczeniem pocztowym


po przys³aniu


e-mailem swego dok³adnego adresu.


Drodzy Pañstwo, mam nadziejê ze oferowane przez


nas oferty


pracy s¹ dla Pañstwa atrakcyjne i zadowalaj¹ce. Tym z


Pañstwa którzy


podejm¹ z nami wspó³prace, gratulujê s³usznego wyboru


oraz ¿yczê


d³ugiej i owocnej wspó³pracy. Pozosta³ym ¿yczê du¿o


szczêœcia i wiel-


kiej wytrwa³oœci w dalszych poszukiwaniach pracy.
Z wyrazami szacunku
Piotr Czy¿
adres: AGENCJA USLUGOWO-REKLAMOWA


" PL-perfecta "


44-100 GLIWICE ul. Fredry 4 / 1
czyzp@priv.onet.pl


Tematy powiązane z PRACA CHALUPNICZA:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24