otopr.pl Grupy dyskusyjne Wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka

1
Data: 12 lut 2003, 14:58
Temat:

Wspomaganie rozwoju dziecka

Autor: kameljanda

http://www.eduinfo.pl/?section=zmiany_prawne&id=79&edu11-02

§ 1 Rozporządzenie określa:

1) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na
celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, realizowane w
przedszkolach i w szkołach podstawowych: specjalnych, ogólnodostępnych lub
integracyjnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub
specjalnych ośrodkach wychowawczych albo w ośrodkach umożliwiających
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizację
obowiązku szkolnego, zwanych dalej "ośrodkami", a także realizowane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

2) warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, które
organizowane są w:

a) specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach lub oddziałach
specjalnych oraz w ośrodkach;

b) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolach i szkołach
lub oddziałach integracyjnych.

§ 2

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane przez dyrektora
szkoły (placówki), w porozumieniu z organem prowadzącym i z rodzicami
dziecka (prawnymi opiekunami), w domu rodzinnym dziecka, w przedszkolu, w
szkole podstawowej lub w ośrodku, a także przez dyrektora poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli
jednostki te posiadają odpowiednie do potrzeb wyposażenie w środki
dydaktyczne i oprzyrządowanie pomieszczeń oraz zatrudniają specjalistów, o
których mowa w § 3 ust. 1.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia powinno być
organizowane z udziałem rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ukończyło 3 rok życia może być
organizowane w miarę możliwości z udziałem jego rodziców (prawnych
opiekunów), indywidualnie lub w grupach do 3 dzieci.

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2 i 3,
organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od
możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez
specjalistów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 3

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizują specjaliści posiadający
kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem do 6 roku życia, do których
zalicza się:

1) pedagoga posiadającego kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
niepełnosprawności dziecka (np. oligofrenopedagoga, tyflopedagoga,
surdopedagoga);

2) psychologa;

3) logopedę;

4) innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

2. Do zadań specjalistów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka w zakresie:

a) rozpoznawania niepełnosprawności;

b) pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te
zachowania;

c) instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych;

d) informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki
dydaktyczne;

2) zespołowe ustalenie zakresu, metod i form pracy rewalidacyjnej,
rehabilitacyjnej i terapeutycznej;

3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających
rodzinę;

4) koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie indywidualnych programów zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych z dzieckiem i jego
rodziną;

5) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających;

6) zespołowe analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej
dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań, z uwzględnieniem
pomocy udzielanej na podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.
[CIACH]

To wszystko tak ładnie brzmi.
W rzeczywistości kolędując z Kamelią od psychologa do logopedy nie
zauważyłam, by prowadzone były jakiekolwiek zbiorowe konsultacje,
"pomocy[rodzicom] w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na
te zachowania czy zapiski z przebiegu zajęć z udziłem w.w. specjalistów
:-( Wszystko na żywioł :-( i wydarcie żółtego papierka z recepty :-(

A w tej chwili Kamelia ma takie tyły w mówieniu, że nie wiem czy uda nam się
nadgonić jej rówieśników do momentu pójścia do zerówki.
W każdym razie udało nam się ustalić wizytę do psychologa, za tydzień.
Zobaczymy co dalej.

--
Małgorzata; Kamelia (5 i 8/12) http://www.babyboom.pl/temat.asp?id=583
Kodi (9/12) http://www.babyboom.pl/temat.asp?id=584
"Kto dowcipu równo z wymową dostaje,
Niech szczepi miedzy ludźmi dobre obyczaje..." J. Kochanowski
Tematy powiązane z Wspomaganie rozwoju dziecka:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24